[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Assignació de missatges de debconfOn Sat, Sep 20, 2003 at 04:53:19PM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
>   El BTS depèn massa del caràcter i disposició del mantenidor del paquet, per 
> aquesta banda prefereixo esperar. Tot i que si les envia a la llista en farem 
> una REVIEW.

El DDTP no soluciona en absolut això. Tú pots ficar les traduccions de
debcofn al ddtp i els mantenidors respectius les poden ignorar
igualment.

>   Per cert. l'instalador ja és funcional des de disquets. Vaig fer-ne una 
> vista ràpida, sense finalitzar-la i sols he tingut problemes amb la creació 
> de la partició d'intercanvi (sense).

I la traducció està al 50%, més o menys. Ara li estic dedicant temps,
quan l'acabe ja posaré el po per ací.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: