[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] Aclarim: boot, reset, loadOn Sun, Oct 07, 2001 at 01:43:02PM +0200, Antoni Bella wrote:
> boot      = arranc

*sigh*
s/rranc/rrenc/g

Es a dir, "arrencar", amb E.

> boot-device   = dispositiu d'arranc

dispositiu d'arrencada, igual amb les següents.

> bootable    = per a iniciar l'arranc

Arrencable.

> booted     = iniciar l'arranc

arrencat (arrencar, en pasat)

> boot device   = dispositiu d'arranc

d'arrencada

> bootstrap partition
> 	    = partició d'arranc

d'arrencada

> master boot record, MBR
> 		= registre mestre d'arranc, MBR

d'arrencada

> stage loader  = fase de càrrega

jo diria algo com "carregador per etapes". La documentació de SILO ho
deia clar, primer, una etapa detecta el hw, un altra tal un altra
cual... igual que GRUB.

> 1			Run the <prgn>ybin</prgn> command, which
> 1			will update the bootstrap partition with
> 1			the current <file>/etc/yaboot.conf</file>
> 1			configuration and <file>/usr/lib/yaboot/ofboot
> 1			</file> first stage loader.

Executeu l'ordre ybin, que actualitzarà la partició d'arrencada amb la
configuració de /etc/yaboot.conf actual i el primer carregador per
etapes /usr/lib/yaboot/ofboot.

> reset      = reiniciar (o reinici)
> reseting    = reinicialitzar (o reinicialització)

Segons el termcat i SC, reset és reiniciar i reinicialitzar. Per la
regla de 3, reseting seria "reiniciant" o "reinicialtzant".

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpTZORAcP2yV.pgp
Description: PGP signature


Reply to: