[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://beep#. Choices
#: ../templates:3
msgid ""
"suid root for all, suid root with only group audio executable, not suid at "
"all"
msgstr "suid root per a tothom, suid root només pel grup audio, suid per a ningú "

audio -> àudio, i jo ficaria "sense suid" com a última opció (i vigila
de no ficar l'espai de més al final)


#. Description
#: ../templates:5
msgid "How to handle suid root for beep program?"
msgstr "Como manejar suid root pel programa beep? "

handle -> gestionar?

"Com voleu gestionar...", per a que quede més natural.


#. Description
#: ../templates:5
msgid ""
"beep must be run as root since it needs to access the speaker hardware. "
"There are several posibilities to make the program usable:  Either only for "
"root (no suid bit at all), executable only by users of the group audio, or "
"usable for all."
msgstr ""
"beep s'ha d'executar com a root ja que necessita accedir al hardware del speaker. "
"Hi ha bastantes possibilitats de fer el programa usable: Només per l'usuari "
"root (no apareix el bit de suid), només executable pels usuaris del grup audio, o "
"executable per a tothom."

speaker hardware -> maquinari de l'altaveu

bastants -> diverses?

audio -> àudio


#. Description
#: ../templates:5
msgid ""
"Because each program that is suid root is security risk this is not done by "
"default.  However, the program is quite small (~150 lines of code) and is "
"fairly easy to verify the safety of the code yourself, if you don't trust my "
"judgement."
msgstr ""
"Ja que qualsevol programa que s'usa amb el suid root és un perill per la seguretat"
"no es fa per defecte. Tot i això si el programa és petit ( 150 linies + o - ) "
"es pot verificar la seguretat del codi, si no confieu en el meu criteri."

espai entre "seguretat" i "no es fa"?

La segona frase està mal interpretada...

"Ja que els programes que s'usen amb el suid root són un perill per la
seguretat, això no es fa per defecte. Tot i això, aquest programa és
prou petit (al voltant de 150 línies de codi) i és prou fàcil verificar
la seguretat del code pels vostres mitjans, si no confieu en el meu
criteri."

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: