[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xemacs w/ chinese localeHi,

XEmacs ÔÚ zh_CN.GB2312 / zh_TW.Big5 ÖÐÓÐ
ÐǪ̈ÓÃÂð? ÓÐÎÊÌâÂð? ÎÒµÃÓà C locale ²ÅÕý
³£, ËùÒÔÓдËÒ»ÎÊ. Íû½ÌÎÒ. ½÷ÖÂлÒâ!

ÕÔεReply to: