[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

traducció d'apt enviadaHola,

Com ningú ha dit res de nou al respecte de la traducció d'apt en els
últims temps, hui li he donat un repàs molt ràpid, corregint algunes de
les errades d'estil més evidents, i la he enviat al Matt Zimmerman per a
que la incloga en la següent versió d'apt (que ha de sortir en un parell
de dies). Encara queden moltes coses per corregir, però millor que la
gent comence a jugar amb ella.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: