[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re2: your mail>>       1.ÎÒµÄKDEÒѾ­¿ÉÒÔÏÔʾÖÐÎÄÁË(²Î¿¼ÁËÓÚÐÖµÄFAQºÍ
>> ÕâÀïÇ°²»¾ÃµÄLocale²¹¶¡),µ«ÎÒµÄchinput×ÜÊǵ÷²»³öÀ´.
>> ÎÒµÄÒâ˼ÊÇ,ÎÒÔÚ¿ØÖÆ̨´°¿ÚÏÂÔËÐÐchinputÃüÁî,ÏÔʾchinput
>> Õý³£Æô¶¯ÁË.¿ÉÊÇÓÃCtrl+SpaceÈ´ÎÞ·¨³öÏÖÖÐÎÄÊäÈë´°¿Ú.

>Did you set XMODIFIERS to chinput?

Yes,I did. I have add something into my /etc/bash.bashrc like that:
"
read /usr/share/doc/gnome-session/README.Debian
export LC_ALL=zh_CN.GB2312
export LC_CTYPE=zh_CN.GB2312
export LANG=zh_CN.GB2312
export XMODIFIERS=@im=chinput

stty cs8 -istrip
stty pass8
"
I found a warning when I start chinput:
"/root/.pyinput/usrphrase.tab is not a valid pinyin phrase file."
Any idear?

>>       BTW,ÎҵĴ°¿Ú±êÌâÖÐ×ÜÊÇÏÔʾÂÒÂë,ÊÇÄÄÀïÉèÖò»¶ÔÄØ?
>set locale before start X. fontset of your wm maybe wrong.
But how can I correct it? Sorry for my dumpness.

>       3.ÔõôÇл»µ½GNOME?ÎÒÒÔÇ°Ò»Ö±ÓÃGNOME,Õâ´ÎÒ²×°ÁË,
> ¿ÉÊDz»»áÓÃ,ÕÒ²»µ½ÔÚÄÄÀïÉèÖÃ.
It works now,thanks.
Reply to: