[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://bugzilla#. Description
#: ../bugzilla.templates:3
msgid "Bugzilla CGI scripts have been moved."
msgstr "Els scripts CGI de Bugzilla han estat moguts."

--- S'han mogut les seqüències CGI del Bugzilla

#. Description
#: ../bugzilla.templates:3
msgid ""
"All CGI scripts have been moved to /usr/lib/cgi-bin/bugzilla and the
script "
"bgz_query.cgi has been renamed query.cgi.  If you have made changes to
/var/"
"lib/bugzilla/web/index.html, the install process will not overwrite
your "
"change so you may need to update all links to the CGI scripts."
msgstr "Tots els scripts CGI s0han mogut a /usr/lib/cgi-bin/bugzilla i
bgz_query.cgi s'ha renombrat a query.cgi. Si has fet canvis a
/var/lib/bugzilla/web/index.html el proces d'instal.lació no modificarà
aquests canvis, per tant has d'actualitzar tots els links que fan
referència als scripts CGI."

--- Totes les seqüències CGI s'han mogut a ...... i canviat el nom per.
Si heu modificat ........ el procés d'instal·lació no sobreescriurà els
canvis i haureu d'actualitzar els enllaços de les seqüències CGI,

#. Description
#: ../bugzilla.templates:12
msgid "Bugzilla use template for index."
msgstr "Bugzilla fa servir template com a índex."

-- El bugzilla utilitza plantilles per a índex.

#. Description
#: ../bugzilla.templates:12
msgid ""
"If you have made changes to /var/lib/bugzilla/web/index.html, you
should "
"report them in a copy of
/usr/share/bugzilla/template/en/default/index.html."
"tmpl that should go in /var/lib/bugzilla/template/en/custom/. Old
/var/lib/"
"bugzilla/web/index.html will be backuped in
/var/lib/bugzilla/web/index.html."
"dpkg-bak."
msgstr "Si has fet canvis a /var/lib/bugzilla/web/index.html, has
d'actualizar la copia de
/usr/share/bugzilla/template/en/default/index.html.tmpl que ha d'anar a
/var/lib/bugzilla/template/en/custom/. A l'archiu vell
/var/lib/bugzilla/web/index.html  es fará una còpia se seguratet a
/var/lib/bugzilla/web/index.html.dpkg-bak"

--- Si heu fet ..... heu de

#. Description
#: ../bugzilla.templates:23
msgid "Do you have a MySQL server somewhere on your network?"
msgstr "Teniu algún MySQL server a la xarxa ?"

--- Teniu algun servidor de MySQL a la xarxa?

#. Description
#: ../bugzilla.templates:23
msgid ""
"The Bugzilla package does not declare a mandatory package dependency on
the "
"MySQL server package, since Bugzilla can use a remote MySQL database.
To "
"complete Bugzilla configuration, access to a MySQL server is required."
msgstr "El paquet Bugzilla no mira dependències al paquet MySQL server,
ja que Bugzilla pot fer servir una base de dades MySQL de forma remota-
Per completar la configuració de Bugzilla es necessita accès al servidor
MySQL."

#. Description
#: ../bugzilla.templates:34
msgid "Do you need to create a new database or a new user?"
msgstr "Necesites crear una nova base de dades o un unuari nou ?"

--- Necessiteu crear una base de dades nova o un usuari nou?

#. Description
#: ../bugzilla.templates:34
msgid ""
"If you do not have a MySQL database or a MySQL database user that can
be "
"used by bugzilla, one must be created."
msgstr "Si no tens una base de dades MySQL o un usuari que el pugui fer
servir bugzilla has de crear-ne un."

--- Heu de crear un nou usuari si no teniu ......

#. Description
#: ../bugzilla.templates:34
msgid ""
"It is not mandatory to let the configure process create the Bugzilla "
"database and the database user that will be used by Bugzilla to access
to "
"this database. If you have no Bugzilla database and no Bugzilla
database "
"user, you may create them both by hand."
msgstr "No és necesari deixar que el proces d'instal.lació crei la base
de dades de Bugzilla i l'usuari per accedir a la base de dades. Si no
tens ni la base de dades de Bugzilla ni l'usuari que hi pugui accedir
els has de crear a mà."

---- creï, creeu, ... els heu de crear manualment

#. Default
#: ../bugzilla.templates:45
msgid "root"
msgstr "root"

--- superusuari???¿?

#. Description
#: ../bugzilla.templates:46
msgid "Enter the database administrator's username."
msgstr "Entra l'usuari administrador de la base de dades."

--- Introduïu el nom d'usuari de l'administrador de la base de dades

#. Description
#: ../bugzilla.templates:46
msgid ""
"Please enter the username of a database user with sufficient privileges
to "
"create new databases and users in the MySQL database server."
msgstr "Siusplau entra el nom d'usuari que tingui suficients permisos
per crear noves bases de dades i usuaris a la base de dades MySQL."

-- Introduïu un nom d'usuari de la base de dades amb privilegis
suficients per crear-ne de noves i crear nous usuaris
al servidor.

#. Description
#: ../bugzilla.templates:52
msgid "Enter the database administrator's password."
msgstr "Entra el password de l'usuari administrador de la base de
dades."

-- Introduïu la contrasenya de l'administrador de la base de dades.


#. Description
#: ../bugzilla.templates:52
msgid "Please enter the password of the administrator entered
previously."
msgstr "Siusplau entra el password d'administrador  escrit
anteriorment."

-- Introduïu la contrasenya de l'administrador introduït anterioment.


#. Description
#: ../bugzilla.templates:52
msgid ""
"This password will be not be stored permanently by debconf; it is
forgotten "
"once the database and database user are created."
msgstr "Aquest password no es el guardará permanentment debconf; si es
perd la base de dades i l'usuari de la base de dades són creats. "

--- El debconf no desarà permanentment la contrasenya, l'oblidarà un cop
creada la base de dades i l'usuari.

#. Default
#: ../bugzilla.templates:60
msgid "localhost"
msgstr "localhost"

#. Description
#: ../bugzilla.templates:61
msgid "Enter the database hostname."
msgstr "Entra el nom del host de la base de dades."

--- Introduïu el nom de l'ordinador on hi ha la base de dades.

#. Description
#: ../bugzilla.templates:61
msgid ""
"Please enter the hostname on which the MySQL database server to be used
by "
"Bugzilla runs."
msgstr "Siusplau entra el nom del host on está el servidor MySQL que
farà servir Bugzilla."

--- Introduïu el nom de l'ordinador on s'executa el servidor de base de
dades MySQL que utilitza el Bugzilla.

#. Description
#: ../bugzilla.templates:68
msgid "Enter the database port."
msgstr "Entra el port de la base de dades."

--- Introduïu el port de la base de dades

#. Description
#: ../bugzilla.templates:68
msgid ""
"Please enter the port number on which the MySQL database server can be
"
"accessed."
msgstr "Siusplau entra el port per on s'accedirà a la base de dades de
MySQL."


--- Introduïu el nombre de port on es pot accedir al servidor de bases
de dades MySQL.


#. Description
#: ../bugzilla.templates:75
msgid "Enter the name of the database."
msgstr "Entra el nom de la base de dades."

--- Introduïu el nom de la base de dades.

#. Description
#: ../bugzilla.templates:75
msgid ""
"Please enter the name of the MySQL database that will be used to
archive "
"Bugzilla data."
msgstr "Siusplau entra el nom de la base de dades on es guardarà la
informació de Bugzilla."

--- Introduïu el nom de la base de dades MySQL que s'utilitzarà per
accedir a les dades de l'arxiu del Bugzilla.

#. Default
#: ../bugzilla.templates:81
msgid "bugs"
msgstr "bugs"

--- errors

#. Description
#: ../bugzilla.templates:82
msgid "Enter the the database username for the Bugzilla database."
msgstr "Entra el nom de l'usuari amb permís per fer servir la base de
dades de Bugzilla."

--- Introduïu el nom d'usuari de la base de dades del Bugzilla.

#. Description
#: ../bugzilla.templates:82
msgid ""
"Please enter the database username that will be used to access the
Bugzilla "
"database."
msgstr "Siusplau entra el nom d'usuari de la base de dades que es farà
servir per accedir a la base de dades de Bugzilla."

--- Introduïu el nom d'usuari de la base de dades que s'utilitzarà per
accedir al Bugzilla

#. Description
#: ../bugzilla.templates:88
msgid "Enter the password for the Bugzilla database user."
msgstr "Entra el password per l'usuari de la base de dades de Bugzilla."

--- Introduïu la contrasenya de l'usuari de la base de dades del
Bugzilla.

#. Description
#: ../bugzilla.templates:88
msgid ""
"Please enter the password of the user that will be used to access the "
"Bugzilla database."
msgstr "Siusplau entra el password de l'usuari que es farà servir per
obtenir acces a la base de dades de Bugzilla."

--- Introduïu la contrasenya de l'usuari que s'utilitzarà per accedir a
la base de dades del Bugzilla.

#. Description
#: ../bugzilla.templates:94
msgid "Please retype the password to confirm it."
msgstr "Siusplau torna a escriure el password."

--- Torneu a escriure la contrasenya per confirmar-la.

#. Description
#: ../bugzilla.templates:98
msgid "Enter the email address of the Bugzilla administrator."
msgstr "Entra la direcció e-mail de l'administrador del sistema
Bugzilla."

--- Introduïu l'adreça de correu electrònic de l'administrador del
Bugzilla.


#. Description
#: ../bugzilla.templates:98
msgid ""
"All mail for the administrator will be sent to this address.  This
email "
"address is also used as the administrator login for Bugzilla."
msgstr "Tots els e-mail per a l'administrador seran enviats a aquesta
direcció. Aquesta direcció e-mail també es farà servir com a login de
l'administrador de Bugzilla."

--- Tots els correus de l'administrador s'enviaran a aquesta adreça.
L'adreç de correu electrònic també s'utilitza per a l'entrada de
l'administrador del Bugzilla. 

#. Description
#: ../bugzilla.templates:98
msgid ""
"A legal address must contain exactly one '@', and at least one '.'
after the "
"@.  You'll be able to change this default by changing some parameters
in the "
"bugzilla interface."
msgstr "Una direcció correcte ha de contindre exactament un '@', i com a
mínim un '.' després de @. Podràs canviar aquesta paràmetres desde
Bugzilla. "

#. Description
#: ../bugzilla.templates:108
msgid "Enter the real name of the Bugzilla administrator."
msgstr "Entra el nom real de l'administrador de Bugzilla."

-- Introduïu el nom real de l'administrador del Bugzilla

#. Description
#: ../bugzilla.templates:112
msgid "Enter the password for the Bugzilla administrator account."
msgstr "Entra el password per la compta de l'administrador de Bugzilla."

--- Introduïu la contrasenya de l'administrador del Bugzilla
Reply to: