[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#117518: incorrect warnings in Czech translationJosip Rodin <joy@gkvk.hr> writes:

> Hi,
> 
> > dpkg gives an incorrect warning when a purge (remove) of an already
> > purged package is requested.
> >
> > LANG=czech dpkg --purge mozilla-cvs
> > dpkg - varování: ignoruji požadavek na odinstalování mozilla-cvs. V systému jsou
> > pouze konfigurační soubory. Použijte --purge pro jejich odstranění.
> >
> > LANG=C dpkg --purge mozilla-cvs
> > dpkg - warning: ignoring request to remove mozilla-cvs which isn't installed.
> 
> Can you please provide a fixed message?
> 
> #: main/remove.c:78
> #, c-format
> msgid ""
> "dpkg - warning: ignoring request to remove %.250s which isn't installed.\n"
> msgstr ""
> 
> -- 
>      2. That which causes joy or happiness.

Hi Josip,

here it is
"dpkg - warning: ignoruji požadavek na odstranění balíku %s, který není
nainstalován.\n"

cheers
        Jiří


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-dpkg-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: