[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://cfengine2Hola de nou, les qüestions generals són les mateixes que et comentava en
el correu anterior


#. Description
#: ../cfengine2.templates:4
msgid "Start cfexecd at boot-time?"
msgstr "executar cfexexcd cada cop que arrenqui la màquina? "

--- Voleu iniciar el cfexexcd a l'arrencada?

#. Description
#: ../cfengine2.templates:4
msgid ""
"cfexecd is a scheduler that periodically runs cfagent, the program that
"
"actually does the work."
msgstr "cfexecd es una aplicació que executa de forma periòdica cfagent,
el programa que actualment fa el treball."

--- El cfexecd és un planificador que executa el cfagent periòdicament,
aquest últim és el que fa la feina. 

#. Description
#: ../cfengine2.templates:4
msgid ""
"If you invoke cfagent by hand or choose to run it from cron instead,
you may "
"not require this."
msgstr "Si executes cfagent a mà o fent servir el cron no nececites fer
això."

--- Si decidiu executar el cfagent manualment o a través del cron, no ho
necessiteu. 


#. Description
#: ../cfengine2.templates:14
msgid "Start cfservd at boot-time?"
msgstr "Executar cdservd al arrancar la màquina ?"

--- Voleu iniciar el cfservd a l'arrencada?

#. Description
#: ../cfengine2.templates:14
msgid "cfservd manages file-serving to remote cfagent processes."
msgstr "cfservd controla tots els fitxers que fan servir els processos
de cfagent."

-- El cfservd gestiona l'accés als fitxers que utilitzen els processos
del cfagent remots.

#. Description
#: ../cfengine2.templates:14
msgid ""
"It also provides a facility for remote hosts (after authenticating) to
ask "
"cfservd to run cfagent."
msgstr "Permet dir a cfservd de forma remota que executi cfagent
(desprès d'autentificar-se )."

--- Proporciona la possibilitat de sol·licitar al cfservd l'execució del
cfagent per part dels ordinadors remots (després d'autenticar-se)


#. Description
#: ../cfengine2.templates:23
msgid "Start cfenvd at boot-time?"
msgstr "Executar cfenvd al arrancar la maquina ?"

-- Voleu iniciar el cfenvd a l'arrencada?

#. Description
#: ../cfengine2.templates:23
msgid ""
"cfenvd monitors the system environment (disk usage, run queue length
etc.) "
"and notes the mean and standard deviation for each."
msgstr "cfenvd monitoritza el sistema ( ús del disc, .. etc ) i anota
les possibles errades."


--- El cfenvd monitoritza l'entorn del sistema (utilització del disc,
longitud de la cua d'execució ?¿?¿?, etc.) i en registra la mitjana i la
desviació estàndard.

#. Description
#: ../cfengine2.templates:23
msgid ""
"Information gathered here is easily available to cfagent, and can be
output "
"using cfenvgraph."
msgstr "La informació obtinguda aquí està disponible pel cfagent, i es
pot veure usant cfenvgraph."


--- La informació obtinguda està disponible pel cfagent i es pot
visualitzar utilitzant el cfenvgraph.Reply to: