[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#492475: marked as done (apt: [INTL:sk] Slovak translation)Your message dated Sun, 05 Oct 2008 15:17:03 +0000
with message-id <E1KmVLz-0000UA-BV@ries.debian.org>
and subject line Bug#492475: fixed in apt 0.7.15
has caused the Debian Bug report #492475,
regarding apt: [INTL:sk] Slovak translation
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact owner@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
492475: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=492475
Debian Bug Tracking System
Contact owner@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: pam
Priority: wishlist
Tags: l10n patch
Version:

.po attached

~~helix84
# Slovak translation of APT
#
# initial sk.po made from Czech translation (cs.po)
# thanks to Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
#
# Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>, 2006.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-28 14:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-26 15:33+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n"

#: cmdline/apt-cache.cc:143
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Balík %s verzie %s má nesplnené závislosti:\n"

#: cmdline/apt-cache.cc:183
#: cmdline/apt-cache.cc:552
#: cmdline/apt-cache.cc:640
#: cmdline/apt-cache.cc:796
#: cmdline/apt-cache.cc:1018
#: cmdline/apt-cache.cc:1419
#: cmdline/apt-cache.cc:1570
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Nedá sa nájsť balík %s"

#: cmdline/apt-cache.cc:247
msgid "Total package names: "
msgstr "Celkom názvov balíkov: "

#: cmdline/apt-cache.cc:287
msgid " Normal packages: "
msgstr " Normálnych balíkov: "

#: cmdline/apt-cache.cc:288
msgid " Pure virtual packages: "
msgstr " Ä?isto virtuálnych balíkov: "

#: cmdline/apt-cache.cc:289
msgid " Single virtual packages: "
msgstr " Jednoduchých virtuálnych balíkov: "

#: cmdline/apt-cache.cc:290
msgid " Mixed virtual packages: "
msgstr " Zmiešaných virtuálnych balíkov: "

#: cmdline/apt-cache.cc:291
msgid " Missing: "
msgstr " Chýbajúcich: "

#: cmdline/apt-cache.cc:293
msgid "Total distinct versions: "
msgstr "Celkom rôznych verzií: "

#: cmdline/apt-cache.cc:295
msgid "Total distinct descriptions: "
msgstr "Celkom rôznych popisov: "

#: cmdline/apt-cache.cc:297
msgid "Total dependencies: "
msgstr "Celkom závislostí: "

#: cmdline/apt-cache.cc:300
msgid "Total ver/file relations: "
msgstr "Celkom vzťahov ver/súbor: "

#: cmdline/apt-cache.cc:302
msgid "Total Desc/File relations: "
msgstr "Celkom vzťahov popis/súbor: "

#: cmdline/apt-cache.cc:304
msgid "Total Provides mappings: "
msgstr "Celkom poskytnutých mapovaní: "

#: cmdline/apt-cache.cc:316
msgid "Total globbed strings: "
msgstr "Celkom globovaných reťazcov: "

#: cmdline/apt-cache.cc:330
msgid "Total dependency version space: "
msgstr "Celkom miesta závislých verzií: "

#: cmdline/apt-cache.cc:335
msgid "Total slack space: "
msgstr "Celkom jalového miesta: "

#: cmdline/apt-cache.cc:343
msgid "Total space accounted for: "
msgstr "Celkom priradeného miesta: "

#: cmdline/apt-cache.cc:471
#: cmdline/apt-cache.cc:1218
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Súbor balíkov %s je neaktuálny."

#: cmdline/apt-cache.cc:1293
msgid "You must give exactly one pattern"
msgstr "Musíte zadať práve jeden vzor"

#: cmdline/apt-cache.cc:1447
msgid "No packages found"
msgstr "Neboli nájdené žiadne balíky"

#: cmdline/apt-cache.cc:1524
msgid "Package files:"
msgstr "Súbory balíka:"

#: cmdline/apt-cache.cc:1531
#: cmdline/apt-cache.cc:1617
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť je neaktuálna, nedá sa odvolať na súbor balíka"

#: cmdline/apt-cache.cc:1532
#, c-format
msgid "%4i %s\n"
msgstr "%4i %s\n"

#. Show any packages have explicit pins
#: cmdline/apt-cache.cc:1544
msgid "Pinned packages:"
msgstr "Pripevnené balíky:"

#: cmdline/apt-cache.cc:1556
#: cmdline/apt-cache.cc:1597
msgid "(not found)"
msgstr "(nenájdené)"

#. Installed version
#: cmdline/apt-cache.cc:1577
msgid " Installed: "
msgstr " Nainštalovaná verzia: "

#: cmdline/apt-cache.cc:1579
#: cmdline/apt-cache.cc:1587
msgid "(none)"
msgstr "(žiadna)"

#. Candidate Version
#: cmdline/apt-cache.cc:1584
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandidát: "

#: cmdline/apt-cache.cc:1594
msgid " Package pin: "
msgstr " Pripevnený balík:"

#. Show the priority tables
#: cmdline/apt-cache.cc:1603
msgid " Version table:"
msgstr " Tabuľka verzií:"

#: cmdline/apt-cache.cc:1618
#, c-format
msgid "    %4i %s\n"
msgstr "    %4i %s\n"

#: cmdline/apt-cache.cc:1714
#: cmdline/apt-cdrom.cc:138
#: cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:547
#: cmdline/apt-get.cc:2571
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, c-format
msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s pre %s skompilovaný %s %s\n"

#: cmdline/apt-cache.cc:1721
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
"    apt-cache [options] add file1 [file2 ...]\n"
"    apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
"    apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is a low-level tool used to manipulate APT's binary\n"
"cache files, and query information from them\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  add - Add a package file to the source cache\n"
"  gencaches - Build both the package and source cache\n"
"  showpkg - Show some general information for a single package\n"
"  showsrc - Show source records\n"
"  stats - Show some basic statistics\n"
"  dump - Show the entire file in a terse form\n"
"  dumpavail - Print an available file to stdout\n"
"  unmet - Show unmet dependencies\n"
"  search - Search the package list for a regex pattern\n"
"  show - Show a readable record for the package\n"
"  depends - Show raw dependency information for a package\n"
"  rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
"  pkgnames - List the names of all packages\n"
"  dotty - Generate package graphs for GraphVis\n"
"  xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
"  policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q  Disable progress indicator.\n"
" -i  Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-cache [voľby] príkaz\n"
"     apt-cache [voľby] add súbor1 [súbor2 ...]\n"
"     apt-cache [voľby] showpkg balík1 [balík2 ...]\n"
"     apt-cache [voľby] showsrc balík1 [balík2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache je nízkoúrovÅ?ový nástroj na spravovanie binárnych\n"
"súborov vo vyrovnávacej pamäti APT a na ich prehľadávanie\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
"  add    - Pridá súbor Packages do zdrojovej vyrovnávacej pamäti\n"
"  gencaches - Zostaví vyrovnávaciu pamäť balíkov a zdrojov\n"
"  showpkg  - Zobrazí všeobecné údaje o balíku\n"
"  showsrc  - Zobrazí zdrojové záznamy\n"
"  stats   - Zobrazí základné štatistiky\n"
"  dump   - Zobrazí celý súbor v zhustenej podobe\n"
"  dumpavail - Vypíše súbor dostupných balíkov na štandardný výstup\n"
"  unmet   - Zobrazí nesplnené závislosti\n"
"  search  - Prehľadá zoznam balíkov podľa regulárneho výrazu\n"
"  show   - Zobrazí prehľadné informácie o balíku\n"
"  depends  - Zobrazí základné údaje o závislostiach balíka\n"
"  rdepends - Zobrazí údaje o spätných závislostiach balíka\n"
"  pkgnames - Vypíše zoznam názvov všetkých balíkov\n"
"  dotty   - Vytvorí diagramy balíka pre GraphVis\n"
"  xvcg   - Vytvorí diagramy balíka pre xvcg\n"
"  policy  - Zobrazí nastavenia zásad\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h  Tento pomocník.\n"
" -p=? Vyrovnávacia pamäť balíkov.\n"
" -s=? Vyrovnávacia pamäť zdrojov.\n"
" -q  Nezobrazí indikátor priebehu.\n"
" -i  Pri príkaze unmet zobrazí iba dôležité závislosti.\n"
" -c=? NaÄ?íta tento konfiguraÄ?ný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
"Viac informácií nájdete v manuálových stránkach apt-cache(8) a apt.conf(5).\n"

#: cmdline/apt-cdrom.cc:78
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 2.1r1 Disk 1'"
msgstr "Zadajte názov tohto disku, napríklad â??Debian 2.1r1 Disk 1â??"

#: cmdline/apt-cdrom.cc:93
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
msgstr "Vložte disk do mechaniky a stlaÄ?te Enter"

#: cmdline/apt-cdrom.cc:117
msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
msgstr "Zopakujte tento postup pre všetky CD v sade diskov."

#: cmdline/apt-config.cc:41
msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Argumenty nie sú vo dvojiciach"

#: cmdline/apt-config.cc:76
msgid ""
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
"apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  shell - Shell mode\n"
"  dump - Show the configuration\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-config [voľby] príkaz\n"
"\n"
"apt-config je jednoduchý nástroj na Ä?ítanie konfiguraÄ?ného súboru APT\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
"  shell - Režim shell\n"
"  dump - Zobrazí nastavenie\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h  Tento pomocník.\n"
" -c=? NaÄ?íta tento konfiguraÄ?ný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:98
#, c-format
msgid "%s not a valid DEB package."
msgstr "%s nie je platný DEB balík."

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:232
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
"from debian packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text\n"
" -t  Set the temp dir\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-extracttemplates súbor1 [súbor2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates je nástroj na vyÅ?atie konfiguraÄ?ných skriptov\n"
"a šablón z balíkov Debian\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h  Tento pomocnék.\n"
" -t  Nastaví doÄ?asný adresár\n"
" -c=? NaÄ?íta tento konfiguraÄ?ný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:815
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Do %s sa nedá zapisovať"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:310
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
msgstr "Nedá sa urÄ?iÅ¥ verzia programu debconf. Je debconf nainÅ¡talovaný?"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:164
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:338
msgid "Package extension list is too long"
msgstr "Zoznam rozšírení balíka je príliš dlhý"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:166
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:180
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:203
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:253
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:267
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:289
#, c-format
msgid "Error processing directory %s"
msgstr "Chyba pri spracovávaní adresára %s"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:251
msgid "Source extension list is too long"
msgstr "Zoznam zdrojových rozšírení je príliš dlhý"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:368
msgid "Error writing header to contents file"
msgstr "Chyba pri zapisovaní hlaviÄ?ky do súboru"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:398
#, c-format
msgid "Error processing contents %s"
msgstr "Chyba pri spracovávaní obsahu %s"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:553
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
"     sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
"     contents path\n"
"     release path\n"
"     generate config [groups]\n"
"     clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
"many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
"for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
"Package file contains the contents of all the control fields from\n"
"each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
"is supported to force the value of Priority and Section.\n"
"\n"
"Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
"The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
"\n"
"The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
"tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
"override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
"appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
"Debian archive:\n"
"  apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
"        dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text\n"
" --md5 Control MD5 generation\n"
" -s=? Source override file\n"
" -q  Quiet\n"
" -d=? Select the optional caching database\n"
" --no-delink Enable delinking debug mode\n"
" --contents Control contents file generation\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option"
msgstr ""
"Použitie: apt-ftparchive [voľby] príkaz\n"
"Príkazy: packages binárna_cesta [súbor_override [prefix_cesty]]\n"
"     sources zdrojová_cesta [súbor_override [prefix_cesty]]\n"
"     contents cesta\n"
"     release cesta\n"
"     generate konfiguraÄ?ný_súbor [skupiny]\n"
"     clean konfiguraÄ?ný_súbor\n"
"\n"
"apt-ftparchive generuje indexové súbory archívov Debianu. Podporuje\n"
"niekoľko režimov vytvárania - od plne automatického až po funkÄ?nú\n"
"náhradu príkazov dpkg-scanpackages a dpkg-scansources.\n"
"\n"
"apt-ftparchive zo stromu .deb súborov vygeneruje súbory Packages. Súbor\n"
"Packages okrem všetkých riadiacich polí každého balíka obsahuje tiež jeho\n"
"veľkosÅ¥ a MD5 súÄ?et. Podporovaný je tiež súbor â??overrideâ??, pomocou ktorého\n"
"môžete vynútiť hodnoty polí Priority a Section.\n"
"\n"
"Podobne vie apt-ftparchive vygenerovať zo stromu súborov .dsc súbory\n"
"Sources. Voľbou --source-override môžete urÄ?iÅ¥ zdrojový súbor â??overrideâ??.\n"
"\n"
"Príkazy â??packagesâ?? a â??sourcesâ?? by sa mali spúšťaÅ¥ v koreni stromu.\n"
"Binárna_cesta by mala ukazovaÅ¥ na zaÄ?iatok rekurzívneho hľadania\n"
"a súbor â??overrideâ?? by mal obsahovaÅ¥ príznaky pre nahradenie. Ak je udaný\n"
"prefix_cesty, pridá sa do polí â??filenameâ??.\n"
"SkutoÄ?ný príklad z archívu Debianu:\n"
"  apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
"        dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h  Tento pomocník\n"
" --md5 Vygeneruje kontrolný súÄ?et MD5\n"
" -s=? Zdrojový súbor â??overrideâ??\n"
" -q  Tichý režim\n"
" -d=? Zvolí voliteľnú databázu pre vyrovnávaciu pamäť\n"
" --no-delink Povolí ladiaci režim\n"
" --contents Vygeneruje súbor Contents\n"
" -c=? NaÄ?íta tento konfiguraÄ?ný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:759
msgid "No selections matched"
msgstr "Nevyhovel žiaden výber"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:832
#, c-format
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "V súbore balíka skupiny â??%sâ?? chýbajú niektoré súbory"

#: ftparchive/cachedb.cc:43
#, c-format
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr "DB je narušená, súbor je premenovaný na %s.old"

#: ftparchive/cachedb.cc:61
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "DB je neaktuálna, prebieha pokus o aktualizáciu %s"

#: ftparchive/cachedb.cc:72
msgid "DB format is invalid. If you upgraded from a older version of apt, please remove and re-create the database."
msgstr "Formát DB je neplatný. Ak ste aktualizovali staršiu verziu apt, musíte odstrániť a znovu vytvoriť databázu."

#: ftparchive/cachedb.cc:77
#, c-format
msgid "Unable to open DB file %s: %s"
msgstr "Nedá sa otvoriť DB súbor %s: %s"

#: ftparchive/cachedb.cc:123
#: apt-inst/extract.cc:178
#: apt-inst/extract.cc:190
#: apt-inst/extract.cc:207
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:117
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "%s sa nedá vyhodnotiť"

#: ftparchive/cachedb.cc:238
msgid "Archive has no control record"
msgstr "Archív nemá riadiaci záznam"

#: ftparchive/cachedb.cc:444
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Nedá sa získať kurzor"

#: ftparchive/writer.cc:76
#, c-format
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "W: Adresár %s sa nedá Ä?ítaÅ¥\n"

#: ftparchive/writer.cc:81
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "W: %s sa nedá vyhodnotiť\n"

#: ftparchive/writer.cc:132
msgid "E: "
msgstr "E: "

#: ftparchive/writer.cc:134
msgid "W: "
msgstr "W: "

#: ftparchive/writer.cc:141
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "E: Chyby sa týkajú súboru "

#: ftparchive/writer.cc:158
#: ftparchive/writer.cc:188
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Chyba pri prklade %s"

#: ftparchive/writer.cc:170
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Prechod stromom zlyhal"

#: ftparchive/writer.cc:195
#, c-format
msgid "Failed to open %s"
msgstr "%s sa nedá otvoriť"

#: ftparchive/writer.cc:254
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr " Odlinkovanie %s [%s]\n"

#: ftparchive/writer.cc:262
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Nie je možné vykonať readlink %s"

#: ftparchive/writer.cc:266
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "Nie je možné vykonať unlink %s"

#: ftparchive/writer.cc:273
#, c-format
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Nepodarilo sa zlinkovať %s s %s"

#: ftparchive/writer.cc:283
#, c-format
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " Bol dosiahnutý odlinkovací limit %sB.\n"

#: ftparchive/writer.cc:387
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Archív neobsahuje pole â??packageâ??"

#: ftparchive/writer.cc:395
#: ftparchive/writer.cc:610
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku override\n"

#: ftparchive/writer.cc:440
#: ftparchive/writer.cc:698
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " správcom %s je %s, nie %s\n"

#: ftparchive/writer.cc:620
#, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku â??source overrideâ??\n"

#: ftparchive/writer.cc:624
#, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku â??binary overrideâ??\n"

#: ftparchive/contents.cc:321
#, c-format
msgid "Internal error, could not locate member %s"
msgstr "Vnútorná chyba, nedá sa nájsÅ¥ Ä?asÅ¥ %s"

#: ftparchive/contents.cc:358
#: ftparchive/contents.cc:389
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Zlyhal pokus o pridelenie pamäti"

#: ftparchive/override.cc:34
#: ftparchive/override.cc:142
#, c-format
msgid "Unable to open %s"
msgstr "Nedá sa otvoriť %s"

#: ftparchive/override.cc:60
#: ftparchive/override.cc:166
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Skomolený â??overrideâ?? %s riadok %lu #1"

#: ftparchive/override.cc:74
#: ftparchive/override.cc:178
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Skomolený â??overrideâ?? %s riadok %lu #2"

#: ftparchive/override.cc:88
#: ftparchive/override.cc:191
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Skomolený â??overrideâ?? %s riadok %lu #3"

#: ftparchive/override.cc:127
#: ftparchive/override.cc:201
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Nepodarilo sa preÄ?ítaÅ¥ â??overrideâ?? súbor %s"

#: ftparchive/multicompress.cc:72
#, c-format
msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
msgstr "Neznámy kompresný algoritmus â??%sâ??"

#: ftparchive/multicompress.cc:102
#, c-format
msgid "Compressed output %s needs a compression set"
msgstr "Komprimovaný výstup %s potrebuje kompresnú sadu"

#: ftparchive/multicompress.cc:169
#: methods/rsh.cc:91
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Zlyhalo vytvorenie medziprocesovej rúry k podprocesu"

#: ftparchive/multicompress.cc:195
msgid "Failed to create FILE*"
msgstr "Zlyhalo vytvorenie FILE*"

#: ftparchive/multicompress.cc:198
msgid "Failed to fork"
msgstr "Volanie fork() zlyhalo"

#: ftparchive/multicompress.cc:212
msgid "Compress child"
msgstr "Komprimovať potomka"

#: ftparchive/multicompress.cc:235
#, c-format
msgid "Internal error, failed to create %s"
msgstr "Vnútorná chyba, nepodarilo sa vytvoriť %s"

#: ftparchive/multicompress.cc:286
msgid "Failed to create subprocess IPC"
msgstr "Nedá sa vytvoriť podproces IPC"

#: ftparchive/multicompress.cc:321
msgid "Failed to exec compressor "
msgstr "Nepodarilo sa spustiť kompresor "

#: ftparchive/multicompress.cc:360
msgid "decompressor"
msgstr "dekompresor"

#: ftparchive/multicompress.cc:403
msgid "IO to subprocess/file failed"
msgstr "V/V operácia s podprocesom/súborom zlyhala"

#: ftparchive/multicompress.cc:455
msgid "Failed to read while computing MD5"
msgstr "Chyba Ä?ítania pri výpoÄ?te MD5"

#: ftparchive/multicompress.cc:472
#, c-format
msgid "Problem unlinking %s"
msgstr "Problém s odlinkovaním %s"

#: ftparchive/multicompress.cc:487
#: apt-inst/extract.cc:185
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Premenovanie %s na %s zlyhalo"

#: cmdline/apt-get.cc:124
msgid "Y"
msgstr "Y"

#: cmdline/apt-get.cc:146
#: cmdline/apt-get.cc:1651
#, c-format
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Chyba pri preklade regulárneho výrazu - %s"

#: cmdline/apt-get.cc:241
msgid "The following packages have unmet dependencies:"
msgstr "Nasledovné balíky majú nesplnené závislosti:"

#: cmdline/apt-get.cc:331
#, c-format
msgid "but %s is installed"
msgstr "ale nainštalovaný je %s"

#: cmdline/apt-get.cc:333
#, c-format
msgid "but %s is to be installed"
msgstr "ale inštalovať sa bude %s"

#: cmdline/apt-get.cc:340
msgid "but it is not installable"
msgstr "ale sa nedá nainštalovať"

#: cmdline/apt-get.cc:342
msgid "but it is a virtual package"
msgstr "ale je to virtuálny balík"

#: cmdline/apt-get.cc:345
msgid "but it is not installed"
msgstr "ale nie je nainštalovaný"

#: cmdline/apt-get.cc:345
msgid "but it is not going to be installed"
msgstr "ale sa nebude inštalovať"

#: cmdline/apt-get.cc:350
msgid " or"
msgstr " alebo"

#: cmdline/apt-get.cc:379
msgid "The following NEW packages will be installed:"
msgstr "Nainštalujú sa nasledovné NOV� balíky:"

#: cmdline/apt-get.cc:405
msgid "The following packages will be REMOVED:"
msgstr "Nasledovné balíky sa ODSTR�NIA:"

#: cmdline/apt-get.cc:427
msgid "The following packages have been kept back:"
msgstr "Nasledovné balíky sa ponechajú v súÄ?asnej verzii:"

#: cmdline/apt-get.cc:448
msgid "The following packages will be upgraded:"
msgstr "Nasledovné balíky sa aktualizujú:"

#: cmdline/apt-get.cc:469
msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
msgstr "Nasledovné balíky sa DEGRADUJ�:"

#: cmdline/apt-get.cc:489
msgid "The following held packages will be changed:"
msgstr "Nasledovné pridržané balíky sa zmenia:"

#: cmdline/apt-get.cc:542
#, c-format
msgid "%s (due to %s) "
msgstr "%s (kvôli %s) "

#: cmdline/apt-get.cc:550
msgid ""
"WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
"This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
msgstr ""
"UPOZORNENIE: Nasledovné dôležité balíky sa odstránia.\n"
"Ak presne neviete, Ä?o robíte, tak to NEROBTE!"

#: cmdline/apt-get.cc:581
#, c-format
msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu aktualizovaných, %lu nových nainštalovaných, "

#: cmdline/apt-get.cc:585
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu reinštalovaných, "

#: cmdline/apt-get.cc:587
#, c-format
msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu degradovaných, "

#: cmdline/apt-get.cc:589
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu na odstránenie a %lu neaktualizovaných.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:593
#, c-format
msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
msgstr "%lu iba Ä?iastoÄ?ne nainÅ¡talovaných alebo odstránených.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:667
msgid "Correcting dependencies..."
msgstr "Opravujú sa závislosti..."

#: cmdline/apt-get.cc:670
msgid " failed."
msgstr " zlyhalo."

#: cmdline/apt-get.cc:673
msgid "Unable to correct dependencies"
msgstr "Závislosti sa nedajú opraviť"

#: cmdline/apt-get.cc:676
msgid "Unable to minimize the upgrade set"
msgstr "Sada na aktualizáciu sa nedá minimalizovať"

#: cmdline/apt-get.cc:678
msgid " Done"
msgstr " Hotovo"

#: cmdline/apt-get.cc:682
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
msgstr "Opravu môžete spustiÅ¥ pomocu â??apt-get -f installâ??."

#: cmdline/apt-get.cc:685
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
msgstr "Nesplnené závislosti. Skúste použiť -f."

#: cmdline/apt-get.cc:707
msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
msgstr "UPOZORNENIE: Pri nasledovných balíkoch sa nedá overiť vierohodnosť!"

#: cmdline/apt-get.cc:711
msgid "Authentication warning overridden.\n"
msgstr "Upozornenie o vierohodnosti bolo potlaÄ?ené.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:718
msgid "Install these packages without verification [y/N]? "
msgstr "Nainštalovať tieto nekontrolované balíky [y/N]? "

#: cmdline/apt-get.cc:720
msgid "Some packages could not be authenticated"
msgstr "Nedala sa zistiť vierohodnosť niektorých balíkov"

#: cmdline/apt-get.cc:729
#: cmdline/apt-get.cc:881
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
msgstr "Nastali problémy a -y bolo použité bez --force-yes"

#: cmdline/apt-get.cc:773
msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
msgstr "Vnútorná chyba, InstallPackages bolo volané s poškodenými balíkmi!"

#: cmdline/apt-get.cc:782
msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
msgstr "Je potrebné odstránenie balíka, ale funkcia Odstrániť je vypnutá."

#: cmdline/apt-get.cc:793
msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
msgstr "Vnútorná chyba, Triedenie sa neukonÄ?ilo"

#: cmdline/apt-get.cc:809
#: cmdline/apt-get.cc:1990
#: cmdline/apt-get.cc:2023
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Adresár pre sťahovanie sa nedá zamknúť"

#: cmdline/apt-get.cc:819
#: cmdline/apt-get.cc:2071
#: cmdline/apt-get.cc:2317
#: apt-pkg/cachefile.cc:65
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Nedá sa naÄ?ítaÅ¥ zoznam zdrojov."

#: cmdline/apt-get.cc:834
msgid "How odd.. The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
msgstr "NezvyÄ?ajná udalosÅ¥... Veľkosti nesúhlasia, poÅ¡lite e-mail na apt@packages.debian.org"

#: cmdline/apt-get.cc:839
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB/%sB archívov.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:842
#, c-format
msgid "Need to get %sB of archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB archívov.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:847
#, c-format
msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Po tejto operácii sa na disku použije Ä?alších %sB.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:850
#, c-format
msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Po tejto operácii sa na disku uvoľní %sB.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:864
#: cmdline/apt-get.cc:2166
#, c-format
msgid "Couldn't determine free space in %s"
msgstr "Na %s sa nedá zistiť veľkosť voľného miesta"

#: cmdline/apt-get.cc:871
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s."
msgstr "Na %s nemáte dostatok voľného miesta."

#: cmdline/apt-get.cc:887
#: cmdline/apt-get.cc:907
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr "Zadané â??iba triviálneâ??, ale toto nie je triviálna operácia."

#: cmdline/apt-get.cc:889
msgid "Yes, do as I say!"
msgstr "Ã?no, urob to, Ä?o vravím!"

#: cmdline/apt-get.cc:891
#, c-format
msgid ""
"You are about to do something potentially harmful.\n"
"To continue type in the phrase '%s'\n"
" ?] "
msgstr ""
"Možno sa chystáte vykonaÅ¥ nieÄ?o Å¡kodlivé.\n"
"Ak chcete pokraÄ?ovaÅ¥, opíšte frázu â??%sâ??\n"
" ?]"

#: cmdline/apt-get.cc:897
#: cmdline/apt-get.cc:916
msgid "Abort."
msgstr "Prerušené."

#: cmdline/apt-get.cc:912
msgid "Do you want to continue [Y/n]? "
msgstr "Chcete pokraÄ?ovaÅ¥ [Y/n]? "

#: cmdline/apt-get.cc:984
#: cmdline/apt-get.cc:2214
#: apt-pkg/algorithms.cc:1344
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Zlyhalo stiahnutie %s %s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1002
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Niektoré súbory sa nedajú stiahnuť"

#: cmdline/apt-get.cc:1003
#: cmdline/apt-get.cc:2223
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "SÅ¥ahovanie ukonÄ?ené v režime â??iba stiahnuÅ¥â??"

#: cmdline/apt-get.cc:1009
msgid "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?"
msgstr "Niektoré archívy sa nedajú stiahnuť. Skúste spustiť apt-get update alebo --fix-missing"

#: cmdline/apt-get.cc:1013
msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
msgstr "--fix-missing a výmena média nie sú momentálne podporované"

#: cmdline/apt-get.cc:1018
msgid "Unable to correct missing packages."
msgstr "Chýbajúce balíky sa nedajú opraviť."

#: cmdline/apt-get.cc:1019
msgid "Aborting install."
msgstr "Inštalácia sa prerušuje."

#: cmdline/apt-get.cc:1053
#, c-format
msgid "Note, selecting %s instead of %s\n"
msgstr "Poznámka: %s sa vyberá namiesto %s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1063
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr "Preskakuje sa %s, pretože je už nainštalovaný.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1081
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
msgstr "Balík %s nie je nainštalovaný, nedá sa teda odstrániť\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1092
#, c-format
msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
msgstr "Balík %s je virtuálny balík poskytovaný balíkmi:\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1104
msgid " [Installed]"
msgstr "[Inštalovaný]"

#: cmdline/apt-get.cc:1109
msgid "You should explicitly select one to install."
msgstr "Mali by ste explicitne vybrať jeden na inštaláciu."

#: cmdline/apt-get.cc:1114
#, c-format
msgid ""
"Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
"This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
"is only available from another source\n"
msgstr ""
"Balík %s nie je dostupný, ale odkazuje naÅ? iný balík. Možno to znamená,\n"
"že balík chýba, bol zrušený alebo je dostupný iba z iného zdroja\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1133
msgid "However the following packages replace it:"
msgstr "Avšak nahrádzajú ho nasledovné balíky:"

#: cmdline/apt-get.cc:1136
#, c-format
msgid "Package %s has no installation candidate"
msgstr "Balík %s nemá kandidáta na inštaláciu"

#: cmdline/apt-get.cc:1156
#, c-format
msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
msgstr "Nie je možná reinštalácia %s, pretože sa nedá stiahnuť.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1164
#, c-format
msgid "%s is already the newest version.\n"
msgstr "%s je už najnovšej verzie.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1193
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Nebolo nájdené vydanie â??%sâ?? pre â??%sâ??"

#: cmdline/apt-get.cc:1195
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Nebola nájdená verzia â??%sâ?? pre â??%sâ??"

#: cmdline/apt-get.cc:1201
#, c-format
msgid "Selected version %s (%s) for %s\n"
msgstr "Zvolená verzia %s (%s) pre %s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1338
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "Príkaz update neprijíma žiadne argumenty"

#: cmdline/apt-get.cc:1351
msgid "Unable to lock the list directory"
msgstr "Adresár zoznamov sa nedá zamknúť"

#: cmdline/apt-get.cc:1403
msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
msgstr "Nemajú sa odstraÅ?ovaÅ¥ veci, nespustí sa AutoRemover"

#: cmdline/apt-get.cc:1435
msgid "The following packages were automatically installed and are no longer required:"
msgstr "Nasledovné balíky boli nainštalované automaticky a už viac nie sú potrebné:"

#: cmdline/apt-get.cc:1437
msgid "Use 'apt-get autoremove' to remove them."
msgstr "Na ich odstránenie použite â??apt-get autoremoveâ??."

#: cmdline/apt-get.cc:1442
msgid ""
"Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
"shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
msgstr ""
"Hmm, zdá sa, že AutoRemover nieÄ?o zniÄ?il, Ä?o sa naozaj nemalo staÅ¥.\n"
"Prosím, pošlite hlásenie o chybe balíka apt."

#: cmdline/apt-get.cc:1445
#: cmdline/apt-get.cc:1733
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "Nasledovné informácie vám možno pomôžu vyriešiť túto situáciu:"

#: cmdline/apt-get.cc:1449
msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, AutoRemover nieÄ?o pokazil"

#: cmdline/apt-get.cc:1468
msgid "Internal error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, AllUpgrade pokazil veci"

#: cmdline/apt-get.cc:1523
#, c-format
msgid "Couldn't find task %s"
msgstr "Nebolo možné nájsť úlohu %s"

#: cmdline/apt-get.cc:1638
#: cmdline/apt-get.cc:1674
#, c-format
msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Balík %s sa nedá nájsť"

#: cmdline/apt-get.cc:1661
#, c-format
msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
msgstr "Poznámka: vyberá sa %s pre regulárny výraz â??%sâ??\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1692
#, c-format
msgid "%s set to manually installed.\n"
msgstr "%s je nastavený na manuálnu inštaláciu.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1705
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Na opravu nasledovných môžete spustiÅ¥ â??apt-get -f installâ??:"

#: cmdline/apt-get.cc:1708
msgid "Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution)."
msgstr "Nesplnené závislosti. Skúste spustiÅ¥ â??apt-get -f installâ?? bez balíkov (alebo navrhnite rieÅ¡enie)."

#: cmdline/apt-get.cc:1720
msgid ""
"Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
"distribution that some required packages have not yet been created\n"
"or been moved out of Incoming."
msgstr ""
"Niektoré balíky sa nedajú nainštalovať. To môže znamenať, že požadujete\n"
"nemožnú situáciu, alebo ak používate nestabilnú distribúciu, že\n"
"požadované balíky ešte neboli vytvorené alebo presunuté z fronty\n"
"Novoprichádzajúcich (Incoming) balíkov."

#: cmdline/apt-get.cc:1728
msgid ""
"Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
"the package is simply not installable and a bug report against\n"
"that package should be filed."
msgstr ""
"Pretože ste požiadali iba o jednoduchú operáciu, je takmer isté, že\n"
"balík nie je inštalovateľný a mali by ste zaslať hlásenie o chybe\n"
"(bug report) pre daný balík."

#: cmdline/apt-get.cc:1736
msgid "Broken packages"
msgstr "Poškodené balíky"

#: cmdline/apt-get.cc:1765
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Nainštalujú sa nasledovné extra balíky:"

#: cmdline/apt-get.cc:1854
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Navrhované balíky:"

#: cmdline/apt-get.cc:1855
msgid "Recommended packages:"
msgstr "OdporúÄ?ané balíky:"

#: cmdline/apt-get.cc:1883
msgid "Calculating upgrade... "
msgstr "PrepoÄ?ítava sa aktualizácia... "

#: cmdline/apt-get.cc:1886
#: methods/ftp.cc:702
#: methods/connect.cc:112
msgid "Failed"
msgstr "Chyba"

#: cmdline/apt-get.cc:1891
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"

#: cmdline/apt-get.cc:1958
#: cmdline/apt-get.cc:1966
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, â??problem resolverâ?? nieÄ?o pokazil"

#: cmdline/apt-get.cc:2066
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr "Musíte zadaÅ¥ aspoÅ? jeden balík, pre ktorý sa stiahnu zdrojové texty"

#: cmdline/apt-get.cc:2096
#: cmdline/apt-get.cc:2335
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Nedá sa nájsť zdrojový balík pre %s"

#: cmdline/apt-get.cc:2145
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Preskakuje sa už stiahnutý súbor â??%sâ??\n"

#: cmdline/apt-get.cc:2173
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "Na %s nemáte dostatok voľného miesta"

#: cmdline/apt-get.cc:2179
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB/%sB zdrojových archívov.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:2182
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB zdrojových archívov.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:2188
#, c-format
msgid "Fetch source %s\n"
msgstr "Stiahnuť zdroj %s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:2219
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Zlyhalo stiahnutie niektorých archívov."

#: cmdline/apt-get.cc:2247
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Preskakuje sa rozbalenie už rozbaleného zdroja v %s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:2259
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz na rozbalenie â??%sâ?? zlyhal.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:2260
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr "Skontrolujte, Ä?i je nainÅ¡talovaný balík â??dpkg-devâ??.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:2277
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz na zostavenie â??%sâ?? zlyhal.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:2296
msgid "Child process failed"
msgstr "Proces potomka zlyhal"

#: cmdline/apt-get.cc:2312
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr "Musíte zadaÅ¥ aspoÅ? jeden balík, pre ktorý sa budú overovaÅ¥ závislosti na zostavenie"

#: cmdline/apt-get.cc:2340
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Nedajú sa získať závislosti na zostavenie %s"

#: cmdline/apt-get.cc:2360
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s nemá žiadne závislosti na zostavenie.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:2412
#, c-format
msgid "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be found"
msgstr "%s závislosť pre %s sa nemôže splniť, pretože sa nedá nájsť balík %s"

#: cmdline/apt-get.cc:2465
#, c-format
msgid "%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of package %s can satisfy version requirements"
msgstr "%s závislosť pre %s sa nedá splniť, protože sa nedá nájsť verzia balíka %s, ktorá zodpovedá požiadavke na verziu"

#: cmdline/apt-get.cc:2501
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr "Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: Inštalovaný balík %s je príliš nový"

#: cmdline/apt-get.cc:2526
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: %s"

#: cmdline/apt-get.cc:2540
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Závislosti na zostavenie %s sa nedajú splniť."

#: cmdline/apt-get.cc:2544
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Spracovanie závislostí na zostavenie zlyhalo"

#: cmdline/apt-get.cc:2576
msgid "Supported modules:"
msgstr "Podporované moduly:"

#: cmdline/apt-get.cc:2617
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
"    apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
"    apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
"installing packages. The most frequently used commands are update\n"
"and install.\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  update - Retrieve new lists of packages\n"
"  upgrade - Perform an upgrade\n"
"  install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
"  remove - Remove packages\n"
"  autoremove - Remove automatically all unused packages\n"
"  purge - Remove and purge packages\n"
"  source - Download source archives\n"
"  build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
"  dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
"  dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
"  clean - Erase downloaded archive files\n"
"  autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
"  check - Verify that there are no broken dependencies\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
" -s No-act. Perform ordering simulation\n"
" -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
" -f Attempt to correct a system with broken dependencies in place\n"
" -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
" -u Show a list of upgraded packages as well\n"
" -b Build the source package after fetching it\n"
" -V Show verbose version numbers\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
"pages for more information and options.\n"
"            This APT has Super Cow Powers.\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-get [voľby] príkaz\n"
"     apt-get [voľby] install|remove balík1 [balík2 ...]\n"
"     apt-get [voľby] source balík1 [balík2 ...]\n"
"\n"
"apt-get je jednoduché rozhranie na príkazovom riadku pre sťahovanie\n"
"a inštaláciu balíkov. Najpoužívanejšími príkazmi sú update a install.\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
"  update     - Získa nové zoznamy balíkov\n"
"  upgrade     - Vykoná aktualizáciu\n"
"  install     - Nainštaluje nové balíky (balík je libc6, nie libc6.deb)\n"
"  remove     - Odstráni balíky\n"
"  autoremove   - Automaticky odstráni všetky nepoužité balíky\n"
"  purge      - Odstráni a vyÄ?istí balíky\n"
"  source     - Stiahne zdrojové archívy\n"
"  build-dep    - Nastaví závislosti kompilácie pre zdrojové balíky\n"
"  dist-upgrade  - Aktualizácia distribúcie, viÄ? apt-get(8)\n"
"  dselect-upgrade - Riadi sa podľa výberu v dselect-e\n"
"  clean      - Zmaže stiahnuté archívy\n"
"  autoclean    - Zmaže staré stiahnuté archívy\n"
"  check      - Overí, Ä?i neexistujú poÅ¡kodené závislosti\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Tento pomocník\n"
" -q Nezobrazí indikátor priebehu - pre záznam\n"
" -qq Zobrazí iba chyby\n"
" -d Iba stiahne - neinštaluje ani nerozbaľuje archívy\n"
" -s Žiadna akcia. Iba simuluje postupnosť pripravených akcií\n"
" -y Na všetky otázky odpovedá �no\n"
" -f Pokúsi sa opraviť systém s poškodenými závislosťami\n"
" -m Skúsi pokraÄ?ovaÅ¥, aj keÄ? sa nepodarí nájsÅ¥ archívy\n"
" -u Zobrazí tiež zoznam aktualizovaných balíkov\n"
" -b Po stiahnutí zdrojového balíka ho aj skompiluje\n"
" -V Zobrazí Ä?ísla verzií\n"
" -c=? NaÄ?íta tento konfiguraÄ?ný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
"Viac volieb nájdete v manuálových stránkach apt-get(8), sources.list(5)\n"
"a apt.conf(5).\n"
"            Tento APT má schopnosti posvätnej kravy.\n"

#: cmdline/acqprogress.cc:55
msgid "Hit "
msgstr "Už existuje "

#: cmdline/acqprogress.cc:79
msgid "Get:"
msgstr "Získava sa:"

#: cmdline/acqprogress.cc:110
msgid "Ign "
msgstr "Ign "

#: cmdline/acqprogress.cc:114
msgid "Err "
msgstr "Chyba "

#: cmdline/acqprogress.cc:135
#, c-format
msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
msgstr "%sB sa stiahlo za %s (%sB/s)\n"

#: cmdline/acqprogress.cc:225
#, c-format
msgid " [Working]"
msgstr " [Prebieha spracovanie]"

#: cmdline/acqprogress.cc:271
#, c-format
msgid ""
"Media change: please insert the disc labeled\n"
" '%s'\n"
"in the drive '%s' and press enter\n"
msgstr ""
"Výmena média: Vložte disk s názvom\n"
" â??%sâ??\n"
"do mechaniky â??%sâ?? a stlaÄ?te Enter\n"

#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:86
msgid "Unknown package record!"
msgstr "Neznámy záznam o balíku!"

#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:150
msgid ""
"Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used\n"
"to indicate what kind of file it is.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text\n"
" -s  Use source file sorting\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-sortpkgs [voľby] súbor1 [súbor2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs je jednoduchý nástroj na zotriedenie súborov Packages.\n"
"Voľbou -s si zvolíte typ súboru.\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h  Tento pomocník\n"
" -s  Zotriedi zdrojový súbor\n"
" -c=? NaÄ?íta tento konfiguraÄ?ný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"

#: dselect/install:32
msgid "Bad default setting!"
msgstr "Chybné predvolené nastavenie!"

#: dselect/install:51
#: dselect/install:83
#: dselect/install:87
#: dselect/install:94
#: dselect/install:105
#: dselect/update:45
msgid "Press enter to continue."
msgstr "StlaÄ?te Enter, ak chcete pokraÄ?ovaÅ¥."

#: dselect/install:91
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr "Chcete odstrániť všetky doteraz stiahnuté .deb súbory?"

#: dselect/install:101
msgid "Some errors occurred while unpacking. I'm going to configure the"
msgstr "Pri rozbaľovaní došlo k nejakým chybám. Teraz sa nastavia"

#: dselect/install:102
msgid "packages that were installed. This may result in duplicate errors"
msgstr "balíky, ktoré sa nainštalovali. Môže to spôsobiť chybové správy"

#: dselect/install:103
msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
msgstr "o nesplnených závislostiach. Je to v poriadku, dôležité sú iba"

#: dselect/install:104
msgid "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr "chyby nad touto správou. Opravte ich a potom znovu spusťte [I]nštalovať"

#: dselect/update:30
msgid "Merging available information"
msgstr "ZluÄ?ujú sa dostupné informácie"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:114
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Vytvorenie rúry zlyhalo"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:141
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Spustenie gzip zlyhalo "

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:178
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:204
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Porušený archív"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:193
msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
msgstr "Kontrolný súÄ?et pre tar zlyhal, archív je poÅ¡kodený"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:296
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Neznáma hlaviÄ?ka TARu typ %u, Ä?len %s"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:70
msgid "Invalid archive signature"
msgstr "Neplatný podpis archívu"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:78
msgid "Error reading archive member header"
msgstr "Chyba pri Ä?ítaní záhlavia prvku archívu"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:90
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:102
msgid "Invalid archive member header"
msgstr "Neplatné záhlavie prvku archívu"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:128
msgid "Archive is too short"
msgstr "Archív je príliš krátky"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:132
msgid "Failed to read the archive headers"
msgstr "Chyba pri Ä?ítaní hlaviÄ?iek archívu"

#: apt-inst/filelist.cc:380
msgid "DropNode called on still linked node"
msgstr "Pokus o uvoľnenie uzla (DropNode) na stále prepojenom uzle"

#: apt-inst/filelist.cc:412
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "Hashovací prvok sa nedá nájsť!"

#: apt-inst/filelist.cc:459
msgid "Failed to allocate diversion"
msgstr "Nedá sa alokovať diverzia"

#: apt-inst/filelist.cc:464
msgid "Internal error in AddDiversion"
msgstr "Vnútorná chyba pri AddDiversion"

#: apt-inst/filelist.cc:477
#, c-format
msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
msgstr "Pokus o prepísanie diverzie, %s -> %s a %s/%s"

#: apt-inst/filelist.cc:506
#, c-format
msgid "Double add of diversion %s -> %s"
msgstr "Dvojité pridanie diverzie %s -> %s"

#: apt-inst/filelist.cc:549
#, c-format
msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr "Duplicitný konfiguraÄ?ný súbor %s/%s"

#: apt-inst/dirstream.cc:41
#: apt-inst/dirstream.cc:46
#: apt-inst/dirstream.cc:49
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Zápis súboru %s zlyhal"

#: apt-inst/dirstream.cc:92
#: apt-inst/dirstream.cc:100
#, c-format
msgid "Failed to close file %s"
msgstr "Zatvorenie súboru %s zlyhalo"

#: apt-inst/extract.cc:93
#: apt-inst/extract.cc:164
#, c-format
msgid "The path %s is too long"
msgstr "Cesta %s je príliš dlhá"

#: apt-inst/extract.cc:124
#, c-format
msgid "Unpacking %s more than once"
msgstr "%s sa rozbaľuje viackrát"

#: apt-inst/extract.cc:134
#, c-format
msgid "The directory %s is diverted"
msgstr "Adresár %s je divertovaný"

#: apt-inst/extract.cc:144
#, c-format
msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
msgstr "Balík sa pokúša zapisovať do diverzného cieľa %s/%s"

#: apt-inst/extract.cc:154
#: apt-inst/extract.cc:297
msgid "The diversion path is too long"
msgstr "Diverzná cesta je príliš dlhá"

#: apt-inst/extract.cc:240
#, c-format
msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
msgstr "Adresár %s sa nahradí neadresárom"

#: apt-inst/extract.cc:280
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr "Nedá sa nájsť uzol v jeho hashovacej oblasti"

#: apt-inst/extract.cc:284
msgid "The path is too long"
msgstr "Cesta je príliš dlhá"

#: apt-inst/extract.cc:414
#, c-format
msgid "Overwrite package match with no version for %s"
msgstr "Prepísať zodpovedajúci balík bez udania verzie pre %s"

#: apt-inst/extract.cc:431
#, c-format
msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
msgstr "Súbor %s/%s prepisuje ten z balíka %s"

#: apt-inst/extract.cc:464
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:821
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:150
#: apt-pkg/sourcelist.cc:320
#: apt-pkg/acquire.cc:418
#: apt-pkg/clean.cc:34
#, c-format
msgid "Unable to read %s"
msgstr "Nedá sa naÄ?ítaÅ¥ %s"

#: apt-inst/extract.cc:491
#, c-format
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "Nedá sa vyhodnotiť %s"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:51
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:57
#, c-format
msgid "Failed to remove %s"
msgstr "Odstránenie %s zlyhalo"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:106
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:108
#, c-format
msgid "Unable to create %s"
msgstr "Nedá sa vytvoriť %s"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:114
#, c-format
msgid "Failed to stat %sinfo"
msgstr "Vyhodnotenie %sinfo zlyhalo"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:119
msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
msgstr "Adresáre info a temp musia byť na tom istom súborovom systéme"

#. Build the status cache
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:135
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:748
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:817
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:822
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:945
msgid "Reading package lists"
msgstr "NaÄ?ítavajú sa zoznamy balíkov"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:176
#, c-format
msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
msgstr "Nedá sa zmeniť na admin adresár %sinfo"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:197
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:351
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:444
msgid "Internal error getting a package name"
msgstr "Vnútorná chyba pri získavaní názvu balíka"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:201
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:382
msgid "Reading file listing"
msgstr "NaÄ?ítava sa zoznam súborov"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:212
#, c-format
msgid "Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file then make it empty and immediately re-install the same version of the package!"
msgstr "Otvorenie súboru zoznamov â??%sinfo/%sâ?? zlyhalo. Ak nemôžete obnoviÅ¥ tento súbor, vytvorte nový prázdny a ihneÄ? znovu nainÅ¡talujte tú istú verziu balíka!"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:225
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:238
#, c-format
msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
msgstr "Chyba pri Ä?ítaní súboru so zoznamami %sinfo/%s"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:262
msgid "Internal error getting a node"
msgstr "Vnútorná chyba pri získavaní uzla"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:305
#, c-format
msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
msgstr "Zlyhalo otvorenie súboru s diverziami %sdiversions"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:320
msgid "The diversion file is corrupted"
msgstr "Diverzný súbor je porušený"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:327
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:332
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:337
#, c-format
msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
msgstr "Neplatný riadok v diverznom súbore: %s"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:358
msgid "Internal error adding a diversion"
msgstr "Vnútorná chyba pri pridávaní diverzie"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:379
msgid "The pkg cache must be initialized first"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť balíkov sa musí najprv inicializovať"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:439
#, c-format
msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
msgstr "Chyba pri hľadaní Balíka: hlaviÄ?ka, pozícia %lu"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:461
#, c-format
msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
msgstr "Zlá sekcia ConfFile v stavovom súbore na pozícii %lu"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:466
#, c-format
msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
msgstr "Chyba pri spracovaní MD5. Pozícia %lu"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:38
#: apt-inst/deb/debfile.cc:43
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba Ä?asÅ¥ â??%sâ??"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:50
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba Ä?asÅ¥ â??%sâ??, â??%sâ?? alebo â??%sâ??"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:110
#, c-format
msgid "Couldn't change to %s"
msgstr "Nedá sa prejsť do %s"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:140
msgid "Internal error, could not locate member"
msgstr "Vnútorná chyba, nedá sa nájsÅ¥ Ä?len"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:173
msgid "Failed to locate a valid control file"
msgstr "Nedá sa nájsť platný riadiaci súbor"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:258
msgid "Unparsable control file"
msgstr "Nespracovateľný riadiaci súbor"

#: methods/cdrom.cc:114
#, c-format
msgid "Unable to read the cdrom database %s"
msgstr "Nedá sa Ä?ítaÅ¥ databáza na cdrom %s"

#: methods/cdrom.cc:123
msgid "Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs"
msgstr "Pre pridanie CD do APT použijte apt-cdrom. apt-get update sa nedá využiť na pridávanie nových CD."

#: methods/cdrom.cc:131
msgid "Wrong CD-ROM"
msgstr "Chybné CD"

#: methods/cdrom.cc:166
#, c-format
msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr "Nedá sa odpojiť CD-ROM v %s - možno sa ešte používa."

#: methods/cdrom.cc:171
msgid "Disk not found."
msgstr "Disk sa nenašiel."

#: methods/cdrom.cc:179
#: methods/file.cc:79
#: methods/rsh.cc:264
msgid "File not found"
msgstr "Súbor sa nenašiel"

#: methods/copy.cc:43
#: methods/gzip.cc:141
#: methods/gzip.cc:150
#: methods/rred.cc:234
#: methods/rred.cc:243
msgid "Failed to stat"
msgstr "Vyhodnotenie zlyhalo"

#: methods/copy.cc:80
#: methods/gzip.cc:147
#: methods/rred.cc:240
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Zlyhalo nastavenie Ä?asu zmeny"

#: methods/file.cc:44
msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
msgstr "Neplatné URI, lokálne URI nesmie zaÄ?ínaÅ¥ s //"

#. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
#: methods/ftp.cc:162
msgid "Logging in"
msgstr "Prihlasovanie"

#: methods/ftp.cc:168
msgid "Unable to determine the peer name"
msgstr "Nedá sa zistiť názov druhej strany"

#: methods/ftp.cc:173
msgid "Unable to determine the local name"
msgstr "Nedá sa zistiť lokálny názov"

#: methods/ftp.cc:204
#: methods/ftp.cc:232
#, c-format
msgid "The server refused the connection and said: %s"
msgstr "Server zamietol naše spojenie s chybou: %s"

#: methods/ftp.cc:210
#, c-format
msgid "USER failed, server said: %s"
msgstr "Zlyhalo zadanie používateľa, server odpovedal: %s"

#: methods/ftp.cc:217
#, c-format
msgid "PASS failed, server said: %s"
msgstr "Zlyhalo zadanie hesla, server odpovedal: %s"

#: methods/ftp.cc:237
msgid "A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin is empty."
msgstr "Bol zadaný proxy server, ale nie prihlasovací skript. Acquire::ftp::ProxyLogin je prázdny."

#: methods/ftp.cc:265
#, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr "Príkaz â??%sâ?? prihlasovacieho skriptu zlyhal, server odpovedal: %s"

#: methods/ftp.cc:291
#, c-format
msgid "TYPE failed, server said: %s"
msgstr "Zlyhalo zadanie typu, server odpovedal: %s"

#: methods/ftp.cc:329
#: methods/ftp.cc:440
#: methods/rsh.cc:183
#: methods/rsh.cc:226
msgid "Connection timeout"
msgstr "Uplynul Ä?as spojenia"

#: methods/ftp.cc:335
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Server ukonÄ?il spojenie"

#: methods/ftp.cc:338
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:538
#: methods/rsh.cc:190
msgid "Read error"
msgstr "Chyba pri Ä?ítaní"

#: methods/ftp.cc:345
#: methods/rsh.cc:197
msgid "A response overflowed the buffer."
msgstr "OdpoveÄ? preplnila zásobník."

#: methods/ftp.cc:362
#: methods/ftp.cc:374
msgid "Protocol corruption"
msgstr "Narušenie protokolu"

#: methods/ftp.cc:446
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:577
#: methods/rsh.cc:232
msgid "Write error"
msgstr "Chyba pri zápise"

#: methods/ftp.cc:687
#: methods/ftp.cc:693
#: methods/ftp.cc:729
msgid "Could not create a socket"
msgstr "Nedá sa vytvoriť socket"

#: methods/ftp.cc:698
msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
msgstr "Nedá sa pripojiÅ¥ dátový socket, uplynul Ä?as spojenia"

#: methods/ftp.cc:704
msgid "Could not connect passive socket."
msgstr "Nedá sa pripojiť pasívny socket."

#: methods/ftp.cc:722
msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
msgstr "getaddrinfo nezískal poÄ?úvajúci socket"

#: methods/ftp.cc:736
msgid "Could not bind a socket"
msgstr "Nedá sa nadviazať socket"

#: methods/ftp.cc:740
msgid "Could not listen on the socket"
msgstr "Na sockete sa nedá poÄ?úvaÅ¥"

#: methods/ftp.cc:747
msgid "Could not determine the socket's name"
msgstr "Názov socketu sa nedá zistiť"

#: methods/ftp.cc:779
msgid "Unable to send PORT command"
msgstr "Príkaz PORT sa nedá odoslať"

#: methods/ftp.cc:789
#, c-format
msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
msgstr "Neznáma rodina adries %u (AF_*)"

#: methods/ftp.cc:798
#, c-format
msgid "EPRT failed, server said: %s"
msgstr "Zlyhalo zadanie EPRT, server odpovedal: %s"

#: methods/ftp.cc:818
msgid "Data socket connect timed out"
msgstr "Uplynulo spojenie dátového socketu"

#: methods/ftp.cc:825
msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Spojenie sa nedá prijať"

#: methods/ftp.cc:864
#: methods/http.cc:959
#: methods/rsh.cc:303
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Problém s hašovaním súboru"

#: methods/ftp.cc:877
#, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Súbor sa nedá stiahnuÅ¥, server odpovedal â??%sâ??"

#: methods/ftp.cc:892
#: methods/rsh.cc:322
msgid "Data socket timed out"
msgstr "Uplynula doba dátového socketu"

#: methods/ftp.cc:922
#, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Prenos dát zlyhal, server odpovedal â??%sâ??"

#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:997
msgid "Query"
msgstr "Dotaz"

#: methods/ftp.cc:1109
msgid "Unable to invoke "
msgstr "Nedá sa vyvolať "

#: methods/connect.cc:70
#, c-format
msgid "Connecting to %s (%s)"
msgstr "Pripája sa k %s (%s)"

#: methods/connect.cc:81
#, c-format
msgid "[IP: %s %s]"
msgstr "[IP: %s %s]"

#: methods/connect.cc:90
#, c-format
msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
msgstr "Nedá sa vytvoriť socket pre %s (f=%u t=%u p=%u)"

#: methods/connect.cc:96
#, c-format
msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
msgstr "Nedá sa nadviazať spojenie na %s:%s (%s)."

#: methods/connect.cc:104
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
msgstr "Nedá sa pripojiÅ¥ k %s:%s (%s), uplynul Ä?as spojenia"

#: methods/connect.cc:119
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
msgstr "Nedá sa pripojiť k %s:%s (%s)."

#. We say this mainly because the pause here is for the
#. ssh connection that is still going
#: methods/connect.cc:147
#: methods/rsh.cc:425
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Pripája sa k %s"

#: methods/connect.cc:165
#: methods/connect.cc:184
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Nie je možné preložiÅ¥ â??%sâ??"

#: methods/connect.cc:190
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "DoÄ?asné zlyhanie pri preklade â??%sâ??"

#: methods/connect.cc:193
#, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i)"
msgstr "NieÄ?o veľmi zlé sa prihodilo pri preklade â??%s:%sâ?? (%i)"

#: methods/connect.cc:240
#, c-format
msgid "Unable to connect to %s %s:"
msgstr "Nedá sa pripojiť k %s %s:"

#: methods/gpgv.cc:65
#, c-format
msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
msgstr "Zväzok kľúÄ?ov â??%sâ?? je nedostupný."

#: methods/gpgv.cc:101
msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
msgstr "CHYBA: zoznam argumentov z Acquire::gpgv::Options je príliÅ¡ dlhý. UkonÄ?uje sa."

#: methods/gpgv.cc:205
msgid "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr "Vnútorná chyba: Správna signatúra, ale sa nedá zistiÅ¥ odtlaÄ?ok kľúÄ?a?!"

#: methods/gpgv.cc:210
msgid "At least one invalid signature was encountered."
msgstr "Bola zistená aspoÅ? jedna nesprávna signatúra."

#: methods/gpgv.cc:214
#, c-format
msgid "Could not execute '%s' to verify signature (is gpgv installed?)"
msgstr "Nedá sa spustiÅ¥ â??%sâ?? na kontrolu signatúry (je nainÅ¡talované gpgv?)"

#: methods/gpgv.cc:219
msgid "Unknown error executing gpgv"
msgstr "Neznáma chyba pri spustení gpgv"

#: methods/gpgv.cc:250
msgid "The following signatures were invalid:\n"
msgstr "Nasledovné signatúry sú neplatné:\n"

#: methods/gpgv.cc:257
msgid "The following signatures couldn't be verified because the public key is not available:\n"
msgstr "Nasledovné signatúry sa nedajú overiÅ¥, pretože nie je dostupný verejný kľúÄ?:\n"

#: methods/gzip.cc:64
#, c-format
msgid "Couldn't open pipe for %s"
msgstr "Nedá sa otvoriť rúra pre %s"

#: methods/gzip.cc:109
#, c-format
msgid "Read error from %s process"
msgstr "Chyba pri Ä?ítaní z procesu %s"

#: methods/http.cc:377
msgid "Waiting for headers"
msgstr "Ä?aká sa na hlaviÄ?ky"

#: methods/http.cc:523
#, c-format
msgid "Got a single header line over %u chars"
msgstr "Získal sa jeden riadok hlaviÄ?ky cez %u znakov"

#: methods/http.cc:531
msgid "Bad header line"
msgstr "Chybná hlaviÄ?ka"

#: methods/http.cc:550
#: methods/http.cc:557
msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
msgstr "HTTP server poslal neplatnú hlaviÄ?ku odpovede"

#: methods/http.cc:586
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
msgstr "HTTP server poslal neplatnú hlaviÄ?ku Content-Length"

#: methods/http.cc:601
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
msgstr "HTTP server poslal neplatnú hlaviÄ?ku Content-Range"

#: methods/http.cc:603
msgid "This HTTP server has broken range support"
msgstr "Tento HTTP server má poškodenú podporu rozsahov"

#: methods/http.cc:627
msgid "Unknown date format"
msgstr "Neznámy formát dátumu"

#: methods/http.cc:774
msgid "Select failed"
msgstr "Výber zlyhal"

#: methods/http.cc:779
msgid "Connection timed out"
msgstr "Uplynul Ä?as spojenia"

#: methods/http.cc:802
msgid "Error writing to output file"
msgstr "Chyba zápisu do výstupného súboru"

#: methods/http.cc:833
msgid "Error writing to file"
msgstr "Chyba zápisu do súboru"

#: methods/http.cc:861
msgid "Error writing to the file"
msgstr "Chyba zápisu do tohto súboru"

#: methods/http.cc:875
msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
msgstr "Chyba pri Ä?ítaní zo servera. Druhá strana ukonÄ?ila spojenie"

#: methods/http.cc:877
msgid "Error reading from server"
msgstr "Chyba pri Ä?ítaní zo servera"

#: methods/http.cc:1104
msgid "Bad header data"
msgstr "Zlé dátové záhlavie"

#: methods/http.cc:1121
#: methods/http.cc:1176
msgid "Connection failed"
msgstr "Spojenie zlyhalo"

#: methods/http.cc:1228
msgid "Internal error"
msgstr "Vnútorná chyba"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:80
msgid "Can't mmap an empty file"
msgstr "Nedá sa vykonať mmap prázdneho súboru"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:85
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
msgstr "Nedá sa urobiť mmap %lu bajtov"

#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:1014
#, c-format
msgid "Selection %s not found"
msgstr "Voľba %s nenájdená"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:439
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr "Nerozpoznaná skratka typu: â??%câ??"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:497
#, c-format
msgid "Opening configuration file %s"
msgstr "Otvára sa konfiguraÄ?ný súbor %s"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:662
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Blok zaÄ?ína bez názvu."

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:681
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Skomolená znaÄ?ka"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:698
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Za hodnotou nasledujú chybné údaje"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:738
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Direktívy sa dajú vykonať len na najvyššej úrovni"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:745
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Príliš mnoho vnorených prepojení (include)"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:749
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:754
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Zahrnuté odtiaľ"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:758
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Nepodporovaná direktíva â??%sâ??"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:809
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Na konci súboru sú chybné údaje"

#: apt-pkg/contrib/progress.cc:153
#, c-format
msgid "%c%s... Error!"
msgstr "%c%s... Chyba!"

#: apt-pkg/contrib/progress.cc:155
#, c-format
msgid "%c%s... Done"
msgstr "%c%s... Hotovo"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:77
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Parameter príkazového riadka â??%câ?? [z %s] je neznámy"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:103
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:111
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:119
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
msgstr "Nezrozumiteľný parameter %s na príkazovom riadku"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:124
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Parameter príkazového riadku %s nie je pravdivostná hodnota"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:163
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:184
#, c-format
msgid "Option %s requires an argument."
msgstr "Voľba %s vyžaduje argument."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:198
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:204
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr "Parameter %s: Zadanie konfiguraÄ?nej položky musí obsahovaÅ¥ =<hodn>."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:234
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Voľba %s vyžaduje ako argument celé Ä?íslo (integer), nie â??%sâ??"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:265
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Voľba â??%sâ?? je príliÅ¡ dlhá"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:298
#, c-format
msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
msgstr "Nezrozumiteľný význam %s, skúste true alebo false. "

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:348
#, c-format
msgid "Invalid operation %s"
msgstr "Neplatná operácia %s"

#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:52
#, c-format
msgid "Unable to stat the mount point %s"
msgstr "Prípojný bod %s sa nedá vyhodnotiť"

#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:146
#: apt-pkg/acquire.cc:424
#: apt-pkg/clean.cc:40
#, c-format
msgid "Unable to change to %s"
msgstr "Nedá sa prejsť do %s"

#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:187
msgid "Failed to stat the cdrom"
msgstr "Nedá sa vyhodnotiť cdrom"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:149
#, c-format
msgid "Not using locking for read only lock file %s"
msgstr "Zamykanie pre súbor zámku %s, ktorý je iba na Ä?ítanie, sa nepoužíva"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:154
#, c-format
msgid "Could not open lock file %s"
msgstr "Súbor zámku %s sa nedá otvoriť"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:172
#, c-format
msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
msgstr "Zamykanie pre súbor zámku %s pripojený cez nfs sa nepoužíva"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:176
#, c-format
msgid "Could not get lock %s"
msgstr "Zámok %s sa nedá získať"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:444
#, c-format
msgid "Waited for %s but it wasn't there"
msgstr "Ä?akalo sa na %s, ale nebolo to tam"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:454
#, c-format
msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
msgstr "Podproces %s obdržal chybu segmentácie."

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:457
#, c-format
msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
msgstr "Podproces %s vrátil chybový kód (%u)"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:459
#, c-format
msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
msgstr "Podproces %s neoÄ?akávane skonÄ?il"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:503
#, c-format
msgid "Could not open file %s"
msgstr "Nedá sa otvoriť súbor %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:559
#, c-format
msgid "read, still have %lu to read but none left"
msgstr "Ä?ítanie, stále treba preÄ?ítaÅ¥ %lu, ale už niÄ? neostáva"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:589
#, c-format
msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
msgstr "zápis, stále treba zapísať %lu, no nedá sa to"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:664
msgid "Problem closing the file"
msgstr "Problém pri zatváraní súboru"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:670
msgid "Problem unlinking the file"
msgstr "Problém pri odstraÅ?ovaní súboru"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:681
msgid "Problem syncing the file"
msgstr "Problém pri synchronizovaní súboru"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:132
msgid "Empty package cache"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť balíkov je prázdna"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:138
msgid "The package cache file is corrupted"
msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov je poškodený"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:143
msgid "The package cache file is an incompatible version"
msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov je nezluÄ?iteľnej verzie"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:148
#, c-format
msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
msgstr "Tento APT nepodporuje systém na správu verzií â??%sâ??"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:153
msgid "The package cache was built for a different architecture"
msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov bol vytvorený pre inú architektúru"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:224
msgid "Depends"
msgstr "Závisí na"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:224
msgid "PreDepends"
msgstr "Predzávisí na"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:224
msgid "Suggests"
msgstr "Navrhuje"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:225
msgid "Recommends"
msgstr "OdporúÄ?a"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:225
msgid "Conflicts"
msgstr "Koliduje s"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:225
msgid "Replaces"
msgstr "Nahrádza"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:226
msgid "Obsoletes"
msgstr "ZneplatÅ?uje"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:226
msgid "Breaks"
msgstr "Kazí"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:237
msgid "important"
msgstr "dôležitý"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:237
msgid "required"
msgstr "požadovaný"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:237
msgid "standard"
msgstr "štandardný"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:238
msgid "optional"
msgstr "voliteľný"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:238
msgid "extra"
msgstr "extra"

#: apt-pkg/depcache.cc:121
#: apt-pkg/depcache.cc:150
msgid "Building dependency tree"
msgstr "Vytvára sa strom závislostí"

#: apt-pkg/depcache.cc:122
msgid "Candidate versions"
msgstr "Kandidátske verzie"

#: apt-pkg/depcache.cc:151
msgid "Dependency generation"
msgstr "Generovanie závislostí"

#: apt-pkg/depcache.cc:172
#: apt-pkg/depcache.cc:191
#: apt-pkg/depcache.cc:195
msgid "Reading state information"
msgstr "NaÄ?ítavajú sa stavové informácie"

#: apt-pkg/depcache.cc:219
#, c-format
msgid "Failed to open StateFile %s"
msgstr "Nie je možné otvoriť StateFile %s"

#: apt-pkg/depcache.cc:225
#, c-format
msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
msgstr "Nie je možné zapísaÅ¥ doÄ?asný StateFile %s"

#: apt-pkg/tagfile.cc:102
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Súbor %s sa nedá spracovať (1)"

#: apt-pkg/tagfile.cc:189
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Súbor %s sa nedá spracovať (2)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:90
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (URI)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:92
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (dist)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:95
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (spracovanie URI)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:101
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (absolútny dist)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:108
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (spracovanie dist)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:199
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Otvára sa %s"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:216
#: apt-pkg/cdrom.cc:448
#, c-format
msgid "Line %u too long in source list %s."
msgstr "Riadok %u v zozname zdrojov %s je príliš dlhý."

#: apt-pkg/sourcelist.cc:236
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Skomolený riadok %u v zozname zdrojov %s (typ)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:240
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Typ â??%sâ?? je neznámy na riadku %u v zozname zdrojov %s"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:248
#: apt-pkg/sourcelist.cc:251
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
msgstr "Skomolený riadok %u v zozname zdrojov %s (id výrobcu)"

#: apt-pkg/packagemanager.cc:428
#, c-format
msgid "This installation run will require temporarily removing the essential package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
msgstr "Tento beh inÅ¡talácie si vyžiada doÄ?asné odstránenie kľúÄ?ového balíka %s kvôli sluÄ?ke v Conflicts/Pre-Depends. Ä?asto je to nevhodné, ale ak to chcete naozaj urobiÅ¥, aktivujte možnosÅ¥ APT::Force-LoopBreak."

#: apt-pkg/pkgrecords.cc:32
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Indexový súbor typu â??%sâ?? nie je podporovaný"

#: apt-pkg/algorithms.cc:247
#, c-format
msgid "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr "Je nutné preinštalovať balík %s, ale nedá sa nájsť jeho archív."

#: apt-pkg/algorithms.cc:1106
msgid "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages."
msgstr "Chyba, pkgProblemResolver::Resolve vytvára poruchy, Ä?o môže být spôsobené pridržanými balíkmi."

#: apt-pkg/algorithms.cc:1108
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr "Problémy sa nedajú opraviť, niektoré balíky držíte v poškodenom stave."

#: apt-pkg/algorithms.cc:1370
#: apt-pkg/algorithms.cc:1372
msgid "Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead."
msgstr "Niektoré indexové súbory sa nepodarilo stiahnuť, boli ignorované alebo sa použili staršie verzie."

#: apt-pkg/acquire.cc:59
#, c-format
msgid "Lists directory %spartial is missing."
msgstr "Adresár zoznamov %spartial chýba."

#: apt-pkg/acquire.cc:63
#, c-format
msgid "Archive directory %spartial is missing."
msgstr "Archívny adresár %spartial chýba."

#. only show the ETA if it makes sense
#. two days
#: apt-pkg/acquire.cc:827
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
msgstr "Sťahuje sa %li. súbor z %li (zostáva %s)"

#: apt-pkg/acquire.cc:829
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li"
msgstr "Sťahuje sa %li. súbor z %li"

#: apt-pkg/acquire-worker.cc:110
#, c-format
msgid "The method driver %s could not be found."
msgstr "Nedá sa nájsÅ¥ ovládaÄ? spôsobu %s."

#: apt-pkg/acquire-worker.cc:159
#, c-format
msgid "Method %s did not start correctly"
msgstr "Spôsob %s nebol správne spustený"

#: apt-pkg/acquire-worker.cc:399
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press enter."
msgstr "Vložte disk nazvaný â??%sâ?? do mechaniky â??%sâ?? a stlaÄ?te Enter."

#: apt-pkg/init.cc:124
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Systém balíkov â??%sâ?? nie je podporovaný"

#: apt-pkg/init.cc:140
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
msgstr "Nedá sa urÄ?iÅ¥ vhodný typ systému balíkov"

#: apt-pkg/clean.cc:57
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Nie je možné vykonať stat %s."

#: apt-pkg/srcrecords.cc:44
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "Do sources.list musíte zadaÅ¥ nejaký â??sourceâ?? (zdrojový) URI"

#: apt-pkg/cachefile.cc:71
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr "Zoznamy balíkov alebo stavový súbor sa nedajú spracovať alebo otvoriť."

#: apt-pkg/cachefile.cc:75
msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
msgstr "Na opravu týchto problémov môžete skúsiť spustiť apt-get update"

#: apt-pkg/policy.cc:267
msgid "Invalid record in the preferences file, no Package header"
msgstr "Neplatný záznam v súbore â??preferencesâ??, žiadne záhlavie balíka"

#: apt-pkg/policy.cc:289
#, c-format
msgid "Did not understand pin type %s"
msgstr "Nezrozumiteľné pridržanie typu %s"

#: apt-pkg/policy.cc:297
msgid "No priority (or zero) specified for pin"
msgstr "Nebola zadaná žiadna (alebo nulová) priorita na pridržanie"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:72
msgid "Cache has an incompatible versioning system"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť má nezluÄ?iteľný systém na správu verzií"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:115
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewPackage)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:130
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (UsePackage1)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:153
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewFileDesc1)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:178
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (UsePackage2)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:182
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewFileVer1)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:213
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion1)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewVersion1)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:217
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (UsePackage3)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:221
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewVersion2)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:245
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
msgstr "Vyskytla sa chyba pri spracovávaní %s (NewFileDesc2)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:251
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
msgstr "Fíha, prekroÄ?ili ste poÄ?et názvov balíkov, ktoré toto APT zvládne spracovaÅ¥."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:254
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr "Fíha, prekroÄ?ili ste poÄ?et verzií, ktoré toto APT zvládne spracovaÅ¥."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:257
msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
msgstr "Fíha, prekroÄ?ili ste poÄ?et popisov, ktoré toto APT zvládne spracovaÅ¥."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:260
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr "Fíha, prekroÄ?ili ste poÄ?et závislostí, ktoré toto APT zvládne spracovaÅ¥."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:288
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (FindPkg)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:301
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (CollectFileProvides)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:307
#, c-format
msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
msgstr "Pri spracovaní závislostí nebol nájdený balík %s %s"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:678
#, c-format
msgid "Couldn't stat source package list %s"
msgstr "Nedá sa vyhodnotiť zoznam zdrojových balíkov %s"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:763
msgid "Collecting File Provides"
msgstr "Collecting File poskytuje"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:890
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:897
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "V/V chyba pri ukladaní zdrojovej vyrovnávacej pamäti"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:127
#, c-format
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "premenovanie zlyhalo, %s (%s -> %s)."

#: apt-pkg/acquire-item.cc:401
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "Nezhoda kontrolných MD5 súÄ?tov"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:647
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1408
msgid "Hash Sum mismatch"
msgstr "Nezhoda kontrolných haÅ¡ súÄ?tov"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1100
msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
msgstr "Nie sú dostupné žiadne verejné kľúÄ?e ku kľúÄ?om s nasledovnými ID:\n"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1213
#, c-format
msgid "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr "Nedá sa nájsť súbor s balíkom %s. To by mohlo znamenať, že tento balík je potrebné opraviť manuálne (kvôli chýbajúcej architektúre)."

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1272
#, c-format
msgid "I wasn't able to locate file for the %s package. This might mean you need to manually fix this package."
msgstr "Nedá sa nájsť súbor s balíkom %s. Asi budete musieť opraviť tento balík manuálne."

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1313
#, c-format
msgid "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr "Indexové súbory balíka sú narušené. Chýba pole Filename: pre balík %s."

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1400
msgid "Size mismatch"
msgstr "Veľkosti sa nezhodujú"

#: apt-pkg/vendorlist.cc:66
#, c-format
msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
msgstr "Blok výrobcu %s neobsahuje otlaÄ?ok (fingerprint)"

#: apt-pkg/cdrom.cc:529
#, c-format
msgid ""
"Using CD-ROM mount point %s\n"
"Mounting CD-ROM\n"
msgstr ""
"Použije sa CD-ROM prípojný bod %s\n"
"Pripája sa CD-ROM\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:538
#: apt-pkg/cdrom.cc:627
msgid "Identifying.. "
msgstr "Identifikuje sa.."

#: apt-pkg/cdrom.cc:563
#, c-format
msgid "Stored label: %s\n"
msgstr "Uložená menovka: %s \n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:570
#: apt-pkg/cdrom.cc:841
msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
msgstr "CD-ROM sa odpája...\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:590
#, c-format
msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
msgstr "Použije sa prípojný bod CD-ROM %s\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:608
msgid "Unmounting CD-ROM\n"
msgstr "CD-ROM sa odpája\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:612
msgid "Waiting for disc...\n"
msgstr "Ä?aká sa na disk...\n"

#. Mount the new CDROM
#: apt-pkg/cdrom.cc:620
msgid "Mounting CD-ROM...\n"
msgstr "Pripája sa CD-ROM...\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:638
msgid "Scanning disc for index files..\n"
msgstr "Na disku sa hľadajú indexové súbory..\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:678
#, c-format
msgid "Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and %zu signatures\n"
msgstr "Nájdených %zu indexov balíkov, %zu indexov zdrojových balíkov, %zu indexov prekladov a %zu signatúr\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:715
#, c-format
msgid "Found label '%s'\n"
msgstr "Nájdená menovka: â??%sâ??\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:744
msgid "That is not a valid name, try again.\n"
msgstr "Neplatný názov, skúste znova.\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:760
#, c-format
msgid ""
"This disc is called: \n"
"'%s'\n"
msgstr ""
"Názov tohto disku je: \n"
"â??%sâ??\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:764
msgid "Copying package lists..."
msgstr "Kopírujú sa zoznamy balíkov..."

#: apt-pkg/cdrom.cc:790
msgid "Writing new source list\n"
msgstr "Zapisuje sa nový zoznam zdrojov\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:799
msgid "Source list entries for this disc are:\n"
msgstr "Položky zoznamu zdrojov pre tento disk sú:\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:263
#: apt-pkg/indexcopy.cc:823
#, c-format
msgid "Wrote %i records.\n"
msgstr "Zapísaných %i záznamov.\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:265
#: apt-pkg/indexcopy.cc:825
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chýbajúcimi súbormi.\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:268
#: apt-pkg/indexcopy.cc:828
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chybnými súbormi\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:271
#: apt-pkg/indexcopy.cc:831
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chýbajúcimi a %i chybnými súbormi\n"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:486
#, c-format
msgid "Directory '%s' missing"
msgstr "Adresár â??%sâ?? chýba"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:569
#, c-format
msgid "Preparing %s"
msgstr "Pripravuje sa %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:570
#, c-format
msgid "Unpacking %s"
msgstr "Rozbaľuje sa %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:575
#, c-format
msgid "Preparing to configure %s"
msgstr "Pripravuje sa nastavenie %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:576
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:605
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Nastavuje sa %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:578
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:579
#, c-format
msgid "Processing triggers for %s"
msgstr "Spracovávajú sa spúšťaÄ?e %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:581
#, c-format
msgid "Installed %s"
msgstr "Nainštalovaný balík %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:586
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:588
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:589
#, c-format
msgid "Preparing for removal of %s"
msgstr "Pripravuje sa odstránenie %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:591
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:606
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "OdstraÅ?uje sa %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:592
#, c-format
msgid "Removed %s"
msgstr "Odstránený balík %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:597
#, c-format
msgid "Preparing to completely remove %s"
msgstr "Pripravuje sa úplné odstránenie %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:598
#, c-format
msgid "Completely removed %s"
msgstr "Balík â??%sâ?? je úplne odstránený"

#. populate the "processing" map
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:604
#, c-format
msgid "Installing %s"
msgstr "Inštaluje sa %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:607
#, c-format
msgid "Running post-installation trigger %s"
msgstr "Vykonáva sa spúšťaÄ? post-installation %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:756
msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
msgstr "Nedá sa zapísať záznam, volanie openpty() zlyhalo (/dev/pts nie je pripojený?)\n"

#: methods/rred.cc:219
msgid "Could not patch file"
msgstr "Nedá sa upraviť súbor"

#: methods/rsh.cc:330
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "Spojenie bolo predÄ?asne ukonÄ?ené"


--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: apt
Source-Version: 0.7.15

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
apt, which is due to be installed in the Debian FTP archive:

apt-doc_0.7.15_all.deb
 to pool/main/a/apt/apt-doc_0.7.15_all.deb
apt-transport-https_0.7.15_i386.deb
 to pool/main/a/apt/apt-transport-https_0.7.15_i386.deb
apt-utils_0.7.15_i386.deb
 to pool/main/a/apt/apt-utils_0.7.15_i386.deb
apt_0.7.15.dsc
 to pool/main/a/apt/apt_0.7.15.dsc
apt_0.7.15.tar.gz
 to pool/main/a/apt/apt_0.7.15.tar.gz
apt_0.7.15_i386.deb
 to pool/main/a/apt/apt_0.7.15_i386.deb
libapt-pkg-dev_0.7.15_i386.deb
 to pool/main/a/apt/libapt-pkg-dev_0.7.15_i386.deb
libapt-pkg-doc_0.7.15_all.deb
 to pool/main/a/apt/libapt-pkg-doc_0.7.15_all.debA summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 492475@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Michael Vogt <mvo@debian.org> (supplier of updated apt package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.8
Date: Sun, 05 Oct 2008 13:23:47 +0200
Source: apt
Binary: apt apt-doc libapt-pkg-dev libapt-pkg-doc apt-utils apt-transport-https
Architecture: source all i386
Version: 0.7.15
Distribution: unstable
Urgency: low
Maintainer: APT Development Team <deity@lists.debian.org>
Changed-By: Michael Vogt <mvo@debian.org>
Description: 
 apt    - Advanced front-end for dpkg
 apt-doc  - Documentation for APT
 apt-transport-https - APT https transport
 apt-utils - APT utility programs
 libapt-pkg-dev - Development files for APT's libapt-pkg and libapt-inst
 libapt-pkg-doc - Documentation for APT development
Closes: 400768 457706 464515 479628 480002 480022 485943 485960 485964 485965 486179 488361 488526 489344 490532 491790 492473 492475 492773 492794 492975 493328 493922 496754 497277 497496 497893 498018 498411 498687 498799 499322 499462
Changes: 
 apt (0.7.15) unstable; urgency=low
 .
  * Upload to unstable
 .
 apt (0.7.15~exp3) experimental; urgency=low
 .
  [Daniel Burrows]
  * apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:
   - Store the trigger state descriptions in a way that does not break
    the ABI. The approach taken makes the search for a string O(n) rather
    than O(lg(n)), but since n == 4, I do not consider this a major
    concern. If it becomes a concern, we can sort the static array and
    use std::equal_range(). (Closes: #499322)
 .
  [ Michael Vogt ]
  * apt-pkg/packagemanager.cc, apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:
   - move the state file writting into the Go() implementation
    of dpkgpm (closes: #498799)
  * apt-pkg/algorithms.cc:
   - fix simulation performance drop (thanks to Ferenc Wagner
    for reporting the issue)
 .
 apt (0.7.15~exp2) experimental; urgency=low
 .
  [ Michael Vogt ]
  * apt-pkg/pkgcachegen.cc:
   - do not add multiple identical descriptions for the same
    language (closes: #400768)
 .
  [ Program translations ]
  * Catalan updated. Closes: #499462
 .
 apt (0.7.15~exp1) experimental; urgency=low
 .
  [ Christian Perrier ]
  * Fix typo in cron.daily script. Closes: #486179
 .
  [ Program translations ]
  * Traditional Chinese updated. Closes: #488526
  * German corrected and completed. Closes: #490532, #480002, #498018
  * French completed
  * Bulgarian updated. Closes: #492473
  * Slovak updated. Closes: #492475
  * Galician updated. Closes: #492794
  * Japanese updated. Closes: #492975
  * Fix missing space in Greek translation. Closes: #493922
  * Greek updated.
  * Brazilian Portuguese updated.
  * Basque updated. Closes: #496754
  * Romanian updated. Closes: #492773, #488361
  * Portuguese updated. Closes: #491790
  * Simplified Chinese updated. Closes: #489344
  * Norwegian Bokmål updated. Closes: #480022
  * Czech updated. Closes: #479628, #497277
  * Korean updated. Closes: #464515
  * Spanish updated. Closes: #457706
  * Lithuanian added. Closes: #493328
  * Swedish updated. Closes: #497496
  * Vietnamese updated. Closes: #497893
  * Portuguese updated. Closes: #498411
  * Greek updated. Closes: #498687
  * Polish updated.
 .
  [ Michael Vogt ]
  * merge patch that enforces stricter https server certificate
   checking (thanks to Arnaud Ebalard, closes: #485960)
  * allow per-mirror specific https settings
   (thanks to Arnaud Ebalard, closes: #485965)
  * add doc/examples/apt-https-method-example.cof
   (thanks to Arnaud Ebalard, closes: #485964)
  * apt-pkg/depcache.cc:
   - when checking for new important deps, skip critical ones
    (closes: #485943)
  * improve apt progress reporting, display trigger actions
  * add DPkg::NoTriggers option so that applications that call
   apt/aptitude (like the installer) defer trigger processing
   (thanks to Joey Hess)
  * doc/makefile:
   - add examples/apt-https-method-example.conf
Checksums-Sha1: 
 a9857df4c3ecfd4d91ca6943b9f88800d44705f1 1155 apt_0.7.15.dsc
 f2f631faaa6331cab346831bfd5fc4d125d282aa 2057804 apt_0.7.15.tar.gz
 469ecc9cd50da2e057d4d032c3c7b2b936b58115 99076 apt-doc_0.7.15_all.deb
 89ee2740c5a49acab81f2926e107238e106699e0 122954 libapt-pkg-doc_0.7.15_all.deb
 feb0fbff92043b1db80995ae660991ab720a37fe 1647348 apt_0.7.15_i386.deb
 35314cf763a02ab92a74a4f725871c2d453883d5 107642 libapt-pkg-dev_0.7.15_i386.deb
 6ee2544dfb38afa8fb1ee967f7f252a567444754 186738 apt-utils_0.7.15_i386.deb
 f818efd4db44da817ca96238939aba23a38944f0 56952 apt-transport-https_0.7.15_i386.deb
Checksums-Sha256: 
 1648da59c31cee0511a86a84fb54cf4388e9eb2b254837ce03fb38a5fdd9e7b8 1155 apt_0.7.15.dsc
 51c9313eea8a02cd2f8cc703638b02cc7ca21e0562228631b151b0dabcb9f916 2057804 apt_0.7.15.tar.gz
 7b27d5721573213ff6db33cf6aba3305928c93e3ec3512ba7e277acec0b0387a 99076 apt-doc_0.7.15_all.deb
 9ee2f540bfde83883344c332e74f00a81cc582e773571995682eb9b9f09dcb22 122954 libapt-pkg-doc_0.7.15_all.deb
 64a7f46deb11cad73757d694ef0e0588f589ed0080bdf0cda62b25ca7b355946 1647348 apt_0.7.15_i386.deb
 c7c0b1b0fe1640f91520c99b864253a4b3ed0725b79566b06d4b4511c197cb30 107642 libapt-pkg-dev_0.7.15_i386.deb
 12d86fa7400fb1501f64738fc47b2ba1cd21b53ab8933607b6442abacc42c394 186738 apt-utils_0.7.15_i386.deb
 99554b9545614dc976107016a028f5cb49e13f28da7fe8b5941700dde2fafb5a 56952 apt-transport-https_0.7.15_i386.deb
Files: 
 28904d9f4ad67ed260645afb10b2cdc3 1155 admin important apt_0.7.15.dsc
 054486fc31ed9896fe5bbbf8e268107e 2057804 admin important apt_0.7.15.tar.gz
 bc595e61e6c435ade210f09daaf937e0 99076 doc optional apt-doc_0.7.15_all.deb
 f61355e1d4f30bd6cd321f3e45e56076 122954 doc optional libapt-pkg-doc_0.7.15_all.deb
 939f7b8425700a15028b0adca2dfcf92 1647348 admin important apt_0.7.15_i386.deb
 f0e3f636453447249744e794a274975a 107642 libdevel optional libapt-pkg-dev_0.7.15_i386.deb
 f39961e1c08338370bb4fcd0862449f0 186738 admin important apt-utils_0.7.15_i386.deb
 27e70c6008d59c8870baa0c70e4bc78b 56952 admin optional apt-transport-https_0.7.15_i386.deb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkjo1ucACgkQliSD4VZixzSuIACfZq4HjQ+h3YWSZX1+JQWFxhkW
mJcAnjrpvYXSE8B3cc6JPwSsX6/1PIyC
=6mYV
-----END PGP SIGNATURE-------- End Message ---

Reply to: