[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://mantisFitxer: mantis_0.17.5-7_templates.pot
Versió: 0.1
Estat Total: 81 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
31/1/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated

# mantis translation to Catalan.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mantis_0.17.5-7_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-26 13:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 18:10GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../mantis.templates:4
msgid "What is the hostname where the database will run ?"
msgstr "Quin és el servidor central on s'executa la base de dades ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:4
msgid "Enter the name of the machine that will host the mantis database"
msgstr "Introduïu el nom del servidor que gestiona la base de dades del Mantis"

#. Description
#: ../mantis.templates:10
msgid "What is the MySQL port ?"
msgstr "Quin és el port del MySQL ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:10
msgid "Enter the port where the MySQL is binded"
msgstr "Introduïu el port vinculat al MySQL"

#. Default
#: ../mantis.templates:15
msgid "bugtracker"
msgstr "seguiment d'errors"

#. Description
#: ../mantis.templates:16
msgid "What is the database name for the mantis database ?"
msgstr "Quin és el nom de la base de dades de mantis ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:16
msgid "Enter the name for the database where mantis will store and fetch data"
msgstr "Introduïu el nom de les base de dades on el Mantis introdueix i recull les dades"

#. Description
#: ../mantis.templates:22
msgid "What the url for mantis ?"
msgstr "Quina és la URL de mantis ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:22
msgid ""
"Enter the complete url to access mantis. Note that localhost could only be "
"accessed on this machine."
msgstr "Introduïu la ubicació del document per accedir al Mantis. Heu de tenir present que a l'entrada localhost només s'hi pot accedir des d'aquest ordinador."

#. Description
#: ../mantis.templates:28
msgid "What is the admin email for mantis ?"
msgstr "Quina és l'adreça de correu electrònic de l'administrador del Mantis ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:28
msgid "Enter the admin email address"
msgstr "Introduïu l'adreça de correu electrònic de l'administrador"

#. Description
#: ../mantis.templates:33
msgid "What is the webmaster email for mantis ?"
msgstr "Quina és l'adreça de correu electrònic del webmaster del Mantis ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:33
msgid "Enter the webmaster email for mantis."
msgstr "Introduïu l'adreça de correu electrònic del webmaster del Mantis."

#. Description
#: ../mantis.templates:38
msgid "What is the From: field in emails for bug reports ?"
msgstr "Quina ha de ser el camp De: dels correus electrònics dels informes d'errors ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:38
msgid ""
"All reported bugs are sent to developers et managers from this email. This "
"could be a fake email."
msgstr "Tots els informes d'errors destinats a desenvolupadors i gestors s'envien des d'aquesta adreça de correu electrònic. Pot ser que aquest adreça de correu electrònic estigui falsejada."

#. Description
#: ../mantis.templates:44
msgid "What is the all mails email ?"
msgstr "Quina és l'adreça de correu electrònic de tots els correus ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:44
msgid "\"all email\" is email address where all mantis mails will be sent."
msgstr "\"tots els correus\" és l'adreça de correu electrònic on s'envien tots els correu electrònics de mantis"

#. Description
#: ../mantis.templates:49
msgid "What is the email for bounced mails ?"
msgstr "Quin és l'adreça de correu electrònic pels correus rebotats ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:49
msgid ""
"Some mail could be bounced, so that email receive bounced mails. It is "
"usually the admin email."
msgstr "Alguns correus electrònics reboten, és l'adreça de correu electrònic que rep els correus rebotats. Normalment és l'adreça de correu electrònic de l'administrador."

#. Default
#: ../mantis.templates:55
msgid "Mantis"
msgstr "Mantis"

#. Description
#: ../mantis.templates:56
msgid "What is the title ?"
msgstr "Quin títol té ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:56
msgid "This is the title displayed on mantis pages."
msgstr "Aquest títol és el que es mostra a les pàgines del Mantis."

#. Description
#: ../mantis.templates:62
msgid "What is the username of the MySQL administrator ?"
msgstr "Quin és el nom d'usuari de l'administrador de MySQL ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:62
msgid ""
"You need to enter the username of MySQL administrator in order to create the "
"mantis database."
msgstr "Per crear la base de dades de mantis cal que introduïu el nom d'usuari de l'administrador de MySQL."

#. Description
#: ../mantis.templates:68
msgid "Enter the administrator password"
msgstr "Introduïu la contrasenya de l'administrador"

#. Description
#: ../mantis.templates:68
msgid "Type \"none\" if there is no password for MySQL administration"
msgstr "Introduïu \"none\" wn cas que l'administrador de MySQL no tingui contrasenya"

#. Description
#: ../mantis.templates:74
msgid "What is the mantis username ?"
msgstr "Quin és el nom d'usuari de mantis ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:74
msgid "This is the username that mantis uses to connect to the database"
msgstr "El Mantis utilitza aquest nom d'usuari per connectar-se a la base de dades"

#. Default
#: ../mantis.templates:79
msgid "mantis"
msgstr "Mantis"

#. Description
#: ../mantis.templates:80
msgid "What is the mantis user password ?"
msgstr "Quina és la contrasenya de l'usuari del Mantis ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:80
msgid "Type \"enter\" for the default which is \"mantis\""
msgstr "Premeu \"retorn\" per introduir el valor predeterminat \"mantis\""

#. Description
#: ../mantis.templates:86
msgid "Do you want to purge db when purge package ?"
msgstr "Voleu purgar la base de dades en purgar el paquet ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:86
msgid ""
"If you want to drop the database and the associated user when you will purge "
"the package, select true."
msgstr "Seleccioneu cert si voleu suprimir la base de dades i l'usuari associat en purgar el paquet."

#. Choices
#: ../mantis.templates:92
msgid "apache, apache-ssl"
msgstr "apache, apache-ssl"

#. Description
#: ../mantis.templates:94
msgid "What is the webserver ?"
msgstr "Quin és el servidor de pàgines web ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:94
msgid "What kind of web server you want mantis use ?"
msgstr "Quina tipus de servidor de pàgines web voleu que utilitzi el Mantis ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:100
msgid "Should you use LDAP with mantis ?"
msgstr "Voleu que mantis utilitzi LDAP ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:100
msgid "Reply true if you want to use mantis with LDAP"
msgstr "Responeu afirmativament si voleu utilitzar mantis amb LDAP"

#. Description
#: ../mantis.templates:105
msgid "You should read the README.LDAP in /usr/share/doc/mantis"
msgstr "Hauríeu de fer una ullada al fitxer README.LDAP a /usr/share/doc/mantis"

#. Description
#: ../mantis.templates:111
msgid "enter the LDAP server address"
msgstr "introduïu l'adreça del servidor de LDAP"

#. Description
#: ../mantis.templates:111
msgid "This is the LDAP serveur for mantis"
msgstr "Aquest és el servidor de LDAP del Mantis"

#. Description
#: ../mantis.templates:117
msgid "What is the root DN ?"
msgstr "Quina és el DN arrel ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:117
msgid "This is the root DN for you LDAP server"
msgstr "Aquest és l'arrel DN del servidor LDAP"

#. Description
#: ../mantis.templates:122
msgid "What is the mantis organisation ?"
msgstr "Quina és l'organització del Mantis ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:122
msgid ""
"This is an optional information. Leave it blank if you don't want to provide "
"this information."
msgstr "Aquesta informació és opcional. Deixeu-ho en blanc en cas de no voler donar aquesta informació."

#. Description
#: ../mantis.templates:128
msgid "The mantis major version"
msgstr "L'última versió de mantis"

#. Description
#: ../mantis.templates:128
msgid ""
"This is the mantis major version set here in order to know if database "
"schema upgrade is necessary."
msgstr "Per comprovar si cal actualitzar l'esquema de la base de dades compareu-la amb l'última versió de mantis que hi ha instal·lada i que es la que apareix."

#. Description
#: ../mantis.templates:134
msgid "Warning !"
msgstr "Avís !"

#. Description
#: ../mantis.templates:134
msgid ""
"You need to go upgrade script in order to update the database schema. For "
"example go to http://localhost/mantis/admin_upgrade_0_17_0.php";
msgstr ""
"Per actualitzar l'esquema de la base de dades heu d'utilitzar la seqüència d'actualització."
"Exemple ttp://localhost/mantis/admin_upgrade_0_17_0.php"

#. Description
#: ../mantis.templates:141
msgid "Show the version ?"
msgstr "Es mostra la versió ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:141
msgid "If you want mantis show its version check true. Otherwise check false."
msgstr "Si voleu que el mantis mostri la versió premeu cert, en cas contrari premeu fals"

#. Description
#: ../mantis.templates:148
msgid "Allow signup ?"
msgstr "Es permet donar-se d'alta ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:148
msgid "If you want to allow new signups, check true. Otherwise check false."
msgstr "Premeu cert si voleu permetre noves altes, en cas contrari premeu fals."

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "english"
msgstr "anglès"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "chinese_traditional"
msgstr "xinès_tradicional"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "danish"
msgstr "danès"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "dutch"
msgstr "holandès"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "french"
msgstr "francès"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "french2"
msgstr "francès2"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "german"
msgstr "alemany"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "italian"
msgstr "italià"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "korean"
msgstr "coreà"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "norwegian"
msgstr "noruec"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "polish"
msgstr "polonès"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "portuguese_brazil"
msgstr "portuguès_brasil"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "portuguese_standard"
msgstr "portuguès_estàndard"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "romanian"
msgstr "romanès"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "russian"
msgstr "rus"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "russian_koi8"
msgstr "rus_koi8"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "spanish"
msgstr "espanyol"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "swedish"
msgstr "suec"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "turkish"
msgstr "turc"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "hungarian"
msgstr "hongarès"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "japanese_euc"
msgstr "japonès_euc"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "japanese_sjis"
msgstr "japonès_sjis"

#. Choices
#: ../mantis.templates:153
msgid "czech"
msgstr "txec"

#. DefaultChoice
#: ../mantis.templates:154
msgid ""
"english [ default : Translators, do not put what's inside brackets into "
"translations. Put your own language here but UNTRANSLATED just like it is in "
"the ENGLISH template]"
msgstr "català"

#. Description
#: ../mantis.templates:155
msgid "Default language ?"
msgstr "Quin és l'idioma predeterminat ?"

#. Description
#: ../mantis.templates:155
msgid "Select the default language for Mantis in list."
msgstr "Seleccioneu l'idioma predeterminat de la llista del Mantis."


Reply to: