[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#270123: tasksel: updated Polish translationsPackage: tasksel
Version: 2.11
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Hello.

Updated Polish translations are attached.
I'll be thankful for including them with next release.

regards
fEnIo
# tasksel
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Marcin Owsiany <porridge@debian.org>, 2000, 2001.
# Bartosz Feñski aka fEnIo <fenio@o2.pl>, 2004
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-30 13:29-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-09-05 18:05+0200\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../tasksel.pl:290
#, fuzzy
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
"tasksel remove <task>\n"
"tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
"\t-t, --test     test mode; don't really do anything\n"
"\t-r, --required   install all required-priority packages\n"
"\t-i, --important   install all important-priority packages\n"
"\t-s, --standard   install all standard-priority packages\n"
"\t-n, --no-ui     don't show UI; use with -r or -i usually\n"
"\t  --new-install  automatically install some tasks\n"
"\t  --list-tasks  list tasks that would be displayed and exit\n"
"\t  --task-packages list available packages in a task\n"
"\t  --task-desc   returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Sposób u¿ycia:\n"
"tasksel install <zadanie>\n"
"tasksel remove <zadanie>\n"
"tasksel [opcje]; gdzie opcje mog± byæ kombinacj± poni¿szych:\n"
"\t-t, --test     tryb testowy; nic nie robi w rzeczywisto¶ci\n"
"\t-r, --required   instaluj pakiety z priorytetem wymagany\n"
"\t-i, --important   instaluj pakiety z priorytetem wa¿ny\n"
"\t-s, --standard   instaluj pakiety z priorytetem standardowy\n"
"\t-n, --no-ui     bez interfejsu; u¿ywane g³ównie z -r lub -i\n"
"\t  --new-install  automatycznie instaluj niektóre zadania\n"
"\t  --list-tasks  wy¶wietl zadania i zakoñcz\n"
"\t  --task-packages wy¶wietl pakiety z zadania\n"
"\t  --task-desc   wy¶wietl opis zadania\n"

#: ../tasksel.pl:465 ../tasksel.pl:478
msgid "aptitude failed"
msgstr "b³±d aptitude"

# Polish translation of tasksel tasks.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Bartosz Fenski aka fEnIo <fenio@o2.pl>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel/tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-30 11:51-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-09-05 18:20+0200\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "¦rodowisko portugalskie (brazylijskie)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku portugalskim "
"(brazylijskim), by pomóc osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu "
"Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko portugalskie (brazylijskie)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po portugalsku (brazylijski)."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "Catalan environment"
msgstr "¦rodowisko kataloñskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku kataloñskim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "Catalan desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko kataloñskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po kataloñsku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "¦rodowisko chiñskie (uproszczone)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"To zadanie instaluje programy, dane, czcionki i dokumentacjê, by u³atwiæ "
"korzystanie z Debiana osobom pos³uguj±cym siê jêzykiem chiñskim z "
"wykorzystaniem uproszczonego kodowania."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko chiñskie (uproszczone)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po chiñsku (uproszczony)." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"To zadanie instaluje programy, dane, czcionki i dokumentacjê, by u³atwiæ "
"korzystanie z Debiana osobom pos³uguj±cym siê jêzykiem chiñskim z "
"wykorzystaniem tradycyjnego kodowania."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "¦rodowisko chiñskie (tradycyjne)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79
msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese."
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po chiñsku (tradycyjny)." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "¦rodowisko cyrylickie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"To zadanie dostarcza czcionek cyrylickich oraz innego oprogramowania, które "
"jest wymagane by u¿ywaæ cyrylicy. Obs³uguje jêzyk bia³oruski, bu³garski, "
"macedoñski, rosyjski, serbski i ukraiñski."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko cyrylickie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
msgid ""
"This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie obs³ugiwaæ "
"cyrylicê. Obs³uguje jêzyk bia³oruski, bu³garski, macedoñski, rosyjski, "
"serbski i ukraiñski."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106
msgid "Danish environment"
msgstr "¦rodowisko duñskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku duñskim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "Danish desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko duñskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po duñsku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid "SQL database"
msgstr "Baza danych SQL"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"To zadanie wybiera pakiety klientów i serwera dla bazy danych PostgreSQL."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL jest relacyjn± baz± danych SQL, oferuj±cych coraz wiêksz± "
"zgodno¶æ z SQL92 oraz czê¶æ mo¿liwo¶ci SQL3. Jest odpowiednia do u¿ywania w "
"wielou¿ytkownikowym dostêpie dziêki swoim u³atwieniom transakcji i "
"rozwi±zaniom blokowania dostêpu."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:137
msgid "Desktop environment"
msgstr "¦rodowisko graficzne"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:137
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"To zadanie dostarcza podstawowego oprogramowania biurkowego, w³±czaj±c wiele "
"mened¿erów sesji i plików oraz przegl±darek stron WWW. Instaluje równie¿ "
"¶rodowiska GNOME i KDE oraz dostarcza mened¿era wy¶wietlania, który pozwala "
"u¿ytkownikowi dokonaæ wyboru pomiêdzy nimi."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
msgid "DNS server"
msgstr "Serwer DNS"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Wybiera serwer DNS BIND, i powi±zan± z nim dokumentacjê oraz narzêdzia."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:158
msgid "File server"
msgstr "Serwer plików"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:158
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"To zadanie ustawia system tak by by³ serwerem plików, zarówno NetBIOS jak i "
"NFS."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
msgid "French environment"
msgstr "¦rodowisko francuskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku francuskim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "French desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko francuskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "This task makes the desktop be localised in French"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po francusku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
msgid "German environment"
msgstr "¦rodowisko niemieckie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku niemieckim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "German desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko niemieckie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "This task makes the desktop be localised in German"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po niemiecku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
msgid "Greek environment"
msgstr "¦rodowisko greckie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku greckim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "Greek desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko greckie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po grecku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid "Hebrew environment"
msgstr "¦rodowisko hebrajskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku hebrajskim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko hebrajskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po hebrajsku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
msgid "Italian environment"
msgstr "¦rodowisko w³oskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku w³oskim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "Italian desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko w³oskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po w³osku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
msgid "Japanese environment"
msgstr "¦rodowisko japoñskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety w jêzyku japoñskim, by pomóc osobom "
"pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko japoñskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po japoñsku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
msgid "Korean environment"
msgstr "¦rodowisko koreañskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:273
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety u³atwiaj±ce korzystanie Debiana ludziom "
"pos³uguj±cym siê jêzykiem koreañskim."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "Korean desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko koreañskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po koreañsku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "¦rodowisko litewskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku litewskim by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko litewskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po litewsku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
msgid "Mail server"
msgstr "Serwer pocztowy"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"To zadanie wybiera wiele pakietów u¿ytecznych dla serwera pocztowego "
"ogólnego przeznaczenia."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "¦rodowisko norweskie (Bokmall i Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku norweskim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko norweskie (Bokmall i Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po norwesku (Bokmall i Nynorsk)." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid "Polish environment"
msgstr "Polskie ¶rodowisko"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku polskim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "Polish desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko polskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po polsku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "Print server"
msgstr "Serwer druku"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "To zadanie ustawia system jako serwer druku."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:365
msgid "Russian environment"
msgstr "Rosyjskie ¶rodowisko"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:365
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku rosyjskim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "Russian desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko rosyjskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po rosyjsku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
msgid "Spanish environment"
msgstr "Hiszpañskie ¶rodowisko"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku hiszpañskim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "Spanish desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko hiszpañskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po hiszpañsku (brazylijski)." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
msgid "Swedish environment"
msgstr "Szwedzkie ¶rodowisko"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku szwedzkim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "Swedish desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko szwedzkie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po szwedzku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:418
msgid "Thai environment"
msgstr "¦rodowisko tajskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:418
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakietu u³atwiaj±ce u¿ywanie Debiana w jêzyku tajskim."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "Thai desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko tajskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po tajsku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
msgid "Turkish environment"
msgstr "¦rodowisko tureckie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku tureckim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "Turkish desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko tureckie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po turecku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "¦rodowisko ukraiñskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To zadanie instaluje pakiety i dokumentacjê w jêzyku ukraiñskim, by pomóc "
"osobom pos³uguj±cym siê tym jêzykiem w u¿ywaniu Debiana."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Graficzne ¶rodowisko ukraiñskie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
msgstr ""
"To zadanie spowoduje, ¿e ¶rodowisko graficzne bêdzie siê komunikowaæ "
"po ukraiñsku." 

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
msgid "Web server"
msgstr "Serwer WWW"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"To zadanie wybiera pakiety u¿yteczne w systemie pracuj±cym jako serwer WWW."

#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make "
#~ "it easier for Korean speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "To zadanie instaluje programy, dane, czcionki i dokumentacjê, by u³atwiæ "
#~ "korzystanie z Debiana osobom pos³uguj±cym siê jêzykiem koreañskim."

#~ msgid "Office environment"
#~ msgstr "¦rodowisko biurowe"

#~ msgid ""
#~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
#~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
#~ "a rather large collection of software."
#~ msgstr ""
#~ "To zadanie dostarcza kompletu oprogramowania biurowego, w³±czaj±c w to "
#~ "procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji oraz wiele "
#~ "wiêcej. To raczej du¿a kolekcja oprogramowania."

#~ msgid "X window system"
#~ msgstr "System X Window"

#~ msgid ""
#~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
#~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
#~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
#~ msgstr ""
#~ "To zadanie dostarcza podstawowych komponentów dla stacji roboczej "
#~ "u¿ywaj±cej systemu X Window. Obejmuje biblioteki X, serwer X, kolekcjê "
#~ "czcionek oraz grupê podstawowych klientów oraz narzêdzi X."

#~ msgid "Broadband internet connection"
#~ msgstr "Szerokopasmowy dostêp do internetu"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
#~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
#~ msgstr ""
#~ "To zadanie wybiera pakiety, które potrzebne s± komputerom ³±cz±cym siê z "
#~ "internetem poprzez DSL, modem kablowy i inne tego typu sposoby."

#~ msgid "C and C++"
#~ msgstr "C i C++"

#~ msgid ""
#~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
#~ "programming languages."
#~ msgstr "Kompletne ¶rodowisko programistyczny dla jêzyków C i C++."

#~ msgid "Dialup internet"
#~ msgstr "Internet poprzez po³±czenie wdzwaniane"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
#~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
#~ msgstr ""
#~ "To zadanie wybiera pakiety, które potrzebne s± komputerom ³±cz±cym siê z "
#~ "internetem poprzez wolne po³±czenia wdzwaniane (modem, ISDN lub podobne)."

#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Gry"

#~ msgid ""
#~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
#~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
#~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Wybór tego zadania spowoduje zainstalowanie szerokiego wyboru gier, "
#~ "pocz±wszy od tradycyjnych gier w trybie tekstowym, poprzez gry karciane, "
#~ "a na zrêczno¶ciowych koñcz±c. To nie zainstaluje wszystkich dostêpnych w "
#~ "Debianie gier, ale jest dobrym punktem wyj¶ciowym."

#~ msgid "Java"
#~ msgstr "Java"

#~ msgid "A java development environment."
#~ msgstr "¦rodowisko deweloperskie Java."

#~ msgid "Debian Jr."
#~ msgstr "Debian Junior"

#~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
#~ msgstr "Debian Jr. jest kolekcj± pakietów Debiana dla dzieci."

#~ msgid "Custom kernel compilation"
#~ msgstr "W³asna kompilacja j±dra"

#~ msgid ""
#~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
#~ "kernel."
#~ msgstr ""
#~ "To zadanie zawiera wszystko czego mo¿esz potrzebowaæ by samodzielnie "
#~ "stworzyæ w³asn± kompilacjê j±dra."

#~ msgid "Laptop"
#~ msgstr "Laptop"

#~ msgid ""
#~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
#~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
#~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
#~ msgstr ""
#~ "U¿ytkownicy laptopów z pewno¶ci± zechc± kolekcji tego oprogramowania w "
#~ "swoim systemie. Zawiera ona specjalne narzêdzia dla laptopów IBM "
#~ "Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba i Dell Inspiron."

#~ msgid "Linux Standard Base"
#~ msgstr "Standard LSB (Linux Standard Base)"

#~ msgid ""
#~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
#~ "allowing you to install and use LSB packages."
#~ msgstr ""
#~ "To zadanie sprawia, ¿e system jest zgodny ze standardem LSB, pozwalaj±c "
#~ "na instalacjê pakietów LSB."

#~ msgid "Usenet news server"
#~ msgstr "Serwer usenet news"

#~ msgid ""
#~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
#~ "for new Debian installations."
#~ msgstr ""
#~ "To zadanie wybiera preferowan± dla nowych instalacji Debiana wersjê "
#~ "oprogramowania serwerowego INN news."

#~ msgid ""
#~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
#~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
#~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
#~ "operate a server."
#~ msgstr ""
#~ "Nie potrzebujesz tego pakietu je¶li zamierzasz po prostu czytaæ grupy z "
#~ "ju¿ istniej±cego serwera. W takim wypadku wybierz czytnik news wed³ug "
#~ "w³asnego ¿yczenia, a on ju¿ zadba o pobranie wymaganych danych. U¿yj tego "
#~ "pakietu tylko w wypadku chêci udostêpnienia serwera."

#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"

#~ msgid ""
#~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
#~ "complex applications in Python."
#~ msgstr ""
#~ "Wiele narzêdzi i rozszerzeñ dla Pythona, pozwalaj±cych rozwijaæ skrypty "
#~ "oraz proste i skomplikowane aplikacje."

#~ msgid "Scientific applications"
#~ msgstr "Aplikacje naukowe"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
#~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
#~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
#~ "visualization."
#~ msgstr ""
#~ "To zadanie wybiera pakiety, które s± przydatne w pracy naukowej. Pod "
#~ "popularnym pojêciem 'naukowe' kryje siê oprogramowanie do analizy, "
#~ "przetwarzania, analizy statystycznej jak i wizualizacji danych."

#~ msgid "TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "¦rodowisko TeX/LaTeX"

#~ msgid ""
#~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
#~ "LaTeX."
#~ msgstr ""
#~ "To zadanie dostarcza pakietów wymaganych do tworzenia dokumentów TeX/"
#~ "LaTeX."

#~ msgid "Conventional Unix server"
#~ msgstr "Typowy serwer Unix"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that would typically be found on a "
#~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
#~ "this includes a number of daemons."
#~ msgstr ""
#~ "To zadanie wybiera pakiety, które znajduj± siê zazwyczaj w typowym "
#~ "wielou¿ytkownikowym serwerze ze zdalnymi u¿ytkownikami. Uwa¿aj, bo "
#~ "zawiera ono równie¿ wiele demonów."

#~ msgid "Tcl/Tk"
#~ msgstr "Tcl/Tk"

#~ msgid ""
#~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
#~ "and Tk Toolkit."
#~ msgstr ""
#~ "Pakiety u¿ywane g³ównie przy rozwijaniu aplikacji korzystaj±cych z jêzyka "
#~ "Tcl oraz zestawu narzêdzi TK."

#~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "¦rodowisko TeX/LaTeX"

Reply to: