[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ÇóÖú! ¹ØÓÚÓïÒôÁÄÌì behind NATHI,

ÎÒÃÇÓõÄÊÇÒ»¸öÄÚ²¿ÍøÂçͨ¹ýIP Masquerade¹²ÏíÒ»¸öIPÉÏÍøµÄ.

Ä¿Ç°Ö÷ÒªÎÊÌâÊDz»ÄÜÔÚÄÚ²¿ÍøÂçÀïʹÓÃÓïÒôÁÄÌìÈí¼þÓëÍⲿÍøÂçµÄ»úÆ÷ÁÄÌì. 
ÎÒÊÔ¹ý
MSN Messenger 4.6, p2p voice chat.
Microsoft Netmeeting 3.01
V2 Communicator (from www.v2tech.com)
¶¼ÓÐÎÊÌâ. Ç°Á½¸ö¶¼ÊDz»ÄÜÁª»ú, ¶øV2 Communicator¿ÉÒÔ»¥ÏàÁªÉÏ, µ«ÊÇÖ»ÄÜ˵»°
¸ø¶Ô·½, µ«ÊÇÌý²»¼û¶Ô·½µÄÓïÒô.

ÖÁÓÚNetmeeting, ÎÒÊÔ¹ýÕâ¸öÒâ´óÀûÈËдµÄ H.323 module.
(http://www.coritel.it/coritel/ip/sofia/nat/nat2/nat2.htm)
µ«ÊǺÃÏñ»¹ÊDz»ÐÐ. 

ÎÒÃǵÄIP Masq ServerÓõÄÊÇLinux kernel-2.2.19, with ipchains-1.3.10-15.
("rc.firewall"»ù±¾ÉÏÊÇÕÕ°áLinux IP Masquerade HOWTOÉϵÄ)

Èç¹ûÄãÃÇÓÐÈκÎÒ»¸öÁÄÌìÈí¼þµÄ³É¹¦¾­ÑéµÄ»°, ²»·Á½»Á÷Ò»ÏÂ.

Èç¹ûÎÒÒª×Ô¼ºÉ趨port forwarding rulesµÄ»°, Ó¦¸ÃÔõÑùÉè? ¶ÔÓÚÈκÎÒ»¸öÁÄÌìÈí¼þ,
±ÈÈç, V2 Communicator, ÎÒÓ¦¸ÃÔõÑùÈ¥ÕÒÄÄЩportÎÒÐèÒªforward?

Ò²Ðí, postÔÚÕâÀïÓеãoff-topic, µ«ÊÇÎÒÕÒÁ˺ܶàµØ·½, ¶¼Ã»ÓкõĽâ¾ö°ì·¨.
¶àлÄÄλÍøÂç¸ßÊÖÏàÖú!

-- 
regards,

ZM 
--
The dust will not settle in our time.  And when it does some great roaring 
machine will come and whirl it all skyhigh again.	  --Samuel Beckett

Reply to: