[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://viewcvs



# Catalan translation of viewcvs debconf template
# Copyright (c) 2004 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as the viewcvs package.
# Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>, 2004.
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: viewcvs 0.9.2+cvs.1.0.dev.2003.08.26\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-28 10:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-27 03:17+0100\n"
"Last-Translator: Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../templates:4
msgid "Where are your cvs roots?"
msgstr "On hi ha les arrels dels cvs?"

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"This setting specifies each of the CVS roots on your system and assigns "
"names to them. Each root should be given by a \"name: path\" value. Multiple "
"roots should be separated by commas."
msgstr "Aquest paràmetre especifica cadascuna de les arrels del CVS en el vostre sistema i els assigna un nom a cadascuna. S'ha d'especificar cada arrel amb un valor \"nom: camí\". Múltiples arrels s'haurien de separar mitjançant comes."

#. Description
#: ../templates:12
msgid "Which is default cvs root?"
msgstr "Quina és l'arrel del CVS per defecte?"

#. Description
#: ../templates:12
msgid "Default of CVS Root."
msgstr "Valor predeterminat de l'arrel del CVS."

#. Default
#: ../templates:17
msgid "<a href=\"mailto:cvsadmin@foo\";>CVS admin</a>"
msgstr "<a·href=\"mailto:cvsadmin@foo\";>Administrador del CVS</a>"

#. Description
#: ../templates:18
msgid "Please enter CVS administorator address:"
msgstr "Introduïu l'adreça de l'administrador del CVS:"

#. Description
#: ../templates:18
msgid ""
"This address is shown in the footer of the generated pages. It must be the "
"address of the local CVS maintainer. (e.g. <a href=\"mailto:foo@bar";
"\">cvsadmin</a>)"
msgstr "Aquesta adreça es mostra al peu de les planes generades. Ha de ser l'adreça del mantenidor local del CVS (p.ex. <a·href=\"mailto:foo@bar\";>cvsadmin</a>)"

#. Description
#: ../templates:25
msgid "Do you have access forbidden modules?"
msgstr "Hi ha mòduls als quals estigui prohibit l'accés?"

#. Description
#: ../templates:25
msgid ""
"This should contain a list of modules in the repository that should not be "
"displayed (by default or by explicit path specification). This configuration "
"can be a simple list of modules, or it can get quite complex:\n"
"  *) The \"!\" can be used before a module to explicitly state that it is\n"
"NOT forbidden.\n"
"  *) Shell-style \"glob\" expressions may be used. \"*\" will match any\n"
"sequence of zero or more characters, \"?\" will match any single character, "
"\"[seq]\" will match any character in seq, and \"[!seq]\" will match any "
"character not in seq."
msgstr "Aquesta entrada hauria de contenir una llista de mòduls al dipòsit que no s'haurien de mostrar (ja sigui per defecte o bé especificant-ne explícitament el camí). Aquest paràmetre pot ser simplement una llista de mòduls, o una mica més complexe:"
"  *) El caràcter \"!\" es pot utilitzar davant d'un mòdul per fer explícit que NO està prohibit."
"  *) Es poden utilitzar expressions amb comodins de l'estil de les de l'intÚrpret d'ordres, \"*\" admetrà una seqÌÚncia de zero o més caràcters, \"?\" admetrà un sol caràcter, \"[seq]\" admetrà qualsevol caràcter a seq, i \"[!seq]\" admetrà qualsevol caràcter no present a seq."

#. Description
#: ../templates:40
msgid "Do you allow tarball generation?"
msgstr "Permeteu la generació d'arxius tar?"

#. Description
#: ../templates:40
msgid ""
"ViewCVS can generate a tarball from a repository on the fly. This option "
"allows to download a tarball of the current directory."
msgstr "ViewCVS pot generar arxius tar a partir d'un dipòsit al moment. Aquesta opció permet la baixada d'un arxiu tar del directori actual."

#. Description
#: ../templates:46
msgid "You need modify httpd configuration for online documents and icons."
msgstr "És necessari modificar la configuració httpd per documents en línia i icones."

#. Description
#: ../templates:46
msgid ""
"ViewCVS package has online documents and icons in /usr/share/viewcvs/ If you "
"want to use it, you should modify configuration file of httpd (/etc/apache/"
"httpd.conf or so) like,\n"
"  Alias /viewcvs/ /usr/share/viewcvs/\n"
"In addition, default templates use icons as /viewcvs/icons/*, so this "
"configuration is required."
msgstr "El paquet ViewCVS té documents en línia i icones a /usr/share/viewcvs/ Si voleu utilitzar-lo, hauríeu de modificar el fitxer de configuració de httpd (/etc/apache/httpd.conf o l'equivalent en el vostre sistema) de la manera segÌent:"
"  Alias /viewcvs/ /usr/share/viewcvs/"
"A més, les plantilles per defecte utilitzen les icones amb el camí /viewcvs/icons/*, així doncs, aquesta configuració és necessària."


Reply to: