[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian °²×°ÅÌÖÐÎÄ·­Òë, ./documentation/release-notes.sgml µÈ´ýÈÏÁìÄǺðɣ®ÎÒÈÏÁì¼±¾ÈÅÌÎļþ°É£®
linuxrat@gnuchina.org
¿ÉÒÔ²ÎÓë¶ÔÆäËüÒÑ·­ÒëÍê±ÏµÄÎļþÌṩ¸öÈËÒâ¼û£®ÖÜÈÕ¿ÉÒÔ¸ø½¨ÒéµÄ˵£®:)
On Fri, 8 Dec 2000, ha shao wrote:

> Ä¿Ç°µÄ½øÕ¹£º
>   dbootstrap.pot ÒѾ­È«²¿±»ÈÏÁì ( 8 ·Ý )
>   Æô¶¯ÅÌÎļþ ÒÑÈ«²¿·­ÒëÍê±Ï ( 2 ·Ý )
>   ¼±¾ÈÅÌÎļþ »¹Ã»ÓÐÈËÈÏÁ죬¿ìÀ´°ïæ°¡
>   README-User.m4 »¹ÓÐÁ½·Ý¿ÉÈÏÁì
> 
>   ÒÔÉϵķ­ÒëÍ꣬ÎÒÃǾͻáÓÐÒ»¸ö±È½ÏÍêÕûµÄÖÐÎÄ°´×°»·¾³ÁË£¬à¸£¡
> 
>   ½ÓÏÂÀ´µÄ¾ÍÊÇ°ïÖúÎļþ£¬ËµÃ÷ÊéµÄ·­ÒëÁË¡£ÄãÈç¹ûϸÐÄ£¬¾Í»á·¢ÏÖ
> ÿ´Î debian ³öа棬 release notes, installation guide ¶¼ÓÐ
> ÈÕÓ·¨ÓÎ÷°àÑÀÓïµÈµÈºÜ¶à°æ±¾£¬Æ«Æ«Ã»ÓÐÖÐÎİ棬Õ⼸¸öÎļþ
> ¶¼ÊÇ boot-floppy °ü ./documentation/ ÀïµÄÄÚÈÝ¡£ÎÒÃǽÓמͿÉ
> ÒÔ´òÔìÎÒÃÇÖÐÎĵĸ÷ÖÖÎļþÁË¡£
> 
>   ./documentation/release-notes.sgml ÒѾ­ÉÏÔص½ linuxstar
> µÄµÚ¶þÒ³ÁË¡£
> 
> ÈÏÁìµØÖ·£º http://linuxstar.hypermart.net
> 
> =================================================
> ÏÖÔÚÒѾ­ÓÐÒâ½øÐÐDebian °´×°ÅÌÖÐÎÄ»¯¹¤×÷µÄÅóÓÑ£º
> zhaoway <zw_at_debian.org>
> Xuedong Zhang <zxd_at_bu.edu>
> "eechi von akusyumi" <vinauser_at_netvigator.com> <vasdefense_at_hongkong.com>
> hashao <hashao_at_chinese.com>
> wgj <wgj_at_joyosoft.com>
> Jiang Yonglang <jyl_cn999_at_yahoo.com>
> cosmos  gis88564_at_cis.nctu.edu.tw
> Bryan <u6192163_at_tknet.tku.edu.tw>
> Ben Luo <benluo_at_etang.com>
> ÄãµÄÃû×Ö¡­¡­
> 
>   
> -- 
> Best regard
> hashao
> 
> 
> --  
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-chinese-gb-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
Reply to: