[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#490089: [INTL:tr] Turkish debconf template translation for debian-edu-installPackage: debian-edu-install
Severity: wishlist
Version: 0.671
Tags: l10n patch

Please find the attached Turkish translation of debian-edu-install debconf template.

Thanks
# Turkish translation of debian-edu-install.
# This file is distributed under the same license as the debian-edu-install package.
# Recai OktaÅ? <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-02 18:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-04 21:17+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Debian Edu profilini seçin"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Main-Server"
msgstr "Ana-sunucu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Workstation"
msgstr "Ä°Å?-istasyonu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Thin-Client-Server"
msgstr "Hafif-Ä°stemci-Sunucusu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone"
msgstr "KendibaÅ?ına"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Bu makineye uygulanacak profil(ler):"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr ""
"Kurulum tamamlandıÄ?ında makinenin nasıl kullanılacaÄ?ını belirleyen profiller:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main-Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Thin-Client-Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles."
msgstr ""
" - Ana-Sunucu:  Debian Edu sunucusuna mahsustur. Herhangi bir\n"
"         GUI (Grafik Kullanıcı Arabirimi) içermez. Bir Debian\n"
"         Edu aÄ?ında yalnızca bir adet böyle bir sunucu olmalıdır.\n"
" - Ä°Å? istasyonu: Debian Edu aÄ?ındaki normal makineler içindir.\n"
" - Hafif-Ä°stemci-Sunucusu:\n"
"         'Ä°Å? istasyonu'nu kapsar ve iki aÄ? kartı gerektirir.\n"
" - KendibaÅ?ına: Debian Edu aÄ?ının dıÅ?ında kullanılacak makineler içindir.\n"
"         GUI'sı vardır ve diÄ?er profillerle çakıÅ?ır."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Minimal"
msgstr "Asgari"

#. Type: multiselect
#. Description
#. # Translators, do not translate "Sugar"
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid ""
" - Main-Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Thin-Client-Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Sugar:    variant of 'Standalone' that includes the Sugar\n"
"        desktop environment which promotes sharing and\n"
"        collaborative learning for children.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Ana-Sunucu:  Debian Edu sunucusuna mahsustur. Herhangi bir\n"
"         GUI (Grafik Kullanıcı Arabirimi) içermez. Bir Debian\n"
"         Edu aÄ?ında yalnızca bir adet böyle bir sunucu olmalıdır.\n"
" - Ä°Å? istasyonu: Debian Edu aÄ?ındaki normal makineler içindir.\n"
" - Hafif-Ä°stemci-Sunucusu:\n"
"         'Ä°Å? istasyonu'nu kapsar ve iki aÄ? kartı gerektirir.\n"
" - KendibaÅ?ına : Debian Edu aÄ?ının dıÅ?ında kullanılacak makineler içindir.\n"
"         GUI'sı vardır ve diÄ?er profillerle çakıÅ?ır.\n"
" - Sugar   : 'KendibaÅ?ına'nın ortak öÄ?renmeyi saÄ?layan ve çocukları\n"
"         paylaÅ?maya teÅ?vik eden Sugar masaüstü ortamını içeren\n"
"         bir çeÅ?ididir."
" - Asgari  :  Debian Edu aÄ?ıyla bütünleÅ?iktir ama GUI'sı yoktur, ve\n"
"         sadece temel bir sistem içerir."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "KendibaÅ?ına profili diÄ?er profillerle kullanılamaz"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"KendibaÅ?ına profili aynı makineye diÄ?er profillerle birlikte kurulamaz. "
"Lütfen ya sadece KendibaÅ?ına'yı; ya da KendibaÅ?ına'yı içermeyen diÄ?er "
"bileÅ?imleri seçin."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "KendibaÅ?ına kurulumu kısmen elle yürütülür"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"KendibaÅ?ına kurulumu, elle bölümlemeyi kolaylaÅ?tıracak Å?ekilde hâlihazırda "
"diÄ?er profiller kadar otomatikleÅ?tirilmemiÅ?tir. Å?imdi Debian kurulum "
"programının ana menüsüne gireceksiniz. Otomatik kurulumu yeniden etkin "
"kılmak için \"Debconf önceliÄ?ini deÄ?iÅ?tir\" menüsünden \"yüksek\" önceliÄ?i "
"seçin."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Otomatik bölümleme aracını kullanmak istediÄ?inizden emin misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Bu iÅ?lem makinede bulunan tüm disklerin bölümleme tablosunu yok edecektir. "
"TEKRAR EDÄ°YORUM: BU Ä°Å?LEM MAKÄ°NEDE BULUNAN TÃ?M SABÄ°T DÄ°SKLERDEKÄ° VERÄ°LERÄ° "
"SÄ°LECEKTÄ°R! EÄ?er yedeklenmemiÅ? önemli verileriniz varsa iÅ?lemi Å?imdi "
"durdurup yedekleme yapmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda kurulumu daha "
"sonra tekrar baÅ?latmalısınız."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Paket kullanım anketine katılmak ister miydiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Bu sistemde en çok kullanılan paketler hakkındaki istatistiksel bilgiler "
"isimsiz (anonim) Å?ekilde daÄ?ıtım geliÅ?tiricilerine iletilebilir. Bu "
"bilgiler, daÄ?ıtımın birinci CD'si içinde olması gereken paketlerin "
"belirlenmesi gibi bazı kararlar üzerinde etkili olacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Katılmak isterseniz otomatik gönderim betiÄ?i haftada bir kez çalıÅ?acak ve "
"toplanan istatistikleri daÄ?ıtım geliÅ?tiricilerine gönderecektir. Bu "
"istatistiklere http://popcon.debian.org/ adresinden eriÅ?ilebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Burada yapılan seçim daha sonra, \"dpkg-reconfigure popularity-contest\" "
"komutu çalıÅ?tırılarak deÄ?iþtirilebilir."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Debian Edu profilini kur (menü sırasını takip et)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Kurulum sırasında bazı sorunlarla karÅ?ılaÅ?ıldı:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Bunları Debian Edu geliÅ?tiricilerine bildirmeyi düÅ?ünün."

#~ msgid "Sugar"
#~ msgstr "Sugar"

#~ msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
#~ msgstr "Kurulum CD'sinin CD sürücüde takılı olduÄ?una emin olun"

#~ msgid ""
#~ "The installation is mostly automatic and will use the CD if it is "
#~ "available in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please "
#~ "make sure the CD is in the CD tray now."
#~ msgstr ""
#~ "Kurulum çoÄ?unlukla otomatiktir. EÄ?er sürücüde takılıysa, CD "
#~ "kullanılacak, aksi taktirde kurulum baÅ?arısız olacaktır. Lütfen Å?imdi "
#~ "CD'nin sürücüde takılı olduÄ?una emin olun."

#~ msgid "Something went wrong during the Debian Edu install process"
#~ msgstr "Debian Edu kurulumu sırasında bir Å?eyler ters gitti"

#~ msgid ""
#~ "Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.org/>, and "
#~ "remember to attach the content of /var/log/installer.log to the bug "
#~ "report."
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen <URL:http://bugs.skolelinux.org/> baÄ?ını kullanarak hatayı "
#~ "bildirin ve bunu yaparken hata bildirimine /var/log/installer.log "
#~ "içeriÄ?ini eklemeyi de unutmayın."

#~ msgid "These are the reported errors:"
#~ msgstr "Bildirilen hatalar Å?unlar:"

#~ msgid "${errorlist}"
#~ msgstr "${errorlist}"

#~ msgid "The machine will now reboot"
#~ msgstr "Makine Å?imdi yeniden baÅ?latılacak"

#~ msgid ""
#~ "To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
#~ "now needs to reboot."
#~ msgstr ""
#~ "Bütün hizmet ve uygulamaların doÄ?ru Å?ekilde baÅ?latılmasını saÄ?lamak için "
#~ "makinenin Å?imdi yeniden baÅ?latılması gerekiyor."

Reply to: