[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#847968: debian-edu-install: [INTL:ca] Catalan debconf templates translation updatePackage: debian-edu-install
Version: 1.908
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Dear Mantainer, 

Updated version of the Catalan debconf PO file.


I. De Marchi
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2002, 2003, 2004, 2006.
# Guillem Jover <guillem@debian.org>, 2005, 2006, 2007, 2008.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2005.
# René Mérou <ochominutosdearco@gmail.com>, 2007.
# Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>
# Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2016
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debaian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-30 09:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-12 17:46+0100\n"
"Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Seleccioneu el perfil de Debian Edu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Main Server"
msgstr "Servidor principal"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Estació de treball"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Roaming Workstation"
msgstr "Estació de treball itinerant"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "LTSP Server"
msgstr "Servidor de LTSP"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Màquina aïllada"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Minimal"
msgstr "Mínima"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Perfil/s per aplicar en aquest màquina:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr "Els perfils determinan com es pot fer anar el maquinari per defecte:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
"        network which some times travel outside the network.\n"
" - LTSP Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Servidor principal: reservat per al servidor de Debian Edu. No\n"
"        inclou cap GUI (Interfície Gràfica d'Usuari). Només cal\n"
"        un servidor principal a la xarxa de Debian Edu.\n"
" - Estació de treball: per a maquinari normal a la xarxa de Debian Edu.\n"
" - Estació itinerant: per a maquines d'usuari únic a la xarxa de Debian Edu\n"
"        que surten fora de la xarxa de tant en tant.\n"
" - Servidor de LTSP:\n"
"        inclou «Estació de treball» i requereix dues targetes de "
"xarxa.\n"
" - Màquina aïllada: per a maquines que es faran servir fora de la xarxa de\n"
"        Debian Edu. Inclou GUI i entra en conflicte amb altres "
"perfils.\n"
" - Mínima: totalment integrat a la xarxa Debian Edu però\n"
"        només conté un sistema bàsic sense GUI."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "El perfil «Màquina aïllada» només es pot utilitzar de forma independent"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile on "
"the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"El perfil «Màquina aïllada» no es pot instal·lar en la mateixa màquina "
"juntament amb cap dels altres perfils. Trieu només «Màquia aïllada» o "
"qualsevol altre combinació excloent «Màquina aïllada»."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "La instal·lació de «Màquina aïllada» és parcialment manual"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose priority "
"\"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Actualment la instal·lació «Màquina aïllada» no és tan automàtica com els "
"altres perfils, per facilitar d'aquesta manera la partició manual. Ara sereu "
"enviats al menú principal del debian-installer. Seleccioneu «Canvia la "
"prioritat de debconf» i trieu la prioritat «alta» per a tornar a habilitar la "
"instal·lació automàtica."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:6001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Voleu utilitzar l'eina de partició automàtica?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Açò destruirà la taula de particions en tots els discs d'aquest ordinador. ES "
"REPETEIX: AIXÒ ESBORRARÀ TOTS ELS DISCS DURS DE L'ORDINADOR! Si hi teniu "
"dades importants de les que encara no heu fet còpies de seguretat, potser "
"voleu parar ara per a fer la còpia de seguretat. En eixe cas, haureu de "
"tornar a començar la instal·lació més tard."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Voleu participar a l'enquesta de popularitat dels paquets?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with statistics "
"about the most used packages on this system. This information influences "
"decisions such as which packages should go on the first distribution CD."
msgstr ""
"El vostre sistema pot enviar anònimament estadístiques dels paquets més "
"utilitzats en aquest sistema als desenvolupadors de la distribució. Aquesta "
"informació influeix en les decisions com ara quins paquets hauria d'incloure "
"el primer CD de la distribució."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Si decidiu participar-hi, la seqüència d'enviament automàtic s'executarà "
"automàticament un cop a la setmana i enviarà les estadístiques als "
"desenvolupadors de la distribució. Les estadístiques recollides es poden "
"consultar a http://popcon.debian.org/.";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Sempre podeu canviar d'opinió posteriorment executant «dpkg-reconfigure "
"popularity-contest»."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu main server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Debian Edu Main Server"
msgstr "Servidor principal de Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu ltsp server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:11001
msgid "Debian Edu LTSP Server"
msgstr "Servidor de LTSP de Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu workstation menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:12001
msgid "Debian Edu Workstation"
msgstr "Estació de treball de Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ltsp menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:13001
msgid "Debian Edu Main Server and LTSP Server"
msgstr "Servidor principal i LTSP de Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ws menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:14001
msgid "Debian Edu Main Server and Workstation"
msgstr "Estació de treball i servidor principal de Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu minimal menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:15001
msgid "Debian Edu Minimal"
msgstr "Debian Edu Mínima"

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:16001
msgid "Debian Edu package installation failed"
msgstr "La instal·lació del paquet de Debian Edu ha fallat"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid "Installation of required packages failed"
msgstr "La instal·lació dels paquets requerits ha fallat"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid ""
"Some required packages failed to install. The packages were ${PACKAGES}. "
"Check /var/log/syslog if there is some information why this happened. The "
"installed system is not going to work properly, so the installation was "
"aborted and the system will be rebooted now."
msgstr ""
"Ha fallat la instal·lació d'alguns paquets requerits. Els paquets son "
"${PACKAGES}. Revisi /var/log/syslog per trobar si hi ha cap informació que "
"expliqui per què ha passat això. El sistema instal·lat probablement no "
"funcionarà correctament, així la instal·lació ha estat avortada i el sistema "
"es reinicialitzarà."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Available disk space is too small. Abort the installation?"
msgstr ""
"L'espai de disc disponible és massa petit. Voleu aturar la instal·lació?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"The available disk space is too small for the selected profiles. Please "
"choose whether you want to abort the installation or continue without setting "
"up the recommended partitioning setup"
msgstr ""
"L'espai de disc disponible és massa petit per als perfils seleccionats. Si us "
"plau seleccioneu si desitjau cancel·lar la instal·lació o bé continuar-la "
"sense configurar el model de particions recomenat"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"If you choose to continue, one single partition will be used for all system "
"files _and_ user files. Note that this can cause stability problems after a "
"while."
msgstr ""
"Si decidiu continuar, es farà servir només una partició per a tots els "
"fitxers del sistema i dels usuaris. Consideri que aquesta opció pot causar "
"problemes d'estabilitat passat un temps."

#. Type: text
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid "Missing required network connectivity"
msgstr "Falta la connexió de xarxa necessària"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid ""
"To install Debian Edu using PXE and NETINST CD, network connectivity is "
"required. It is currently missing, so this installation can not continue and "
"will be aborted."
msgstr ""
"Per a instal·lar Debian Edu fent servir PXE i NETINST CD, és imprescindible "
"tenir accés a internet. Actualment no hi ha accés a internet: la instal·lació "
"no pot continuar i s'abandonarà."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Instal·la el perfil de Debian Edu (força l'ordre del menú)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "S'han trobat alguns errors durant la instal·lació:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Considereu informar-ne als desenvolupadors de Debian Edu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "No errors were found during installation"
msgstr "No s'han trobat errors durant la instal·lació"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid ""
"This is shown for the development version to make it clear that the "
"installation was successful."
msgstr ""
"Es mostra aquest missatge per a la versió de desenvolupament per a deixar "
"clar que la instal·lació a finalitzat correctament."

#~ msgid ""
#~ " - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
#~ "        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
#~ "        should only be one such server on a Debian Edu\n"
#~ "        network.\n"
#~ " - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
#~ " - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
#~ "        network which some times travel outside the network.\n"
#~ " - Thin Client Server:\n"
#~ "        includes 'Workstation' and requires two network\n"
#~ "        cards.\n"
#~ " - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
#~ "        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
#~ "        profiles."
#~ msgstr ""
#~ "- Servidor principal: reservat per al servidor de Debian Edu. No\n"
#~ "        inclou cap GUI (Interfície Gràfica de Usuari). Nomes cal\n"
#~ "        un servidor principal a la xarxa de Debian Edu.\n"
#~ " - Estació de treball: per maquinari normal a la xarxa de Debian Edu.\n"
#~ " - Estació itinerant: per maquines d'usuari únic a la xarxa de Debian Edu\n"
#~ "        que surten fora de la xarxa de tant en tant.\n"
#~ " - Servidor de clients lleugers:\n"
#~ "        inclou 'Estació de treball' i requereix dues targetes de "
#~ "xarxa.\n"
#~ " - Màquina aïllada: per a maquines que es faran servir fora de la xarxa "
#~ "de\n"
#~ "        Debian Edu. Inclou GUI i fa conflictes amb altres "
#~ "perfils.\n"
#~ " "

#, fuzzy
#~ msgid "Something went wrong during the Debian Edu install process"
#~ msgstr ""
#~ "Quelcom ha anat malament durant el procés d'instal·lació de Debian Edu."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.org/>, and "
#~ "remember to attach the content of /var/log/installer.log to the bug report."
#~ msgstr ""
#~ "Si us plau, informeu dels errors fent servir <URL:http://bugs.skolelinux.";
#~ "no/>, i recordeu adjuntar el contingut de /var/log/installer.log a "
#~ "l'informe d'error."

#~ msgid "These are the reported errors:"
#~ msgstr "Aquests són els errors dels quals s'ha informat:"

#~ msgid "${errorlist}"
#~ msgstr "${errorlist}"

#~ msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
#~ msgstr "Assegureu-vos que el CD d'instal·lació és a la safata de CD"

#~ msgid ""
#~ "The installation is mostly automatic and will use the CD if it is "
#~ "available in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please make "
#~ "sure the CD is in the CD tray now."
#~ msgstr ""
#~ "La instal·lació és quasi automàtica i farà servir el CD si està disponible "
#~ "a la safata de CD, però, fallarà si el CD no hi és. Si us plau, assegureu-"
#~ "vos ara que el CD és a la safata."

#~ msgid "The machine will now reboot"
#~ msgstr "La màquina es reiniciarà ara"

#~ msgid ""
#~ "To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
#~ "now needs to reboot."
#~ msgstr ""
#~ "Per assegurar que tots els serveis i aplicacions s'iniciaran correctament, "
#~ "la màquina necessita reiniciar-se ara."

#~ msgid ""
#~ "The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
#~ "box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
#~ msgstr ""
#~ "Els perfils que seleccioneu determinen l'ús que se li donarà a la màquina "
#~ "un cop instal·lada. Podeu seleccionar múltiples perfils, però com a mínim "
#~ "n'heu de seleccionar un."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the 'Main-"
#~ "Server' profile to provides the (network) services. This profile does not "
#~ "include a Graphical User Interface(=GUI), if you want a GUI you will need "
#~ "to include the 'Workstation' profile or 'LTSP-Server'."
#~ msgstr ""
#~ "Tota xarxa Debian Edu necessita una i només una màquina funcionant amb el "
#~ "perfil «Servidor principal». Aquesta màquina proveeix els serveis de xarxa "
#~ "(principalment fitxer/xarxa i LDAP), per tant sense aquesta màquina la "
#~ "xarxa no funcionarà. Ja que aquesta màquina emmagatzemarà tots els "
#~ "fitxers, necessitarà molt espai de disc dur. Instal·lant únicament aquesta "
#~ "opció resultarà una màquina sense entorn gràfic d'usuari (GUI), si voleu "
#~ "un GUI haureu d'incloure el perfil de «Estació de treball» o «Servidor de "
#~ "clients lleugers»."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Workstation' profile are normal machines where "
#~ "users logging in are authenticated against the machine running the 'Main-"
#~ "Server' profile, which also stores their home directories."
#~ msgstr ""
#~ "Les màquines funcionant amb el perfil «Estació de treball» són màquines "
#~ "normals. Els usuaris que entrin en una màquina de treball seran "
#~ "autenticats per la màquina funcionant amb el perfil de «Servidor "
#~ "principal», i tindran els seus documents i configuracions personals "
#~ "guardats en els directoris personals en la màquina funcionant amb el "
#~ "perfil de «Servidor principal»."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'LTSP-Server' profile need to have two network "
#~ "cards. This profile includes the 'Workstation' profile."
#~ msgstr ""
#~ "Les màquines funcionant amb el perfil de «Servidor de clients lleugers» "
#~ "són capaces d'acceptar connexions de clients lleugers. Aquest perfil també "
#~ "inclou el perfil «Estació de treball» per a proveir les aplicacions que "
#~ "s'instal·len en una màquina de treball regular. Per evitar la saturació de "
#~ "la xarxa, les màquines funcionant amb aquest perfil necessiten dues targes "
#~ "de xarxa. Els tres perfils anomenats fins ara poden ser instal·lats en la "
#~ "mateixa màquina."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "The profile 'Standalone' includes a GUI and is ment to be used outside "
#~ "the Debian Edu network only. It cannot be installed together with other "
#~ "profiles."
#~ msgstr ""
#~ "El perfil «Màquina aïllada» només es pot utilitzar de forma independent"

#, fuzzy
#~ msgid "You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
#~ msgstr ""
#~ "Els perfils que seleccioneu determinen l'ús que se li donarà a la màquina "
#~ "un cop instal·lada. Podeu seleccionar múltiples perfils, però com a mínim "
#~ "n'heu de seleccionar un."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the 'Main-"
#~ "Server' profile to provides the (network) services."
#~ msgstr ""
#~ "Tota xarxa Debian Edu necessita una i només una màquina funcionant amb el "
#~ "perfil «Servidor principal». Aquesta màquina proveeix els serveis de xarxa "
#~ "(principalment fitxer/xarxa i LDAP), per tant sense aquesta màquina la "
#~ "xarxa no funcionarà. Ja que aquesta màquina emmagatzemarà tots els "
#~ "fitxers, necessitarà molt espai de disc dur. Instal·lant únicament aquesta "
#~ "opció resultarà una màquina sense entorn gràfic d'usuari (GUI), si voleu "
#~ "un GUI haureu d'incloure el perfil de «Estació de treball» o «Servidor de "
#~ "clients lleugers»."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Workstation' profile are normal machines where "
#~ "users logging in are authenticated against the 'Main-Server'."
#~ msgstr ""
#~ "Les màquines funcionant amb el perfil «Estació de treball» són màquines "
#~ "normals. Els usuaris que entrin en una màquina de treball seran "
#~ "autenticats per la màquina funcionant amb el perfil de «Servidor "
#~ "principal», i tindran els seus documents i configuracions personals "
#~ "guardats en els directoris personals en la màquina funcionant amb el "
#~ "perfil de «Servidor principal»."

#~ msgid "Barebone"
#~ msgstr "Barebone"

#~ msgid ""
#~ "Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the 'Main-"
#~ "Server' profile. This machine provides the (network) services (mainly "
#~ "file/network and LDAP), so without this machine the network does not work. "
#~ "Since this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk "
#~ "space. Installing this option solely results in a machine without a "
#~ "Graphical User Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need to include "
#~ "the workstation profile or 'LTSP-Server'."
#~ msgstr ""
#~ "Tota xarxa Debian Edu necessita una i només una màquina funcionant amb el "
#~ "perfil «Servidor principal». Aquesta màquina proveeix els serveis de xarxa "
#~ "(principalment fitxer/xarxa i LDAP), per tant sense aquesta màquina la "
#~ "xarxa no funcionarà. Ja que aquesta màquina emmagatzemarà tots els "
#~ "fitxers, necessitarà molt espai de disc dur. Instal·lant únicament aquesta "
#~ "opció resultarà una màquina sense entorn gràfic d'usuari (GUI), si voleu "
#~ "un GUI haureu d'incloure el perfil de «Estació de treball» o «Servidor de "
#~ "clients lleugers»."

#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
#~ "logging on a workstation are authenticated by the machine running the "
#~ "'Main-Server' profile, and have their documents and personal settings "
#~ "stored in home directories on the machine running the 'Main-Server' "
#~ "profile."
#~ msgstr ""
#~ "Les màquines funcionant amb el perfil «Estació de treball» són màquines "
#~ "normals. Els usuaris que entrin en una màquina de treball seran "
#~ "autenticats per la màquina funcionant amb el perfil de «Servidor "
#~ "principal», i tindran els seus documents i configuracions personals "
#~ "guardats en els directoris personals en la màquina funcionant amb el "
#~ "perfil de «Servidor principal»."

#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'LTSP-Server' profile are able to accept thin client "
#~ "connections. This profile includes the 'Workstation' profile to provide "
#~ "the applications also installed on a regular workstation. To prevent "
#~ "network congestion, machines running this profile need to have two network "
#~ "cards. All three profiles named so far can be installed on the same "
#~ "machine."
#~ msgstr ""
#~ "Les màquines funcionant amb el perfil de «Servidor de clients lleugers» "
#~ "són capaces d'acceptar connexions de clients lleugers. Aquest perfil també "
#~ "inclou el perfil «Estació de treball» per a proveir les aplicacions que "
#~ "s'instal·len en una màquina de treball regular. Per evitar la saturació de "
#~ "la xarxa, les màquines funcionant amb aquest perfil necessiten dues targes "
#~ "de xarxa. Els tres perfils anomenats fins ara poden ser instal·lats en la "
#~ "mateixa màquina."

#~ msgid ""
#~ "The profile 'Standalone' cannot be installed on the same machine together "
#~ "with any of the profiles 'Main-Server', 'LTSP-Server' or 'Workstation'."
#~ msgstr ""
#~ "El perfil «Màquina aïllada» no es pot instal·lar en la mateixa màquina "
#~ "juntament amb cap dels perfils «Servidor principal», «Servidor de clients "
#~ "lleugers» o «Estació de treball»."

#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
#~ "Debian Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
#~ "standalone machine."
#~ msgstr ""
#~ "Les màquines que fan servir el perfil «Màquina aïllada» estan pensades per "
#~ "funcionar fora de la xarxa de Debian Edu (p.e. a casa dels alumnes o dels "
#~ "professors) com a màquina aïllada."

#~ msgid ""
#~ "The 'Barebone' profile is a poor installation for admins, so that they can "
#~ "choose what they want to install. It has network connection and is "
#~ "integrated into the debian-edu network."
#~ msgstr ""
#~ "El perfil «Barebone» és una instal·lació simplificada per a "
#~ "administradors, perquè puguin triar allò que vulguin instal·lar. Té "
#~ "connexió a la xarxa i s'integra dins de Debian-Edu."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "As it is a variant of the 'Standalone' profile it cannot be installed "
#~ "together with other profiles."
#~ msgstr ""
#~ "El perfil «Màquina aïllada» només es pot utilitzar de forma independent"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "The profile 'Standalone' includes a GUI and cannot be installed on the "
#~ "same machine together with any of the other profiles. These machines are "
#~ "ment to be run outside the Debian Edu network only."
#~ msgstr ""
#~ "El perfil «Màquina aïllada» no es pot instal·lar en la mateixa màquina "
#~ "juntament amb cap dels perfils «Servidor principal», «Servidor de clients "
#~ "lleugers» o «Estació de treball»."

#~ msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
#~ msgstr "Si us plau, seleccioneu el perfil adient per aquesta màquina."

#~ msgid "Skip questions until package install (debian-edu)"
#~ msgstr "Ometre les preguntes fins la instal·lació de paquets (debian-edu)"

#~ msgid "Skip questions until password (debian-edu)"
#~ msgstr "Ometre les preguntes fins la de contrasenya (debian-edu)"

#~ msgid "Skip manual package selection (debian-edu)"
#~ msgstr "Ometre la selecció de paquets manual (debian-edu)"

#~ msgid "Check installed system (debian-edu)"
#~ msgstr "Comprovar el sistema instal·lat (debian-edu)"

#~ msgid "Set up packages (debian-edu)"
#~ msgstr "Configurar els paquets (debian-edu)"

#~ msgid "Finish install (debian-edu)"
#~ msgstr "Finalitzar la instal·lació (debian-edu)"

#~ msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
#~ msgstr "Preguntar per la introducció d'un CD (debian-edu)"

#~ msgid "Select packages to install (debian-edu)"
#~ msgstr "Seleccionar paquets a instal·lar (debian-edu)"

#~ msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
#~ msgstr ""
#~ "Tornar a entrar en mode interactiu per a introduïr la contrasenya (debian-"
#~ "edu)"

#~ msgid "Get installation profile (debian-edu)"
#~ msgstr "Obtenir el perfil d'instal·lació (debian-edu)"

#~ msgid "Check for and report installation errors (debian-edu)"
#~ msgstr "Comprovar i informar dels errors d'instal·lació (debian-edu)"

#~ msgid "Override defaults with profile (debian-edu)"
#~ msgstr "Substituir opcions predeterminades amb el perfil (debian-edu)"

Reply to: