[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problems upgrading kernel --> possible bug?Any hint? should I have to reinstall another way the debian?
Xan.

En/na Xan ha escrit:
Hi,

Yesterday I upgraded my kernel in my slug: linux-image-2.6.26-2-ixp4xx (2.6.26-17lenny2 => 2.6.26-19) (see below). For module dependencies as debian suggest, I rebooted the system and now I can not enter via ssh in slug. The slug has only ethernet light in red (fixing, not alternating).


How can I do? Is it possible a bug?
I included the log (I put *.* in one log) at the final.

Any help? I appreciate it.
Thanks a lot,
Xan.**********upgraded:***************

apt-get upgrade -V
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències S'està llegint la informació de l'estat... Fet
S'actualitzaran els paquets següents:
 base-files (5lenny3 => 5lenny4)
 dhcp3-client (3.1.1-6+lenny2 => 3.1.1-6+lenny3)
 dhcp3-common (3.1.1-6+lenny2 => 3.1.1-6+lenny3)
 libnewt0.52 (0.52.2-11.3 => 0.52.2-11.3+lenny1)
 libssl0.9.8 (0.9.8g-15+lenny1 => 0.9.8g-15+lenny5)
 libvolume-id0 (0.125-7+lenny1 => 0.125-7+lenny3)
 linux-image-2.6.26-2-ixp4xx (2.6.26-17lenny2 => 2.6.26-19)
 perl (5.10.0-19 => 5.10.0-19lenny2)
 perl-base (5.10.0-19 => 5.10.0-19lenny2)
 perl-modules (5.10.0-19 => 5.10.0-19lenny2)
 tzdata (2009g-0lenny1 => 2009l-0lenny1)
 udev (0.125-7+lenny1 => 0.125-7+lenny3)
 wget (1.11.4-2 => 1.11.4-2+lenny1)
 whiptail (0.52.2-11.3 => 0.52.2-11.3+lenny1)
14 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 0 no actualitzats.
Es necessita obtenir 23,6MB d'arxius.
Després d'aquesta operació s'empraran 582kB d'espai en disc addicional.
Voleu continuar [S/n]? s
Des:1 http://security.debian.org lenny/updates/main libnewt0.52 0.52.2-11.3+lenny1 [66,0kB] Des:2 http://security.debian.org lenny/updates/main libssl0.9.8 0.9.8g-15+lenny5 [850kB] Des:3 http://security.debian.org lenny/updates/main wget 1.11.4-2+lenny1 [610kB]
Des:4 http://ftp.es.debian.org lenny/main base-files 5lenny4 [61,5kB]
Des:5 http://ftp.es.debian.org lenny/main perl-modules 5.10.0-19lenny2 [3198kB] Des:6 http://security.debian.org lenny/updates/main whiptail 0.52.2-11.3+lenny1 [34,9kB] Des:7 http://ftp.es.debian.org lenny/main perl 5.10.0-19lenny2 [4532kB] Des:8 http://ftp.es.debian.org lenny/main perl-base 5.10.0-19lenny2 [965kB] Des:9 http://ftp.es.debian.org lenny/main linux-image-2.6.26-2-ixp4xx 2.6.26-19 [11,7MB] Des:10 http://ftp.es.debian.org lenny/main libvolume-id0 0.125-7+lenny3 [79,8kB] Des:11 http://ftp.es.debian.org lenny/main udev 0.125-7+lenny3 [259kB] Des:12 http://ftp.es.debian.org lenny/main tzdata 2009l-0lenny1 [768kB] Des:13 http://ftp.es.debian.org lenny/main dhcp3-client 3.1.1-6+lenny3 [228kB] Des:14 http://ftp.es.debian.org lenny/main dhcp3-common 3.1.1-6+lenny3 [294kB] 23,6MB baixats en 2min38s (149kB/s) S'estan preconfigurant els paquets... (S'està llegint la base de dades ... hi ha 18252 fitxers i directoris instal·lats actualment.) S'està preparant per a reemplaçar base-files 5lenny3 (fent servir .../base-files_5lenny4_armel.deb) ...
S'està desempaquetant el reemplaçament de base-files ...
S'estan processant els gallets per a man-db ...
S'està configurant base-files (5lenny4) ...
S'està instal·lant una versió nova del fitxer de configuració /etc/debian_version ... (S'està llegint la base de dades ... hi ha 18252 fitxers i directoris instal·lats actualment.) S'està preparant per a reemplaçar perl-modules 5.10.0-19 (fent servir .../perl-modules_5.10.0-19lenny2_all.deb) ...
S'està desempaquetant el reemplaçament de perl-modules ...
S'està preparant per a reemplaçar perl 5.10.0-19 (fent servir .../perl_5.10.0-19lenny2_armel.deb) ...
S'està desempaquetant el reemplaçament de perl ...
S'està preparant per a reemplaçar perl-base 5.10.0-19 (fent servir .../perl-base_5.10.0-19lenny2_armel.deb) ...
S'està desempaquetant el reemplaçament de perl-base ...
S'estan processant els gallets per a man-db ...
S'està configurant perl-base (5.10.0-19lenny2) ...
(S'està llegint la base de dades ... hi ha 18252 fitxers i directoris instal·lats actualment.) S'està preparant per a reemplaçar linux-image-2.6.26-2-ixp4xx 2.6.26-17lenny2 (fent servir .../linux-image-2.6.26-2-ixp4xx_2.6.26-19_armel.deb) ... The directory /lib/modules/2.6.26-2-ixp4xx still exists. Continuing as directed.
Done.
S'està desempaquetant el reemplaçament de linux-image-2.6.26-2-ixp4xx ...
S'està preparant per a reemplaçar libvolume-id0 0.125-7+lenny1 (fent servir .../libvolume-id0_0.125-7+lenny3_armel.deb) ...
S'està desempaquetant el reemplaçament de libvolume-id0 ...
S'està preparant per a reemplaçar udev 0.125-7+lenny1 (fent servir .../udev_0.125-7+lenny3_armel.deb) ...
S'està desempaquetant el reemplaçament de udev ...
S'està preparant per a reemplaçar tzdata 2009g-0lenny1 (fent servir .../tzdata_2009l-0lenny1_all.deb) ...
S'està desempaquetant el reemplaçament de tzdata ...
S'estan processant els gallets per a man-db ...
S'està configurant tzdata (2009l-0lenny1) ...

Current default timezone: 'Europe/Madrid'
Local time is now:   Mon Oct 12 21:13:19 CEST 2009.
Universal Time is now: Mon Oct 12 19:13:19 UTC 2009.
Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.

(S'està llegint la base de dades ... hi ha 18252 fitxers i directoris instal·lats actualment.) S'està preparant per a reemplaçar dhcp3-client 3.1.1-6+lenny2 (fent servir .../dhcp3-client_3.1.1-6+lenny3_armel.deb) ...
S'està desempaquetant el reemplaçament de dhcp3-client ...
S'està preparant per a reemplaçar dhcp3-common 3.1.1-6+lenny2 (fent servir .../dhcp3-common_3.1.1-6+lenny3_armel.deb) ...
S'està desempaquetant el reemplaçament de dhcp3-common ...
S'està preparant per a reemplaçar libnewt0.52 0.52.2-11.3 (fent servir .../libnewt0.52_0.52.2-11.3+lenny1_armel.deb) ...
S'està desempaquetant el reemplaçament de libnewt0.52 ...
S'està preparant per a reemplaçar libssl0.9.8 0.9.8g-15+lenny1 (fent servir .../libssl0.9.8_0.9.8g-15+lenny5_armel.deb) ...
S'està desempaquetant el reemplaçament de libssl0.9.8 ...
S'està preparant per a reemplaçar wget 1.11.4-2 (fent servir .../wget_1.11.4-2+lenny1_armel.deb) ...
S'està desempaquetant el reemplaçament de wget ...
S'està preparant per a reemplaçar whiptail 0.52.2-11.3 (fent servir .../whiptail_0.52.2-11.3+lenny1_armel.deb) ...
S'està desempaquetant el reemplaçament de whiptail ...
S'estan processant els gallets per a man-db ...
S'està configurant linux-image-2.6.26-2-ixp4xx (2.6.26-19) ...

Hmm. The package shipped with a symbolic link /lib/modules/2.6.26-2-ixp4xx/source
However, I can not read the target: El fitxer o directori no existeix
Therefore, I am deleting /lib/modules/2.6.26-2-ixp4xx/source

Running depmod.
Finding valid ramdisk creators.
Using mkinitramfs-kpkg to build the ramdisk.
W: mdadm: /etc/mdadm/mdadm.conf defines no arrays.
Not updating initrd symbolic links since we are being updated/reinstalled
(2.6.26-17lenny2 was configured last, according to dpkg)
Not updating image symbolic links since we are being updated/reinstalled
(2.6.26-17lenny2 was configured last, according to dpkg)
Running postinst hook script flash-kernel.
Flashing kernel: done.
Flashing initramfs: done.
S'està configurant libvolume-id0 (0.125-7+lenny3) ...
S'està configurant udev (0.125-7+lenny3) ...
S'està instal·lant una versió nova del fitxer de configuració /etc/udev/rules.d/60-persistent-storage-tape.rules ... S'està instal·lant una versió nova del fitxer de configuració /etc/udev/rules.d/91-permissions.rules ... S'està instal·lant una versió nova del fitxer de configuració /etc/udev/rules.d/50-udev.rules ... S'està instal·lant una versió nova del fitxer de configuració /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules ... S'està instal·lant una versió nova del fitxer de configuració /etc/udev/rules.d/60-persistent-storage.rules ... S'està instal·lant una versió nova del fitxer de configuració /etc/udev/rules.d/60-persistent-input.rules ... S'està instal·lant una versió nova del fitxer de configuració /etc/udev/rules.d/80-drivers.rules ... S'està instal·lant una versió nova del fitxer de configuració /etc/modprobe.d/blacklist ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
S'està configurant dhcp3-common (3.1.1-6+lenny3) ...
S'està configurant dhcp3-client (3.1.1-6+lenny3) ...
S'està configurant libnewt0.52 (0.52.2-11.3+lenny1) ...
S'està configurant libssl0.9.8 (0.9.8g-15+lenny5) ...
S'està configurant wget (1.11.4-2+lenny1) ...
S'està configurant whiptail (0.52.2-11.3+lenny1) ...
S'està configurant perl-modules (5.10.0-19lenny2) ...
S'està configurant perl (5.10.0-19lenny2) ...
S'estan processant els gallets per a initramfs-tools ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.26-2-ixp4xx
W: mdadm: /etc/mdadm/mdadm.conf defines no arrays.
Flashing kernel: done.
Flashing initramfs: done.
root@caixa:/etc# reboot

Broadcast message from root@caixa (pts/0) (Mon Oct 12 21:23:38 2009):

The system is going down for reboot NOW!
root@caixa:/etc# Connection to 172.26.0.2 closed by remote host.
Connection to 172.26.0.2 closed.
xan@rulot:~$ ssh 172.26.0.2
ssh: connect to host 172.26.0.2 port 22: No route to host
xan@rulot:~$ ssh 172.26.0.2
ssh: connect to host 172.26.0.2 port 22: No route to host
xan@rulot:~$ ssh 172.26.0.2
ssh: connect to host 172.26.0.2 port 22: No route to host
xan@rulot:~$ ssh 172.26.0.2
ssh: connect to host 172.26.0.2 port 22: No route to host
xan@rulot:~$ ssh 172.26.0.2
ssh: connect to host 172.26.0.2 port 22: No route to host
xan@rulot:~$ ssh 172.26.0.2
^[[Assh: connect to host 172.26.0.2 port 22: No route to host
xan@rulot:~$ ssh 172.26.0.2
ssh: connect to host 172.26.0.2 port 22: No route to host
xan@rulot:~$


*********** Log *******************


Aug 20 21:28:28 caixa dropbear[1732]: premature exit: Terminated by signal Oct 12 20:34:37 caixa kernel: imklog 3.18.6, log source = /proc/kmsg started.
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: 64 pages used for memmap
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [  0.000000]  DMA zone: 0 pages reserved
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [ 0.000000] DMA zone: 8128 pages, LIFO batch:0 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages used for memmap Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [ 0.000000] CPU0: D VIVT undefined 5 cache Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [ 0.000000] CPU0: I cache: 32768 bytes, associativity 32, 32 byte lines, 32 sets Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [ 0.000000] CPU0: D cache: 32768 bytes, associativity 32, 32 byte lines, 32 sets Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 rtc-x1205.probe=0,0x6f noirqdebug Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [ 0.000000] Unknown boot option `rtc-x1205.probe=0,0x6f': ignoring Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [ 0.000000] IRQ lockup detection disabled Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949372.960000] Console: colour dummy device 80x30 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949372.960000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949372.960000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949372.960000] Memory: 32MB = 32MB total
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949372.960000] Memory: 23256KB available (2636K code, 290K data, 116K init) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949372.960000] Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=1331200) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.200000] Security Framework initialized Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.200000] SELinux: Disabled at boot. Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.200000] Capability LSM initialized Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.200000] Mount-cache hash table entries: 512 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.200000] Initializing cgroup subsys ns Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.200000] Initializing cgroup subsys cpuacct Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.200000] Initializing cgroup subsys devices Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.200000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.200000] net_namespace: 652 bytes
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.200000] NET: Registered protocol family 16 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.210000] IXP4xx: Using 16MiB expansion bus window size Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.210000] NSLU2: Using MAC address 00:18:39:8a:77:7e for port 0
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.210000] PCI: IXP4xx is host
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.210000] PCI: IXP4xx Using direct access for memory space Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.210000] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.210000] dmabounce: registered device 0000:00:01.0 on pci bus Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.210000] dmabounce: registered device 0000:00:01.1 on pci bus Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.210000] dmabounce: registered device 0000:00:01.2 on pci bus Oct 12 20:34:37 caixa rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="3.18.6" x-pid="1732" x-info="http://www.rsyslog.com";] restart Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.250000] NET: Registered protocol family 2 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.260000] Switched to high resolution mode on CPU 0 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.340000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.340000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.340000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.340000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.340000] TCP reno registered
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.370000] NET: Registered protocol family 1 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949373.370000] checking if image is initramfs... it is Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.360000] Freeing initrd memory: 6143K Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.360000] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.360000] audit: initializing netlink socket (disabled) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.360000] type=2000 audit(4.400:1): initialized Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.360000] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.360000] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.360000] JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.370000] msgmni has been set to 57
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.370000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.370000] io scheduler noop registered Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.370000] io scheduler anticipatory registered Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.370000] io scheduler deadline registered Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.370000] io scheduler cfq registered (default) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.410000] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.410000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xc8000000 (irq = 15) is a XScale
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.410000] console [ttyS0] enabled
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.760000] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0xc8001000 (irq = 13) is a XScale
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.790000] brd: module loaded
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.800000] IXP4XX-Flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.800000] IXP4XX-Flash.0: Found an alias at 0x800000 for the chip at 0x0 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.800000] Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.810000] Using buffer write method
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.810000] cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.820000] erase region 0: offset=0x0,size=0x20000,blocks=64 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.820000] Searching for RedBoot partition table in IXP4XX-Flash.0 at offset 0x7e0000 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.920000] 6 RedBoot partitions found on MTD device IXP4XX-Flash.0 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.930000] Creating 6 MTD partitions on "IXP4XX-Flash.0": Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.930000] 0x00000000-0x00040000 : "RedBoot" Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.940000] 0x00040000-0x00060000 : "SysConf" Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.950000] 0x00060000-0x00080000 : "Loader" Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.960000] 0x00080000-0x001e0000 : "Kernel" Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.960000] 0x001e0000-0x007e0000 : "Ramdisk" Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.970000] 0x007e0000-0x00800000 : "FIS directory" Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.980000] mice: PS/2 mouse device common for all mice
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949377.990000] i2c /dev entries driver
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.010000] rtc-x1205 0-006f: chip found, driver version 1.0.8 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.010000] rtc-x1205 0-006f: rtc core: registered rtc-x1205 as rtc0 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.020000] i2c-gpio i2c-gpio.0: using pins 7 (SDA) and 6 (SCL) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.030000] IXP4xx Watchdog Timer: heartbeat 60 sec Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.040000] Registered led device: nslu2:green:ready Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.050000] Registered led device: nslu2:red:status Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.050000] Registered led device: nslu2:green:disk-1 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.060000] Registered led device: nslu2:green:disk-2 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.070000] NET: Registered protocol family 26
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.080000] TCP cubic registered
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.080000] NET: Registered protocol family 17 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.080000] XScale DSP coprocessor detected. Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.090000] registered taskstats version 1 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.100000] rtc-x1205 0-006f: setting system clock to 2009-10-12 18:33:31 UTC (1255372411)
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.110000] Freeing init memory: 116K
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949378.950000] SCSI subsystem initialized Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.090000] usbcore: registered new interface driver usbfs Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.090000] usbcore: registered new interface driver hub Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.100000] usbcore: registered new device driver usb Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.150000] Initializing USB Mass Storage driver... Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.150000] usbcore: registered new interface driver usb-storage Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.160000] USB Mass Storage support registered. Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.320000] PCI: enabling device 0000:00:01.2 (0140 -> 0142) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.320000] ehci_hcd 0000:00:01.2: EHCI Host Controller Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.330000] ehci_hcd 0000:00:01.2: new USB bus registered, assigned bus number 1 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.370000] ehci_hcd 0000:00:01.2: irq 26, io mem 0x48002000 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.390000] ehci_hcd 0000:00:01.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.390000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.400000] hub 1-0:1.0: USB hub found Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.410000] hub 1-0:1.0: 5 ports detected Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.520000] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.530000] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.530000] usb usb1: Product: EHCI Host Controller Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.540000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-2-ixp4xx ehci_hcd Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.550000] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:01.2 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.830000] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.980000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949379.990000] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.000000] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1d0d, idProduct=0214 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.010000] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.020000] usb 1-1: Product: Trans-It Drive Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.020000] usb 1-1: Manufacturer: TDKMedia Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.020000] usb 1-1: SerialNumber: 078C0C100811 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.040000] usb-storage: device found at 2 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.040000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.310000] usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.460000] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.470000] hub 1-2:1.0: USB hub found Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.470000] hub 1-2:1.0: 4 ports detected Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.590000] usb 1-2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0606 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.590000] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.600000] usb 1-2: Product: USB2.0 Hub Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.850000] usb 1-2.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.970000] usb 1-2.2: configuration #1 chosen from 1 choice Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949380.980000] scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949381.040000] usb 1-2.2: New USB device found, idVendor=1d0d, idProduct=0214 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949381.050000] usb 1-2.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949381.060000] usb 1-2.2: Product: Trans-It Drive Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949381.060000] usb 1-2.2: Manufacturer: TDKMedia Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949381.060000] usb 1-2.2: SerialNumber: 078C0C17080F Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949381.070000] usb-storage: device found at 4 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949381.070000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949381.380000] usb 1-2.4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949381.710000] usb 1-2.4: configuration #1 chosen from 1 choice Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949381.720000] usb 1-2.4: New USB device found, idVendor=14b2, idProduct=3c22 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949381.730000] usb 1-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949381.730000] usb 1-2.4: Product: 802.11 bg WLAN Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949381.740000] usb 1-2.4: Manufacturer: Ralink Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949385.040000] usb-storage: device scan complete Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949385.080000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access TDKMedia Trans-It Drive PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949385.230000] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949386.070000] usb-storage: device scan complete Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949386.100000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access TDKMedia Trans-It Drive PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949386.480000] sd 0:0:0:0: [sda] 31719424 512-byte hardware sectors (16240 MB) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949386.490000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949386.490000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949386.500000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949389.500000] sd 0:0:0:0: [sda] 31719424 512-byte hardware sectors (16240 MB) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949389.510000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949389.510000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949389.510000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949389.520000] sda: sda1 sda2 sda3 sda4
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949390.380000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949391.900000] sd 1:0:0:0: [sdb] 31719424 512-byte hardware sectors (16240 MB) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949391.910000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949391.910000] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949391.910000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949394.940000] sd 1:0:0:0: [sdb] 31719424 512-byte hardware sectors (16240 MB) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949394.940000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949394.950000] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949394.950000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949394.960000] sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949395.850000] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949397.190000] md: raid1 personality registered for level 1
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949397.330000] md: md0 stopped.
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949397.470000] md: bind<sdb1>
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949397.480000] md: bind<sda1>
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949397.540000] raid1: raid set md0 active with 2 out of 2 mirrors
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949397.610000] md: md1 stopped.
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949397.780000] md: bind<sdb3>
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949397.780000] md: bind<sda3>
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949397.840000] raid1: raid set md1 active with 2 out of 2 mirrors
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949397.910000] md: md2 stopped.
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949398.020000] md: bind<sdb4>
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949398.050000] md: bind<sda4>
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949398.130000] raid1: raid set md2 active with 2 out of 2 mirrors Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949398.990000] kjournald starting. Commit interval 5 seconds Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949398.990000] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949402.580000] udevd version 125 started
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.510000] ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.510000] PCI: enabling device 0000:00:01.0 (0140 -> 0142) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.520000] ohci_hcd 0000:00:01.0: OHCI Host Controller Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.520000] ohci_hcd 0000:00:01.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.530000] ohci_hcd 0000:00:01.0: irq 28, io mem 0x48000000 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.780000] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.780000] hub 2-0:1.0: USB hub found Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.790000] hub 2-0:1.0: 3 ports detected Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.940000] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.940000] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.950000] usb usb2: Product: OHCI Host Controller Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.960000] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26-2-ixp4xx ohci_hcd Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.960000] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:01.0 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.970000] PCI: enabling device 0000:00:01.1 (0140 -> 0142) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.970000] ohci_hcd 0000:00:01.1: OHCI Host Controller Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.980000] ohci_hcd 0000:00:01.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949413.990000] ohci_hcd 0000:00:01.1: irq 27, io mem 0x48001000 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949414.080000] IXP4xx Queue Manager initialized. Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949414.220000] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949414.220000] hub 3-0:1.0: USB hub found Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949414.230000] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949414.350000] eth0: MII PHY 1 on NPE-B
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949414.390000] input: ixp4xx beeper as /class/input/input0 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949414.400000] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949414.400000] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949414.410000] usb usb3: Product: OHCI Host Controller Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949414.420000] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26-2-ixp4xx ohci_hcd Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949414.420000] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:01.1 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949416.720000] phy0: Selected rate control algorithm 'pid' Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949418.270000] Registered led device: rt73usb-phy0:radio Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949418.270000] Registered led device: rt73usb-phy0:assoc Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949418.280000] Registered led device: rt73usb-phy0:quality Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949418.300000] usbcore: registered new interface driver rt73usb Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949420.940000] Adding 979956k swap on /dev/sda2. Priority:1 extents:1 across:979956k Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949420.970000] Adding 979956k swap on /dev/sdb2. Priority:1 extents:1 across:979956k Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949422.510000] EXT3 FS on md0, internal journal Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949429.880000] kjournald starting. Commit interval 7 seconds Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949430.280000] EXT3 FS on md1, internal journal Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949430.280000] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949430.680000] kjournald starting. Commit interval 7 seconds Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949430.730000] EXT3 FS on md2, internal journal Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949430.730000] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949434.940000] firmware: requesting NPE-B Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949435.210000] NPE-B: firmware functionality 0x0, revision 0x2:1
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949435.210000] eth0: link down
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949435.990000] firmware: requesting rt73.bin Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949438.220000] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949439.220000] NET: Registered protocol family 10 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949439.230000] lo: Disabled Privacy Extensions Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949439.250000] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949440.460000] wlan0: Initial auth_alg=0
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949440.460000] wlan0: authenticate with AP 00:1c:df:0a:31:22 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949440.570000] wlan0: RX authentication from 00:1c:df:0a:31:22 (alg=0 transaction=2 status=0)
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949440.570000] wlan0: authenticated
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949440.570000] wlan0: associate with AP 00:1c:df:0a:31:22 Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949440.620000] wlan0: RX AssocResp from 00:1c:df:0a:31:22 (capab=0x431 status=0 aid=1)
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949440.620000] wlan0: associated
Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949440.620000] wlan0: CTS protection enabled (BSSID=00:1c:df:0a:31:22) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949440.620000] wlan0: switched to short barker preamble (BSSID=00:1c:df:0a:31:22) Oct 12 20:34:37 caixa kernel: [42949440.620000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Oct 12 20:34:38 caixa dropbear[1754]: Running in background
Oct 12 20:23:37 caixa ntpdate[1630]: step time server 192.33.96.102 offset -663.563176 sec Oct 12 20:23:39 caixa kernel: [42949449.530000] eth0: no IPv6 routers present Oct 12 20:23:41 caixa kernel: [42949451.380000] wlan0: no IPv6 routers present Oct 12 20:23:43 caixa mdadm[2027]: NewArray event detected on md device /dev/md2 Oct 12 20:23:43 caixa mdadm[2027]: NewArray event detected on md device /dev/md1 Oct 12 20:23:43 caixa mdadm[2027]: NewArray event detected on md device /dev/md0
Oct 12 20:23:48 caixa /usr/sbin/cron[2056]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Oct 12 20:23:48 caixa /usr/sbin/cron[2057]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Oct 12 20:23:48 caixa /usr/sbin/cron[2057]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Oct 12 20:23:52 caixa ntpdate[2036]: step time server 147.83.123.136 offset 0.003066 sec
Oct 12 20:23:53 caixa init: no more processes left in this runlevel
Oct 12 20:26:38 caixa dropbear[2157]: Child connection from ::ffff:172.26.0.7:49318 Oct 12 20:26:44 caixa dropbear[2157]: password auth succeeded for 'xan' from ::ffff:172.26.0.7:49318 Oct 12 20:32:11 caixa dropbear[2203]: Child connection from ::ffff:172.26.0.7:50817 Oct 12 20:32:13 caixa dropbear[2203]: exit before auth (user 'xan', 0 fails): Exited normally Oct 12 20:32:13 caixa dropbear[2205]: Child connection from ::ffff:172.26.0.7:50818 Oct 12 20:32:15 caixa dropbear[2205]: exit before auth (user 'xan', 0 fails): Exited normally Oct 12 20:43:14 caixa sudo: xan : TTY=pts/0 ; PWD=/home/xan ; USER=root ; COMMAND=/bin/bash Oct 12 20:45:27 caixa kernel: [42950757.240000] wlan0: RX deauthentication from 00:1c:df:0a:31:22 (reason=2)
Oct 12 20:45:27 caixa kernel: [42950757.240000] wlan0: deauthenticated
Oct 12 20:45:28 caixa kernel: [42950758.240000] wlan0: authenticate with AP 00:1c:df:0a:31:22 Oct 12 20:45:28 caixa kernel: [42950758.240000] wlan0: RX authentication from 00:1c:df:0a:31:22 (alg=0 transaction=2 status=0)
Oct 12 20:45:28 caixa kernel: [42950758.240000] wlan0: authenticated
Oct 12 20:45:28 caixa kernel: [42950758.240000] wlan0: associate with AP 00:1c:df:0a:31:22 Oct 12 20:45:28 caixa kernel: [42950758.240000] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:df:0a:31:22 (capab=0x431 status=0 aid=1)
Oct 12 20:45:28 caixa kernel: [42950758.240000] wlan0: associated
Oct 12 20:45:28 caixa kernel: [42950758.240000] wlan0: CTS protection enabled (BSSID=00:1c:df:0a:31:22) Oct 12 20:45:28 caixa kernel: [42950758.240000] wlan0: switched to short barker preamble (BSSID=00:1c:df:0a:31:22) Oct 12 21:15:29 caixa kernel: [42952557.300000] wlan0: RX deauthentication from 00:1c:df:0a:31:22 (reason=2)
Oct 12 21:15:29 caixa kernel: [42952557.300000] wlan0: deauthenticated
Oct 12 21:15:29 caixa kernel: [42952558.300000] wlan0: authenticate with AP 00:1c:df:0a:31:22 Oct 12 21:15:29 caixa kernel: [42952558.300000] wlan0: RX authentication from 00:1c:df:0a:31:22 (alg=0 transaction=2 status=0)
Oct 12 21:15:29 caixa kernel: [42952558.300000] wlan0: authenticated
Oct 12 21:15:29 caixa kernel: [42952558.300000] wlan0: associate with AP 00:1c:df:0a:31:22 Oct 12 21:15:29 caixa kernel: [42952558.300000] wlan0: RX ReassocResp from 00:1c:df:0a:31:22 (capab=0x431 status=0 aid=1)
Oct 12 21:15:29 caixa kernel: [42952558.300000] wlan0: associated
Oct 12 21:15:29 caixa kernel: [42952558.300000] wlan0: CTS protection enabled (BSSID=00:1c:df:0a:31:22) Oct 12 21:15:29 caixa kernel: [42952558.300000] wlan0: switched to short barker preamble (BSSID=00:1c:df:0a:31:22) Oct 12 21:17:01 caixa CRON[3834]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0) Oct 12 21:17:01 caixa /USR/SBIN/CRON[3835]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Oct 12 21:17:01 caixa CRON[3834]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 12 21:18:00 caixa kernel: [42952710.240000] udevd version 125 started
Oct 12 21:23:38 caixa shutdown[4771]: shutting down for system reboot
Oct 12 21:23:41 caixa init: Switching to runlevel: 6
Oct 12 21:23:43 caixa dropbear[1754]: premature exit: Terminated by signal
Oct 12 21:23:46 caixa kernel: Kernel logging (proc) stopped.
Reply to: