[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#850044: [l10n:eu] dbconfig-common 2.0.6 : updated Basque translationPackage: dbconfig-common
Version: 2.0.6
X-Debbugs-CC: debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Attached Basque translation. Please, could you add it for us?

Thanks and best regards,

Dooteo

# Basque translation for dbconfig-common
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008, 2009.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2015, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbconfig-common-eu-1.8.58\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-14 22:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-03 15:18+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "Will this server be used to access remote databases?"
msgstr "Zerbitzari hau urruneko datu-baseak atzitzeko erabiliko da?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"For the database types that support it, dbconfig-common includes support for "
"configuring databases on remote systems. When installing a package's "
"database via dbconfig-common, the questions related to remote configuration "
"are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
msgstr ""
"Onartzen dituen datu-base motentzat, 'dbconfig-common'-ek urruneko "
"sistemetako datu-baseak konfiguratzeko euskarria du. 'dbconfig-common' "
"bidez paketearen datu-basea instalatzean, halako lehentasuna daukaten (eta "
"sistema gehienetan saltatzen diren) urruneko konfigurazioari buruzko "
"galderak egingo dira."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"If you select this option, the default behavior will be to prompt you with "
"questions related to remote database configuration when you install new "
"packages."
msgstr ""
"Aukera hau hautatzen bada, portaera lehenetsiak urruneko datu-basearen "
"konfigurazioari buruzko galderak egingo dizkizu pakete berriak instalatzen "
"dituzunean."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you are unsure, you should not select this option."
msgstr "Ziur ez bazaude, ez zenuke aukera hau hautatu beharko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid "Remember database passwords permanently in debconf?"
msgstr "Gogoratu datu-baseen pasahitzak betirako debconf-ekin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"When you configure, upgrade, or remove applications with dbconfig-common, "
"administrator-level database passwords are needed. By default, these "
"passwords are not stored, so you will be prompted for them each time."
msgstr ""
"dbconfig-common tresnarekin aplikazioak konfiguratu, bertsio-berritu edo "
"kentzen "
"dituzunean, administratzaile-mailako datu-basearen pasahitzak beharrezkoak "
"dira. "
"Lehenetsi gisa, pasahitz hauek ez dira gordetzen, ondorioz hauengatik "
"galdetuko "
"zaizu aldi bakoitzean."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#| msgid ""
#| "This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
#| "the debconf database. This database is protected by Unix file "
#| "permissions, though this is less secure and thus not the default setting."
msgid ""
"Alternatively the passwords can be permanently remembered in the debconf "
"database (which is protected by Unix file permissions), though this is less "
"secure and thus not the default setting."
msgstr ""
"Bestalde, pasahitzak debconf-en datu-basean betirako gorde daitezke. "
"Datu-base hori Unix-eko fitxategien baimenekin babestuta dagoenez, "
"ez dago erabat babestuta. Hori dela eta, ez da ezarpen lehenetsia."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"If you would rather not be bothered for an administrative password every "
"time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
"choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgstr ""
"Hautatu aukera hau datu-basearen aplikazioa dbconfig-common tresnarekin "
"bertsio-berritzen den bakoitzean administratzailearen pasahitza ez "
"eskatzeko. Bestela, ukatu aukera hau."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Configure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Konfiguratu ${pkg}-ren datu-basea dbconfig-common erabiliz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid ""
"The ${pkg} package must have a database installed and configured before it "
"can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"${pkg} paketeak instalatutako eta konfiguratutako datu-base bat eduki behar "
"du erabili aurretik. Nahi izanez gero, hau dbconfig-common bidez kudea "
"daiteke."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid ""
"If you are an advanced database administrator and know that you want to "
"perform this configuration manually, or if your database has already been "
"installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
"needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgstr ""
"Datu-basearen administratzaile aurreratu bat bazara, eta konfigurazio hau "
"eskuz egitea nahi baduzu, edo datu-basea jadanik instalatuta eta "
"konfiguratuta badago, aukera honi ez ikusi egin diezaiokezu. Zer egin behar "
"den buruzko xehetasunak hemen aurki dezakezu: /usr/share/doc/${pkg}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
msgstr "Bestela, baliteke aukera hautatu behar izatea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid "Reinstall database for ${pkg}?"
msgstr "Berrinstalatu ${pkg}-ren datu-basea?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Since you are reconfiguring ${pkg}, you may also want to reinstall the "
"database which it uses."
msgstr ""
"${pkg} birkonfiguratzen ari zarenez, baliteke erabiltzen duen datu-basea "
"berrinstalatu nahi izatea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this "
"option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the package "
"for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr ""
"Hautatu aukera hau ${pkg}-ren datu-basea berrinstalatzea nahi baduzu. Ez "
"baduzu halakorik egiterik nahi (paketea beste arrazoi bategatik "
"birkonfiguratzen ari bazara), ez zenuke aukera hau hautatu beharko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Warning: if you opt to reinstall the database and install it under a name "
"that already exists, the old database will be dropped without further "
"questions. In that case a backup of the original database is made in /var/"
"tmp/."
msgstr ""
"Abisua: datu-basea berrinstalatzea hautatzen baduzu, eta jadanik existitzen "
"den izen batekin instalatzen baduzu, datu-base zaharra erabat ezabatu egingo "
"da bestelako galderarik gabe. Kasu horretan, jatorrizko datu-basearen "
"babeskopia hemen egingo da: /var/tmp/."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Warning: if you change the name of the database, the old database will not "
"be removed. If you change the name of the user that connects to the "
"database, the privileges of the original user will not be revoked."
msgstr ""
"Abisua: datu-basearen izena aldatu baduzu, datu-base zaharra ez da "
"ezabatuko. Datu-basearekin konektatzen den erabiltzailearen izena aldatzen "
"baduzu, jatorrizko erabiltzailearen pribilegioak ez dira kenduko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "Perform upgrade on database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Bertsio-berritu ${pkg}-ren datu-basea dbconfig-common tresnarekin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid ""
"According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
"need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how a "
"new upstream version of the package needs to store its data."
msgstr ""
"Pakete honen arduradunak dioenez, datu-basearen bertsio-berritzearen "
"eragiketak ${pkg}-en landu behar dira. Paketearen bertsio berri batek datuak "
"gordetzeko era aldatu duelako gertatu ohi da."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid ""
"If you want to handle this process manually, you should refuse this option. "
"Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of "
"the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which "
"the database can be restored in the case of problems."
msgstr ""
"Prozesu hau eskuz kudeatu nahi izanez gero, aukera hau ezetsi beharko "
"zenuke. Bestela, aukera hau erabili beharko zenuke. Bertsio-berritzean datu-"
"basearen babeskopia bat egingo da /var/cache/dbconfig-common/backups "
"karpetan arazorik izanez gero berreskuratu ahal izateko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr ""
"Kendu ${pkg}-ren datu-basearen konfigurazioa dbconfig-common tresnarekin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
"underlying database and the privileges for the user associated with this "
"package."
msgstr ""
"${pkg} kentzen ari zarenez, baliteke azpiko datu-basea eta pakete honi "
"esleitutako erabiltzailearen pribilegioak aurrerantzean nahi ez izatea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"Please choose whether database removal and privilege revocation should be "
"handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Aukeratu datu-basea eta pribilegioa kentzea dbconfig-common tresnarekin "
"kudeatuko den edo ez."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"If you choose this option, dbconfig-common will check if ${pkg} provided "
"scripts and database commands to undo package specific operations and run "
"them if they exist. Then it will ask if you want to delete the ${pkg} "
"database and revoke the standard privileges for the user of ${pkg}. If you "
"don't want any of this, or if you want to handle this manually, you should "
"refuse this option."
msgstr ""
"Aukera hau hautatzean, dbconfig-common tresnak ${pkg} paketeak scriptak eta "
"datu-basearen komandoak eskaintzen dituen begiratzen du paketearen eragiketa "
"zehatzak desegiteko, eta existituz gero, haiek exekutatzeko. Ondoren, ${pkg} "
"datu-basea erabat kentzea eta ${pkg} paketearen erabiltzailearen "
"pribilegioak kentzea nahi dituzun galdetuko dizu. Hauetariko ezer ez baduzu "
"nahi, edo hau eskuz kudeatzea nahi baduzu, aukera honi ez ikus egin "
"diezaiokezu."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ek erabiliko duen datu-base mota:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid ""
"The ${pkg} package can be configured to use one of several database types. "
"Below, you will be presented with the available choices."
msgstr ""
"${pkg} paketea hainbat datu-basetariko bat erabiltzeko konfigura daiteke. "
"Behean aukera erabilgarriak erakutsiko dira."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid ""
"If other database types are supported by ${pkg} but not shown here, the "
"reason for their omission is that the corresponding dbconfig-<database type> "
"packages are not installed. If you know that you want the package to use "
"another supported database type, your best option is to back out of the "
"dbconfig-common questions and opt out of dbconfig-common assistance for this "
"package for now. Install your preferred dbconfig-<database type> option from "
"the list in the package dependencies, and then \"dpkg-reconfigure ${pkg}\" "
"to select it."
msgstr ""
"${pkg}(e)k hemen erakusten ez diren beste datu-base motak onartzen baditu, "
"ezkutatzeko zergatia hau da: dagokien dbconfig-<datu-base mota> paketeak "
"instalatu gabe egotea. Paketeak beste datu-base mota bat erabiltzea nahi "
"baduzu, oraingoz 'dbconfig-common'-eko galderetan atzera egin eta aukeratu "
"'dbconfig-common'-ren laguntza. Instalatu zure dbconfig-<datu-base mota> "
"hobetsiaren aukera paketeen mendekotasunen zerrendatik, eta ondoren, landu "
"'dpkg-reconfigure ${pkg}' hura hautatzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid "Delete the database for ${pkg}?"
msgstr "${pkg}-ren datu-basea ezabatu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid ""
"If you no longer need the database for ${pkg} and the privileges of the "
"database user of ${pkg}, you can choose to delete the database and revoke "
"the privileges now."
msgstr ""
"${pkg}-ren datu-basea eta ${pkg} paketearen erabiltzailearen pribilegioak ez "
"badituzu gehiago behar, orain aukera dezakezu datu-basea ezabatzea eta "
"pribilegioak kentzea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid ""
"If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
"choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather "
"handle this process manually, you should refuse this option. Either way, it "
"won't affect your other databases."
msgstr ""
"${pkg}-ek gordetako datuak ez badituzu gehiago behar, hautatu aukera hau. "
"Datuak mantentzea, edo prozesu hau eskuz kudeatzea nahiago baduzu, ez ikusi "
"egin aukera honi. Dena den, honek ez dio zure beste datu-baseei eragingo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
msgid "Back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgstr "Bertsio-berritu aurretik ${pkg}-ren datu-basearen babeskopia egin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
msgid ""
"The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
"installation process. Just in case, the database can be backed up before "
"this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
"previous package version and repopulate the database."
msgstr ""
"Instalazio prozesuaren zati bezala ${pkg}-ren oinarrizko datu-basea "
"eguneratu behar da. Bada ezpada, datu-basearen babeskopia egingo da bertsio-"
"berritu aurretik, gero zerbait oker joanez gero paketearen aurreko bertsiora "
"itzuli eta datu-basea berreskuratu ahal izateko."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:11001 ../dbconfig-common.templates:12001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Pasahitzaren berrespena:"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Pasahitzak ez dira berdinak"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "Pasahitza eta bere berrespena ez dira berdinak."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "abort"
msgstr "bertan behera utzi"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry"
msgstr "saiatu berriro"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr "saiatu berriro (galderarik ez)"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "ignore"
msgstr "ez ikusi egin"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "Next step for database upgrade:"
msgstr "Datu-basea bertsio-berritzearen hurrengo urratsa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "An error occurred while upgrading the database:"
msgstr "Errorea gertatu da datu-basea bertsio-berritzean:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid ""
"Fortunately, ${dbfile} should hold a backup of the database, made just "
"before the upgrade (unless the error occurred during backup creation, in "
"which case no changes will have been applied yet). Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Zorionez, ${dbfile}-ek datu-basearen babeskopia bat eduki beharko luke, "
"bertsio-berritu aurretik egindakoa (babeskopia sortzean errorerik ez bada "
"gertatu bederen, egoera horretan aldaketak ez dira oraindik aplikatu). "
"Aukera hauek dituzu:\n"
" * abortatu - Eragiketa huts eginarazten du. Pakete hau bertsio\n"
"  zaharrarekin berrinstalatu eta birkonfiguratu beharko duzu; bestela,\n"
"  eskuz egin hura erabiltzen jarraitzeko. Huts egindako instalazioa\n"
"  konpondu arte beste pakete batzuk instalatzean eragina izan lezake.\n"
" * saiatu berriro - Konfigurazioaren galdera guztiak galdetzen ditu\n"
"  beste behin, (debconf-en lehentasuna dela eta baztertutako galderak\n"
"  barne) eta beste behin eragiketa egiten saiatzen da.\n"
" * saiatu berriro (saihestu galderak) Eragiketa berriro egiten saiatzen da\n"
"  berehala, galdera guztiak saltatuz. Erabilgarria izan ohi da errorea\n"
"  gertatu zeneko mendeko arazoa konponduta duzun kasuan.\n"
" * ez ikusi egin - Eragiketarekin jarraitzen du, 'dbconfig-common'\n"
"  tresnaren erroreei ez ikusi eginez. Pakete hau datu-base erabilgarri\n"
"  bat gabe utzi ohi du."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "Next step for database installation:"
msgstr "Datu-basearen instalazioaren hurrengo urratsa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "An error occurred while installing the database:"
msgstr "Errorea gertatu da datu-basea instalatzean:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid ""
"Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Aukera hauek dituzu:\n"
" * abortatu - Eragiketa huts eginarazten du. Pakete hau bertsio\n"
"  zaharrarekin berrinstalatu eta birkonfiguratu beharko duzu; bestela,\n"
"  eskuz egin hura erabiltzen jarraitzeko. Huts egindako instalazioa\n"
"  konpondu arte beste pakete batzuk instalatzean eragina izan lezake.\n"
" * saiatu berriro - Konfigurazioaren galdera guztiak galdetzen ditu\n"
"  beste behin, (debconf-en lehentasuna dela eta baztertutako galderak\n"
"  barne) eta beste behin eragiketa egiten saiatzen da.\n"
" * saiatu berriro (saihestu galderak) Eragiketa berriro egiten saiatzen\n"
"  da berehala, galdera guztiak saltatuz. Erabilgarria izan ohi da\n"
"  errorea gertatu zeneko mendeko arazoa konponduta duzun kasuan.\n"
" * ez ikusi egin - Eragiketarekin jarraitzen du, 'dbconfig-common'\n"
"  tresnaren erroreei ez ikusi eginez. Pakete hau datu-base erabilgarri\n"
"  bat gabe utzi ohi du."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "Next step for database removal:"
msgstr "Datu-base ezabatzearen hurrengo urratsa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "An error occurred while removing the database:"
msgstr "Errorea gertatu da datu-basea ezabatzean:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid ""
"As a result it was not possible to remove the database for ${pkg}. Your "
"options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave the database and user privileges in place."
msgstr ""
"Ondorioz, ezin izan da ${pkg}-ren datu-basea kendu. Aukera hauek dituzu:\n"
" * abortatu - Eragiketa huts eginarazten du. Pakete hau bertsio\n"
"  zaharrarekin berrinstalatu eta birkonfiguratu beharko duzu; bestela,\n"
"  eskuz egin hura erabiltzen jarraitzeko. Huts egindako instalazioa\n"
"  konpondu arte beste pakete batzuk instalatzean eragina izan lezake.\n"
" * saiatu berriro - Konfigurazioaren galdera guztiak galdetzen ditu\n"
"  beste behin, (debconf-en lehentasuna dela eta baztertutako galderak\n"
"  barne) eta beste behin eragiketa egiten saiatzen da.\n"
" * saiatu berriro (saihestu galderak) Eragiketa berriro egiten saiatzen\n"
"  da berehala, galdera guztiak saltatuz. Erabilgarria izan ohi da\n"
"  errorea gertatu zeneko mendeko arazoa konponduta duzun kasuan.\n"
" * ez ikusi egin - Eragiketarekin jarraitzen du, 'dbconfig-common'\n"
"  tresnaren erroreei ez ikusi eginez. Pakete hau datu-base erabilgarri\n"
"  bat gabe utzi ohi du."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Next step:"
msgstr "Hurrengo urratsa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Configuring the database for ${pkg} requires the package ${dbpackage} to be "
"installed and configured first, which is not something that can be checked "
"for automatically."
msgstr ""
"${pkg}-ren datu-basea konfiguratzeko lehenik ${dbpackage} paketea instalatu "
"eta konfiguratuta egon behar da, hau ezin da automatikoki egiaztatu."

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#. Additionally, ${dbpackage} can be replaced with "mysql-server", so
#. that length suits, but ${pkg} usually will expand more.
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Your options are:\n"
" * abort - Choose this when in doubt and install ${dbpackage} before\n"
"  continuing with the configuration of this package. This causes the\n"
"  installation of ${pkg} to fail for now.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
"  Choose this if you chose the wrong database type by mistake.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Aukera hauek dituzu:\n"
" * abortatu - Aukeratu hau zalantzarik edukiz gero, eta instalatu\n"
"  ${dbpackage} jarraitu aurretik pakete honen konfigurazioarekin.\n"
"  Honek ${pkg}-ren instalazioak huts eginarazten du oraingoz.\n"
" * saiatu berriro - Konfigurazioaren galdera guztiak galdetzen ditu\n"
"  beste behin, (debconf-en lehentasuna dela eta baztertutako galderak\n"
"  barne) eta beste behin eragiketa egiten saiatzen da. Aukeratu hau\n"
"  nahi gabe okerreko datu-base mota bat hautatu baduzu.\n"
" * ez ikusi egin - Eragiketarekin jarraitzen du, 'dbconfig-common'\n"
"  tresnaren erroreei ez ikusi eginez. Pakete hau datu-base erabilgarri\n"
"  bat gabe utzi ohi du."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Host name of the ${dbvendor} database server for ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren ${dbvendor} zerbitzariaren ostalari-izena:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid ""
"Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a "
"new host."
msgstr ""
"Hautatu urruneko ostalari-izena, edo hautatu 'ostalari berria' ostalari-izen "
"berri bat emateko."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid "Port number for the ${dbvendor} service:"
msgstr "${dbvendor} zerbitzuaren ataka zenbakia:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid ""
"Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is "
"running on. To use the default port, leave this field blank."
msgstr ""
"Zehaztu urruneko ostalariko ${dbvendor} datu-baseak erabiltzen duen ataka. "
"Ataka lehenetsia erabiltzeko, utzi eremu hau hutsik."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Host running the ${dbvendor} server for ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren ${dbvendor} zerbitzaria duen ostalaria:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
msgstr "Eman urruneko ${dbvendor} zerbitzariaren ostalari-izena."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid ""
"You must have already arranged for the administrative account to be able to "
"remotely create databases and grant privileges."
msgstr ""
"Dagoeneko, urruneko datu-baseak eta pribilegioen baimenak emateko "
"administratzailearen kontua eduki beharko zenuke."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "${dbvendor} database name for ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren ${dbvendor} datu-basearen izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid ""
"Please provide a name for the ${dbvendor} database to be used by ${pkg}."
msgstr "Eman ${pkg}-ek erabiliko duen ${dbvendor} datu-basearen izena."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "${dbvendor} username for ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren ${dbvendor} erabiltzaile-izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
"database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system "
"login, especially if the database is on a remote server."
msgstr ""
"Eman ${pkg}-ren ${dbvendor} erabiltzaile izena. ${dbvendor} erabiltzailea "
"ez da halabeharrez sisteman sartzeko erabiltzaile berdina izan behar, "
"bereiziki datu-basea urruneko zerbitzari batean badago."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"This is the user which will own the database, tables, and other objects to "
"be created by this installation. This user will have complete freedom to "
"insert, change, or delete data in the database."
msgstr ""
"Datu-base, taula eta instalatzaileak sortutako beste gauzen jabea izango da "
"erabiltzaile hau. Erabiltzaile honek datu-basean datuak sartu, aldatu edo "
"ezabatzeko baimenak izango ditu."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"If your username contains an @, you need to specify the domain as well (see "
"below)."
msgstr ""
"Erabiltzaile-izenak @ karaktere bat badu, domeinua ere zehaztu beharko duzu "
"(ikus azpian)."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Advanced usage: if you need to define the domain that the user will log in "
"from, you can write \"username@domain\"."
msgstr ""
"Erabilera aurreratua: domeinu bateko erabiltzaile bat definitzeko "
"\"erabiltzaile_izena@domeinua\" idatz dezakezu."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "${dbvendor} storage directory for ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren ${dbvendor} biltegiaren direktorioa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"Please provide a path where the ${dbvendor} database file for ${pkg} should "
"be installed into."
msgstr ""
"Eman bide-izena ${pkg}-ren ${dbvendor} datu-basearen fitxategia hor "
"instalatzeko."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"The permissions for this directory will be set to match the permissions for "
"the generated database file."
msgstr ""
"Direktorio horren baimenak sortutako datu-basearen baimen berdinekin "
"ezarriko dira."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "Unix socket"
msgstr "Unix socket-a"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "TCP/IP"
msgstr "TCP/IP"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren MySQL datu-basearekiko konexio-metodoa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local "
"Unix socket (this provides the best performance). To connect with a "
"different method, or to a different server entirely, select the appropriate "
"option from the choices here."
msgstr ""
"Lehenetsi gisa, MySQL zerbitzarira lokaleko Unix socket-aren bidez "
"konektatzeko konfiguratuko da ${pkg}. Bestelako metodo batekin konektatzeko, "
"edo beste zerbitzari batekin konektatzeko, hautatu dagokion aukera."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
msgid "MySQL application password for ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren MySQL aplikazioren pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001 ../dbconfig-common.templates:29001
msgid ""
"Please provide a password for ${pkg} to register with the database server. "
"If left blank, a random password will be generated."
msgstr ""
"Eman ${pkg}-ren pasahitza datu-basearen zerbitzarian erregistratzeko. Utzi "
"eremu hau hutsik ausazko pasahitza sortzeko."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
msgid "Name of the database's administrative user:"
msgstr "Datu-basearen administratzailearen erabiltzaile-izena:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
msgid ""
"Please provide the name of the account with which this package should "
"perform administrative actions. This user is the one with the power to "
"create new database users."
msgstr ""
"Eman pakete honek administratzailearen ekintzak aurrera eramateko erabiliko "
"duen kontuaren izena. Erabiltzaile hau datu-basearen erabiltzaile berriak "
"sortzeko baimena duena da."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
msgid ""
"For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is not the same as "
"the Unix login \"root\"."
msgstr ""
"MySQL kasuan, ia beti \"root\" izaten da. Kontuan izan hau EZ dela Unix "
"sistemetako \"root\" erabiltzaile berdina."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
msgid "Password of the database's administrative user:"
msgstr "Datu-basearen administratzailearen pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
msgid ""
"Please provide the password for the administrative account \"${dbadmin}\" "
"with which this package should create its MySQL database and user."
msgstr ""
"Eman \"${dbadmin}\" administratzaile-kontuaren pasahitza, pakete honek bere "
"MySQL datu-basea eta erabiltzailea sortzeko."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "TCP/IP + SSL"
msgstr "TCP/IP + SSL"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid "Connection method for PostgreSQL database of ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren PostgreSQL-rekiko konexio metodoa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through TCP/"
"IP because that method works in most circumstances. To connect with a "
"different method, select the appropriate option from the choices here."
msgstr ""
"Lehenetsi gisa, PostgreSQL zerbitzarira TCP/IP bidez konektatzeko "
"konfiguratuko da ${pkg}, modu horrek egoera gehienetan funtzionatzen baitu. "
"Bestelako metodo batekin konektatzeko, hautatu dagokion aukera."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "PostgreSQL application password for ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren PostgreSQL aplikazioaren pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid ""
"If you are using \"ident\" authentication, the supplied password will not be "
"used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to be "
"reconfigured to allow password-authenticated access."
msgstr ""
"\"ident\"-en oinarritutako autentifikazioa erabiltzen baduzu, emandako "
"pasahitza ez da erabiliko eta hutsik utz daiteke. Bestela, PostgreSQL-rerako "
"sarbidetza birkonfiguratzea behar lezake pasahitz autentifikazioarekin "
"sarbidetzea baimentzeko."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "Password of your database's administrative user:"
msgstr "Zure datu-basearen administratzailearen pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid ""
"Please provide the password for the ${dbadmin} account with which this "
"package should perform administrative actions."
msgstr ""
"Eman ${dbadmin}-en pasahitza pakete honek administratzailearen ekintzak "
"aurrera eramateko."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation, a database password is not required, "
"since authentication is done at the system level."
msgstr ""
"Ez da datu-basearen pasahitzik behar PostgreSQL-ren instalazio arrunta "
"egiteko, autentifikazioa sistema mailan egiten baita."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "ident"
msgstr "ident"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "password"
msgstr "pasahitza"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid "Method for authenticating the PostgreSQL administrator:"
msgstr "PostgreSQL-eko administratzailea autentifikatzeko metodoa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the administrative user should use "
"when connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL zerbitzariek hainbat metodo eskaintzen dituzte konexioak "
"autentifikatzeko. Hautatu administratzaileak erabiliko duen metodoa "
"zerbitzariarekin konektatzeko."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
"that the owner of the Unix socket is allowed to connect. PostgreSQL itself "
"calls this peer authentication."
msgstr ""
"Makina lokalean \"ident\" autentifikazioarekin zerbitzariak Unix socket-aren "
"jabea konektatzeko baimenduta dagoen egiaztatuko du. PostgreSQL berak "
"autentifikazioaren pareko honi deitzen dio."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC-1413-based ident is used "
"(which can be considered a security risk)."
msgstr ""
"Urruneko makinatarako \"ident\" autentifikazioarekin, RFC 1413-an "
"oinarritutako egiaztapena erabiliko da (kontutan izan segurtasun arrisku bat "
"izan daitekeela)."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
"for use with some authentication backend (such as \"MD5\" or \"PAM\"). Note "
"that the password is still passed in the clear across network connections if "
"your connection is not configured to use SSL."
msgstr ""
"\"Pasahitza\" autentifikazioarekin pasahitz bat igorriko zaio zerbitzariari "
"egiaztapen-motor batekin erabiltzeko (\"MD5\" edo \"PAM\" adibidez). "
"Kontutan izan pasahitza testu lauan igorriko dela segurua ez den "
"konexioarekin (ez baduzu SSL erabiltzeko konfiguratu)."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"ident\" "
"is recommended."
msgstr ""
"\"ident\" gomendatzen da PostgreSQL-ren instalazio arrunta ostalari "
"berdinean exekutatzeko."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "Method for authenticating PostgreSQL user:"
msgstr "PostgreSQL-eko erabiltzailea autentifikatzeko metodoa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the database user should use when "
"connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL zerbitzariek hainbat metodo eskaintzen dituzte konexioak "
"autentifikatzeko. Hautatu datu-baseak zerbitzariarekin konektatzean "
"erabiliko duen metodoa."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"password"
"\" is recommended, because typically the system username doesn't match the "
"database username."
msgstr ""
"\"pasahitza\" gomendatzen da PostgreSQL-ren instalazio arrunta ostalari "
"berdinean exekutatzeko, sistemaren erabiltzaile-izena bat etorri ohi ez "
"delako datu-basearen erabiltzaile-izenarekin."

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid "PostgreSQL connection method error"
msgstr "PostgreSQL-ren konexioaren errore-metodoa"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid ""
"Unfortunately, it seems that the database connection method you have "
"selected for ${pkg} will not work, because it requires the existence of a "
"local user that does not exist."
msgstr ""
"Zoritxarrez, badirudi ${pkg}-en datu-basearen konexio-metodoak (zuk "
"hautatutakoa) ez duela funtzionatzen, existitzen ez den lokaleko "
"erabiltzaile bat behar duelako."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid "Change PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "PostgreSQL-ren konfigurazioa automatikoki aldatu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid ""
"It has been determined that the database installation for ${pkg} cannot be "
"automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL server's "
"access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common when "
"the package is installed. If instead you would prefer to do it manually, the "
"following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Erabaki denez, ${pkg}-ren datu-basearen instalazioa ezin da automatikoki "
"burutu PostgreSQL zerbitzariaren sarbidetza-kontrolean aldaketa batzuek egin "
"gabe. Hau 'debconfig-common'-ek egitea gomendatzen da paketea "
"instalatutakoan. Eskuz egitea nahiago baduzu, lerro hauek gehitu beharko "
"dizkiozu zure pg_hba.conf fitxategiari:"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid "Revert PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "PostgreSQL-ren konfigurazioa automatikoki leheneratu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid ""
"As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
"access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While keeping "
"such an entry will not break any software on the system, it may be seen as a "
"potential security concern. It is suggested that this be done by dbconfig-"
"common when the package is removed. If instead you would prefer to do it "
"manually, the following line needs to be removed from your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Orain ${pkg} ezabatzen ari denez, aurrerantzean ez da beharrekoz izango "
"PostgreSQL-ren zerbitzariaren konfigurazioan sarbidetza-kontrola edukitzea. "
"Halakoa mantentzeak inolako softwarerik hondatzen ez duen arren, segurtasun "
"arloko arazo gisa ikus daiteke. Hau dbconfig-common tresnak egitea "
"gomendatzen da paketea kentzean. Eskuz egitea nahiago baduzu, lerro hauek "
"gehitu beharko dizkiozu zure pg_hba.conf fitxategiari:"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgstr "Aldaketak beharrezkoak fitxategi honetan: /etc/postgresql/pg_hba.conf"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid ""
"To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
"configuration of the PostgreSQL server. You may be able to find help in the "
"file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgstr ""
"${pkg} paketearen datu-basea auto-abiarazgarri egiteko, PostgreSQL "
"zerbitzariaren konfigurazioa editatu behar duzu. Laguntza fitxategi honetan "
"aurki dezakezu: /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:38001
msgid "Empty passwords unsupported with PostgreSQL"
msgstr "Ez dira pasahitz hutsak onartzen PostgreSQL-rekin"

#~ msgid "Keep \"administrative\" database passwords?"
#~ msgstr "Mantendu datu-basearen 'administratzaile'-en pasahitzak?"

#~ msgid ""
#~ "By default, you will be prompted for all administrator-level database "
#~ "passwords when you configure, upgrade, or remove applications with "
#~ "dbconfig-common. These passwords will be stored in debconf's "
#~ "configuration database only for as long as they are needed."
#~ msgstr ""
#~ "Lehenetsi gisa, 'dbconfig-common' tresnarekin aplikazioak konfiguratzean, "
#~ "bertsio-berritzean edo kentzean administratzaile-mailako datu-basearen "
#~ "pasahitzak eskatuko zaizkizu. Pasahitz hauek debconf-en konfigurazioaren "
#~ "datu-basean gordetzen dira behar diren heinean."

#~ msgid ""
#~ "If you know that you do want to keep this database, or if you want to "
#~ "handle the removal of this database manually, you should refuse this "
#~ "option."
#~ msgstr ""
#~ "Databasea mantendu edo berau eskuz ezabatu nahi izanez gero aukera hau "
#~ "ezetsi behar duzu."

#~ msgid ""
#~ "Fortunately, ${dbfile} holds a backup of the database, made just before "
#~ "the upgrade."
#~ msgstr ""
#~ "Zorionez, datu-basearen babeskopia bat egin da ${dbfile} bertsio berritu "
#~ "aurretik."

#~ msgid ""
#~ "If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
#~ "configuration questions once more and another attempt will be made at "
#~ "performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
#~ "attempt the operation again, skipping all questions. If you choose "
#~ "\"abort\", the operation will fail and you will need to downgrade, "
#~ "reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to "
#~ "continue using it."
#~ msgstr ""
#~ "Puntu honetan \"Berriz saiatu\" hautatzen baduzu konfigurazio galdera "
#~ "guztiak berriz egingo zaizkizu eta ekintza aurrera eramateko beste "
#~ "saiakera bat egingo da. \"berriz saiatu (galderarik ez)\" erabiliaz "
#~ "ekintza berriz egiten saiatuko da galdera guztiak albo batetara utziaz. "
#~ "\"Utzi\" hautatzen baduzu ekintzak huts egingo du eta pakete hau bertsio-"
#~ "atzeratu, berrinstalatu, birkonfiguratu edo eskuz zerbait egin beharko "
#~ "duzu erabiltzen jarraitu ahal izateko."

#~ msgid ""
#~ "If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
#~ "configuration questions once more and another attempt will be made at "
#~ "performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
#~ "attempt the operation again, skipping all questions. If you choose "
#~ "\"abort\", the operation will fail and you will need to downgrade, "
#~ "reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to "
#~ "continue using it. If you choose \"ignore\", the operation will "
#~ "continue, ignoring further errors from dbconfig-common."
#~ msgstr ""
#~ "Puntu honetan \"Berriz saiatu\" hautatzen baduzu konfigurazio galdera "
#~ "guztiak berriz egingo zaizkizu eta ekintza aurrera eramateko beste "
#~ "saiakera bat egingo da. \"berriz saiatu (galderarik ez)\" erabiliaz "
#~ "ekintza berriz egiten saiatuko da galdera guztiak albo batetara utziaz. "
#~ "\"Utzi\" hautatzen baduzu ekintzak huts egingo du eta pakete hau bertsio-"
#~ "atzeratu, berrinstalatu, birkonfiguratu edo eskuz zerbait egin beharko "
#~ "duzu erabiltzen jarraitu ahal izateko. \"ez ikusia egin\" hautatzen "
#~ "baduzu ekintzak aurrera jarraituko du dbconfig-common-ek izan ditzakeen "
#~ "erroreei ez ikusia eginez."

#~ msgid ""
#~ "For some reason it was not possible to perform some of the actions "
#~ "necessary to remove the database for ${pkg}. At this point you have two "
#~ "options: you can find out what has caused this error and fix it, or you "
#~ "can refuse the offer for help removing the database (the latter implies "
#~ "you will have to remove the database manually)."
#~ msgstr ""
#~ "Arrazoi batenbategatik ez da posible ${pkg}-ren databasea ezabatzeko "
#~ "burutu beharretako ekintza betanbat burutzea. Bi aukera daude:Zure kasa "
#~ "begiratu eta konponduko dezakezu errore hau, edo databasea ezabatzeko "
#~ "laguntza ezetsi dezakezu (kontutan izan beranduago eskuz ezabatu beharko "
#~ "duzula)."

#~ msgid ""
#~ "If in doubt, you should choose \"abort\", and install ${dbpackage} before "
#~ "continuing with the configuration of this package. If you choose \"retry"
#~ "\", you will be allowed to choose different answers (in case you chose "
#~ "the wrong database type by mistake). If you choose \"ignore\", then "
#~ "installation will continue as normal."
#~ msgstr ""
#~ "Zalantzarik baduzu paketearen konfigurazioarekin jarraitu aurretik "
#~ "${dbpackage} instalatzeko \"utzi\" hautatu beharko zenuke. \"Berriz saiatu"
#~ "\" hautatzen baduzu erantzun ezberdinak hautatzeko aukera izango duzu "
#~ "(okerreko datubase mota ezarri baduzu). \"ez ikusia egin\" hautatzen "
#~ "baduzu instalazioak modu arruntean jarraituko du."

#~ msgid "tcp/ip"
#~ msgstr "tcp/ip"

#~ msgid "tcp/ip + ssl"
#~ msgstr "tcp/ip + ssl"

Reply to: