[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#759321: debian-edu-install: [INTL:sk] Slovak po-debconf translationPackage: debian-edu-install
Priority: wishlist
Tags: l10n patch
Version: 1.724

.po attached


~~helix84
# Slovak translation of debian-edu-install.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the debian-edu-install package.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2010, 2011, 2012, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-07 21:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-26 10:35+0200\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak@lists.debian.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Vyberte profil Debian Edu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Main Server"
msgstr "Hlavný server"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Pracovná stanica"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Roaming Workstation"
msgstr "Potulná pracovná stanica"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Thin Client Server"
msgstr "Server tenkých klientov"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Samostatný"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Minimal"
msgstr "Minimálny"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Ktoré profily aplikovať na tento počítač:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr ""
"Profily určujú akým spôsobom možno používať počítač ihneď po inštalácii:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. # Translators, do not translate "Sugar"
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
"        network which some times travel outside the network.\n"
" - Thin Client Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Hlavný server: vyhradené pre server Debian Edu. Neobsahuje\n"
"        Žiadne grafické používateľské rozhranie. Na sieti\n"
"        Debian Edu by mal existovať iba jeden takýto server.\n"
" - Pracovná stanica: bežné stanice na sieti Debian Edu.\n"
" - Potulná pracovná stanica: pre jednopoužívateľské počítače\n"
"        v Debian Edu.\n"
" - Server tenkých klientov:\n"
"        Obsahuje „Pracovnú stanica“ a vyžaduje dve sieťové\n"
"        karty.\n"
" - Samostatný: pre počítače, ktoré sa majú používať mimo siete Debian\n"
"        Edu. Obsahuje grafické používateľské rozhranie a je\n"
"        v konflikte s ostatnými profilmi.\n"
" - Minimálny:  kompletne integrovaný do siete Debian Edu, ale obsahuje\n"
"        iba základný systém bez grafického používateľského\n"
"        rozhrania."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Samostatný profil nemožno použiť zároveň s inými profilmi"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Samostatný profil nemožno nainštalovať zároveň s ktorýmkoľvek iným profilom "
"na rovnakom počítači. Prosím, vyberte si buď iba „Samostatný“ alebo "
"ľubovoľnú inú kombináciu, ktorá neobsahuje „Samostatný“."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "„Samostatná“ inštalácia prebieha čiastočne manuálne"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Inštalácia „Samostatný“ momentálne nie je automatická do takej miery ako "
"ostatné profily aby sa uľahčilo manuálne rozdelenie disku. Budete poslaný do "
"hlavného menu Inštalátora Debianu. Vyberte možnosť „Zmena priority otázok“ a "
"zvoľte prioritu „vysoká“, čím znova zapnete automatickú inštaláciu."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:6001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Skutočne použiť automatický nástroj na rozdeľovanie?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Týmto sa zničí tabuľka diskových oblastí na každom z diskov v tomto "
"počítači. EŠTE RAZ: TÝMTO SA ÚPLNE ZMAŽE OBSAH VŠETKÝCH DISKOV V POČÍTAČI! "
"Ak máte dôležité údaje, ktoré nie sú zálohované, teraz môžete prerušiť "
"inštaláciu a vykonať zálohu. V takom prípade budete musieť neskôr znova "
"spustiť inštaláciu."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Zúčastniť sa prieskumu používanosti balíkov?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Systém môže anonymne odosielať vývojárom distribúcie štatistiku "
"najpoužívanejších balíkov na tomto systéme. Tieto informácie majú vplyv na "
"rozhodnutia ako ktoré balíky bude obsahovať prvé CD distribúcie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Ak sa rozhodnete zúčastniť sa, automatický skript na odosielanie sa spustí "
"každý týždeň a pošle štatistiku vývojárom distribúcie. Zhromaždené "
"štatistiky si môžete pozrieť na http://popcon.debian.org/.";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Svoju voľbu môžete neskôr zmeniť spustením „dpkg-reconfigure popularity-"
"contest“."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu main server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Debian Edu Main Server"
msgstr "Hlavný server Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu ltsp server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:11001
msgid "Debian Edu Thin Client Server"
msgstr "Server tenkých klientov Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu workstation menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:12001
msgid "Debian Edu Workstation"
msgstr "Pracovná stanica Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ltsp menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:13001
msgid "Debian Edu Main Server and Thin Client Server"
msgstr "Hlavný server a Server tenkých klientov Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ws menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:14001
msgid "Debian Edu Main Server and Workstation"
msgstr "Hlavný server a Pracovná stanica Debian Edu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu minimal menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:15001
msgid "Debian Edu Minimal"
msgstr "Minimálny Debian Edu"

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:16001
msgid "Debian Edu package installation failed"
msgstr "Inštalácia balíka Debian Edu zlyhala"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid "Installation of required packages failed"
msgstr "Inštalácia požadovaných balíkov zlyhala"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid ""
"Some required packages failed to install. The packages were ${PACKAGES}. "
"Check /var/log/syslog if there is some information why this happened. The "
"installed system is not going to work properly, so the installation was "
"aborted and the system will be rebooted now."
msgstr ""
"Niektoré požadované balíky sa nepodarilo nainštalovať. Týka sa to balíkov "
"${PACKAGES}. Pozrite sa do /var/log/syslog či nenájdete nejaké informácie o "
"dôvode chyby. Nainštalovaný systém nebude správne fungovať, takže inštalácia "
"sa preruší a systém sa teraz reštartuje."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Available disk space is too small. Abort the installation?"
msgstr "Dostupné miesto na disku je príliš malé. Zrušiť inštaláciu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"The available disk space is too small for the selected profiles. Please "
"choose whether you want to abort the installation or continue without "
"setting up the recommended partitioning setup"
msgstr ""
"Dostupné miesto na disku je príliš malé pre vybrané profily. Prosí, vyberte, "
"či chcete zrušiť inštaláciu alebo pokračovať bez nastavenia odporúčaného "
"rozloženia diskových oblastí?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"The Debian Edu installer already has executed some disk setup commands. "
"Previous content of your disk might already have been destroyed by this."
msgstr ""
"Inštalátor Debian Edu už vykonal niektoré z príkazov na nastavenie disku. Je "
"možné, že predošlý obsah vášho disku už je týmto zničený."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"If you choose to continue, one single partition will be used for all system "
"files _and_ user files. Note that this can cause stability problems after a "
"while."
msgstr ""
"Ak sa rozhodnete pokračovať, na všetky systémové súbory _aj_ používateľské "
"súbory sa použije jediná disková oblasť. Pamätajte, že to po istej dobe môže "
"spôsobiť problémy so stabilitou."

#. Type: text
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid "Missing required network connectivity"
msgstr "Chýba požadované sieťové pripojenie"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid ""
"To install Debian Edu using PXE and NETINST CD, network connectivity is "
"required. It is currently missing, so this installation can not continue "
"and will be aborted."
msgstr ""
"Ak chcete nainštalovať Debian Edu použitím PXE a NETINST CD, je nutné "
"sieťové pripojenie. Momentálne však nie je dostupné, preto inštalácia nemôže "
"pokračovať a bude zrušená."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Nainštalovať profil Debian Edu (vynútiť poradie menu)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Počas inštalácie sa vyskytli niektoré chyby"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Zvážte ich nahlásenie vývojárom Debian Edu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
#| msgid "Some errors were found during installation"
msgid "No errors were found during installation"
msgstr "Počas inštalácie sa nevyskytli žiadne chyby"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid ""
"This is shown for the development version to make it clear that the "
"installation was successful."
msgstr ""
"Toto sa zobrazuje pre vývojovú verziu, aby bolo jasné, že inštalácia bola "
"úspešná."

#~ msgid ""
#~ " - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
#~ "        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
#~ "        should only be one such server on a Debian Edu\n"
#~ "        network.\n"
#~ " - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
#~ " - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
#~ "        network which some times travel outside the network.\n"
#~ " - Thin Client Server:\n"
#~ "        includes 'Workstation' and requires two network\n"
#~ "        cards.\n"
#~ " - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
#~ "        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
#~ "        profiles."
#~ msgstr ""
#~ " - Hlavný server: vyhradené pre server Debian Edu. Neobsahuje\n"
#~ "        Žiadne grafické používateľské rozhranie. Na sieti\n"
#~ "        Debian Edu by mal existovať iba jeden takýto server.\n"
#~ " - Pracovná stanica: bežné stanice na sieti Debian Edu.\n"
#~ " - Potulná pracovná stanica: pre jednopoužívateľské počítače\n"
#~ "        v Debian Edu.\n"
#~ " - Server tenkých klientov:\n"
#~ "        Obsahuje „Pracovnú stanica“ a vyžaduje dve sieťové\n"
#~ "        karty.\n"
#~ " - Samostatný: pre počítače, ktoré sa majú používať mimo siete Debian\n"
#~ "        Edu. Obsahuje grafické používateľské rozhranie a je\n"
#~ "        v konflikte s ostatnými profilmi."

Reply to: