[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [marclial@yahoo.com: Re: Correccions]En Jordi Mallach va dir:

> > suscriure vs. subscriure. Miquel va dir al principi que era
> > "suscriviu-vos", així que supose que el no ficar la b s'aplica a la
> > resta?
> 
> Jo crec que no hi ha dubte. Ho he estat mirant a varies fonts com 
> http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm
> i diccionaris que tinc a casa i en cap cas indica la possibilitat
> d'emprar "suscriure", sempre "subscriure". Supose que Miquel tindrà els
> seus motius. (En castellà sí que és suscribir).
> 

Té raó en Marc, en termes normatius l'única forma acceptada al DIEC es
"subscriure" -tot i que el group "bs" es un cultisme que no es
pronuncia...-. En descàrrec meu, he trobat al corpus uns quants casos de
clàssics que fan servir la grafia "suscriure" com ara Àngel Guimerà a la
seva obra Joan Dalla ("s'estimarà més morir combatent al davant d'ells que
**suscriure** una proposició tan deshonrosa"). És clar que en Guimerà
escriu abans de la normalització fabriana.

Bé doncs, substituir (amb b també ;-) arreu "suscriure" per "subscriure". 

> > -<p>Si voleu contactar amb Debian per a oferir ajuda, si us plau mireu les
> > +<p>Si voleu contactar amb Debian per oferir ajuda, si us plau mireu les
> > 
> > Segur que no cal el "a"? Hi ha molts com aquest.
> 

En aquest cas no hi ha dubte: "per oferir" ("amb la intenció de...") 

> Després de tornar-les a llegir veig que he comés un error i que potser
> m'he passat de llevar "per a". Els he repassat un per un intentant
> seguir els criteris que hi ha a les pàgines, que tampoc queden massa
> clars (jo crec que hi havia una norma per a distingir fàcilment però ara
> no sé on trobar-la). 
>

Regla pràctica: posarem "per" quan en castellà diuen "por" i posarem "per
a" quan en castellà diuen "para", **menys en un cas**: quan "para"
equivalgui a a la locució AMB LA INTENCIO DE -> llavors posarem "per".

Per exemple: "Vinc per veure'l", "Treballa amb programari lliure 
per guanyar-se la vida", "La nostra anada a Boston per visitar Stallman i
el MIT", "si voleu contactar per oferir ajuda", etc. (en castellà seria
"para" en aquests casos).

De tota manera, hi ha molta literatura filológica sobre l'ús de "per" i
"per a". El gran Joan Coromines proposava que l'ús de "per a" fos optatiu i
poder fer servir sempre "per" davant d'infinitiu (a l'estil del català
oriental, que era el seu dialecte), i aixi no hi havia confusió... En tot
cas i quan dubteu davant d'infinitiu, poseu "per" en lloc de "per a": IMHO
és millor -més genuí català- equivocar-se en aquest sentit (és la meva
opinió, és clar).

> -<p>Quasi tota la informació sobre Debian està magatzemada en el nostre lloc
> +<p>Quasi tota la informació sobre Debian està emmagatzemada en el nostre lloc

- quasi
+ gairebé / quasibé

> -Si us plau, no envieu preguntes sobre l'us de Linux a aquesta llista. Llegiu
> -mes abaix per açò.
> +Si us plau, no envieu preguntes sobre l'ús de Linux a aquesta llista. Llegiu
> +mes a baix per a açò.
> 

- mes abaix
+ més avall 

> +desgravar-los dels impostos (Declaració de la Renda Espanyola -IRPF-).
> 
> <H2><A name="equipment_donations">Donacions de maquinari i serveis</A></H2>
> 
> -<P>A causa del baix presupost que manté a Debian, no és posible en
> +<P>A causa del baix pressupost que manté a Debian, no és posible en

- posible
+ possible


La resta de correccions d'en marc em semblen totes correctes.

salutacions

m.


-- 
Miquel Vidal       |  Using Debian GNU/Linux 
miquel@sindominio.net  |  yonderboy@barrapunto.com
http://sindominio.net  |  http://mi.barrapunto.com/yonderboy 
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244F

Attachment: pgpl7r2Vy7Kqx.pgp
Description: PGP signature


Reply to: