[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Templates de XOn Sun, Mar 10, 2002 at 12:19:01PM +0100, Antoni Bella wrote:
> 
>  Estan preparant la revisió -15 del X System i m'asembla que no inclouen els 
> templates en català que varen traduir per aquí. Podeu comprovar-ho a la 
> llista de canvis d'en Branden:
> 
> http://people.debian.org/~branden/woody/xfree86_4.1.0-14pre15v1_i386.changes
> 
>  Se suposa que hi tindria que sortir no? A la pàgina principal surt que 
> estan traduits pero no sembla inclure'ls en la nova revisió.

	El la pàgina de Branden apareixen tots els mòduls com a OK
  excepte l'xserver v3, així que és possible que Branden encara no
  haja terminat de repassar les traduccions que li envií. No pense
  que tarde molt més...

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgpw3DUbcpylZ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: