[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Actualització de donations.wmlHola,

He actualitzat la traducció de donations.wml, i ara totes les nostres
traduccions tornen a estar al día.

També vaig pujar

search.wml i contact.wml del arrel, i els index de releases/.

Podeu pegar una ullada a totes aquestes traduccions a veure si hi han
errades?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpYlRYWbEe4z.pgp
Description: PGP signature


Reply to: