[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

REHello,

I have a proposal for you, please contact:stacymrslee@outlook.com for more details

Thank You.Upozornenie: Táto správa elektronickej pošty je určená výlučne jej adresátovi. Informácie a údaje, ktoré sú v nej uvedené, alebo ktoré sú obsiahnuté v jej priložených súboroch, môžu byť informáciami alebo údajmi chránenými podľa platných právnych predpisov v Slovenskej republike. V prípade, ak nie ste určený ako prijímateľ tejto správy elektronickej pošty alebo jeho oprávnený zástupca, upozorňujeme Vás, že informácie a údaje v nej uvedené nie ste oprávnený spracúvať, ani ich sprístupniť alebo poskytnúť tretej osobe alebo ich zverejniť. Ak ste nedopatrením prijali alebo zachytili túto správu elektronickej pošty, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste ju zaslali späť na elektronickú adresu jej odosielateľa a aby ste následne ju vrátane všetkých kópii vymazali z Vášho počítača a z Vašej schránky elektronickej pošty a zničili všetky jej výtlačky. Táto správa elektronickej pošty bola pred jej odoslaním skontrolovaná antivírovým systémom. Napriek tomu Vám ju odporúčame skontrolovať z dôvodu možnej infiltrácie počítačovými vírusmi počas jej elektronického prenosu. Slovenská pošta, a.s., nezodpovedá za infiltráciu tejto správy elektronickej pošty počítačovými vírusmi .


Reply to: