[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Llançament de woodyOn Thu, Sep 19, 2002 at 10:26:04PM -0700, Matt Bonner wrote:
> No sabia que ja s'havia traduit la nota de premsa, vaig oferir fer-la jo.
> Qui ho va fer?  Es nomes per evitar duplicar feina en el futur...

Ho van fer Antoni i Ivan. Ens va pillar a tots pels pobles, em fa
l'efecte. Sento el treball duplicat. :(

> Encara val la pena escriure una nota mes curta pels altres llocs de web?

Si s'enfoca no com una "noticia d'última hora", supose que si. Es pot
parlar d'aquesta distribució de GNU/Linux que te suport de català tan
ample :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpEFOAGtFuJa.pgp
Description: PGP signature


Reply to: