[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Començo béOn Thu, Jan 29, 2004 at 10:52:53PM +0100, Aleix Badia i Bosch wrote:
> Començo bé, m'he despistat amb l'entrada dels noms:
> 
> m -> muttprint
> ml -> mldonkey

t'ho arreglo en un plis.

> Com ho puc canviar?
> El {samba i {snort diria que no és cosa meva.

Yep... malgrat que la documentació del bot deia que acceptava aquest
format {foo,bar,baz}, sembla que no li va massa bé, en veritat.
Guillem ho està mirant, però de moment evita fer servir aquest format,
que el pobre bot es torna boig :D

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: