[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [FYI] 打剖⊙梗¡i ¦b foka@ualberta.ca (Anthony Fok) ªº¤j§@¤¤´£¨ì: ¡j
: On Fri, Dec 31, 1999 at 05:05:49PM +0000, Anthony Wong wrote:
: > ³o­ÓÀ³¸Ó¥i¥Hªº :>
: ¡@¡@¤£ª¾ deadline ¹L¤F¨S¦³¡A¦ý¦pªG±z¤µ¤Ñ¤£ upload lamerpad¡A
: ¥i¯à¶i¤£¤F Debian 2.2¡C°£«D¸ò release manager Richard Braakman °Óij¡C

¬Q¤Ñ¤w¸g upload ¤F°Õ :O
¦b Incoming...

: ¡@¡@¥t¥~¡A¹ï¤£°_¡A§Ú¨S¦³¨Æ¥ý°Ý¹L±z¡A´N¬°±zªº doc-linux-zh-s »s¤F­Ó
: NMU¡C ^_^

¤£­nºò, ¦b freeze (14/1) «e¥i¯àÁÙ¦³³Ì«áªº¤@¦¸ update :)

Anthony Wong
--
¡° ¨Ó·½ ¡À e-Fever BBS ¢I bbs.e-fever.dhs.org ¡À [From: pc89179.cse.cuhk.edu]


Reply to: