[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [zh_TW ¶Ç²Î¤¤¤åª©] ·PÁ¦U¦ì¤j«Lªº®Õ¹ï¡I¨Ã½Ð§@³Ì«áÀˬd¡C :-)(*sigh* the gateway on e-fever still doesn't work... I'll repost it here
 then...)

¡i ¦b foka@debian.org (Anthony Fok) ªº¤j§@¤¤´£¨ì: ¡j
: On Tue, Aug 29, 2000 at 02:31:59PM +1100, Roger So wrote:
: > On Mon, Aug 28, 2000 at 08:38:16PM -0600, Anthony Fok wrote:
: >             ^^^^^^^^ ³o­Ó¦n¹³À³¸Ó¬O "ÁcÅ餤¤å". :p
: ¡@¡@¨þ¨þ¡I :-) ³ÌªñÅ¥¤H»¡¥xÆW­n§ï¥s¡u¥¿Åé¦r¡v¹À¡A»¡¡uÁcÅé¦r¡v¤£¦nÅ¥¡C
: ¦ý«Ü¦h¥xÆWºô¤Íı±o¡u¥¿Åé¦r¡v¤@µü¤Ó´Iª§Ä³©Ê¤Î¬Fªv¦â±m¡A©Ò¥H¦³¤H«Øij·Ó
: ­^¤å¤@¼Ë¥Î Traditional Chinese¡u¶Ç²Î¤¤¤å¡v¡C§Ú¤]¤£ª¾¹D¤F¡A©Ò¥H§ÚÀH«K¤¬¥Î
: ¡uÁcÅé¡v©M¡u¶Ç²Î¡v³o¤@Ãþªº¡u¤¤©Ê¡vµü»y¡C ^_^

ÁcÅé¦r¤£¦nÅ¥? §Ú­Ëı±o¨S¬Æ»ò°ÝÃD... ·íµM YMMV ..
¤Ï¦Ó¡u¶Ç²Î¤¤¤å¡vÅ¥°_¨Ó©Ç©Çªº...

ÁÙ¦n¤£¬OĶ§@¡u¥j¦Ñ¤¤¤å¡v :D

: >          ^^^^^^ ¦b­»´ä, "smart cards" ³q±`³Q½Ķ¦¨ "´¼¯à¥d" ªº.
: ¡@¡@¦b¥xÆW©M¤j³°¤]¬O¥s¡u´¼¯à¥d¡vªº¶Ü¡H¨ä¹ê§Ú¦Û¤v¤£ª¾¹D smart card
: ¤¤¤å¥s¤°»ò¡A©Ò¥H¶ÃĶ¡u´¼¼z¥d¡v¤@µü¥X¨Óªº¡C :-)

§Ú¤]¤£ª¾¹D°Ú. :p Å¥»¡¤j³°¥s°µ¡uIC ¥d¡v?

: ¡@¡@ÁÂÁ±zªº®Õ¹ï¡Aspacehunt ¥S¡I¼H¼H¡A§Ú¤S¾Ç¨ì¦nªF¦è¤F¡C ^_^

«È®ð.. §Ú¥u¬O§jÂI¤ô¦Ó¤w. :D

--
¡° ¨Ó·½ ¡À e-Fever BBS ¢I bbs.e-fever.org ¡À [From: queeg.cs.mu.OZ.AU]Reply to: