[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xorg: Changes to 'debian-unstable' debian/changelog |  1 +
 debian/po/sq.po |  24 +++++++++++-------------
 2 files changed, 12 insertions(+), 13 deletions(-)

New commits:
commit 3487f40c85cfc5a6e0bb39708a43c5732759994d
Author: Christian Perrier <bubulle@debian.org>
Date:  Tue Apr 10 07:15:15 2007 +0200

  Albanian translation update

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index c7d0f79..4a99651 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -16,6 +16,7 @@ xorg (1:7.1.0-19) UNRELEASED; urgency=low
   - Basque. Closes: #418191
   - Brazilian Portuguese. Closes: #418223
   - Dutch
+  - Albanian
 
 -- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Fri, 06 Apr 2007 20:12:17 +0200
 
diff --git a/debian/po/sq.po b/debian/po/sq.po
index 75ba325..21969b2 100644
--- a/debian/po/sq.po
+++ b/debian/po/sq.po
@@ -7,15 +7,14 @@
 # /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
 # or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
 # Developers do not need to manually edit POT or PO files.
-# , fuzzy
 # 
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-x@lists.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-04-06 09:15+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-11-13 23:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-04-07 07:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-04-09 23:45+0200\n"
 "Last-Translator: Elian Myftiu <elian.myftiu@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Debian L10n Albanian <debian-l10n-albanian@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -71,8 +70,8 @@ msgid ""
 "choose this option. You will not be asked to select the X server if there "
 "is only one available."
 msgstr ""
-"Nëse do t'a caktonit vetë shërbyesin X dhe modulin e drejtuesit, mos e "
-"zgjidh këtë mundësi. Nuk do të pyeteni më për të zgjedhur shërbyesin X nëse "
+"Nëse do ta caktonit vetë shërbyesin X dhe modulin e drejtuesit, mos e zgjidh "
+"këtë mundësi. Nuk do të pyeteni më për të zgjedhur shërbyesin X nëse "
 "gjendet vetëm një i tillë."
 
 #. Type: note
@@ -229,7 +228,6 @@ msgstr ""
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../xserver-xorg.templates:8001
-#, fuzzy
 msgid ""
 " - glx  : support for OpenGL rendering;\n"
 " - dri  : support in the X server for DRI (Direct Rendering "
@@ -253,7 +251,7 @@ msgstr ""
 "Drejtpërdrejtë);\n"
 " - vbe  : suport për Shtesat VESA BIOS. Lejon të pyesë\n"
 "     mundësitë e ekranit me anë të kartës video;\n"
-" - ddc  : suport për Data Display Channel, respektivisht. Lejon të pyesë\n"
+" - ddc  : suport për Data Display Channel. Lejon të pyesë\n"
 "     mundësitë e ekranit me anë të kartës grafike;\n"
 " - int10 : emulator x86 real-mode i përdorur të nisë ngadalë karta VGA \n"
 "     dytësore. Duhet aktivizuar nëse aktivizohet vbe;\n"
@@ -261,10 +259,10 @@ msgstr ""
 "     E dobishme për animim dhe veprime me video;\n"
 " - extmod: aktivizon shtesa shumë të njohur dhe të përdorshme, si "
 "përshembull\n"
-"       dritare me forma, kujtesa e ndarë, mënyrë kalimi video, DGA dhe "
+"     dritare me forma, kujtesa e ndarë, mënyrë kalimi video, DGA dhe "
 "Xv;\n"
 " - record: fut shtesën RECORD, e përdorur shpesh për testim shërbyesi;\n"
-" - bitmap: module gërmash (si p.sh. freetype dhe type1)."
+" - bitmap: module gërmash (si p.sh. modulet freetype dhe type1)."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -362,7 +360,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Në teori, të dyja zgjedhjet duhet të punojnë, por në praktikë, ndonjëherë "
 "njëra punon dhe tjetra jo. Duke aktivizuar këtë mundësi je më i sigurtë, "
-"por ji i lirë t'a fikësh nëse ndodh të jetë ky problemi."
+"por ji i lirë ta fikësh nëse ndodh të jetë ky problemi."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -679,7 +677,7 @@ msgstr ""
 #: ../xserver-xorg.templates:20001
 msgid ""
 "Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
-msgstr "Përdoruesit e tastierës Amerikane zakonisht duhet t'a lënë bosh këtë."
+msgstr "Përdoruesit e tastierës Amerikane zakonisht duhet ta lënë bosh këtë."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -1027,7 +1025,7 @@ msgstr ""
 "Zgjidh qartësinë më të \"mirë\" dhe frekuencën që ekrani suporton. Qartësi "
 "dhe frekuenca më të larta janë më mirë. Me një ekran CRT, nëse dëshiron, "
 "është plotësisht e pranueshme të zgjedhësh një mënyrë \"të keqe\" sesa atë "
-"më të mirën të ekranit. Përdoruesit e ekraneve LCD mundet gjithashtu t'a "
+"më të mirën të ekranit. Përdoruesit e ekraneve LCD mundet gjithashtu ta "
 "bëjnë njëlloj, por vetëm nëse pajisja grafike dhe drejtuesi e suportojnë; "
 "nëse ke dyshime, përdor mënyrën e këshilluar nga prodhuesi i ekranit tënd "
 "LCD."
@@ -1264,7 +1262,7 @@ msgid ""
 "to one of the virtual consoles."
 msgstr ""
 "Meqë shërbyesi X xhiron me pronësi administruesi, mund të jetë mendjelehtësi "
-"të lejosh çdo përdorues t'a nisë atë, për arsye sigurie. Nga ana tjetër, "
+"të lejosh çdo përdorues ta nisë atë, për arsye sigurie. Nga ana tjetër, "
 "është ende më mendjelehtësi të xhirosh programe klientë nën X si root, gjë "
 "që ndodh nëse vetëm root lejohet të nisë shërbyesin X. Një marrëveshje e "
 "mirë është të lejosh shërbyesin X të niset vetëm nga përdorues të kyçur në "Reply to: