[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CD/faq/index.wmlHola,

On Fri, Nov 15, 2002 at 08:27:46PM +0000, Arnatrix wrote:
> Acabada la traduccio de l'arxiu del topic.
> El podeu consultar a 
> http://personales.ya.com/arnatrix/Debian/index.wml

Açò em dona un 404. Pots enviar-me la pàgina?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpvk7a3Ni2Vw.pgp
Description: PGP signature


Reply to: