[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please translate: Debian Stretch announcementW dniu 14.06.2017 o 22:23, Ana Guerrero Lopez pisze:
> On Mon, Jun 12, 2017 at 07:34:11PM +0200, Ana Guerrero Lopez wrote:
>>
>> Hi,
>>
>> I have just commited the release announcement for Stretch written
>> by the press and release teams:
>>
>> https://anonscm.debian.org/cgit/publicity/announcements.git/diff/en/drafts/stretch-release.wml
>>
>> The announcement is still open-for-edit, so please, take a look and report
>> back any problem. Also tell us if the list of updated software packages
>> is missing any important update.
>>
>> The plan is froze the announcement in 48h on Wednesday 14 June at 17:30 UTC
>> so people can start translating.
> 
> I have frozen the announcement. Please translate! :)
> 
> https://anonscm.debian.org/cgit/publicity/announcements.git/tree/en/drafts/stretch-release.wml
> 
> Thank you,
> Ana
> 

Hello!

Please submit attached Polish (pl) translation.

Thanks,
-- 
Michał Kułach
# Status: content-frozen
# $Id$
# $Rev$

<define-tag pagetitle>Debian 9 <q>Stretch</q> wydany</define-tag>
<define-tag release_date>2017-06-17</define-tag>
#use wml::debian::news

##
## Translators should uncomment the following line and add their name
## Leaving translation at 1.1 is okay; that's the first version which will
## be added to Debian's webwml repository
##
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer="MichaÅ? KuÅ?ach"


<p>
Po 26 miesiÄ?cach staÅ?ego rozwoju, Projekt Debian z dumÄ? przedstawia nowe 
stabilne wydanie oznaczone numerem 9 (o nazwie kodowej <q>Jessie</q>), które 
bÄ?dzie wspierane przez najbliższe 5 lat, dziÄ?ki wspólnej pracy <a 
href="http://security-team.debian.org/";>ZespoÅ?u ds. BezpieczeÅ?stwa</a> oraz 
ZespoÅ?u ds. <a href="https://wiki.debian.org/LTS";>DÅ?ugiego Wsparcia</a>.
</p>

<p>
Debian 9 jest poÅ?wiÄ?cony <a 
href="http://ftp.debian.org/debian/doc/dedication/dedication-9.0.txt";>pamiÄ?ci</a
> zaÅ?ożyciela projektu Iana Murdocka, który odszedÅ? 28 grudnia 2015 r.
</p>

<p>
W wydaniu <q>Stretch</q>, domyÅ?lnym wariantem MySQL staÅ?a siÄ? MariaDB. 
ZastÄ?pienie pakietów MySQL 5.5 lub 5.6 przez wariant MariaDB 10.1 nastÄ?pi 
automatycznie w czasie aktualizacji.
</p>

<p>
Firefox i Thunderbird powróciÅ?y do Debiana wraz z wydaniem <q>Stretch</q>, 
zastÄ?pujÄ?c swe pozbawione znaków towarowych wersje pod nazwami Iceweasel i 
Icedove, obecne w archiwum ponad 10 lat.
</p>

<p>
DziÄ?ki projektowi powtarzalnych kompilacji, ponad 90% pakietów źródÅ?owych 
obecnych w Debianie 9 zbuduje pakiety binarne odtwarzalne z dokÅ?adnoÅ?ciÄ? co do 
bitu. Jest to ważna funkcja pozwalajÄ?ca na weryfikacjÄ?, zabezpieczajÄ?ca 
użytkowników przed groźnymi próbami manipulowania kompilatorami i sieciami 
budujÄ?cymi pakiety. PrzyszÅ?e wydania Debiana bÄ?dÄ? zawieraÅ?y narzÄ?dzia i 
metadane, dziÄ?ki którym użytkownicy bÄ?dÄ? w stanie zweryfikowaÄ? pochodzenie 
pakietów z archiwum.
</p>

<p>
Administratorów i użytkowników dziaÅ?ajÄ?cych we wrażliwych Å?rodowiskach z 
pewnoÅ?ciÄ? ucieszy fakt, że system X do dziaÅ?ania nie wymaga już uprawnieÅ? 
<q>roota</q>.
</p>

# translators: the gnupg paragraph is taken from the release notes

<p>
Wydanie <q>Stretch</q> jest pierwszÄ? wersjÄ? Debiana zawierajÄ?cÄ? 
<q>nowoczesnÄ?</q> gaÅ?Ä?ź GnuPG w pakiecie <q>gnupg</q>. Charakteryzuje siÄ? ona 
kryptografiÄ? krzywych eliptycznych, lepszymi ustawieniami domyÅ?lnymi, zwiÄ?kszonÄ? 
modularnoÅ?ciÄ? i ulepszonÄ? obsÅ?ugÄ? kart smartcard. <q>Klasyczna</q> gaÅ?Ä?ź GnuPG 
jest wciÄ?ż dostÄ?pna jako gnupg1 dla użytkowników, którzy jej wymagajÄ?, lecz 
zostaÅ?a uznana za przestarzaÅ?Ä?.
</p>

<p>
Pakiety debugowania sÄ? Å?atwiejsze do uzyskania i używania w Debianie 9 
<q>Stretch</q>. Aby automatycznie zapewniÄ? symbole debugowania do wielu 
pakietów, do źródeÅ? APT-a można dodaÄ? nowe repozytorium <q>dbg-sym</q>.
</p>

<p>
ObsÅ?uga UEFI (<q>Unified Extensible Firmware Interface</q>), którÄ? wprowadzono w 
wydaniu <q>Wheezy</q> znacznie poprawiÅ?a siÄ? w wersji <q>Stretch</q> i obsÅ?uguje 
teraz również instalacjÄ? 64-bitowego jÄ?dra na 32-bitowym UEFI. W obrazach 
Debiana <q>live</q> dodano również opcjÄ? rozruchu z UEFI.
</p>

<p>
To wydanie zawiera liczne aktualizacje pakietów oprogramowania, takich jak:
</p>
<ul>
<li>Apache 2.4.25</li>
<li>Asterisk 13.14.1</li>
<li>Chromium 59.0.3071.86</li>
<li>Firefox 45.9 (w pakiecie firefox-esr)</li>
<li>GIMP 2.8.18</li>
<li>zaktualizowana wersja Å?rodowiska graficznego GNOME 3.22</li>
<li>GNU Compiler Collection 6.3</li>
<li>GnuPG 2.1</li>
<li>Golang 1.7</li>
<li>KDE Frameworks 5.28, KDE Plasma 5.8 i KDE Applications 16.08 oraz komponent 
PIM w wersji 16.04</li>
<li>LibreOffice 5.2</li>
<li>Linux 4.9</li>
<li>MariaDB 10.1</li>
<li>MATE 1.16</li>
<li>OpenJDK 8</li>
<li>Perl 5.24</li>
<li>PHP 7.0</li>
<li>PostgreSQL 9.6</li>
<li>Python 2.7.13 i 3.5.3</li>
<li>Ruby 2.3</li>
<li>Samba 4.5</li>
<li>systemd 232</li>
<li>Thunderbird 45.8</li>
<li>Tomcat 8.5</li>
<li>Xen Hypervisor </li>
<li>Å?rodowisko graficzne Xfce 4.12</li>
<li>ponad 51&nbsp;000 innych gotowych do użycia pakietów oprogramowania, 
zbudowanych z nieco ponad 25&nbsp;000 pakietów źródÅ?owych</li>
</ul>

<p>
Z tak szerokim wyborem pakietów oraz zwyczajowym dla siebie szerokim wsparciem 
dla architektur sprzÄ?towych, Debian po raz kolejny pozostaje wierny swojemu 
zaÅ?ożeniu uniwersalnego systemu operacyjnego. Nadaje siÄ? do różnorakich zadaÅ?: 
od systemów biurkowych po netbooki; od serwerów rozwojowych po systemy 
klastrowe; a także dla serwerów baz danych, WWW i plików. JednoczeÅ?nie dodatkowa 
kontrola jakoÅ?ci &mdash; jak na przykÅ?ad automatyczna instalacja oraz testy 
aktualizacji dla wszystkich pakietów w archiwum Debiana &mdash; zapewnia, że 
<q>Stretch</q> zaspokoi wysokie oczekiwania jakie użytkownicy pokÅ?adajÄ? w 
stabilnym wydaniu Debiana.
</p>

<p>
Å?Ä?cznie obsÅ?ugiwane jest dziesiÄ?Ä? architektur sprzÄ?towych: 64-bitowe PC / Intel 
EM64T / x86-64 (<code>amd64</code>), 32-bitowe PC / Intel IA-32 
(<code>i386</code>), 64-bitowe little-endian Motorola/IBM PowerPC 
(<code>ppc64el</code>), 64-bitowe IBM S/390 (<code>s390x</code>) oraz ARM: 
<code>armel</code> i <code>armhf</code> do starych i nowych 32-bitowych ukÅ?adów, 
a także <code>arm64</code> do architektury 64-bitowej <q>AArch64</q> oraz do 
MIPS: oprócz dwóch 32-bitowych <code>mips</code> (big-endian) i 
<code>mipsel</code> (little-endian), pojawiÅ?a siÄ? nowa architektura 
<code>mips64el</code> do 64-bitowego sprzÄ?tu little-endian. ObsÅ?ugÄ? 32-bitowego 
Motorola/IBM PowerPC (<code>powerpc</code>) usuniÄ?to z wydania <q>Stretch</q>.
</p>

<h3>Chcesz wypróbowaÄ??</h3>
<p>
JeÅ?li jedynie chcesz zobaczyÄ? jak dziaÅ?a Debian 9 <q>Stretch</q> bez 
instalowania na dysku, możesz skorzystaÄ? ze specjalnego obrazu, znanego jako 
<q>live</q>, który Å?aduje i uruchamia kompletny system operacyjny w trybie tylko 
do odczytu w pamiÄ?ci komputera. Obrazów <q>live</q> można również nastÄ?pnie użyÄ? 
do instalacji Debiana. Jest on dostÄ?pny na pÅ?ytach CD, kluczach USB oraz do 
uruchomienia przez sieÄ?. PoczÄ?tkowo obrazy dostÄ?pne sÄ? tylko dla architektur 
<code>amd64</code> i <code>i386</code>. WiÄ?cej informacji znaleźÄ? można w <a 
href="https://www.debian.org/CD/live/";>sekcji obrazów <q>live</q> na stronie 
Debiana</a>.
</p>

<p>
JeÅ?li jednak chcesz od razu zainstalowaÄ? system, do wyboru masz różne noÅ?niki, 
takie jak pÅ?yty Blu-ray, DVD i CD oraz obrazy dla pamiÄ?ci USB i do uruchomienia 
przez sieÄ?. Z tych obrazów można zainstalowaÄ? kilka Å?rodowisk graficznych 
&mdash; GNOME, KDE, LXDE i Xfce &mdash; pożÄ?dane Å?rodowisko można wybraÄ? w menu 
podczas uruchamiania danego noÅ?nika. Dodatkowo dostÄ?pne sÄ? kilkuarchitekturowe 
obrazy CD i DVD, które pozwalajÄ? na instalacjÄ? różnych architektur z pojedynczej 
pÅ?yty. Można też utworzyÄ? instalacyjny klucz USB (szczegóÅ?y w <a 
href="$(HOME)/releases/stretch/installmanual">PodrÄ?czniku instalacyjnym</a>). 
Dla użytkowników chmur Debian oferuje także <a 
href="http://cdimage.debian.org/cdimage/openstack/current/";>gotowe obrazy 
OpenStack</a> dla architektur <code>amd64</code> i <code>arm64</code>.
</p>

<p>
Debiana można obecnie zainstalowaÄ? w 75 jÄ?zykach (w tym po polsku), z czego 
wiÄ?kszoÅ?Ä? jest dostÄ?pna w obu interfejsach: tekstowym i graficznym.
</p>

<p>
Obrazy instalacyjne można pobraÄ? już teraz przez <a 
href="$(HOME)/CD/torrent-cd/">bittorrent</a> (metoda zalecana), <a 
href="$(HOME)/CD/jigdo-cd/#which">jigdo</a> lub <a 
href="$(HOME)/CD/http-ftp/">HTTP</a>; (wiÄ?cej informacji na stronie <a 
href="$(HOME)/CD/">Debian na CD-ROM-ach</a>). <q>Stretch</q> wkrótce bÄ?dzie 
również dostÄ?pna na fizycznych pÅ?ytach DVD, CD-ROM i Blu-ray u licznych <a 
href="$(HOME)/CD/vendors">dostawców</a>.
</p>


<h3>Aktualizowanie Debiana</h3>
<p>
Aktualizacje do Debiana 9 z poprzedniego wydania, Debian 8 (o nazwie kodowej 
<q>Jessie</q>), sÄ? w wiÄ?kszoÅ?ci przypadków automatycznie obsÅ?ugiwane przez 
menedżer pakietów apt-get. Jak zawsze Debian może zostaÄ? zaktualizowany 
bezpoÅ?rednio, bez wymuszonego przestoju i bez przykrych skutków ubocznych, 
jednak stanowczo zaleca siÄ? przeczytanie <a 
href="$(HOME)/releases/stretch/releasenotes">Uwag do wydania</a> oraz <a 
href="$(HOME)/releases/stretch/installmanual">PodrÄ?cznika instalacji</a> gdzie 
wskazano możliwe problemy oraz opisano szczegóÅ?owe instrukcje dotyczÄ?ce 
instalacji oraz aktualizacji. Uwagi do wydania bÄ?dÄ? wciÄ?ż udoskonalane oraz 
tÅ?umaczone na kolejne jÄ?zyki.
</p>


<h2>O Debianie</h2>

<p>
Debian jest wolnym systemem operacyjnym, rozwijanym przez tysiÄ?ce ochotników z 
caÅ?ego Å?wiata, którzy wspóÅ?pracujÄ? za poÅ?rednictwem Internetu. Kluczowymi 
atutami projektu Debian sÄ? jego wolontariacki charakter, oddanie Umowie 
SpoÅ?ecznej Debiana oraz
ruchowi Wolnego Oprogramowania i zaangażowanie w dostarczenie możliwie 
najlepszego systemu operacyjnego. To wydanie jest kolejnym ważnym krokiem w tym 
kierunku.
</p>


<h2>Kontakt</h2>

<p>
WiÄ?cej informacji dostÄ?pnych jest na stronie <a 
href="$(HOME)/">http://www.debian.org/</a> lub pod adresem e-mail 
&lt;press@debian.org&gt; (w jÄ?zyku angielskim).
</p>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: