[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Treball atrassatHola,

Crec que em falta per pujar a CVS:

en releases:
el releases/index.wml, per Antonio i corregit per Ignasi
els index de hamm, slink, potato i woody, per Antonio tb, sense
corregir. D'aquestos ultims, tinc 2 copies i no se realment quina es la
final. Algú pot enviar-me les versions finals o corregides?

en boot-floppies:
Ok, ací si que porte un descontrol... quins troços falten? Quan estiga
complet, ho testeem i ho pujem a CVS, i a partir d'ahi es pot començar a
actualitzar a woody, si no s'està fent basat en woody ja.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpy__V0HnHL6.pgp
Description: PGP signature


Reply to: