[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#759321: marked as done (debian-edu-install: [INTL:sk] Slovak po-debconf translation)Your message dated Wed, 27 Aug 2014 10:49:01 +0000
with message-id <E1XMamj-0001qi-4P@franck.debian.org>
and subject line Bug#759321: fixed in debian-edu-install 1.725
has caused the Debian Bug report #759321,
regarding debian-edu-install: [INTL:sk] Slovak po-debconf translation
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact owner@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
759321: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=759321
Debian Bug Tracking System
Contact owner@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: debian-edu-install
Priority: wishlist
Tags: l10n patch
Version: 1.724

.po attached


~~helix84
# Slovak translation of debian-edu-install.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the debian-edu-install package.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2010, 2011, 2012, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-07 21:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-26 10:35+0200\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak@lists.debian.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Vyberte profil Debian Edu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Main Server"
msgstr "Hlavný server"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Pracovná stanica"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Roaming Workstation"
msgstr "Potulná pracovná stanica"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Thin Client Server"
msgstr "Server tenkých klientov"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Samostatný"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Minimal"
msgstr "Minimálny"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Ktoré profily aplikovať na tento počítač:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr ""
"Profily určujú akým spôsobom možno používať počítač ihneď po inštalácii:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. # Translators, do not translate "Sugar"
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
"        network which some times travel outside the network.\n"
" - Thin Client Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Hlavný server: vyhradené pre server Debian Edu. Neobsahuje\n"
"        Žiadne grafické používateľské rozhranie. Na sieti\n"
"        Debian Edu by mal existovať iba jeden takýto server.\n"
" - Pracovná stanica: bežné stanice na sieti Debian Edu.\n"
" - Potulná pracovná stanica: pre jednopoužívateľské počítače\n"
"        v Debian Edu.\n"
" - Server tenkých klientov:\n"
"        Obsahuje „Pracovnú stanica“ a vyžaduje dve sieťové\n"
"        karty.\n"
" - Samostatný: pre počítače, ktoré sa majú používať mimo siete Debian\n"
"        Edu. Obsahuje grafické používateľské rozhranie a je\n"
"        v konflikte s ostatnými profilmi.\n"
" - Minimálny:  kompletne integrovaný do siete Debian Edu, ale obsahuje\n"
"        iba základný systém bez grafického používateľského\n"
"        rozhrania."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Samostatný profil nemožno použiť zároveň s inými profilmi"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Samostatný profil nemožno nainštalovať zároveň s ktorýmkoľvek iným profilom "
"na rovnakom počítači. Prosím, vyberte si buď iba „Samostatný“ alebo "
"ľubovoľnú inú kombináciu, ktorá neobsahuje „Samostatný“."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "„Samostatná“ inštalácia prebieha čiastočne manuálne"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Inštalácia „Samostatný“ momentálne nie je automatická do takej miery ako "
"ostatné profily aby sa uľahčilo manuálne rozdelenie disku. Budete poslaný do "
"hlavného menu Inštalátora Debianu. Vyberte možnosť „Zmena priority otázok“ a "
"zvoľte prioritu „vysoká“, čím znova zapnete automatickú inštaláciu."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:6001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Skutočne použiť automatický nástroj na rozdeľovanie?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Týmto sa zničí tabuľka diskových oblastí na každom z diskov v tomto "
"počítači. EŠTE RAZ: TÝMTO SA ÚPLNE ZMAŽE OBSAH VŠETKÝCH DISKOV V POČÍTAČI! "
"Ak máte dôležité údaje, ktoré nie sú zálohované, teraz môžete prerušiť "
"inštaláciu a vykonať zálohu. V takom prípade budete musieť neskôr znova "
"spustiť inštaláciu."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Zúčastniť sa prieskumu používanosti balíkov?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Systém môže anonymne odosielať vývojárom distribúcie štatistiku "
"najpoužívanejších balíkov na tomto systéme. Tieto informácie majú vplyv na "
"rozhodnutia ako ktoré balíky bude obsahovať prvé CD distribúcie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Ak sa rozhodnete zúčastniť sa, automatický skript na odosielanie sa spustí "
"každý týždeň a pošle štatistiku vývojárom distribúcie. Zhromaždené "
"štatistiky si môžete pozrieť na http://popcon.debian.org/.";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Svoju voľbu môžete neskôr zmeniť spustením „dpkg-reconfigure popularity-"
"contest“."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu main server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Debian Edu Main Server"
msgstr "Hlavný server Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu ltsp server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:11001
msgid "Debian Edu Thin Client Server"
msgstr "Server tenkých klientov Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu workstation menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:12001
msgid "Debian Edu Workstation"
msgstr "Pracovná stanica Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ltsp menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:13001
msgid "Debian Edu Main Server and Thin Client Server"
msgstr "Hlavný server a Server tenkých klientov Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ws menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:14001
msgid "Debian Edu Main Server and Workstation"
msgstr "Hlavný server a Pracovná stanica Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu minimal menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:15001
msgid "Debian Edu Minimal"
msgstr "Minimálny Debian Edu"

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:16001
msgid "Debian Edu package installation failed"
msgstr "Inštalácia balíka Debian Edu zlyhala"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid "Installation of required packages failed"
msgstr "Inštalácia požadovaných balíkov zlyhala"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid ""
"Some required packages failed to install. The packages were ${PACKAGES}. "
"Check /var/log/syslog if there is some information why this happened. The "
"installed system is not going to work properly, so the installation was "
"aborted and the system will be rebooted now."
msgstr ""
"Niektoré požadované balíky sa nepodarilo nainštalovať. Týka sa to balíkov "
"${PACKAGES}. Pozrite sa do /var/log/syslog či nenájdete nejaké informácie o "
"dôvode chyby. Nainštalovaný systém nebude správne fungovať, takže inštalácia "
"sa preruší a systém sa teraz reštartuje."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Available disk space is too small. Abort the installation?"
msgstr "Dostupné miesto na disku je príliš malé. Zrušiť inštaláciu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"The available disk space is too small for the selected profiles. Please "
"choose whether you want to abort the installation or continue without "
"setting up the recommended partitioning setup"
msgstr ""
"Dostupné miesto na disku je príliš malé pre vybrané profily. Prosí, vyberte, "
"či chcete zrušiť inštaláciu alebo pokračovať bez nastavenia odporúčaného "
"rozloženia diskových oblastí?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"The Debian Edu installer already has executed some disk setup commands. "
"Previous content of your disk might already have been destroyed by this."
msgstr ""
"Inštalátor Debian Edu už vykonal niektoré z príkazov na nastavenie disku. Je "
"možné, že predošlý obsah vášho disku už je týmto zničený."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"If you choose to continue, one single partition will be used for all system "
"files _and_ user files. Note that this can cause stability problems after a "
"while."
msgstr ""
"Ak sa rozhodnete pokračovať, na všetky systémové súbory _aj_ používateľské "
"súbory sa použije jediná disková oblasť. Pamätajte, že to po istej dobe môže "
"spôsobiť problémy so stabilitou."

#. Type: text
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid "Missing required network connectivity"
msgstr "Chýba požadované sieťové pripojenie"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid ""
"To install Debian Edu using PXE and NETINST CD, network connectivity is "
"required. It is currently missing, so this installation can not continue "
"and will be aborted."
msgstr ""
"Ak chcete nainštalovať Debian Edu použitím PXE a NETINST CD, je nutné "
"sieťové pripojenie. Momentálne však nie je dostupné, preto inštalácia nemôže "
"pokračovať a bude zrušená."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Nainštalovať profil Debian Edu (vynútiť poradie menu)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Počas inštalácie sa vyskytli niektoré chyby"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Zvážte ich nahlásenie vývojárom Debian Edu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
#| msgid "Some errors were found during installation"
msgid "No errors were found during installation"
msgstr "Počas inštalácie sa nevyskytli žiadne chyby"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid ""
"This is shown for the development version to make it clear that the "
"installation was successful."
msgstr ""
"Toto sa zobrazuje pre vývojovú verziu, aby bolo jasné, že inštalácia bola "
"úspešná."

#~ msgid ""
#~ " - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
#~ "        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
#~ "        should only be one such server on a Debian Edu\n"
#~ "        network.\n"
#~ " - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
#~ " - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
#~ "        network which some times travel outside the network.\n"
#~ " - Thin Client Server:\n"
#~ "        includes 'Workstation' and requires two network\n"
#~ "        cards.\n"
#~ " - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
#~ "        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
#~ "        profiles."
#~ msgstr ""
#~ " - Hlavný server: vyhradené pre server Debian Edu. Neobsahuje\n"
#~ "        Žiadne grafické používateľské rozhranie. Na sieti\n"
#~ "        Debian Edu by mal existovať iba jeden takýto server.\n"
#~ " - Pracovná stanica: bežné stanice na sieti Debian Edu.\n"
#~ " - Potulná pracovná stanica: pre jednopoužívateľské počítače\n"
#~ "        v Debian Edu.\n"
#~ " - Server tenkých klientov:\n"
#~ "        Obsahuje „Pracovnú stanica“ a vyžaduje dve sieťové\n"
#~ "        karty.\n"
#~ " - Samostatný: pre počítače, ktoré sa majú používať mimo siete Debian\n"
#~ "        Edu. Obsahuje grafické používateľské rozhranie a je\n"
#~ "        v konflikte s ostatnými profilmi."

--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: debian-edu-install
Source-Version: 1.725

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
debian-edu-install, which is due to be installed in the Debian FTP archive.

A summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 759321@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Petter Reinholdtsen <pere@debian.org> (supplier of updated debian-edu-install package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@ftp-master.debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.8
Date: Wed, 27 Aug 2014 12:41:33 +0200
Source: debian-edu-install
Binary: debian-edu-install debian-edu-profile-udeb debian-edu-install-udeb
Architecture: source all
Version: 1.725
Distribution: unstable
Urgency: high
Maintainer: Debian Edu Developers <debian-edu@lists.debian.org>
Changed-By: Petter Reinholdtsen <pere@debian.org>
Description: 
 debian-edu-install - Set d-i values to install Debian Edu without questions
 debian-edu-install-udeb - Execute Debian Edu debian-installer profile (udeb)
 debian-edu-profile-udeb - Choose Debian Edu profile (udeb)
Closes: 759321 759349
Changes: 
 debian-edu-install (1.725) unstable; urgency=high
 .
  * Make installation more robust by allowing installation of our
   packages to remove packages during installation. If not, upgraded
   packages in APT sources might break the installer completely.
  * Remove non-working mail addresses from the lv.po, se.po and vi.po
   files after trying to reach the translators using podebconf-report-
   po.
  * Debconf translation updates:
   - Slovak (sk) by Ivan Masár (Closes: #759321).
   - Spanish (es) by Fernando Andrés Muñoz Bravo (Closes: 759349).
Checksums-Sha1: 
 524acb0681ddee57693357fa41261eb5d918c863 1479 debian-edu-install_1.725.dsc
 d4ae97e0459ed69ccad66ed8e1f0e6f282a06d1f 172413 debian-edu-install_1.725.tar.gz
 ac0f6a24907e62c5690bc02ef7460b17c257e5ef 55632 debian-edu-install_1.725_all.deb
 78af4612f14600bdd1808a5835b969e1b6d94a43 2698 debian-edu-install-udeb_1.725_all.udeb
 a4449dbd70a98c343ea8014a7313508f6c555d2b 63014 debian-edu-profile-udeb_1.725_all.udeb
Checksums-Sha256: 
 40a268bb7eb6ed33f10dc2cf546527735fdb920302f7adfaae51f4944f625d66 1479 debian-edu-install_1.725.dsc
 9335e2e32062afcfef890cfd2295d4d984a04dc89a182c83cb58bdca868561e3 172413 debian-edu-install_1.725.tar.gz
 67cff0a69650edc05fa7e110c3f6e39f98a21076054245024c100b72c8b9ac14 55632 debian-edu-install_1.725_all.deb
 4ee80ab77601d2774f0b252c87bb8cba0fc2101ac0afaaafd3a7e61ac2f35f15 2698 debian-edu-install-udeb_1.725_all.udeb
 72dd2817bcfc07b826b9ec404277f67a950185272c95fa45407a2494dbd6631f 63014 debian-edu-profile-udeb_1.725_all.udeb
Files: 
 71290f86521722b7780b03a98ee79e97 1479 misc optional debian-edu-install_1.725.dsc
 c527178714d9bb0956d724833eea0472 172413 misc optional debian-edu-install_1.725.tar.gz
 4c405667305a3c66c370b0ebd334c957 55632 misc extra debian-edu-install_1.725_all.deb
 6f441ab825c114e1e15b39147245fbb7 2698 debian-installer optional debian-edu-install-udeb_1.725_all.udeb
 2c7b096a6e2f810b08811e253c0f7142 63014 debian-installer optional debian-edu-profile-udeb_1.725_all.udeb
Package-Type: udeb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)

iD8DBQFT/bYM20zMSyow1ykRAq5UAJ9wtWP05YZIk4ApkiC66IFlbX0F0ACdGLo2
RfkaPkf3SwFBG9wv3+pveBk=
=tPzZ
-----END PGP SIGNATURE-----

--- End Message ---

Reply to: