[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traduccio webOn Thu, Aug 01, 2002 at 10:22:53AM +0000, Arnatrix wrote:
> Si algu esta treballant en la traduccio de la web, m'agradaria saber per 
> quines seccions ho ha fet/esta fent/te pensat fer-ho. Mes que res per no fer 
> la mateixa feina.

Hola,

Com t'ha dit Antoni, CD/ és un directori important, però que no s'està
fent de moment. Podries fer-ho tú?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp8Zc4uhVYvB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: