[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#242870: dpkg: updated Polish (pl.po) translationPackage: dpkg
Version: 1.10.20
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Hello.

Could you apply attached patch against Polish translation of
dpkg/dselect?

Thanks.

regards
fEnIo
--- pl.po.old	2004-04-06 17:29:28.000000000 +0200
+++ pl.po	2004-04-09 12:51:45.000000000 +0200
@@ -1,15 +1,16 @@
 # dpkg.pl.po
 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
 # Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999.
-#
+# Bartosz Feñski <fenio@o2.pl>, 2004
+
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dpkg 1.9.20\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2004-03-11 11:27+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-04-11 16:04+0200\n"
-"Last-Translator: Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-04-09 12:51+0200\n"
+"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
+"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
@@ -117,7 +118,7 @@
 
 #: lib/dbmodify.c:147
 msgid "requested operation requires superuser privilege"
-msgstr "¿±dana operacja wymaga uprawnieñ roota"
+msgstr "¿±dana operacja wymaga uprawnieñ administratora"
 
 #: lib/dbmodify.c:152
 msgid "unable to access dpkg status area"
@@ -281,13 +282,12 @@
 msgstr "za ma³o danych w polu opisu pliku `%s'"
 
 #: lib/fields.c:133
-#, fuzzy
 msgid "yes/no in boolean field"
-msgstr "yes/no w polu `essential'"
+msgstr "yes/no w polu boolean"
 
 #: lib/fields.c:166
 msgid "value for `status' field not allowed in this context"
-msgstr "niedozwolona warto¶æ w tym kontek¶cie dla pola status"
+msgstr "niedozwolona warto¶æ w tym kontek¶cie dla pola `status'"
 
 #: lib/fields.c:177
 msgid "third (status) word in `status' field"
@@ -505,9 +505,9 @@
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi close-on-exec dla `%.250s'"
 
 #: lib/mlib.c:199
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed in buffer_write(fd) (%i, ret=%li): %s"
-msgstr "b³±d w buffer_write(fd) (%i, ret=%zi %s)"
+msgstr "b³±d w buffer_write(fd) (%i, ret=%li): %s)"
 
 #: lib/mlib.c:206
 #, c-format
@@ -550,9 +550,9 @@
 msgstr "b³±d w buffer_copy (%s)"
 
 #: lib/mlib.c:338
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "short read in buffer_copy (%s)"
-msgstr "b³±d w buffer_copy (%s)"
+msgstr "krótki odczyt w buffer_copy (%s)"
 
 #: lib/myopt.c:40
 #, c-format
@@ -586,7 +586,7 @@
 
 #: lib/myopt.c:93 lib/myopt.c:101
 msgid "Error allocating memory for cfgfilename"
-msgstr ""
+msgstr "b³±d przydzielania pamiêci dla cfgfilename"
 
 #: lib/myopt.c:129
 #, c-format
@@ -710,7 +710,7 @@
 msgid "Package which in state not-installed has conffiles, forgetting them"
 msgstr ""
 "niezainstalowany pakiet ma pliki konfiguracyjne, informacje o nich zostaj± "
-"wykasowane"
+"usuniête"
 
 #: lib/parse.c:324
 #, c-format
@@ -803,12 +803,12 @@
 #: lib/showpkg.c:70
 #, c-format
 msgid "invalid character `%c' in field width\n"
-msgstr ""
+msgstr "nieprawid³owy znak `%c' w polu szeroko¶ci\n"
 
 #: lib/showpkg.c:157
 #, c-format
 msgid "Closing brace missing in format\n"
-msgstr ""
+msgstr "W formacie brakuje nawiasu zamykaj±cego\n"
 
 #: lib/varbuf.c:105
 msgid "failed to realloc for variable buffer"
@@ -1341,9 +1341,9 @@
 "nie mo¿na zmieniæ praw dostêpu do nowego pliku konfiguracyjnego `%.250s'"
 
 #: main/configure.c:460
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to run %s (%.250s)"
-msgstr "nie mo¿na wykonaæ polecenia `diff' (%.250s)"
+msgstr "nie powiod³o siê wykonanie polecenia %s (%.250s)"
 
 #: main/configure.c:469 main/configure.c:507
 msgid "wait for shell failed"
@@ -2016,8 +2016,8 @@
 "NB: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin."
 msgstr ""
 "%d program(ów) nie oznaleziono w PATH.\n"
-"zmienna PATH dla konta root powinna zawieraæ katalogi /usr/local/sbin, /usr/"
-"sbin oraz /sbin."
+"zmienna PATH dla konta administratora powinna zawieraæ katalogi "
+"/usr/local/sbin, /usr/sbin oraz /sbin."
 
 #: main/help.c:179
 #, c-format
@@ -2112,23 +2112,22 @@
 msgstr "' program do zarz±dzania pakietami, wersja "
 
 #: main/main.c:48 main/query.c:438
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is free software; see the GNU General Public Licence version 2 or\n"
 "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 "See "
 msgstr ""
-"Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostêpnym, rozpowszechnianym\n"
-"na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU wersji 2-giej tej Licencji\n"
-"lub której¶ z pó¼niejszych wersji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.\n"
-"Wiêcej szczegó³ów zobacz w --licence.\n"
+"Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd¼ \n"
+"Powszechn± Licencjê Publiczn± GNU w wersji 2-giej lub pó¼niejszej\n"
+"by dowiedzieæ siê o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.\n"
+"Sprawd¼ "
 
 #: main/main.c:50 main/query.c:440
 msgid " --licence for copyright and license details.\n"
-msgstr ""
+msgstr " --licence informacje o prawach autorskich i licencji.\n"
 
 #: main/main.c:58
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Usage: \n"
 " dpkg -i|--install   <.deb file name> ... | -R|--recursive <dir> ...\n"
@@ -2204,15 +2203,13 @@
 " dpkg -r|--remove | -P|--purge <nazwa pakietu> ... | -a|--pending\n"
 " dpkg --get-selections [<wzorzec> ...]  lista wybranych pakietów na "
 "stdout\n"
-" dpkg --set-selections          lista wybranych pakietów ze stdin\n"
+" dpkg --set-selections          lista wybranych pakietów z stdin\n"
 " dpkg --update-avail <plik Packages>   wymiana info o dostêpnych "
 "pakietach\n"
 " dpkg --merge-avail <plik Packages>   dodanie info o dostêpnych "
 "pakietach\n"
 " dpkg --clear-avail           usuwanie info o dostêpnych "
 "pakietach\n"
-" dpkg --command-fd <n>          przekazuj komendy na tym "
-"deskryptorze pliku\n"
 " dpkg --forget-old-unavail        usuwanie info o niedost. "
 "niezainst.\n"
 " dpkg -s|--status <nazwa-pakietu> ...  szczegó³y o stanie pakietu\n"
@@ -2234,7 +2231,7 @@
 " dpkg --licence             informacja o warunkach licencji\n"
 "\n"
 "U¿yj dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
-" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile <plik .deb> (zobacz %s --help)\n"
+" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile na archiwach (zobacz %s --help)\n"
 "\n"
 "Do u¿ytku wewnêtrzego: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package "
 "|\n"
@@ -2450,14 +2447,13 @@
 msgstr "malloc w execbackend nie powiod³o siê"
 
 #: main/main.c:443 main/main.c:450
-#, fuzzy
 msgid "couldn't strdup in execbackend"
-msgstr "malloc w execbackend nie powiod³o siê"
+msgstr "strdup w execbackend nie powiod³o siê"
 
 #: main/main.c:454
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to exec %s"
-msgstr "nie mo¿na wywo³aæ `tar'"
+msgstr "wywo³anie %s nie powiod³o siê"
 
 #: main/main.c:466
 msgid "--command-fd takes 1 argument, not 0"
@@ -3095,19 +3091,17 @@
 "oraz dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) aby sprawdziæ jego zawarto¶æ.\n"
 
 #: main/query.c:434 dpkg-deb/main.c:46
-#, fuzzy
 msgid "Debian `"
-msgstr "Debian GNU/Linux `"
+msgstr "Debian `"
 
 #: main/query.c:436
-#, fuzzy
 msgid "' package management program query tool\n"
-msgstr "' program do zarz±dzania pakietami, wersja "
+msgstr "' narzêdzie do przeszukiwania pakietów\n"
 
 #: main/query.c:448
 #, c-format
 msgid "Usage: "
-msgstr ""
+msgstr "U¿ywanie: "
 
 #: main/query.c:449
 #, c-format
@@ -3137,6 +3131,29 @@
 "which\n"
 "  case left aligenment will be used. \n"
 msgstr ""
+" [<opcje>] <polecenie>\n"
+"Polecenia:\n"
+" -s|--status <nazwa-pakietu> ...   poka¿ szczegó³y o stanie pakietu\n"
+" -p|--print-avail <nazwa-pakietu> ... poka¿ szczegó³y dostêpnej wersji\n"
+" -L|--listfiles <nazwa-pakietu> ...  lista plików danego pakietu\n"
+" -l|--list [<wzorzec> ...]      wy¶wietl streszcon± listê pakietów\n"
+" -W|--show <wzorzec> ...       poka¿ informacje o pakiecie\n"
+" -S|--search <wzorzec> ...      znajd¼ pakiet(y) zawieraj±ce plik(i)\n"
+" --help | --version          poka¿ pomoc / numer wersji\n"
+" --licence              poka¿ warunki rozpowszechniania\n"
+"\n"
+"Opcje:\n"
+" --admindir=<katalog>    U¿yj <katalogu> zamiast %s\n"
+" --showformat=<format>   U¿yj alternatywnego formatu dla --show\n"
+"\n"
+"Sk³adnia formatu:\n"
+" Format jest ci±giem znaków, który bêdzie wyj¶ciowym dla ka¿dego pakietu,\n"
+" Mo¿e zawieraæ standardowe sekwencje escape \\n (nowa linia), \\r \n"
+" (powrót karetki) lub (\\\\) (zwyk³y odwrotny uko¶nik). Informacje \n"
+" o pakietach mog± byæ zawarte poprzez wstawienie odwo³añ do zmiennych \n"
+" u¿ywaj±c sk³adni ${var[;szeroko¶æ]}. Pola bêd± przesuniête do prawej \n"
+" strony chyba, ¿e zmienna szeroko¶æ jest ujemna co spowoduje \n"
+" przesuniêcie do strony lewej.\n"
 
 #: main/query.c:476
 msgid ""
@@ -3144,6 +3161,9 @@
 "Use --licence for copyright licence and lack of warranty (GNU GPL).\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"U¿yj --help by uzyskaæ pomoc o wyszukiwanych pakietach;\n"
+"U¿yj --licence by uzyskaæ informacje o prawach autorskich i braku\n"
+"    gwarancji (GNU GPL).\n"
 
 #: dpkg-deb/build.c:67
 #, c-format
@@ -3612,9 +3632,8 @@
 msgstr "nie mo¿na wyczy¶ciæ ¶rodowiska, `rm' zwróci³ kod b³êdu %d\n"
 
 #: dpkg-deb/info.c:71
-#, fuzzy
 msgid "failed to make temporary directoryname"
-msgstr "nie mo¿na uzyskaæ nazwy tymczasowego pliku"
+msgstr "utworzenie tymczasowego katalogu nie powiod³o siê"
 
 #: dpkg-deb/info.c:75
 msgid "failed to exec rm -rf"
@@ -3637,14 +3656,13 @@
 "powodu"
 
 #: dpkg-deb/info.c:106
-#, fuzzy
 msgid "One requested control component is missing"
-msgstr "brak co najmniej jednego pliku informacyjnego"
+msgstr "Brak jednego pliku informacyjnego"
 
 #: dpkg-deb/info.c:108
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d requested control components are missing"
-msgstr "brak co najmniej jednego pliku informacyjnego"
+msgstr "Brak %d plików informacyjnych"
 
 #: dpkg-deb/info.c:121
 #, c-format
@@ -3695,7 +3713,7 @@
 
 #: dpkg-deb/info.c:219
 msgid "Error in format"
-msgstr ""
+msgstr "B³±d w formacie"
 
 #: dpkg-deb/info.c:255
 msgid "--contents takes exactly one argument"
@@ -3706,19 +3724,18 @@
 msgstr "' program do zarz±dzania pakietami, wersja "
 
 #: dpkg-deb/main.c:50
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is free software; see the GNU General Public Licence version 2 or\n"
 "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 "See dpkg-deb --licence for details.\n"
 msgstr ""
-"Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostêpnym, rozpowszechnianym\n"
-"na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU wersji 2-giej tej Licencji\n"
-"lub której¶ z pó¼niejszych wersji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.\n"
-"Wiêcej szczegó³ów zobacz w --licence.\n"
+"Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd¼ \n"
+"Powszechn± Licencjê Publiczn± GNU w wersji 2-giej lub pó¼niejszej\n"
+"by dowiedzieæ siê o warunkach rozpowszechniania.\n"
+"Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.\n"
+"Wiêcesz szczegó³ów w dpkg-deb --license.\n"
 
 #: dpkg-deb/main.c:58
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Command:\n"
 " -b|--build <directory> [<deb>]  build an archive.\n"
@@ -3759,32 +3776,43 @@
 "`dselect' for user-friendly package management. Packages unpacked\n"
 "using `dpkg-deb --extract' will be incorrectly installed !\n"
 msgstr ""
-"U¿ycie: dpkg-deb -b|--build <katalog> [<deb>]   Budowanie archiwum\n"
-"    dpkg-deb -c|--contents <deb>        Wypisanie zawarto¶ci\n"
-"    dpkg-deb -I|--info <deb> [<plikinf>...]  Podanie informacji na "
-"stdout\n"
-"    dpkg-deb -f|--field <deb> [<polekontr>...] Podanie pól kontr. na "
-"stdout\n"
-"    dpkg-deb -e|--control <deb> [<katalog>]  Rozpakowanie plików "
-"inform.\n"
-"    dpkg-deb -x|--extract <deb> <katalog>   Rozpakowanie plików "
-"archiw.\n"
-"    dpkg-deb -X|--vextract <deb> <katalog>   Rozpak. i wypisanie "
-"plików\n"
-"    dpkg-deb --fsys-tarfile <deb>       Pobranie archiwum tar\n"
-"    dpkg-deb -h|--help             Podanie tej pomocy\n"
-"    dpkg-deb --version | --licence       Podanie wersji/licencji\n"
+"Polecenie:\n"
+" -b|--build <katalog> [<deb>]    budowanie archiwum\n"
+" -c|--contents <deb>        wypisanie zawarto¶ci\n"
+" -I|--info <deb> [<plikinf>...]   podanie informacji na stdout\n"
+" -W|--show <deb>          podanie informacji o pakiecie(-ach)\n"
+" -f|--field <deb> [<polekontr>...] podanie pól kontr. na stdout\n"
+" -e|--control <deb> [<katalog>]   rozpakowanie plików inform.\n"
+" -x|--extract <deb> <katalog>    rozpakowanie plików archiw.\n"
+" -X|--vextract <deb> <katalog>   rozpak. i wypisanie plików\n"
+" --fsys-tarfile <deb>        podanie plików archiwum tar\n"
+" -h|--help             podanie tej pomocy\n"
+" --version | --licence       podanie wersji/licencji\n"
+"\n"
 "<deb> jest nazw± pliku w formacie archiwum Debiana.\n"
 "<plikinf> jest nazw± pliku informacyjnego.\n"
 "<polekontr> jest nazw± pola pliku kontrolnego.\n"
-"Opcje: -D w³±czenie debuggera; --old lub --new okre¶la format archiwum;\n"
-"    --nocheck brak sprawdzania pól kontrolnych (tworzy z³y pakiet).\n"
-"    -z# okre¶lenie stopnia kompresji dla budowanego pakietu\n"
+"\n"
+"Opcje:\n"
+" --showformat=<format>  u¿yj innego formatu dla --show\n"
+" -D            w³±czenie debuggera\n"
+" --old, --new       wybiera format archiwum\n"
+" --nocheck        brak sprawdzania pól kontrolnych "
+"(tworzy z³y pakiet).\n"
+" -z# okre¶lenie stopnia kompresji dla budowanego pakietu\n"
+"\n"
+"Sk³adnia formatu:\n"
+" Format jest ci±giem znaków, który bêdzie wyj¶ciowym dla ka¿dego pakietu,\n"
+" Mo¿e zawieraæ standardowe sekwencje escape \\n (nowa linia), \\r \n"
+" (powrót karetki) lub (\\\\) (zwyk³y odwrotny uko¶nik). Informacje \n"
+" o pakietach mog± byæ zawarte poprzez wstawienie odwo³añ do zmiennych \n"
+" u¿ywaj±c sk³adni ${var[;szeroko¶æ]}. Pola bêd± przesuniête do prawej \n"
+" strony chyba, ¿e zmienna szeroko¶æ jest ujemna co spowoduje \n"
+" przesuniêcie do strony lewej.\n"
 "\n"
 "U¿yj `dpkg' aby zainstalowaæ lub usun±æ pakiety z systemu, lub\n"
 "`dselect' je¶li potrzebujesz wygodnego programu do zarz±dzania pakietami. "
-"Pakiety\n"
-"rozpakowane poleceniem `dpkg-deb --extract' nie bêd± poprawnie "
+"Pakiety rozpakowane poleceniem `dpkg-deb --extract' nie bêd± poprawnie\n"
 "zainstalowane !\n"
 
 #: dpkg-deb/main.c:98
@@ -4106,7 +4134,7 @@
 #: split/queue.c:179
 #, c-format
 msgid "unable to delete used-up depot file `%.250s'"
-msgstr "nie mo¿na skasowaæ u¿ytego pliku czê¶ci `%.250s'"
+msgstr "nie mo¿na usuwaæ u¿ytego pliku czê¶ci `%.250s'"
 
 #: split/queue.c:194
 msgid "--listq does not take any arguments"
@@ -4153,7 +4181,7 @@
 #: split/queue.c:257
 #, c-format
 msgid "Deleted %s.\n"
-msgstr "Skasowano %s.\n"
+msgstr "Usuniêto %s.\n"
 
 #: split/split.c:45
 msgid "--split needs a source filename argument"
@@ -4218,9 +4246,9 @@
 #. * non-text file.
 #.
 #: utils/md5sum.c:250
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: unrecognized line\n"
-msgstr "%s: nierozpoznana linia: %s"
+msgstr "%s: nierozpoznana linia\n"
 
 #: utils/md5sum.c:284
 #, c-format
@@ -4262,9 +4290,8 @@
 msgstr "Szukaj ? "
 
 #: dselect/basecmds.cc:143
-#, fuzzy
 msgid "Error: "
-msgstr "B³±d"
+msgstr "B³±d:"
 
 #: dselect/basecmds.cc:171
 msgid "Help: "
@@ -4273,19 +4300,21 @@
 #: dselect/basecmds.cc:177
 msgid "Press ? for help menu, <space> for next topic, <enter> to exit help."
 msgstr ""
+"Naci¶nij ? by skorzystaæ z pomocy, <spacjê> by przej¶æ do nastêpnego\n"
+"tematu lub <enter> by opu¶ciæ pomoc."
+
 
 #: dselect/basecmds.cc:184
 msgid "Help information is available under the following topics:"
 msgstr "Informacje pomocy s± dostêpne pod nastêpuj±cymi tematami:"
 
 #: dselect/basecmds.cc:192
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Press a key from the list above, <enter>, `q' or `Q' to exit help,\n"
 " or <space> to read each help page in turn. "
 msgstr ""
-"Wybierz klawisz z powy¿szej listy, Spacja = wyj¶cie,\n"
-" lub `.' (kropka) pokazuje po kolei strony pomocy. "
+"Wybierz klawisz z powy¿szej listy, <enter>, `q' lub `Q' by opu¶ciæ \n"
+"pomoc lub <spacja> by przegl±daæ po kolei strony pomocy. "
 
 #: dselect/basecmds.cc:198
 msgid "error reading keyboard in help"
@@ -4325,7 +4354,6 @@
 msgstr "nie mo¿na ustawiæ nowego sygna³u SIGWINCH"
 
 #: dselect/baselist.cc:126
-#, fuzzy
 msgid "failed to allocate colour pair"
 msgstr "nie mo¿na zarezerwowaæ par koloru"
 
@@ -4478,7 +4506,7 @@
 
 #: dselect/bindings.cc:147
 msgid "Mark package(s) for deinstallation"
-msgstr "Zaznaczenie pakietu do skasowania"
+msgstr "Zaznaczenie pakietu do usuniêcia"
 
 #: dselect/bindings.cc:148
 msgid "Mark package(s) for deinstall and purge"
@@ -4615,7 +4643,7 @@
 
 #: dselect/main.cc:144
 msgid "Remove unwanted software."
-msgstr "Skasowanie niechcianych pakietów."
+msgstr "Usuwanie niechcianych pakietów."
 
 #: dselect/main.cc:145
 msgid "q"
@@ -4639,7 +4667,7 @@
 msgstr "Debian `%s', nak³adka na program zarz±dzania pakietami."
 
 #: dselect/main.cc:154
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Version %s.\n"
 "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
@@ -4650,14 +4678,14 @@
 msgstr ""
 "Wersja %s.\n"
 "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
-"Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman.\n"
-"Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostêpnym, rozpowszechnianym\n"
-"na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU wersji 2-giej tej Licencji\n"
-"lub której¶ z pó¼niejszych wersji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.\n"
-"Wiêcej szczegó³ów zobacz w dselect --licence.\n"
+"Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
+"Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd¼ \n"
+"Powszechn± Licencjê Publiczn± GNU w wersji 2-giej lub pó¼niejszej\n"
+"by dowiedzieæ siê o warunkach rozpowszechniania.\n"
+"Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.\n"
+"Wiêcesz szczegó³ów w dselect --license.\n"
 
 #: dselect/main.cc:170
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Usage: dselect [options]\n"
 "    dselect [options] action ...\n"
@@ -4670,22 +4698,22 @@
 "    dselect [opcje] dzia³anie ...\n"
 "Opcje:  --admindir <katalog> (domy¶lnie /var/lib/dpkg)\n"
 "     --help --version --licence --expert --debug <plik> | -D<plik>\n"
-"Dzia³ania: access update select install config remove quit menu\n"
+"Dzia³ania: access update select install config remove quit\n"
 
 #: dselect/main.cc:178
 #, c-format
 msgid "Screenparts:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Czê¶ci widoku:\n"
 
 #: dselect/main.cc:183
 #, c-format
 msgid "Colours:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kolory:\n"
 
 #: dselect/main.cc:188
 #, c-format
 msgid "Attributes:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Atrybuty:\n"
 
 #: dselect/main.cc:208
 #, c-format
@@ -4695,24 +4723,24 @@
 #: dselect/main.cc:223
 #, c-format
 msgid "Invalid %s `%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nieprawid³owy %s `%s'\n"
 
 #. strtok modifies strings, keep string const
 #: dselect/main.cc:240
 msgid "screen part"
-msgstr ""
+msgstr "czê¶æ widoku"
 
 #: dselect/main.cc:246
 msgid "Null colour specification\n"
-msgstr ""
+msgstr "specyfikacja pustego koloru\n"
 
 #: dselect/main.cc:254 dselect/main.cc:259
 msgid "colour"
-msgstr ""
+msgstr "kolor"
 
 #: dselect/main.cc:267
 msgid "colour attribute"
-msgstr ""
+msgstr "atrybuty koloru"
 
 #: dselect/main.cc:301
 msgid "Terminal does not appear to support cursor addressing.\n"
@@ -5045,7 +5073,7 @@
 
 #: dselect/pkgdisplay.cc:41
 msgid "remove"
-msgstr "skasowanie"
+msgstr "usuwanie"
 
 #: dselect/pkgdisplay.cc:42
 msgid "purge"
@@ -5245,7 +5273,7 @@
 
 #: dselect/pkgdisplay.cc:115
 msgid "Removed packages (configuration still present)"
-msgstr "Pakiety skasowane (konfiguracja pozosta³a)"
+msgstr "Pakiety usuniête (konfiguracja pozosta³a)"
 
 #: dselect/pkgdisplay.cc:116
 msgid "Purged packages and those never installed"
@@ -5385,11 +5413,11 @@
 
 #: dselect/pkglist.cc:507
 msgid "invalid search option given"
-msgstr ""
+msgstr "nieprawid³owa opcja wyszukiwania"
 
 #: dselect/pkglist.cc:521
 msgid "error in regular expression"
-msgstr ""
+msgstr "b³±d w wyra¿eniu regularnym"
 
 #: dselect/pkgsublist.cc:105
 msgid " does not appear to be available\n"
@@ -5455,7 +5483,7 @@
 
 #: dselect/pkgtop.cc:284
 msgid "EIOM"
-msgstr ""
+msgstr "EIOM"
 
 #: dselect/pkgtop.cc:286
 msgid "Section"
@@ -5545,12 +5573,10 @@
 "szukanie\n"
 
 #: dselect/helpmsgs.cc:33
-#, fuzzy
 msgid "Introduction to package selections"
-msgstr "Wprowadzenie do listy pakietów"
+msgstr "Wprowadzenie do wyboru pakietów"
 
 #: dselect/helpmsgs.cc:33
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 "\n"
@@ -5580,45 +5606,39 @@
 "\n"
 "Press <enter> to leave help and enter the list now.\n"
 msgstr ""
-"G³owny ekran wyboru pakietów. Proszê przeczytaæ poni¿sze informacje !\n"
+"G³ówny ekran wyboró pakietów dselecta.\n"
 "\n"
 "Uka¿e siê lista pakietów, które s± ju¿ zainstalowane lub mo¿na je dopiero\n"
 "zainstalowaæ. Po tej li¶cie mo¿na siê poruszaæ klawiszami kursora. "
 "Klawiszem\n"
-"`+' zaznaczyæ mo¿na pakiet do instalacji, klawiszem `-' do skasowania.\n"
+"`+' zaznaczyæ mo¿na pakiet do instalacji, klawiszem `-' do usuniêcia.\n"
 "\n"
 "Pakiety mog± byæ zaznaczane pojedyñczo lub grupami. Pocz±tkowo kursor "
 "znajduje\n"
 "siê na pozycji `Wszystkie pakiety'. Klawisze `+', `-' spowoduj± zmianê "
 "stanu\n"
-"dla wszystkich pakietów z danej grupy. Sposób grupowania oraz kolejno¶æ\n"
-"pakietów mo¿na zmieniæ klawiszem `o'.\n"
-"\n"
-"(Uwagi dotycz±ce nowej instalacji:) Pakiety standardowe bêd± wybrane "
-"domy¶lnie.\n"
-"U¿ycie wielkich liter `D' lub `R' spowoduje zmianê domy¶lnych ustawieæ -\n"
-"szczegó³y w pomocy - spisie klawiszy.\n"
+"dla wszystkich pakietów z danej grupy.\n"
 "\n"
 "Czasem wybór pakietu powoduje konflikt lub problem zale¿no¶ci; pojawi siê "
 "wtedy\n"
 "lista pakietów, których dotyczy dany problem, który nale¿y rozwi±zaæ.\n"
 "\n"
-"Je¿eli wybór pakietów zosta³ dokonany, nale¿y wcisn±æ Return dla "
-"potwierdzenia\n"
-"zmian. Spowoduje to sprawdzenie zale¿no¶ci i w przypadku wyst±pienia "
-"problemów\n"
-"z nimi zwi±zanymi, pojawi siê odpowiednia lista pakietów.\n"
+"Powiniene¶/a¶ przeczytaæ listê klawiszy oraz opis ekranu."
+"Wiele pomocy mo¿na uzyskaæ naciskaj±c `?' w ka¿dym momencie.\n"
+"\n"
+"Je¿eli wybór pakietów zosta³ dokonany, nale¿y wcisn±æ Enter dla "
+"potwierdzenia\n zmian, lub `Q' by wyj¶æ bez ich zapisania. Zostanie "
+"dokonane\n ostateczne sprawdzenie konfliktów i zale¿no¶ci - tu te¿ "
+"mo¿e pojawiæ siê\n lista pakietów.\n"
 "\n"
-"Wci¶nij spacjê aby opu¶ciæ ekran pomocy; wci¶nij `?' aby przywo³aæ ten "
+"Wci¶nij Enter aby opu¶ciæ ekran pomocy i przej¶æ do listy pakietów.\n"
 "ekran.\n"
 
 #: dselect/helpmsgs.cc:57
-#, fuzzy
 msgid "Introduction to read-only package list browser"
-msgstr "Wprowadzenie do listy pakietów (tylko do odczytu)"
+msgstr "Wprowadzenie do przegl±darki listy pakietów (tylko do odczytu)"
 
 #: dselect/helpmsgs.cc:57
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 "\n"
@@ -5638,30 +5658,28 @@
 "\n"
 "Press <enter> to leave help and enter the list now.\n"
 msgstr ""
-"G³owny ekran wyboru pakietów. Brak uprawnieñ powoduje prze³±czenie siê na "
-"tryb\n"
-"tylko do odczytu.\n"
+"G³ówny ekran wyboru pakietów dselecta.\n"
+"\n"
+"Uka¿e siê lista pakietów, które s± ju¿ zainstalowane lub mo¿na je dopiero\n"
+"zainstalowaæ. Poniewa¿ nie posiadasz odpowiednich uprawnieñ do aktualizacji\n"
+", znajdujesz siê w trybie tylko do odczytu. Po tej li¶cie mo¿na siê\n"
+"poruszaæ klawiszami kursora (proszê przeczytaæ ekran pomocy z opisem\n"
+"klawiszy), obserwowaæ stan pakietów oraz czytaæ informacje o nich.\n"
 "\n"
 "Proszê zapoznaæ siê z dostêpn± pomoc± ! Klawisz `?' przywo³uje ekran "
 "pomocy.\n"
-"Nale¿a³oby przeczytaæ listê klawiszy oraz wyja¶nienie wy¶wietlanych "
-"informacji.\n"
+"Proszê przeczytaæ listê klawiszy oraz wyja¶nienie wy¶wietlanych informacji.\n"
+"Pod klawiszem `?' dostêpna jest pomoc - proszê z niej korzystaæ.\n"
 "\n"
-"Uka¿e siê lista pakietów, które s± ju¿ zainstalowane lub mo¿na je dopiero\n"
-"zainstalowaæ. Po tej li¶cie mo¿na siê poruszaæ klawiszami kursora (tak samo\n"
-"jak w normalnym trybie z dostêpem do zapisu - zobacz listê klawiszy)\n"
-"i sprawdzaæ stan pakietów oraz przeczytaæ informacje o danym pakiecie.\n"
+"Po zakoñczonym przegl±daniu listy pakietów, wci¶nij `Q' lub <enter>.\n"
 "\n"
-"Wci¶nij spacjê aby opu¶ciæ ekran pomocy; wci¶nij `?' aby przywo³aæ ten "
-"ekran.\n"
-"Po zakoñczonym przegl±daniu listy pakietów, wci¶nij `Q' lub `ENTER'.\n"
+"Wci¶nij <enter> aby opu¶ciæ ekran pomocy i przej¶æ do listy pakietów.\n"
 
 #: dselect/helpmsgs.cc:75
 msgid "Introduction to conflict/dependency resolution sub-list"
 msgstr "Wprowadzenie do listy konfliktów/zale¿no¶ci"
 
 #: dselect/helpmsgs.cc:75
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dependency/conflict resolution - introduction.\n"
 "\n"
@@ -5709,22 +5727,19 @@
 "prze³±czania\n"
 "siê pomiêdzy t± informacj± a opisem pakietu.\n"
 "\n"
-"Przebadane zostan± `sugestie', tak ¿e zaznaczone zostan± pakiety, które\n"
-"rozwi±z± dany problem, dziêki czemu wystarczy tylko wcisn±æ klawisz Return\n"
-"dla zaakceptowania sugerowanych zmian. Mo¿na tak¿e wycofaæ siê z dokonanego\n"
-"wyboru pakietu, który powoduje problem, oraz wróciæ do g³ównej listy "
-"pakietów,\n"
-"za pomoc± klawisza z wielk± liter± `X'.\n"
-"\n"
-"Mo¿na jednak zmieniæ sugerowany wybór pakietów rêcznie, lub za pomoc± "
-"klawiszy\n"
-"(wielkimi literami) `D' lub `R' (szczegó³y - pomoc - spis klawiszy). Mo¿na\n"
-"tak¿e wymusiæ zaakceptowanie sytuacji klawiszem (wielka litera) `Q', co\n"
-"spowoduje zignorowanie rekomendacji lub mo¿e byæ przydatne w przypadku, gdy\n"
-"podejrzewa siê, ¿e program siê myli.\n"
+"Zosta³ przygotowany zestaw pakietów `sugerowanych' wraz ze wstêpnymi\n"
+"ustawieniami dotycz±cymi ich instalacji, wiêc je¶li chcesz mo¿esz je\n"
+"zaakceptowaænaciskaj±c `Enter'. Mo¿esz anulowaæ problematyczne zmiany\n"
+"naciskaj±c `X', a tym samym powracaj±c do g³ównej listy.\n"
+"\n"
+"Mo¿esz równie¿ poruszaæ siê po li¶cie i zmieniaæ ustawienia tak by\n"
+"dostosowaæ je do swoich potrzeb lub odrzuciæ moje sugestie u¿ywaj±c\n"
+"wielkich liter `D' lub `R' (zobacz opis klawiszy). U¿ywaj±c klawisza\n"
+"`Q' mo¿esz zmusiæ mnie do zaakceptowania aktualnie przedstawionej sytuacji,\n"
+"w przypadku gdyby¶ chcia³ zmieniæ moje zalecenia lub gdyby¶ my¶la³, ¿e\n"
+"pope³ni³em b³±d.\n"
 "\n"
-"Wci¶nij spacjê aby opu¶ciæ ekran pomocy; wci¶nij `?' aby przywo³aæ ten "
-"ekran.\n"
+"Wci¶nij <enter> aby opu¶ciæ ekran pomocy i przej¶æ do listy pakietów; "    "pamiêtaj - wci¶nij `?' aby przywo³aæ ten ekran.\n"
 
 #: dselect/helpmsgs.cc:100
 msgid "Display, part 1: package listing and status chars"
@@ -5783,10 +5798,10 @@
 " Poprzedni wybór: to co zosta³o wybrane przed pojawieniem siê tej listy;\n"
 " Znak: to co zosta³o okre¶lone dla danego pakietu:\n"
 " `*': zaznaczony do instalacji lub aktualizacji\n"
-" `-': zaznaczony do skasowania, pliki konfiguracyjne zostan± zachowane\n"
+" `-': zaznaczony do usuniêcia, pliki konfiguracyjne zostan± zachowane\n"
 " `=': wstrzymany; pakiet nie bêdzie przetwarzany\n"
 " `_': zaznaczony do wyczyszczenia - wraz z plikami konfiguracyjnymi\n"
-" `n': nowy pakiet, jeszcze nie zaznaczony do instalacji/skasowania\n"
+" `n': nowy pakiet, jeszcze nie zaznaczony do instalacji/usuniêcia\n"
 "\n"
 "Ponadto ka¿dy pakiet ma wy¶wietlon± informacjê o priorytecie, sekcji, "
 "nazwie,\n"
@@ -5798,7 +5813,6 @@
 msgstr "Wybór pakietów, czê¶æ 2: kursor; wy¶wietlane informacje"
 
 #: dselect/helpmsgs.cc:125
-#, fuzzy
 msgid ""
 "* Highlight: One line in the package list will be highlighted. It "
 "indicates\n"
@@ -5824,7 +5838,7 @@
 " Use the `i' key to cycle through the displays, and `I' to hide the\n"
 " information display or expand it to use almost all of the screen.\n"
 msgstr ""
-"* Kursor: Jedna z linii jest pod¶wietlona. Okre¶la ona pakiet(y), dla "
+"* Pod¶wietlenie: Jedna z linii jest pod¶wietlona. Okre¶la ona pakiet(y), dla "
 "którego\n"
 " (ych) zostanie zmieniony stan po wci¶niêciu `+', '-' and `_'.\n"
 "\n"
@@ -5948,51 +5962,3 @@
 " /        szukaj (return - anuluj)\n"
 " \\        powtórz ostatnie szukanie\n"
 
-#~ msgid "no gcc-lib component"
-#~ msgstr "brak komponentu gcc-lib"
-
-#~ msgid "no slash after gcc-lib"
-#~ msgstr "brak uko¶nika po gcc-lib"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your currently installed version of the file is in:\n"
-#~ " %s\n"
-#~ "The version contained in the new version of the package is in:\n"
-#~ " %s\n"
-#~ "If you decide to take care of the update yourself, perhaps by editing\n"
-#~ " the installed version, you should choose `N' when you return, so that\n"
-#~ " I do not mess up your careful work.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Obecnie zainstalowana wersja pliku konfiguracyjnego to:\n"
-#~ " %s\n"
-#~ "Wersja pliku z nowego pakietu to:\n"
-#~ " %s\n"
-#~ "Je¿eli zostan± wprowadzone rêczne poprawki do obecnie zainstalowanej "
-#~ "wersji pliku,\n"
-#~ " nale¿a³oby wybraæ opcjê `N' po opuszczeniu pow³oki. Zapobiegnie to "
-#~ "utracie wyników\n"
-#~ " pracy nad tym plikiem.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson. This is free software; see the\n"
-#~ "GNU General Public Licence version 2 or later for copying conditions.\n"
-#~ "There is NO warranty. See dpkg-deb --licence for details.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright 1994-1996 Ian Jackson.\n"
-#~ "Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostêpnym, rozpowszechnianym\n"
-#~ "na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU wersji 2-giej tej "
-#~ "Licencji\n"
-#~ "lub której¶ z pó¼niejszych wersji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.\n"
-#~ "Wiêcej szczegó³ów zobacz w --licence.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "? = help menu  Space = exit help  . = next help  or a help page key "
-#~ msgstr ""
-#~ "? = menu   Spacja = wyj¶cie  . = nastêpna strona  lub kod strony "
-#~ "pomocy "
-
-#~ msgid "failed to exec dpkg-deb"
-#~ msgstr "nie mo¿na wykonaæ `dpkg-deb'"
-
-#~ msgid "%s: read error on stdin\n"
-#~ msgstr "%s: nie mo¿na odczytaæ standardowego wej¶cia\n"

Reply to: