[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: autoconvert-0.3.7 outÒª×ֵ䣿ʲôÑùµÄ×ֵ䣿Äú¿ÉÒÔÔÚunicon 3.0µÄÔ´Âë°üÀïÃæÕÒµ½Ò»Ð©°É£®
unicon/ImmModule/TL-1/sort*ÕâЩÎÒ¾õµÃ»¹ÊÇÓÐЩÓô¦µÄ£®´ó²»ÁË×Ô¼º
д¸öС³ÌÐòÔÙÐÞ¸ÄÒ»°ÑÁË£®²»¹ýÎÒ·¢ÏÖÀïÃæÓиö´íÎóµÄ´Ê£®:)
On Mon, 4 Dec 2000, Yu Guanghui wrote:

> hi
>  ÓÐÕâ¸ö´òËã¡£µ«ÊǶÔÎÒÀ´ËµÄѶȴóһЩ£¬ÎÒÏëÓ¦¸ÃÐèÒª¶ÔÊäÈëµÄÎı¾½øÐзִʣ¬È»ºó¸ù¾Ý·Ö´ÊµÄ½á¹û½øÐÐת»»¡£ÏÖÔÚ×î´óµÄÎÊÌâ¾ÍÊÇÕÒ²»Òª×Öµä
> :(¡£hashaoºÍÎÒircÀïÁĹýÕâ·½ÃæµÄÎÊÌ⣬hehe,͵ÀÁһϣ¬µÈhashaoŪºÃÁË£¬ÎÒÖ±½ÓÓᣠ:)
> 								saka
> 
> > -----Original Message-----
> > From: cwhuang@cwhuang.ws.toptk.com
> > [mailto:cwhuang@cwhuang.ws.toptk.com]On Behalf Of Chih-Wei Huang
> > Sent: Monday, December 04, 2000 10:52 AM
> > To: Yu Guanghui
> > Cc: debian-chinese-big5@lists.debian.org
> > Subject: Re: autoconvert-0.3.7 out
> >
> >
> > Yu Guanghui дµÀ£º
> > >
> > > hi all
> > >  0.3.7b1ÖеÄbig5<->uniת»»µÄbugÒѾ­ÐÞÕý¡£ :)
> > > ÏÖÔÚ¿ÉÒÔͨ¹ýÃüÁîÐÐÖ¸¶¨ÊäÈëÊä³öÁË¡£
> > > autogb -i gb|big5|hz|uni|utf7|utf8 -o gb|big5|hz|utf7|utf8 < input > output
> > > ¹þ¹þ£¬ËæÒâ×éºÏ¡£
> > >  Debian°üÕýÔÚÖÆ×÷ÖУ¬½üÆÚ½«uploadµ½unstable¡£
> > >
> > >  http://master.debian.org/~ygh/autoconvert-0.3.7.tar.gz
> >
> > Nice work!
> >
> > ÇëÎÊ autoconvert Ä¿Ç°ÄÜ´¦Àí´Ê¶Ô´ÊµÄת»»Âð?
> > ÎÒÊÇ˵£¬Ïñ´ó½ <-> ̨ÍåÓÃÓïµÄת»»µÈ¡£
> > Óмƻ®Òª¼ÓÈëÂð? :)
> >
> > --
> >  ~   Chih-Wei Huang (cwhuang)
> >  'v'  E-Mail    : cwhuang@linux.org.tw
> > // \\  CLDP Project : http://www.linux.org.tw/CLDP/ (Coordinator)
> > /(  )\ CLE Project : http://cle.linux.org.tw/CLE/ (Developer)
> > ^`~'^  HomePage   : http://www.cwhuang.idv.tw/
> >
> >
> >
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-chinese-gb-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
Reply to: