[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[TR]Administrivia.sgml- TraduïtHola a tothom!

Us l'adjunto al cos del missatge perquè hi feu les correccions:
______________________________________________________________________<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: administrivia.sgml,v 1.11 2001/08/09 03:24:57 aph Exp $ -->

<chapt id="administrivia">
 <heading>Administratiu</heading>

 <sect id="about">
  <heading>Sobre aquest document</heading>
  <p>
Aquest documente està escrit en SGML, utilitzant el "DebianDoc" DTD. La
producció dels formats s'han generat amb programes des del paquet
<package>debiandoc-sgml</package>.
</p>
  <p>
Per tal de mantenir l'ordre en l'actualització d'aquest document, utilitzem
algunes de les característiques del SGML, com ara les entitats i les seccions marcades.
Aquestes tenen un paper relacionat amb les variables i els condicionants en els
llenguatges de programació. El codi SGML d'aquest document conté la informació
per a les diferents arquitectures &mdash; les seccions marcades són utilitzades per
a separar certs trozos de text com a específics d'una arquitectura.
</p>
 </sect>

 <sect id="contributing">
  <heading>Contribucions a aquest document</heading>
  <p>
Si teniu problemes o suggerències respecte a aquest document, probablement
els hauríeu d'enviar com un informe d'error del paquet <package>disquets
d'arrancada(boot-floppies)</package>. Mireu el paquet <package>error (bug)</package>
o el d'<package>informe d'error (reportbug)</package> o llegiu la documentació en
línia al <url id="&url-bts;" name="Sistema de seguiment d'errors de Debian
(Bug Tracking System)">. Seria convenient que examinéssiu els <url id="&url-bts-boot-floppies;" name="Errors
detectats als disquets d'arrancada (open bugs against boot-floppies)"> per
tal de comprovar que no s'hagi informat ja del vostre problema. Si és així, podeu enviar
una corroboració agregada o informació d'ajuda a <email>XXXX@bugs.debian.org</email>, on
<var>XXXX</var> és el nombre d'errors dels que ja s'ha informat.
</p>
  <p>
Millor encara, aconseguiu una còpia de les fonts SGML d'aquest document i creeu pedaços per
a aquest. Les fonts SGML es poden trobar al paquet <package>disquets d'arrancada (boot-floppies)</package>;
intenteu trobar la revisió més nova a la distribució <url id="&url-dist-unstable;" name="inestable(unstable)">.
També podeu anar a les fonts des de la <url id="http://cvs.debian.org/boot-floppies/"; name=" Web CVS">; per
trobar les instruccions sobre com aconseguir les fonts via CVS, mireu el
<url id="http://cvs.debian.org/~checkout~/boot-floppies/README-CVS?tag=HEAD%26content-type=text/plain";
name="README-CVS"> de les fonts.
</p>
  <p>
Si us plau <em>no</em> contacteu directament amb els autors d'aquest document.
També hi ha una llista de discussió per <package>disquets d'arrancada (boot-floppies)</package>,
que inclou discussios sobre aquest manual. La llista de correu és
<email>&email-boot-floppies-list;</email>. Les instruccions per subscriureus a
aquesta llista les podeu trobar a la pàgina <url id="&url-list-subscribe;" name="Subscripció
a les llistes de correu Debian">; es
pot trobar una còpia navegable en línia als <url
id="&url-list-archives;" name="Arxius de les llistes de correu Debian">.
</p>
 </sect>

 <sect id="contributors">
  <heading>Principals contribucions</heading>
  <p>
Molts, molts usuaris de Debian i desenvolupadors han contribuït a aquest document.
En particular cal remarcar a Michael Schmitz (suport m68k), Frank
Neumann (autor original de les <url id="http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~amigo/debian_inst.html";
name="Instruccions per la instal.lació de Debian a Amiga">), Arto Astala, Eric
Delaunay/Ben Collins (informació SPARC), Tapio Lehtonen, i Stéphane
Bortzmeyer per nombroses edicions i textos.
</p>
  <p>
Extremadament útils van resultar el text i la informació que es van trobar al COM ES FA
per arrancar en xarxa (for network booting)de Jim Mintha (sense URL disponible), les <url id="&url-debian-faq;"
name="PMF sobre Debian">, les <url id="&url-m68k-faq;" name="PMF sobre Linux/m68k">, les
<url id="&url-sparc-linux-faq;" name="PMF sobre Linux pels processadors SPARC">, les
<url id="&url-alpha-faq;" name="PMF sobre Linux/Alpha">, entre d'altres. S'ha de reconèixer als mantenidors per la
seva lliure disponibilitat i a les riques fonts d'informació.
</p>
 </sect>

 <sect id="trademarks">
  <heading>Reconeixement de les marques registrades</heading>
  <p>
Totes les marques registrades són propietat dels seus respectius propietaris.
</p>
 </sect>
</chapt>

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: sgml
sgml-omittag:t
sgml-shorttag:t
sgml-namecase-general:t
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:max
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:2
sgml-indent-data:nil
sgml-parent-document:("../install.sgml" "book" "chapt")
sgml-declaration:nil
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
End:
-->
----------------------------------------------------------------------
p.e.: Des d'aquesta direcció puc enviar missatges però no rebre'ls. L'altra conta és windows i vaig veure que no era llegible. Així doncs, fins que em configuri la Debian per poder conectar-me des d'ella, ho faré així.


Ingrid C. Peiró

Estudiant de la UOC i Debianera novata

Ingrid24@arrakis.es


Obtenga su E-mail GRATUITO en http://lared.zzn.com
____________________________________________________________________________________________________________
Para obtener su propio servicio de correo electrónico basado en la Multimalla, diríjase a http://www.zzn.comReply to: