[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

接著如何 (問題二個)¦U¦ì¦n,


   §Ú­è¥]¤F¨â­Ó¥]¥ó, ¦ý¬O¦³ÂI°ÝÃD, §Æ±æ¦U¦ì¥i¥HÀ°À°
¤p§Ì, µ¹¤p§Ì¤@­Ó´£¥Ü.

   ¨ä¹ê³o¨â­ÓPackage³£¬O¬°¤Fwnpp¤ºªºRequest¦Ó¥]ªº, ¦ý
¬O¥]¤F«á¦p¦ó ? §Ú¸Õ¹L¤F±H¥XEmail¨ì XXXXX@bugs. ¤Î submit@bugs.
¦ý³£¨S¦³¤F¦^À³. ½Ð°Ý±µµÛ¥i¥H.... ?

   ¥t¤@­Ó°ÝÃD´N¬O, ¦pªG¬Y¨ÇPackage¬Oorphaneªº, ¦Ó¦³¿³
½ì»â¾i³o¨Ç¥]¥ó, ½Ð°Ý¦³¬Æ»ò­n¨D¤Î¤âÄò ?

   §Ú¤w¬Ý¹L¤F«Ü¦h¤å¥ó, ¥i¬O³£¨S¦³¤@¥÷¦³¥Îªº, ¦Ü©ó¨º­Ó
¬Æ»òNew Maintainer Guide, ³£¤£¬Oµ¹·s¤âªº, ½Ð¦U¦ìÀ°À°¦£.

   ÁÂÁÂ.
--
¡° ¨Ó·½ ¡À e-Fever BBS ¢I bbs.e-fever.org ¡À [From: 202.64.190.253]Reply to: