[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#513186: [INTL:sv] Translation of about.po for Debian 5.0 ti Swedishpackage: release-notes
severity: wishlist
tags: l10n patch

please find the attached file about.po for the Swedish translation of the release notes.

--
/brother
http://frakalendern.se
Bruce Schneier reads RFID cards with the knuckles of his clenched fist.
# Swedish translation of release-notes for Debian 5
# Copyright (C) 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes 5.0\n"
"POT-Creation-Date: 2008-12-27 15:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-27 03:10+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: Sweden\n"

# type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/about.dbk:7
msgid "en"
msgstr "sv"

# type: Content of: <chapter><title>
#: en/about.dbk:8
msgid "Introduction"
msgstr "Introduktion"

# type: Content of: <chapter><para>
#: en/about.dbk:10
msgid "This document informs users of the &debian; distribution about major changes in version &release; (codenamed \"&releasename;\")."
msgstr "Den här dokumentationen upplyser användarna av &debian;-distributionen om större förändringar i version &release; (kodnamn \"&releasename;\")."

# type: Content of: <chapter><para>
#: en/about.dbk:14
msgid "The release notes provide information on how to upgrade safely from the release &oldrelease; (codenamed &oldreleasename;) to the current release and inform users of known potential issues they could encounter in that process."
msgstr "Detta dokument kommer att förklara hur man på ett säkert sätt uppgraderar från utgåvan &oldrelease; (kodnamn &oldrelease;) till den aktuella utgåvan och informerar om kända potentiella problem som kan uppstå i den processen."

# type: Content of: <chapter><para>
#: en/about.dbk:20
msgid "You can get the most recent version of this document from <ulink url=\"&url-release-notes;\"></ulink>.  If in doubt, check the date of document at the first page and make sure you are reading a current version."
msgstr "Du kan få tag på senaste versionen av detta dokument på <ulink url=\"&url-release-notes;\"></ulink>. Du kan säkerställa att du läser den senaste versionen av dokumentet genom jämföra datumet på första sidan."

# type: Content of: <chapter><para>
#: en/about.dbk:27
msgid "Note that it is impossible to list every known issue and that therefore a selection has been made based on a combination of the expected prevalence and impact of issues."
msgstr "Observera att det är omöjligt att lista alla kända problem och därför har ett urval gjorts baserat på en kombination av den allmänna förekomsten och problemets inverkan."

# type: Content of: <chapter><para>
#: en/about.dbk:33
msgid "Please note that we only support and document upgrading from the previous release of Debian (in this case, the upgrade from &oldrelease;).  If you need to upgrade from older releases, we suggest you read previous editions of the release notes and upgrade to &oldrelease; first."
msgstr "Observera att vi endast ger stöd för och dokumenterar uppgraderingen från den tidigare utgåvan av Debian (i det här fallet, uppgradering från &oldrelease;). Om du behöver uppgradera från äldre utgåvor föreslår vi att du läser tidigare versioner av kommentarerna för utgåvan och uppgraderar till &oldrelease; först. "

# type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/about.dbk:41
msgid "Reporting bugs on this document"
msgstr "Rapportera fel i det här dokumentet"

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/about.dbk:43
msgid "We have attempted to test all the different upgrade steps described in this document and we have also tried to anticipate all the possible issues our users might encounter."
msgstr "Vi har försökt att testa alla olika steg i uppgraderingen som beskrivs i det här dokumentet, vi har också försökt förutse alla möjliga problem som kan inträffa för våra användare."

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/about.dbk:48
msgid "Nevertheless, if you think you have found any bug in this documentation (incorrect information or information that is missing), please file a bug in the <ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</ulink> against the <systemitem role=\"package\">release-notes</systemitem> package."
msgstr "Om du tror att du hittat fel i dokumentationen (felaktig information eller information som saknas) var vänlig och lämna en felrapport via <ulink url=\"&url-bts;\">felrapporteringssystemet</ulink>, ange <systemitem role=\"package\">release-notes</systemitem> som paket. Fel eller ideer rörande själva översättningen av dokumentet ska ställas till debian-l10n-swedish@lists.debian.org."

# type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/about.dbk:57
msgid "Contributing upgrade reports"
msgstr "Bidra med uppgraderingsrapporter"

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/about.dbk:59
msgid "We welcome any information from users related to upgrades from &oldreleasename; to &releasename;.  If you are willing to share information please file a bug in the <ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</ulink> against the <systemitem role=\"package\">upgrade-reports</systemitem> package with your results.  We request that you compress any attachments that are included (using <command>gzip</command>)."
msgstr "Vi välkomnar all information från användare som relaterar till uppgraderingar från &oldreleasename; till &oeleasename;. Om du vill ge oss information kan du skicka in den genom en felrapport via <ulink url=\"&url-bts;\">felrapporteringssystemet</ulink> mot paketet <systemitem role=\"package\">upgrade-reports</systemitem> med dina erfarenheter. Vi önskar att du komprimerar eventuella bilagor som inkluderats (med gzip). "

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/about.dbk:68
msgid "Please include the following information when submitting your upgrade report:"
msgstr "Inkludera följande information när du skickar in din uppgraderingsrapport: "

# type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para><programlisting>
#: en/about.dbk:75
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
"TODO: check status of #494028 about apt-get vs. aptitude\n"
"TODO: any more things to add here?\n"
msgstr ""
"\n"
"TODO: Kontrollera statusen på #494028 angående apt-get och aptitude\n"
"Todo: ska mer delar läggas till?\n"

# type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/about.dbk:80
msgid "The status of your package database before and after the upgrade: <command>dpkg</command>'s status database available at <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> and <command>aptitude</command>'s package state information, available at <filename>/var/lib/aptitude/pkgstates</filename>.  You should have made a backup before the upgrade as described at <xref linkend=\"data-backup\"/> , but you can also find backups of this information in <filename>/var/backups</filename>."
msgstr "Status för din paketdatabas före och efter uppgraderingen: <command>dpkg</command>:s statusdatabas tillgänglig i <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> och <command>aptitude</command>:s pakettillståndsinformation, tillgänglig i /<filename>/var/lib/aptitude/pkgstates</filename>. Du bör även ha gjort en säkerhetskopia innan uppgraderingen, som beskrivs i <xref linkend=\"data-backup\"/> men du kan även hitta säkerhetskopior av den här informationen i filename>/var/backups</filename>."

# type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/about.dbk:92
msgid "Session logs using <command>script</command>, as described in <xref linkend=\"record-session\"/>."
msgstr "Sessionsloggar från <command>script</command>, som beskrivs i <xref linkend=\"record-session\"/>."

# type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/about.dbk:98
msgid "Your <systemitem role=\"package\">apt</systemitem> logs, available at <filename>/var/log/apt/term.log</filename> or your <command>aptitude</command> logs, available at <filename>/var/log/aptitude</filename>."
msgstr "Dina <systemitem role=\"package\">apt</systemitem>-loggar, tillgängliga i <filename>/var/log/apt/term.log</filename> eller dina <command>aptitude</command>-loggar, tillgängliga i <filename>/var/log/aptitude</filename>."

# type: Content of: <chapter><section><note><para>
#: en/about.dbk:107
msgid "You should take some time to review and remove any sensitive and/or confidential information from the logs before including them in a bug report as the information will be published in a public database."
msgstr "Du bör ta dig tid att granska och ta bort eventuellt känslig och/eller konfidentiell information från loggfilerna innan de inkluderas i en felrapport eftersom informationen kommer att publiceras i en publik databas. "

# type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/about.dbk:116
msgid "Sources for this document"
msgstr "Källor för det här dokumentet"

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/about.dbk:118
msgid "The source of this document is in DocBook XML<indexterm><primary>DocBook XML</primary></indexterm> format. The HTML version is generated using <systemitem role=\"package\">docbook-xsl</systemitem> and <systemitem role=\"package\">xsltproc</systemitem>. The PDF version is generated using <systemitem role=\"package\">dblatex</systemitem> or <systemitem role=\"package\">xmlroff</systemitem>. Sources for the Release Notes are available in the SVN repository of the <emphasis>Debian Documentation Project</emphasis>.  You can use the <ulink url=\"&url-svn-release-notes;\">web interface</ulink> to access its files individually through the web and see their changes.  For more information on how to access the SVN please consult the <ulink url=\"&url-ddp-svn-info;\">Debian Documentation Project SVN pages</ulink>."
msgstr "Det här dokumentet är formaterat med <indexterm><primary>DocBook XML</primary></indexterm>. HTML-versionen skapas med <systemitem role=\"package\">docbook-xsl</systemitem>och <systemitem role=\"package\">xsltproc</systemitem>. PDF-versionen skapas med <systemitem role=\"package\">dblatex</systemitem> eller <systemitem role=\"package\">xmlroff</systemitem>. Källor för Kommentarer till utgåvan finns tillgängliga i SVN-förrådet för <emphasis>Debian Documentation Project</emphasis>. Du kan använda <ulink url=\"&url-svn-release-notes;\">webbgränssnittet</ulink> för att komma åt dess filer individuellt via webben och se dess ändringar. För mer information om hur man kommer åt svn-förrådet läs <ulink url=\"&url-ddp-svn-info;\">SVN-sidorna för Debian Documentation Project</ulink>."


Reply to: