[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de les DWNOn Sat, Mar 09, 2002 at 03:57:43PM +0100, Jordi Mallach wrote:
> Ok, però estaràs d'acord que està prou clar que "free software" ==
> "programari lliure". Crec que no te sentit aclarir-ho, i més tenint
> /intro/free que ho explica.

Per cert, fa 5 mins he acabat de pujar el que faltava per revisar de
intro/

Llegiu per damunt
www.debian.org/intro/why_debian
www.debian.org/intro/free
www.debian.org/intro/license_disc

a veure si se m'ha escapat algo.

Gracies a Antoni per aquestes traduccions, com no :)


Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpuqqt8o2L0K.pgp
Description: PGP signature


Reply to: