[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#333806: base-config: [INTL:sv] Swedish debconf templates translationPackage: base-config
Version: 2.73
Severity: wishlist
Tags: patch l10n


Update for the swedish debconf template


-- System Information:
Debian Release: testing/unstable
 APT prefers unstable
 APT policy: (500, 'unstable'), (500, 'stable')
Architecture: i386 (i686)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash
Kernel: Linux 2.6.13.2
Locale: LANG=sv_SE, LC_CTYPE=sv_SE (charmap=ISO-8859-1)

Versions of packages base-config depends on:
ii adduser         3.67.2      Add and remove users and groups
ii apt           0.6.41      Advanced front-end for dpkg
ii bsdutils        1:2.12p-8    Basic utilities from 4.4BSD-Lite
ii console-data      2002.12.04dbs-49 Keymaps, fonts, charset maps, fall
ii console-tools      1:0.2.3dbs-57  Linux console and font utilities
ii debconf         1.4.58      Debian configuration management sy
ii debianutils       2.14.3      Miscellaneous utilities specific t
ii gettext-base      0.14.5-2     GNU Internationalization utilities
ii passwd         1:4.0.12-6    change and administer password and

base-config recommends no packages.

-- debconf information:
 base-config/menu/exit:
 apt-setup/another: false
 base-config/late_command:
 base-config/start-display-manager: true
 apt-setup/directory: /pub/os/Linux/distributions/debian/
 base-config/menu/hostname:
 apt-setup/cd/another: false
 apt-setup/badedit:
 mirror/suite: testing
 apt-setup/baddir:
 base-config/menu/pkgsel:
 base-config/menu/timezone:
 apt-setup/hostname: ftp.sunet.se
 base-config/menu/pon:
 apt-setup/title:
 mirror/http/proxy:
 apt-setup/contrib: true
 apt-setup/non-us-failed:
 base-config/early_command:
 apt-setup/cd/dev: /dev/cdrom
 apt-setup/country: Sweden
 apt-setup/uri_type: http
 apt-setup/not-mirror:
 base-config/retry-ppp: true
 apt-setup/security-updates-failed:
 apt-setup/cd/missing:
 apt-setup/cd/bad:
 base-config/menu/mta:
* base-config/intro:
 apt-setup/security-updates: true
* base-config/run-tasksel: false
 base-config/title:
 base-config/menu/finish:
 base-config/stop-ppp: true
 debian-installer/language:
 apt-setup/mirror: ftp.sunet.se
 base-config/menu/apt-setup:
 base-config/menu/keyboard:
 debian-installer/country:
 base-config/install-problem: true
 apt-setup/non-free: true
* apt-setup/non-us: true
 base-config/menu/debconf-seed:
 base-config/menu/intro:
 base-config/menu/passwd:
 base-config/login:
 base-config/main-menu:
* base-config/run-dselect: false
 debian-installer/keymap:
* base-config/remove-pcmcia: true
 apt-setup/badsource:
* base-config/use-ppp: false
 base-config/get-hostname:
* base-config/login-with-tty:
 base-config/menu/shell:
 base-config/invalid-hostname:
# Swedish translation of base-config.
# Copyright (C) 2005 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>
#
#  Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: base-config 2.03\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-19 11:50-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-14 21:17+0200\n"
"Last-Translator: Per Olofsson <pelle@dsv.su.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:3
msgid "Base system configuration"
msgstr "Konfiguration av grundsystemet"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8
msgid "Choose the next step in the install process:"
msgstr "Välj nästa steg i installationsprocessen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8
msgid "This is the base system configuration menu."
msgstr "Detta är grundsystemets konfigurationsmeny."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13
msgid "Welcome to your newly installed system!"
msgstr "Välkommen till ditt nyinstallerade system!"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13
msgid ""
"This program will now walk you through the process of setting up your newly "
"installed system. It will start with the basics -- time zone selection, "
"setting a root password and adding a user, and then progress to installing "
"additional software to tune this new system to your needs."
msgstr ""
"Detta program kommer nu att leda dig igenom processen att ställa in "
"ditt nyinstallerade system. Det kommer att starta med grunderna -- val av "
"tidszon, val av root-lösenordet och skapa en användare -- och sedan "
"fortsätta med att installera ytterligare program för att anpassa detta nya "
"system efter dina behov."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:23
msgid "Use a PPP connection to install the system?"
msgstr "Använd en PPP-anslutning för att installera systemet?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:23
msgid ""
"This system does not seem to be currently connected to the internet. Even if "
"you plan to install from CD, it is wise to download at least security "
"updates from the internet."
msgstr ""
"Detta system verkar för närvarande inte vara anslutet till internet. Även om "
"du planerar att installera från cd så är det klokt att hämta åtminstone "
"säkerhetsuppdateringar från internet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:23
msgid ""
"If you have an account on an Internet Services Provider (ISP), and you want "
"to use it during the install, you may configure the PPP service now, and "
"open a PPP connection to your ISP."
msgstr ""
"Om du har ett konto hos en internetleverantör och vill använda det under "
"installationen så kan du konfigurera PPP-tjänsten nu och öppna en PPP- "
"anslutning till din internetleverantör."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:35
msgid "There was a problem installing the selected software"
msgstr "Ett problem uppstod när den valda programvaran installerades"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:35
msgid ""
"One or more packages failed to install. This may be due to bugs in the "
"packages, or you may be out of disk space or experiencing some other problem."
msgstr ""
"Ett eller flera paket kunde inte installeras. Detta kan bero på buggar i "
"paketen, att diskutrymmet är slut eller något annat problem."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:35
msgid ""
"Simply trying to install those packages (or a slightly different set of "
"packages) again may work around the problem, or at least move the "
"installation process along a little further. If you want, you can go back to "
"the package selection step, and try again."
msgstr ""
"Att helt enkelt försöka installera de paketen (eller en något ändrad "
"uppsättning paket) igen kan komma runt problemet, eller åtminstone föra "
"installationsprocessen en liten bit framåt. Om du vill så kan du gå tillbaka "
"till paketvalssteget och försöka igen."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:35
msgid ""
"If you decide not to try again, bear in mind that some packages on your "
"system will be in a broken state until you manually resolve the problem."
msgstr ""
"Om du bestämmer dig för att inte försöka igen ska du ha i åtanke att vissa "
"paket på ditt system kommer att befinna sig i ett trasigt tillstånd till "
"dess att du manuellt löser problemet."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:50
msgid "Thank you for choosing Debian!"
msgstr "Tack för att du har valt Debian!"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:50
msgid ""
"Setup of your Debian system is complete. You may now login at the login: "
"prompt."
msgstr ""
"Konfigureringen av ditt Debiansystem är klar. Du kan nu logga in vid login:-"
"markören."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:50
msgid ""
"If you want to revisit this setup process at a later date, just run the base-"
"config program."
msgstr ""
"Om du vill återse den här konfigureringsprocessen vid en senare tidpunkt "
"behöver du bara köra programmet base-config."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:59
msgid "System hostname:"
msgstr "Systemets värdnamn:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:59
msgid "Please enter your system hostname."
msgstr "Ange ditt systems värdnamn."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:59
msgid ""
"The hostname is a name that identifies your system to the network. If you "
"don't know what your hostname should be, consult your network administrator. "
"If you are setting up your own home network, you can make something up here."
msgstr ""
"Värdnamnet är ett namn som identifierar ditt system på nätverket. Om du inte "
"vet vad ditt värdnamn skall vara bör du fråga din nätverksadministratör. Om "
"du bygger ditt eget hemmanätverk kan du hitta på något här."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:69
msgid "Invalid hostname \"${HOSTNAME}\""
msgstr "\"${HOSTNAME}\" är ett ogiltigt värdnamn"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:69
msgid ""
"A valid hostname may contain period-separated parts containing only "
"lowercase ASCII characters (a-z), the minus sign and numbers (0-9), be "
"between 2 and 63 characters long, and each part cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Ett giltigt värdnamn består av punktavskilda delar innehållande endast "
"alfanumeriska tecken samt minustecknet. Det måste vara mellan 2 och 63 "
"tecken långt och varje del får varken börja eller sluta med ett minustecken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:78
msgid "Do you want to start the graphical display manager?"
msgstr "Vill du starta den grafiska inloggningshanteraren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:78
msgid ""
"The graphical display manager makes it possible to log in using a graphical "
"environment."
msgstr ""
"Den grafiska inloggningshanteraren gör det möjligt att logga in via en "
"grafisk miljö."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:84
msgid "Load preseed file"
msgstr "Ladda förinställningsfil"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:88
msgid "Display introductory message"
msgstr "Visa introduktionsmeddelande"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:92
msgid "Configure the keyboard"
msgstr "Konfigurera tangentbordet"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:96
msgid "Configure timezone"
msgstr "Konfigurera tidszon"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:100
msgid "Set up users and passwords"
msgstr "Skapa användare och lösenord"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:104
msgid "Set the hostname"
msgstr "Ange värdnamnet"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:108
msgid "Configure and enable ppp"
msgstr "Konfigurera och aktivera ppp"

#. Type: text
#. Description
#. This MUST NOT contain a comma. The same goes for other descriptions
#. in base-config/menu/*. These form a debconf choices list.
#: ../templates:114
msgid "Configure apt"
msgstr "Konfigurera apt"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:118
msgid "Select and install packages"
msgstr "Välj paket för installation"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:122
msgid "Configure the Mail Transfer Agent"
msgstr "Konfigurera brevtransportagenten (Mail Transfer Agent)"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:126
msgid "Finish configuring the base system"
msgstr "Avsluta konfigureringen av grundsystemet"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:130
msgid "Exit the base system configuration"
msgstr "Gå ur konfigureringen av grundsystemet"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:134
msgid "Execute a shell"
msgstr "Starta ett skal"

#. Type: title
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:3
msgid "Time zone configuration"
msgstr "Konfigurering av tidszon"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:8
msgid "Is the hardware clock set to GMT?"
msgstr "Är maskinvaruklockan ställd till GMT?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:8
msgid ""
"Unix system clocks are generally set to GMT (\"Greenwich Mean Time\", also "
"known as \"Universal Coordinated Time\", or UTC). The operating system knows "
"your time zone and converts system time into the local time. You can specify "
"whether the hardware clock is set to either GMT (recommended for a Linux-"
"only system) or local time (which may be more convenient for a system that "
"also runs other operating systems or an off-the-shelf PC)."
msgstr ""
"Klockor på Unixsystem är i regel ställda till GMT (Greenwichtid), även känd "
"som Universaltid, eller UTC. Operativsystemet känner till din tidszon och "
"konverterar systemtiden till den lokala tiden. Du kan ange om "
"maskinvaruklockan är ställd efter GMT (rekommenderat för ett system med bara "
"Linux) eller lokal tid (vilket kan vara mer praktiskt för ett system som "
"också kör andra operativsystem eller för en PC från ett standardpaket)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:8
msgid "The hardware clock says the time is now ${hwtime}."
msgstr "Maskinvaruklockan säger att klockan nu är ${hwtime}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:21
msgid "Do you want to change your current time zone?"
msgstr "Vill du ändra din nuvarande tidszon?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:21
msgid "Your current time zone is set to ${timezone}."
msgstr "Din nuvarande tidszon är satt till ${timezone}."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:27
msgid ""
"Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii, Aleutian, Arizona, East-"
"Indiana, Indiana-Starke, Michigan, Samoa, other"
msgstr ""
"Östlig, Central, Mountain, Stilla havet, Alaska, Hawaii, Aleutisk, Arizona, "
"Öst-Indiana, Indiana-Starke, Michigan, Samoa, annan"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:28
msgid "The following are common time zones in the United States of America."
msgstr "Följande är vanliga tidszoner i USA."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:37
msgid ""
"Newfoundland, Atlantic, Eastern, Central, East-Saskatchewan, Saskatchewan, "
"Mountain, Pacific, Yukon, other"
msgstr ""
"Newfoundland, Atlanten, Östlig, Central, Öst-Saskatchewan, Saskatchewan, "
"Mountain, Stilla havet, Yukon, annan"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:38
msgid "The following are common time zones in Canada."
msgstr "Följande är vanliga tidszoner i Kanada."

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:38
msgid ""
"If you are in a different time zone, choose \"other\" to select from all "
"available time zones."
msgstr ""
"Välj \"annan\" om du är i en annan tidszon för att välja bland alla "
"tillgängliga tidszoner."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:47
msgid "Are you in the ${zone} time zone?"
msgstr "Är du i tidszonen ${zone}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:47
msgid "Based on your country, your time zone is probably ${zone}."
msgstr "Baserat på ditt land är din tidszon förmodligen ${zone}."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:52
msgid "${choices}, other"
msgstr "${choices}, annan"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:53
msgid "Select your time zone:"
msgstr "Välj din tidszon:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:53
msgid ""
"Based on your country, you are probably in one of these time zones. If you "
"are not, choose \"other\" to select from all available time zones."
msgstr ""
"Baserat på ditt land är du förmodligen i en av dessa tidszoner. Om du inte "
"är det så kan du välja \"annan\" för att välja bland alla tillgängliga "
"tidszoner."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:59
msgid ""
"Africa, America, US, Canada, Asia, Atlantic Ocean, Australia, Europe, Indian "
"Ocean, Pacific Ocean, System V style time zones, None of the above"
msgstr ""
"Afrika, Amerika, USA, Kanada, Asien, Atlanten, Australien, Europa, Indiska "
"oceanen, Stilla havet, System V-tidszoner, Ingen av de ovanstående"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:60
msgid "Area for your time zone:"
msgstr "Din tidzons område:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:60
msgid "Pick the geographic area in which the time zone you desire is located."
msgstr "Välj det geografiska området i vilket din önskade tidszon är belägen."

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:66
msgid "Select a city or time zone:"
msgstr "Välj en stad eller tidszon:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:66
msgid ""
"Cities represent the time zone in which they are located, so you may choose "
"any city in the desired time zone."
msgstr ""
"Städer representerar tidszonen i vilken de är belägna, så du kan välja "
"vilken stad som helst i den önskade tidszonen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:72
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Är denna information korrekt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:72
msgid "Here is your selected time zone information."
msgstr "Här är information om din valda tidszon."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:72
msgid ""
" Local time is now:     ${tzdate}\n"
" Universal Time is now:   ${utdate}\n"
" Time zone is set to:    ${timezone}"
msgstr ""
" Lokal tid är nu:      ${tzdate}\n"
" Universaltid är nu:     ${utdate}\n"
" Tidszonen är satt till:   ${timezone}"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:72
msgid "If something looks wrong, you can go through the setup process again."
msgstr "Om något ser fel ut kan du gå igenom den här processen igen."

#. Type: title
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:3
msgid "Apt configuration"
msgstr "Konfiguration av Apt"

#. Type: select
#. Choices
#: ../../apt-setup.templates:7
msgid "stable, unstable, testing"
msgstr "stable, unstable, testing"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:9
msgid "Debian distribution to use:"
msgstr "Debianutgåva som ska användas:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:9
msgid ""
"Debian comes in several flavors. Stable is well-tested and rarely changes. "
"Unstable is untested and frequently changing. Testing is a middle ground, "
"that receives many of the new versions from unstable if they are not too "
"buggy."
msgstr ""
"Debian kommer i flera utgåvor. Den stabila utgåvan (\"Stable\") är vältestad "
"och ändras sällan. Den instabila utgåvan (\"Unstable\") är otestad och "
"ändras ofta. Testningsutgåvan (\"Testing\") är medelvägen. Den tar emot "
"många nya versioner från den instabila utgåvan (\"Unstable\") om de inte är "
"för buggiga."

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:9
msgid "Please choose which version of Debian you wish to install."
msgstr "Välj den utgåva av Debian som du vill installera."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:19
msgid "HTTP proxy information (blank for none):"
msgstr "Information om http-proxy (tomt för ingen):"

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:19
msgid ""
"If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, please enter "
"the proxy information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Om du måste använda en http-proxy för att komma åt världen utanför ska du "
"ange proxyinformationen här. I annat fall ska du lämna detta tomt."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:19
msgid ""
"The proxy information should be the standard form of \"http://[[user][:pass]";
"@]host[:port]\""
msgstr ""
"Proxyinformation ska anges på standardformen \"http://[[användare][:lösenord]";
"@]värd[:port]\""

#. Type: select
#. Choices
#: ../../apt-setup.templates:28
msgid "cdrom, http, ftp, filesystem, edit sources list by hand"
msgstr "cdrom, http, ftp, filsystem, redigera källistan för hand"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid "Archive access method for apt:"
msgstr "Apt:s åtkomstmetod till arkivet"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid ""
"Please choose the method that apt (the package management tool) should use "
"to access the package archive."
msgstr ""
"Välj metod som apt (pakethanteringsverktyget) ska använda för att komma "
"åt paketarkivet."

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid ""
"For example if you have an installation CD, select \"cdrom\", while if you "
"plan to install from a mirror on the network, choose \"ftp\" or \"http\"."
msgstr ""
"Om du exempelvis har en installations-CD väljer du \"cdrom\" medan om du planerar "
"att installera via en Debianspegel väljer \"ftp\" eller \"http\"."

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid "${note}"
msgstr "${note}"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:44
msgid "Mirror country:"
msgstr "Land för spegel:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:44
msgid ""
"Select the country the mirror should be in. You should use a mirror in your "
"country or region if you do not know which mirror has the best Internet "
"connection to you."
msgstr ""
"Välj det land som spegeln ska finnas i. Du bör använda en spegel i ditt land "
"eller region om du inte vet vilken spegel som har den bästa "
"internetanslutningen till dig."

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:53
msgid "Choose the mirror to use:"
msgstr "Välj spegeln som ska användas:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:53
msgid ""
"Select the mirror that apt should use. You should select a mirror that is "
"close to you on the net."
msgstr ""
"Välj den spegel som apt ska använda. Du bör välja en spegel som är "
"nära dig på nätet."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:59
msgid "Mirror hostname:"
msgstr "Spegelns värdnamn:"

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:59
msgid ""
"Enter the hostname of the mirror from which packages will be downloaded."
msgstr ""
"Ange värdnamnet på den spegel från vilken paket ska laddas ner."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:65
msgid "Mirror directory:"
msgstr "Katalog på spegeln:"

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:65
msgid "Enter the directory in which the mirror is located."
msgstr "Ange mappen i vilken spegeln är placerad."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:70
msgid "The directory you entered does not exist."
msgstr "Katalogen som du angav existerar inte."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:75
msgid "Mirror not found"
msgstr "Hittade inte spegeln"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:75
msgid ""
"The directory you entered does not contain a subdirectory named \"dists\", "
"so it doesn't seem to be a package mirror."
msgstr ""
"Mappen som du angav innehåller inte en underkatalog kallad \"dists\", så "
"det verkar inte vara en paketspegel."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:81
msgid "CD-ROM missing"
msgstr "CD-ROM saknas"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:81
msgid "Please insert a suitable CD."
msgstr "Mata in en lämplig CD-skiva."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:89
msgid "CD-ROM device file:"
msgstr "Enhetsfil för cd-rom:"

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:89
msgid ""
"This program was unable to auto-detect a CD-ROM drive, or there is no usable "
"CD in the drive."
msgstr ""
"Detta program kunde ej automatiskt identifiera en cd-rom-enhet, eller så "
"finns det ingen användbar cd i enheten."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:89
msgid ""
"Enter the device file to use to access your CD-ROM, and place an "
"installation CD in the drive."
msgstr ""
"Ange enhetsfilen som ska användas för att komma åt din CD-ROM och placera en "
"installations-CD i enheten."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:98
msgid "Incorrect CD-ROM detected"
msgstr "Felaktig CD-ROM detekterad"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:98
msgid "The CD-ROM drive contains a CD which cannot be used for installation."
msgstr "CD-ROM-enheten innehåller en CD-skiva som inte kan användas för installation"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:104
msgid "Scan another CD?"
msgstr "Sök igenom en till cd?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:104
msgid ""
"If you have another installation CD (for example, the second in a two CD "
"set), you should insert and scan it now."
msgstr ""
"Om du har en annan installations-CD (exempelvis, den andra i en uppsättning av två) "
"ska du mata in den och söka igenom den nu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:111
msgid "Use non-free software?"
msgstr "Använd icke-fri programvara?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:111
msgid ""
"Some non-free software has been made to work with Debian. Though this "
"software is not at all a part of Debian, standard Debian tools can be used "
"to install it. This software has varying licenses which may prevent you from "
"using, modifying, or sharing it."
msgstr ""
"Viss icke-fri programvara har anpassats för att fungera med Debian. Trots "
"att denna programvara inte alls är en del av Debian kan Debians "
"standardverktyg användas för att installera den. Denna programvara har "
"varierande licenser som kan hindra dig från att använda, ändra eller dela "
"med dig av den."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:111
msgid "Please choose whether you want to have it available anyway."
msgstr "Välj om du vill ha den tillgänglig ändå."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:122
msgid "Use contrib software?"
msgstr "Använd \"contrib\"-programvara?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:122
msgid ""
"Some additional software has been made to work with Debian. Though this "
"software is free, it depends on non-free software for its operation. This "
"software is not a part of Debian, but standard Debian tools can be used to "
"install it."
msgstr ""
"En del ytterligare programvara har anpassats för att fungera med Debian. "
"Trots att denna programvara är fri så kräver den icke-fri programvara för "
"att fungera. Denna programvara är inte en del av Debian, men Debians "
"standardverktyg kan användas för att installera den."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:122
msgid ""
"Please choose whether you want this software to be made available to you."
msgstr ""
"Välj om du vill att den här programvaran ska göras tillgänglig för dig."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:132
msgid "Failed to access the package archive"
msgstr "Misslyckades med att komma åt paketarkivet"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:132
msgid ""
"While trying to access the archive using the information you provided, the "
"package management tool, apt, returned the following error. The questions "
"will be asked again."
msgstr ""
"När försöket att komma åt arkivet genom att använda informationen du "
"angav så returnerade pakethanteringsverktyget, apt, följande fel. "
"Frågorna kommer att ställas igen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:141
msgid "Add another apt source?"
msgstr "Lägg till en ytterligare en apt-källa?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:141
msgid ""
"${MESSAGE}. However, you may want to add another source to apt, so it can "
"download packages from more than one location."
msgstr ""
"${MESSAGE}. Emellertid så kanske du vill lägga till ytterligare en källa "
"till apt så att det kan ladda ner paket från mer än en plats."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../apt-setup.templates:147
msgid "edit, revert to backup"
msgstr "redigera, återgå till säkerhetskopia"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:148
msgid "What do you want to do?"
msgstr "Vad vill du göra?"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:148
msgid ""
"The entries you added in sources.list (the file defining package sources for "
"apt) seem to be incorrect. Here is the error message from apt:"
msgstr ""
"De poster som du lade till i sources.list (filen som bestämmer apt:s "
"paketkällor) verkar vara felaktiga. Här är felmeddelandet från apt:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:148
msgid ""
"A backup of the sources.list was made before you edited it. You may either "
"revert to that backup or edit the existing file and fix it."
msgstr ""
"Det gjordes en säkerhetskopia av sources.list före det att du redigerade "
"den. Du kan återgå till den säkerhetskopian eller redigera och korrigera den "
"nuvarande filen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid "Use security updates from ${SECURITY_HOST}?"
msgstr "Använda säkerhetsuppdateringar från ${SECURITY_HOST}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid ""
"Timely security updates are available via the website ${SECURITY_HOST}. "
"These updates may be tracked each time you upgrade your system. If you have "
"a connection to the Internet, this is generally a good idea."
msgstr ""
"Lägliga säkerhetsuppdateringar är tillgängliga via webbplatsen ${SECURITY_HOST}. "
"Dessa uppdateringar kan bevakas varje gång du uppgraderar ditt system. "
"Detta är vanligtvis en bra idé om du har en Internetanslutning."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:167
msgid "Cannot access security updates"
msgstr "Kan inte nå säkerhetsuppdateringar."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:167
msgid ""
"The security updates on ${SECURITY_HOST} couldn't be accessed, so those "
"updates will not be made available to you at this time. You may want to "
"investigate this later."
msgstr ""
"Det gick inte att komma åt säkerhetsuppdateringarna på ${SECURITY_HOST}, "
"så uppdateringarna kommer inte att göras tillgängliga för dig nu. Du vill "
"nog undersöka detta senare."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:167
msgid ""
"Commented out entries for ${SECURITY_HOST} have been added to the bottom of "
"the /etc/apt/sources.list file."
msgstr ""
"Bortkommenterade poster för ${SECURITY_HOST} har lagts till i botten på "
"filen /etc/apt/sources.list."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:167
msgid "The error message returned by apt:"
msgstr "Felmeddelandet som apt gav var:"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:167
msgid "${apt_error}"
msgstr "${apt_error}"

#~ msgid "East, West, Acre, DeNoronha, other"
#~ msgstr "Öst, Väst, Acre, DeNoronha, annan"

#~ msgid "The following are common time zones in Brazil."
#~ msgstr "Följande är vanliga tidszoner i Brasilien."

Reply to: