[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xkb-data: Changes to 'upstream-experimental'Rebased ref, commits from common ancestor:
commit 0012006e23556fcc565a6ce2d7d265c28d876bff
Author: Sergey V. Udaltsov <svu@gnome.org>
Date:  Tue May 31 20:15:03 2011 +0100

  Preparing 2.3

diff --git a/NEWS b/NEWS
index 306c1e6..98ac6c0 100644
--- a/NEWS
+++ b/NEWS
@@ -1,3 +1,6 @@
+2.3	First scheduled (and reasonably polished) release since GNOME3.
+	Serious cleanup of descriptions
+	18 bugfixes, updated translations
 2.2	Non-scheduled release for GNOME3.
 	Major change in the structure of descriptions.
 	Some new stuff added too.

commit 0631d0ab16a89f2da8fcbbd8d8b77a3b39bdd998
Author: Sergey V. Udaltsov <svu@gnome.org>
Date:  Tue May 31 20:12:23 2011 +0100

  Added localisation 'ja'

diff --git a/configure.in b/configure.in
index f692d5b..e4008a9 100644
--- a/configure.in
+++ b/configure.in
@@ -67,7 +67,7 @@ AC_DEFINE_UNQUOTED(GETTEXT_PACKAGE, "$GETTEXT_PACKAGE", [Gettext package])
 
 AM_GLIB_GNU_GETTEXT
 
-ALL_LINGUAS="af az bg ca crh cs da de el en_GB eo es fi fr gl hu id it ka ko ky lt nb nl pl ro ru rw sk sl sq sr sv tr uk vi zh_CN zh_TW"
+ALL_LINGUAS="af az bg ca crh cs da de el en_GB eo es fi fr gl hu id it ja ka ko ky lt nb nl pl ro ru rw sk sl sq sr sv tr uk vi zh_CN zh_TW"
 
 AC_SUBST(xkb_base)
 AC_SUBST(xkb_rules_symlink)

commit d9338c0018a05b50bab8d8b70ee0a61e74c32ac3
Author: Sergey V. Udaltsov <svu@gnome.org>
Date:  Tue May 31 20:11:28 2011 +0100

  Updated translations from TP
  
  Including https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=37565

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 04c813a..29adf25 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,3101 +1,3918 @@
 # Bulgarian translation of xkeyboard-config.
 # Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
-# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the xkeyboard-config package.
-# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
+# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
 # Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
 #
+#
+# = Правила за съкращение на език: =
+#
+# 1. Започва с главна, продължава с малки букви
+#
+# 2. Винаги трибуквено — някои от вариантите в оригинал са 3 буквени,
+# няма защо да сме по-малко информативни от това
+#
+# 3. Ако оригиналът или полученото съкращение е под 3 букви, се допълва
+# с интервали без разделяне „ “ - &nbsp; U+00A0 NO-BREAK SPACE - да се
+# уеднакви широчината на надписа доколкото е възмоно
+#
+# 4. Взима се първата буква, изпускат се буквите „аъоуеиюяйь“ и се
+# взимат 2-та и третата от останалите букви.
+#
+# 5. В случаите, когато това правило води до повтарящи се имена,
+# полученото име не се ползва, а се търси съкращения, които по-точно
+# идентифицират резултата. Често е достатъчно ползването на първите три
+# букви. Пример: белгийска — блгск → Блг, българска — блгрск → Блг;
+# вместо това: белгийска → Бел, българска → Бъл. Пример: латвийска —
+# лтвск → Лтв, литовска — лтвск → Лтв; вместо това латвийска → Лат,
+# литовска → Лит. В много редките случаи (1) когато и това не е
+# достатъчно, се работи ad hoc.
+#
+# = Правила за означение на подредба: =
+#
+# Някои подредби се идентифицират с местата на определени знаци. Пример
+# qwerty, Bepo, Q при турските. Това означение се изписва с правилните
+# знаци, главна буква, ако е една, и малки, ако са повече → qwerty,
+# bépo, Q. 
+#
+# = Правила за знаци =
+#
+# Знаците се изписват графично, не се описват — „€“, а не евро. Думата
+# „знак“ се избягва. Знаците се слагат в български кавички. Ако графично
+# силно приличат на българските кавички, се ползват френски, и се гледа
+# в рамките на едно съобщение цитирането да се прави с еднакви кавички.
+#
+# = Правила за пунктуация =
+#
+# Предпочита се дълго тире „—“ пред скоби „()“.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.1-pre1\n"
+"Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-01-12 00:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-15 16:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-17 21:08+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-19 06:23+0300\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
+"Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: bg\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:1
 msgid "&lt;Less/Greater&gt;"
-msgstr "&lt;По-малко/по-голямо&gt;"
+msgstr "„&lt;&gt;“"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:2
-msgid "&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
-msgstr "&lt;По-малко/по-голямо&gt; избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
+msgid ""
+"&lt;Less/Greater&gt; (chooses 3rd level, latches when pressed together with "
+"another 3rd-level-chooser)"
+msgstr ""
+"„&lt;&gt;“ избира третото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за трето "
+"ниво"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:3
-msgid "&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
-msgstr "&lt;По-малко/по-голямо&gt; избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето ниво и го отключва при единично натискане"
+msgid ""
+"&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level and activates level5-Lock when "
+"pressed together with another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
+msgstr ""
+"„&lt;&gt;“ избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето ниво "
+"и го отключва при единично натискане"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:4
-msgid "(F)"
-msgstr "(F)"
+msgid ""
+"&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with "
+"another 5th-level-chooser"
+msgstr ""
+"„&lt;&gt;“ избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:5
-msgid "(Legacy) Alternative"
-msgstr "(остаряла) алтернативна"
+msgid ""
+"&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with "
+"another 5th-level-chooser, one press releases the lock"
+msgstr ""
+"„&lt;&gt;“ избира петото ниво, заключва го заедно с друг клавиш за пето ниво "
+"и го отключва при единично натискане"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:6
-msgid "(Legacy) Alternative, Sun dead keys"
-msgstr "(остаряла) алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
+msgid "A4Tech KB-21"
+msgstr "A4Tech KB-21"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:7
-msgid "(Legacy) Alternative, eliminate dead keys"
-msgstr "(остаряла) алтернативна, без „мъртви“ клавиши"
+msgid "A4Tech KBS-8"
+msgstr "A4Tech KBS-8"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:8
-msgid "101/104 key Compatible"
-msgstr "Съвместима със 101/104 клавиша"
+msgid "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
+msgstr "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23 — безжична"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:9
-msgid "101/qwerty/comma/Dead keys"
-msgstr "101/qwerty/запетая/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "ATM/phone-style"
+msgstr "Като банкомат/телефон"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:10
-msgid "101/qwerty/comma/Eliminate dead keys"
-msgstr "101/qwerty/запетая/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Acer AirKey V"
+msgstr "Acer AirKey V"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:11
-msgid "101/qwerty/dot/Dead keys"
-msgstr "101/qwerty/точка/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Acer C300"
+msgstr "Acer C300"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:12
-msgid "101/qwerty/dot/Eliminate dead keys"
-msgstr "101/qwerty/точка/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Acer Ferrari 4000"
+msgstr "Acer Ferrari 4000"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:13
-msgid "101/qwertz/comma/Dead keys"
-msgstr "101/qwertz/запетая/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Acer Laptop"
+msgstr "Acer, за мобилен компютър"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:14
-msgid "101/qwertz/comma/Eliminate dead keys"
-msgstr "101/qwertz/запетая/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Add the standard behavior to Menu key"
+msgstr "Добавяне на стандартното поведение на Menu"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:15
-msgid "101/qwertz/dot/Dead keys"
-msgstr "101/qwertz/точка/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Adding Esperanto circumflexes (supersigno)"
+msgstr "Добавяне на двойните ударения на Esperanto"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:16
-msgid "101/qwertz/dot/Eliminate dead keys"
-msgstr "101/qwertz/точка/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Adding currency signs to certain keys"
+msgstr "Добавяне на знак за валута към някои клавиши"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:17
-msgid "102/qwerty/comma/Dead keys"
-msgstr "102/qwerty/запетая/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Advance Scorpius KI"
+msgstr "Advance Scorpius KI"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:18
-msgid "102/qwerty/comma/Eliminate dead keys"
-msgstr "102/qwerty/запетая/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Afghani"
+msgstr "афганистанска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:19
-msgid "102/qwerty/dot/Dead keys"
-msgstr "102/qwerty/точка/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Akan"
+msgstr "аканска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:20
-msgid "102/qwerty/dot/Eliminate dead keys"
-msgstr "102/qwerty/точка/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Albanian"
+msgstr "албанска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:21
-msgid "102/qwertz/comma/Dead keys"
-msgstr "102/qwertz/запетая/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Alt and Meta are on Alt keys"
+msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:22
-msgid "102/qwertz/comma/Eliminate dead keys"
-msgstr "102/qwertz/запетая/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
+msgstr "Десният Win е Alt, а Menu — Super"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:23
-msgid "102/qwertz/dot/Dead keys"
-msgstr "102/qwertz/точка/с „мъртви“ клавиши"
+msgid "Alt+Caps Lock"
+msgstr "Alt+Caps Lock"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:24
-msgid "102/qwertz/dot/Eliminate dead keys"
-msgstr "102/qwertz/точка/без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Alt+Ctrl"
+msgstr "Alt+Ctrl"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:25
-msgid "A4Tech KB-21"
-msgstr "A4Tech KB-21"
+msgid "Alt+Shift"
+msgstr "Alt+Shift"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:26
-msgid "A4Tech KBS-8"
-msgstr "A4Tech KBS-8"
+msgid "Alt+Space"
+msgstr "Alt+Space"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:27
-msgid "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
-msgstr "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23 (безжична)"
+msgid "Alt/Win key behavior"
+msgstr "Поведение на Alt/Win"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:28
-msgid "ATM/phone-style"
-msgstr "Като банкомат/телефон"
+msgid "Amharic"
+msgstr "амхарска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:29
-msgid "Acer AirKey V"
-msgstr "Acer AirKey V"
+msgid "Any Alt key"
+msgstr "Всеки Alt"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:30
-msgid "Acer C300"
-msgstr "Acer C300"
+msgid "Any Win key"
+msgstr "Всеки Win"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:31
-msgid "Acer Ferrari 4000"
-msgstr "Acer Ferrari 4000"
+msgid "Any Win key (while pressed)"
+msgstr "Всеки Win (докато е натиснат)"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:32
-msgid "Acer Laptop"
-msgstr "Acer, за мобилен компютър"
+msgid "Apple"
+msgstr "Apple"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:33
-msgid "Add the standard behavior to Menu key"
-msgstr "Добавяне на стандартното поведение на Menu"
+msgid "Apple Aluminium Keyboard (ANSI)"
+msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт ANSI"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:34
-msgid "Adding Esperanto circumflexes (supersigno)"
-msgstr "Добавяне на двойните ударения на Esperanto"
+msgid "Apple Aluminium Keyboard (ISO)"
+msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт ISO"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:35
-msgid "Adding currency signs to certain keys"
-msgstr "Добавяне на знак за валута към някои клавиши"
+msgid "Apple Aluminium Keyboard (JIS)"
+msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт JIS"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:36
-msgid "Advance Scorpius KI"
-msgstr "Advance Scorpius KI"
+msgid ""
+"Apple Aluminium Keyboard: emulate PC keys (Print, Scroll Lock, Pause, Num "
+"Lock)"
+msgstr ""
+"Apple Aluminium Keyboard — симулиране на клавиши за PC (Print, Scroll Lock, "
+"Pause, Num Lock)"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:37
-msgid "Afg"
-msgstr "Афг"
+msgid "Apple Laptop"
+msgstr "Apple, за мобилен компютър"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:38
-msgid "Afghanistan"
-msgstr "афганистанска"
+msgid "Arabic"
+msgstr "арабска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:39
-msgid "Akan"
-msgstr "акан"
+msgid "Arabic (Buckwalter)"
+msgstr "арабска — транслитерация по Бъкуолтър"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:40
-msgid "Alb"
-msgstr "Алб"
+msgid "Arabic (Morocco)"
+msgstr "арабска — мароканска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:41
-msgid "Albania"
-msgstr "албанска"
+msgid "Arabic (Pakistan)"
+msgstr "арабска — пакистанска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:42
-msgid "Alt and Meta are on Alt keys"
-msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt"
+msgid "Arabic (Syria)"
+msgstr "арабска — сирийска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:43
-msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
-msgstr "Десният Win е Alt, а Menu — Super"
+msgid "Arabic (azerty)"
+msgstr "арабска — azerty"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:44
-msgid "Alt+Caps Lock"
-msgstr "Alt+Caps Lock"
+msgid "Arabic (azerty/digits)"
+msgstr "арабска — azerty/цифри"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:45
-msgid "Alt+Ctrl"
-msgstr "Alt+Ctrl"
+msgid "Arabic (digits)"
+msgstr "арабска — цифри"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:46
-msgid "Alt+Shift"
-msgstr "Alt+Shift"
+msgid "Arabic (qwerty)"
+msgstr "арабска — qwerty"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:47
-msgid "Alt+Space"
-msgstr "Alt+Space"
+msgid "Arabic (qwerty/digits)"
+msgstr "арабска — querty/цифри"
 
-#: ../rules/base.xml.in.h:48
-msgid "Alt-Q"
-msgstr "Alt-Q"
+#: ../rules/base.xml.in.h:48 ../rules/base.extras.xml.in.h:2
+msgid "Armenian"
+msgstr "арменска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:49
-msgid "Alt/Win key behavior"
-msgstr "Поведение на Alt/Win"
+msgid "Armenian (alternative eastern)"
+msgstr "арменска — източна, алтернативна"
 
-#: ../rules/base.xml.in.h:50
-msgid "Alternative"
-msgstr "алтернативна"
+#: ../rules/base.xml.in.h:50 ../rules/base.extras.xml.in.h:3
+msgid "Armenian (alternative phonetic)"
+msgstr "арменска — фонетична, алтернативна"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:51
-msgid "Alternative Eastern"
-msgstr "алтернативна източна"
+msgid "Armenian (eastern)"
+msgstr "арменска — източна"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:52
-msgid "Alternative Phonetic"
-msgstr "фонетична, алтернативна"
+msgid "Armenian (phonetic)"
+msgstr "арменска — фонетична"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:53
-msgid "Alternative international"
-msgstr "алтернативна, международна"
+msgid "Armenian (western)"
+msgstr "арменска — западна"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:54
-msgid "Alternative, Sun dead keys"
-msgstr "алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
+msgid "Asturian (Spain, with bottom-dot H and bottom-dot L)"
+msgstr "астурска — испанска с „Ḥ“ и „Ḷ“"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:55
-msgid "Alternative, eliminate dead keys"
-msgstr "алтернативна, без „мъртви“ клавиши"
+msgid "Asus Laptop"
+msgstr "Asus, за мобилен компютър"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:56
-msgid "Alternative, latin-9 only"
-msgstr "алтернативна, само латиница-9"
+msgid "At bottom left"
+msgstr "Долу вляво"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:57
-msgid "And"
-msgstr "Анд"
+msgid "At left of 'A'"
+msgstr "Вляво от „A“"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:58
-msgid "Andorra"
-msgstr "андорска"
+msgid "Avatime"
+msgstr "аватимска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:59
-msgid "Any Alt key"
-msgstr "Всеки Alt"
+msgid "Azerbaijani"
+msgstr "азърбейджанска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:60
-msgid "Any Win key"
-msgstr "Всеки Win"
+msgid "Azerbaijani (Cyrillic)"
+msgstr "азърбейджанска — кирилица"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:61
-msgid "Any Win key (while pressed)"
-msgstr "Всеки Win (докато е натиснат)"
+msgid "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard"
+msgstr "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard — безжична, за Интернет"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:62
-msgid "Apostrophe (') variant"
-msgstr "вариант с апостроф (')"
+msgid "BTC 5090"
+msgstr "BTC 5090"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:63
-msgid "Apple"
-msgstr "Apple"
+msgid "BTC 5113RF Multimedia"
+msgstr "BTC 5113RF Multimedia — за мултимедия"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:64
-msgid "Apple Aluminium Keyboard (ANSI)"
-msgstr "Apple Aluminium Keyboard (стандарт ANSI)"
+msgid "BTC 5126T"
+msgstr "BTC 5126T"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:65
-msgid "Apple Aluminium Keyboard (ISO)"
-msgstr "Apple Aluminium Keyboard (стандарт ISO)"
+msgid "BTC 6301URF"
+msgstr "BTC 6301URF"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:66
-msgid "Apple Aluminium Keyboard (JIS)"
-msgstr "Apple Aluminium Keyboard (стандарт JIS)"
+msgid "BTC 9000"
+msgstr "BTC 9000"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:67
-msgid "Apple Aluminium Keyboard: emulate PC keys (Print, Scroll Lock, Pause, Num Lock)"
-msgstr "Apple Aluminium Keyboard — симулиране на клавиши за PC (Print, Scroll Lock, Pause, Num Lock)"
+msgid "BTC 9000A"
+msgstr "BTC 9000A"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:68
-msgid "Apple Laptop"
-msgstr "Apple, за мобилен компютър"
+msgid "BTC 9001AH"
+msgstr "BTC 9001AH"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:69
-msgid "Ara"
-msgstr "Ара"
+msgid "BTC 9019U"
+msgstr "BTC 9019U"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:70
-msgid "Arabic"
-msgstr "арабска"
+msgid "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
+msgstr ""
+"BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming — безжична, за Интернет и игри"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:71
-msgid "Arm"
-msgstr "Арм"
+msgid "Backslash"
+msgstr "Обратно наклонена черта"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:72
-msgid "Armenia"
-msgstr "арменска"
+msgid ""
+"Backslash (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-"
+"level-chooser)"
+msgstr ""
+"Обратно наклонената черта избира третото ниво и го заключва заедно с друг "
+"клавиш за трето ниво"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:73
-msgid "Asturian variant with bottom-dot H and bottom-dot L"
-msgstr "астурски вариант с Ḥ и Ḷ (с точки отдолу)"
+msgid "Bambara"
+msgstr "бамбарска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:74
-msgid "Asus Laptop"
-msgstr "Asus, за мобилен компютър"
+msgid "Bashkirian"
+msgstr "башкирска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:75
-msgid "At bottom left"
-msgstr "Долу вляво"
+msgid "Belarusian"
+msgstr "беларуска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:76
-msgid "At left of 'A'"
-msgstr "Вляво от „A“"
+msgid "Belarusian (Latin)"
+msgstr "беларуска — латиница"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:77
-msgid "Austria"
-msgstr "австрийска"
+msgid "Belarusian (legacy)"
+msgstr "беларуска — остаряла"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:78
-msgid "Aut"
-msgstr "Авс"
+msgid "Belgian"
+msgstr "белгийска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:79
-msgid "Avatime"
-msgstr "аватимска"
+msgid "Belgian (ISO alternate)"
+msgstr "белгийска — алтернативна по ISO"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:80
-msgid "Aze"
-msgstr "Азъ"
+msgid "Belgian (Sun dead keys)"
+msgstr "белгийска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:81
-msgid "Azerbaijan"
-msgstr "азърбейджанска"
+msgid "Belgian (Wang model 724 azerty)"
+msgstr "белгийска — Wang, модел 724, azerty"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:82
-msgid "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard"
-msgstr "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard (безжична, за Интернет)"
+msgid "Belgian (alternative)"
+msgstr "белгийска — алтернативна"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:83
-msgid "BTC 5090"
-msgstr "BTC 5090"
+msgid "Belgian (alternative, Sun dead keys)"
+msgstr "белгийска — алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:84
-msgid "BTC 5113RF Multimedia"
-msgstr "BTC 5113RF Multimedia (за мултимедия)"
+msgid "Belgian (alternative, latin-9 only)"
+msgstr "белгийска — алтернативна, само латиница по ISO 8859-9"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:85
-msgid "BTC 5126T"
-msgstr "BTC 5126T"
+msgid "Belgian (eliminate dead keys)"
+msgstr "белгийска — без „мъртви“ клавиши"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:86
-msgid "BTC 6301URF"
-msgstr "BTC 6301URF"
+msgid "BenQ X-Touch"
+msgstr "BenQ X-Touch"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:87
-msgid "BTC 9000"
-msgstr "BTC 9000"
+msgid "BenQ X-Touch 730"
+msgstr "BenQ X-Touch 730"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:88
-msgid "BTC 9000A"
-msgstr "BTC 9000A"
+msgid "BenQ X-Touch 800"
+msgstr "BenQ X-Touch 800"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:89
-msgid "BTC 9001AH"
-msgstr "BTC 9001AH"
+msgid "Bengali"
+msgstr "бенгалска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:90
-msgid "BTC 9019U"
-msgstr "BTC 9019U"
+msgid "Bengali (Probhat)"
+msgstr "бенгалска — пробхат"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:91
-msgid "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
-msgstr "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming (безжична, за Интернет и игри)"
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative phonetic)"
+msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах, алтернативна"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:92
-msgid "Backslash"
-msgstr "Обратно наклонена черта"
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative)"
+msgstr "берберска — мароканска, за тифинах, алтернативна"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:93
-msgid "Bangladesh"
-msgstr "бангладешска"
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended phonetic)"
+msgstr "берберска — мароканска, разширена фонетична за тифинах"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:94
-msgid "Bashkirian"
-msgstr "башкирска"
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended)"
+msgstr "берберска — мароканска, разширена за тифинах"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:95
-msgid "Bel"
-msgstr "Бел"
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic)"
+msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:96
-msgid "Belarus"
-msgstr "беларуска"
+msgid "Berber (Morocco, Tifinagh)"
+msgstr "берберска — мароканска, за тифинах"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:97
-msgid "Belgium"
-msgstr "белгийска"
+msgid "Bosnian"
+msgstr "босненска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:98
-msgid "BenQ X-Touch"
-msgstr "BenQ X-Touch"
+msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian digraphs)"
+msgstr "босненска — американска с босненски диграфи"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:99
-msgid "BenQ X-Touch 730"
-msgstr "BenQ X-Touch 730"
+msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian letters)"
+msgstr "босненска — американска с босненски букви"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:100
-msgid "BenQ X-Touch 800"
-msgstr "BenQ X-Touch 800"
+msgid "Bosnian (use Bosnian digraphs)"
+msgstr "босненска — с босненски диграфи"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:101
-msgid "Bengali"
-msgstr "бенгалска"
+msgid "Bosnian (use guillemets for quotes)"
+msgstr "босненска — с „«»“"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:102
-msgid "Bengali Probhat"
-msgstr "бенгалска — пробхат"
+msgid "Both Alt keys together"
+msgstr "Двата Alt-а заедно"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:103
-msgid "Bepo, ergonomic, Dvorak way"
-msgstr "Bepo, ергономична, по Дворак"
+msgid "Both Ctrl keys together"
+msgstr "Двата Ctrl-а заедно"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:104
-msgid "Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only"
-msgstr "Bepo, ергономична, по Дворак, само латиница-9"
+msgid "Both Shift keys together"
+msgstr "Двата Shift-а заедно"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:105
-msgid "Bgd"
-msgstr "Бан"
+msgid "Both Shift-Keys together activate Caps Lock, one Shift-Key deactivates"
+msgstr ""
+"Двата Shift-а заедно включват Caps Lock, самостоятелен Shift го изключва"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:106
-msgid "Bgr"
-msgstr "Бъл"
+msgid "Both Shift-Keys together toggle Caps Lock"
+msgstr "Двата Shift-а заедно превключват Caps Lock"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:107
-msgid "Bhutan"
-msgstr "бутанска"
+msgid "Both Shift-Keys together toggle ShiftLock"
+msgstr "Двата Shift-а заедно превключват ShiftLock"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:108
-msgid "Biblical Hebrew (Tiro)"
-msgstr "библейски иврит (Тиро)"
+msgid "Braille"
+msgstr "брайл"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:109
-msgid "Bih"
-msgstr "БиХ"
+msgid "Braille (left hand)"
+msgstr "брайл за левичари"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:110
-msgid "Blr"
-msgstr "Бел"
+msgid "Braille (right hand)"
+msgstr "брайл за десничари"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:111
-msgid "Bosnia and Herzegovina"
-msgstr "босненска"
+msgid "Brother Internet Keyboard"
+msgstr "Brother Internet Keyboard — за Интернет"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:112
-msgid "Both Alt keys together"
-msgstr "Двата Alt-а заедно"
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "българска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:113
-msgid "Both Ctrl keys together"
-msgstr "Двата Ctrl-а заедно"
+msgid "Bulgarian (new phonetic)"
+msgstr "българска — нова фонетична"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:114
-msgid "Both Shift keys together"
-msgstr "Двата Shift-а заедно"
+msgid "Bulgarian (traditional phonetic)"
+msgstr "българска — традиционна фонетична"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:115
-msgid "Both Shift-Keys together toggle Caps Lock"
-msgstr "Двата Shift-а заедно превключват Caps Lock"
+msgid "Burmese"
+msgstr "бурманска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:116
-msgid "Botswana"
-msgstr "ботсуанска"
+msgid "Canadian Multilingual"
+msgstr "канадска — многоезична"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:117
-msgid "Bra"
-msgstr "Бра"
+msgid "Canadian Multilingual (first part)"
+msgstr "канадска — многоезична, първа част"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:118
-msgid "Braille"
-msgstr "брайл"
+msgid "Canadian Multilingual (second part)"
+msgstr "канадска — многоезична, втора част"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:119
-msgid "Brazil"
-msgstr "бразилска"
+msgid "Caps Lock"
+msgstr "Caps Lock"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:120
-msgid "Breton"
-msgstr "бретонска"
+msgid ""
+"Caps Lock (chooses 3rd level, latches when pressed together with another 3rd-"
+"level-chooser)"
+msgstr ""
+"Caps Lock избира третото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за трето "
+"ниво"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:121
-msgid "Brl"
-msgstr "Брй"
+msgid "Caps Lock (to first layout), Shift+Caps Lock (to last layout)"
+msgstr "Caps Lock (към първата подредба), Shift+Caps Lock (към последната)"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:122
-msgid "Brother Internet Keyboard"
-msgstr "Brother Internet Keyboard (за Интернет)"
+msgid ""
+"Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock does the original capslock action"
+msgstr "Caps Lock (докато е натиснат), Alt+Caps Lock замества Caps Lock"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:123
-msgid "Btn"
-msgstr "Бтн"
+msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" Caps Lock"
+msgstr ""
+"Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift временно отменя Caps Lock"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:124
-msgid "Buckwalter"
-msgstr "Buckwalter"
+msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect Caps Lock"
+msgstr ""
+"Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на Caps Lock"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:125
-msgid "Bulgaria"
-msgstr "българска"
+msgid "Caps Lock is disabled"
+msgstr "Caps Lock е изключен"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:126
-msgid "Bwa"
-msgstr "Бот"
+msgid "Caps Lock key behavior"
+msgstr "Поведение на Caps Lock"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:127
-msgid "COD"
-msgstr "Кнг"
+msgid "Caps Lock toggles Shift so all keys are affected"
+msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift за всички клавиши"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:128
-msgid "CRULP"
-msgstr "CRULP (урду)"
+msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
+msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift само на буквените клавиши"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:129
-msgid "Cambodia"
-msgstr "камбоджанска"
+msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" Caps Lock"
+msgstr ""
+"Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift временно отменя Caps "
+"Lock"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:130
-msgid "Can"
-msgstr "Кан"
+msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift doesn't affect Caps Lock"
+msgstr ""
+"Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на Caps Lock"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:131
-msgid "Canada"
-msgstr "канадска"
+msgid "Catalan"
+msgstr "каталунска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:132
-msgid "Capewell-Dvorak (Baybayin)"
-msgstr "Дворак на Кейпуел (байбаин)"
+msgid "Catalan (Spain, with middle-dot L)"
+msgstr "каталунска — испанска с „Ŀ“"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:133
-msgid "Capewell-Dvorak (Latin)"
-msgstr "Дворак на Кейпуел (латиница)"
+msgid "Cherokee"
+msgstr "черокска"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:134
-msgid "Capewell-QWERF 2006 (Baybayin)"
-msgstr "QWERF 2006 на Кейпуел (байбаин)"
+msgid "Cherry B.UNLIMITED"
+msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:135
-msgid "Capewell-QWERF 2006 (Latin)"
-msgstr "QWERF 2006 на Кейпуел (латиница)"
+msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
+msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:136
-msgid "Caps Lock"
-msgstr "CapsLock"
+msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
+msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd — алтернативен вариант"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:137
-msgid "Caps Lock (to first layout), Shift+Caps Lock (to last layout)"
-msgstr "Caps Lock (към първата подредба), Shift+Caps Lock (към последната)"
+msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
+msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:138
-msgid "Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock does the original capslock action"
-msgstr "Caps Lock (докато е натиснат), Alt+Caps Lock замества Caps Lock"
+msgid "Cherry CyMotion Expert"
+msgstr "Cherry CyMotion Expert"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:139
-msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" Caps Lock"
-msgstr "Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift временно отменя Caps Lock"
+msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
+msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:140
-msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect Caps Lock"
-msgstr "Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на Caps Lock"
+msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
+msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
 
 #: ../rules/base.xml.in.h:141
-msgid "Caps Lock is disabled"
-msgstr "Caps Lock е изключен"
+msgid "Chicony Internet Keyboard"


Reply to: