[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Repàs de les release-notes.On Fri, Aug 30, 2002 at 11:38:28PM +0200, Jordi Mallach wrote:
> On Sun, Aug 11, 2002 at 01:28:06AM +0200, Ivan Vilata i Balaguer wrote:
> >  virus scanner		cercador de virus
> > 	M'ha semblat més adequat que «escàner de virus», perquè en
> > 	recull millor el significat.
> 
> No creus que "escàner" està molt, molt acceptat?
> A mí em semblen bé els 2, però potser la gent pensarà que és algo
> diferent a un scanner.

  Hei, un mes després se m'acaba d'ocòrrer (o bé acabe de recordar)
 l'expressió «rastrejador de virus». Queda bé, no? Ho canvie? Val la
 pena? Ha fet timeout aquest fil?

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgpm8QkvW8tUX.pgp
Description: PGP signature


Reply to: