[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

X Strike Force XFree86 SVN commit: r1487 - in trunk/debian: . poAuthor: branden
Date: 2004-05-31 09:33:56 -0500 (Mon, 31 May 2004)
New Revision: 1487

Modified:
  trunk/debian/changelog
  trunk/debian/po/cs.po
Log:
Update Czech debconf template translations (thanks, Mirsoslav Kure).
(Closes: #251681)


Modified: trunk/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/debian/changelog	2004-05-30 10:19:25 UTC (rev 1486)
+++ trunk/debian/changelog	2004-05-31 14:33:56 UTC (rev 1487)
@@ -43,8 +43,11 @@
   + Do not call xim_real_init() if openIm resource is false (Debian #249025).
    (Closes: #249025)
 
- -- Branden Robinson <branden@debian.org> Sun, 30 May 2004 04:16:36 -0500
+ * Update Czech debconf template translations (thanks, Mirsoslav Kure).
+  (Closes: #251681)
 
+ -- Branden Robinson <branden@debian.org> Mon, 31 May 2004 09:31:22 -0500
+
 xfree86 (4.3.0.dfsg.1-4) unstable; urgency=medium
 
  * The "thanks for the 'testing'" release.

Modified: trunk/debian/po/cs.po
===================================================================
--- trunk/debian/po/cs.po	2004-05-30 10:19:25 UTC (rev 1486)
+++ trunk/debian/po/cs.po	2004-05-31 14:33:56 UTC (rev 1487)
@@ -25,20 +25,20 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfree86\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: debian-x@lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2004-05-29 16:56-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-02-09 12:02+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-05-29 17:03+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <provoz@debian.cz>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../xdm.templates:4
 msgid "Select the desired default display manager."
-msgstr "Vyberte implicitn� spr�e obrazovky."
+msgstr "Vyberte implicitního správce obrazovky."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -47,7 +47,7 @@
 "A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
 "for the X Window System."
 msgstr ""
-"Spr�e obrazovky je program, kter�z�rafick���en�o syst� X "
+"Správce obrazovky je program, který nabízí grafické přihlášení do systému X "
 "Window."
 
 #. Type: select
@@ -58,8 +58,8 @@
 "manager packages are installed. Please select which display manager should "
 "run by default."
 msgstr ""
-"Je nainstalov� n�lik spr��azovky, ale jen jeden m�bsluhovat "
-"dan�rver. Vyberte, kter�vce se m�pou�t�standardn�
+"Je nainstalováno několik správců obrazovky, ale jen jeden může obsluhovat "
+"daný X server. Vyberte, který správce se má spouštět standardně."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -70,16 +70,16 @@
 "accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
 "check for a default display manager.)"
 msgstr ""
-"(V� spr��azovky m��t z�ve�uze pokud spravuj��"
-"servery. Pro dosa�en�akov� nastaven�us� je spr��akonfigurovat, "
-"upravit jejich spou�t� skripty v /etc/init.d a zak�t kontrolu "
-"standardn� spr�e obrazovky.)"
+"(Více správců obrazovky může běžet zároveň pouze pokud spravují různé "
+"servery. Pro dosažení takového nastavení musíte je správně nakonfigurovat, "
+"upravit jejich spouštěcí skripty v /etc/init.d a zakázat kontrolu "
+"standardního správce obrazovky.)"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xdm.templates:26
 msgid "Do you wish to stop the xdm daemon?"
-msgstr "Chcete zastavit d�na xdm?"
+msgstr "Chcete zastavit démona xdm?"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -91,17 +91,17 @@
 "Otherwise you may leave xdm running, and the new version will take effect "
 "the next time the daemon is restarted."
 msgstr ""
-"D�n xdm (X display manager) je obvykle p�tualizaci nebo odstran� "
-"bal� zastaven, ale zd�e, �e spravuje minim��edno X sezen�Pokud by "
-"byl xdm zastaven nyn�v�echny j�spravovan� sezen�y skon�y. V "
-"opa�m p��� nechat xdm b�t a nov�erze se spust� p�m "
-"restartem d�na."
+"Démon xdm (X display manager) je obvykle při aktualizaci nebo odstranění "
+"balíku zastaven, ale zdá se, že spravuje minimálně jedno X sezení. Pokud by "
+"byl xdm zastaven nyní, všechny jím spravované X sezení by skončily. V "
+"opačném případě můžene nechat xdm běžet a nová verze se spustí s příštím "
+"restartem démona."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../xfree86-common.templates:3
 msgid "experimental version of XFree86 packages"
-msgstr "experiment��erze bal� XFree86"
+msgstr "experimentální verze balíků XFree86"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -112,9 +112,9 @@
 "version of the packages, since they have not been released to the Debian "
 "distribution yet."
 msgstr ""
-"Pr� pou��te experiment��erzi bal� XFree86 pro Debian. Pros� "
-"nehla�te do BTS (Bug Tracking System) chyby proti t� verzi bal�, proto�e "
-"je�t�ejsou sou�t�istribuce."
+"Právě používáte experimentální verzi balíků XFree86 pro Debian. Prosíme "
+"nehlašte do BTS (Bug Tracking System) chyby proti této verzi balíků, protože "
+"ještě nejsou součástí distribuce."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -125,9 +125,9 @@
 "about this mailing list on the World Wide Web:\n"
 " http://lists.debian.org/debian-x/";
 msgstr ""
-"Pokud v t�to bal�ch zaznamen� chybu, nebo chcete zaslat n�k�pravy, "
-"pi�te pros�do po�tovn�onference Debian X. V� si o t� konferenci "
-"m� p�t na http://lists.debian.org/debian-x/";
+"Pokud v těchto balících zaznamenáte chybu, nebo chcete zaslat nějaké opravy, "
+"pište prosím do poštovní konference Debian X. Více si o této konferenci "
+"můžete přečíst na http://lists.debian.org/debian-x/";
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -145,27 +145,27 @@
 "    apt-get install xfree86-common/stable\n"
 "  You may need to specify downgrades for several packages."
 msgstr ""
-"Pokud nechcete pou��t experiment��al� X, mus� zajistit dv��:\n"
-" 1) Ujist� se, �e v souboru /etc/apt/sources.list nem� uveden�"
-"   zdroje pro experiment��al�.\n"
-" 2) �kn� aptu, aby degradoval XFree86 na odpov�j� uvoln�u\n"
-"   verzi. Dos�ete toho nap�d p��sady za jm� bal�:\n"
+"Pokud nechcete používat experimentální balíky X, musíte zajistit dvě věci:\n"
+" 1) Ujistěte se, že v souboru /etc/apt/sources.list nemáte uvedené\n"
+"   zdroje pro experimentální balíky.\n"
+" 2) Řekněte aptu, aby degradoval XFree86 na odpovídající uvolněnou\n"
+"   verzi. Dosáhnete toho například přidáním sady za jméno balíku:\n"
 "    apt-get install xfree86-common/unstable\n"
 "   nebo\n"
 "    apt-get install xfree86-common/stable\n"
-"   Mo�n�akdo budete muset degradovat v� bal�."
+"   Možná takdo budete muset degradovat více balíků."
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../xserver-common.templates:3
 msgid "Root Only, Console Users Only, Anybody"
-msgstr "Pouze root, Pouze konzolov��ivatel�Kdokoliv"
+msgstr "Pouze root, Pouze konzoloví uživatelé, Kdokoliv"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../xserver-common.templates:5
 msgid "Select what type of user has permission to start the X server."
-msgstr "Vyberte, kter�u�ivatel�e spustit X server."
+msgstr "Vyberte, který typ uživatelů může spustit X server."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -178,18 +178,18 @@
 "compromise is to permit the X server to be started only by users logged in "
 "to one of the virtual consoles."
 msgstr ""
-"Proto�e X server b� se superu�ivatelsk��, z bezpe�stn� hlediska "
-"nen�ozumn��u�ivatel��nost jej spou�t� Na druhou stranu, je�t�
-"nebezpe�j��e spou�t�obecn� X klienta jako root, co� by se mohlo "
-"st� kdybyste start X serveru povolili pouze rootovi. Rozumn�promisem "
-"je povolit spou�t� X serveru pouze u�ivatel�ihl�n�virtu��
+"Protože X server běží se superuživatelskými právy, z bezpečnostního hlediska "
+"není rozumné dát uživatelům možnost jej spouštět. Na druhou stranu, ještě "
+"nebezpečnější je spouštět obecného X klienta jako root, což by se mohlo "
+"stát, kdybyste start X serveru povolili pouze rootovi. Rozumným kompromisem "
+"je povolit spouštění X serveru pouze uživatelům přihlášeným na virtuální "
 "konzoli."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-common.templates:20
 msgid "Enter the desired nice value for the X server to use."
-msgstr "Zadejte hodnotu 'nice', se kterou m� server b�t."
+msgstr "Zadejte hodnotu 'nice', se kterou má X server běžet."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -204,13 +204,13 @@
 "single-user workstation; 0 is a good default for a machine that has duties "
 "other than interacting with the console user (such as a web server)."
 msgstr ""
-"Je zn�, �e p�u�it��a opera�ho syst� s ur�ou pl�vac�
-"strategi�se v� serveru zlep��pokud je spu�t�s vy���rioritou, "
-"ne� standardn�Priorita procesu je zn� jako hodnota 'nice'. M�ab�
-"hodnot od -20 (velmi vysok�riorita) a� po 19 (velmi n��riorita). "
-"Standardn�odnota nice oby�n� procesu je 0. Pro jednou�ivatelskou "
-"stanici je rozumn�odnota -10, pro po�a�kter� jin�ovinnosti "
-"(nap�bov�er), je doporu��odnota 0."
+"Je známo, že při použití jádra operačního systému s určitou plánovací "
+"strategií, se výkon X serveru zlepší, pokud je spuštěn s vyšší prioritou, "
+"než standardní. Priorita procesu je známá jako hodnota 'nice'. Může nabývat "
+"hodnot od -20 (velmi vysoká priorita) až po 19 (velmi nízká priorita). "
+"Standardní hodnota nice obyčejného procesu je 0. Pro jednouživatelskou "
+"stanici je rozumná hodnota -10, pro počítač, který má i jiné povinnosti "
+"(např. webový server), je doporučená hodnota 0."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -220,8 +220,8 @@
 "after the \"O(1) scheduler\" was included); on such systems, the nice value "
 "of the X server should be set to 0."
 msgstr ""
-"P�oz�eplat� linuxov�drech �2.6 (ani v �2.5 po zahrnut�
-"pl�va�O(1)). Na t�to syst�ch by m�m�X server hodnotu nice = 0."
+"Předchozí neplatí v linuxových jádrech řady 2.6 (ani v řadě 2.5 po zahrnutí "
+"plánovače O(1)). Na těchto systémech by měl mít X server hodnotu nice = 0."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -231,21 +231,21 @@
 "the X server will interfere with important system tasks. Too positive, and "
 "the X server will be sluggish and unresponsive."
 msgstr ""
-"Hodnoty mimo rozsah -10..0 nejsou doporu�y. P� z�rn�odnota bude "
-"ovliv�t d�t�yst�v�lohy, p� kladn�odnota zp�, �e X "
-"server bude l� a pomal�Hodnoty mimo rozsah -10..0 nejsou doporučeny. Příliš záporná hodnota bude "
+"ovlivňovat důležité systémové úlohy, příliš kladná hodnota způsobí, že X "
+"server bude líný a pomalý."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../xserver-common.templates:41
 msgid "Please enter an integer between -20 and 19."
-msgstr "Zadejte cel��o mezi -20 a 19."
+msgstr "Zadejte celé číslo mezi -20 a 19."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:4
 msgid "Attempt to autodetect video hardware?"
-msgstr "Zkusit rozpoznat grafick�ware?"
+msgstr "Zkusit rozpoznat grafický hardware?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -257,10 +257,10 @@
 "or driver module. If autodetection succeeds, further debconf questions "
 "about your video hardware will be pre-answered."
 msgstr ""
-"Akceptujte tuto volbu, pokud chcete nechat instala� program, aby se "
-"pokusil rozpoznat doporu��rver a ovlada�ro va�i grafickou kartu. "
-"Pokud autodetekce sel�e, budete po��ni o v� serveru a/nebo ovlada� "
-"V opa�m p��udou dal��t�y o grafick�hardwaru p�pln�."
+"Akceptujte tuto volbu, pokud chcete nechat instalační program, aby se "
+"pokusil rozpoznat doporučený X server a ovladač pro vaši grafickou kartu. "
+"Pokud autodetekce selže, budete požádáni o výběr X serveru a/nebo ovladače. "
+"V opačném případě budou další otázky o grafickém hardwaru předvyplněny."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -270,14 +270,14 @@
 "this option. You will not be asked to select the X server if there is only "
 "one available."
 msgstr ""
-"Pokud byste rad� vybrali X server ru�, tuto nab�u zam��. (Pokud by "
-"byl k dispozici pouze jeden X server, ot�a se nezobraz�"
+"Pokud byste raději vybrali X server ručně, tuto nabídku zamítněte. (Pokud by "
+"byl k dispozici pouze jeden X server, otázka se nezobrazí.)"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:17
 msgid "No X server known for your video hardware."
-msgstr "���rver nevyhovuje va��rafick�art�
+msgstr "Žádný X server nevyhovuje vaší grafické kartě."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -289,16 +289,16 @@
 "information in discover's hardware database, or it could be that your video "
 "hardware is simply not supported by any available X servers."
 msgstr ""
-"Bu� tomto po�a�nen�rafick�arta (pouze s�ov�onzole?), nebo "
-"program \"discover\" neum�ur� odpov�j� X server pro v�hardware. To "
-"mohou m�na sv�m�v��. Bu�sou informace v datab� discoveru "
-"ne�, nebo grafick�arna nen�odporov� ���tupn�erverem."
+"Buď v tomto počítači není grafická karta (pouze sériová konzole?), nebo "
+"program \"discover\" neuměl určit odpovídající X server pro váš hardware. To "
+"mohou mít na svědomí dvě věci. Buď jsou informace v databázi discoveru "
+"neúplné, nebo grafická karna není podporována žádným dostupným X serverem."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:26
 msgid "Multiple potential default X servers for your hardware."
-msgstr "V� potenci�� X server�msgstr "Více potenciálních X serverů."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -310,16 +310,16 @@
 "will serve as your computer's \"primary head\"; this is generally the video "
 "card and monitor to which the computer displays when it first boots."
 msgstr ""
-"Bylo rozpozn� v� grafick�ret a je pro n�ot�n�lik r�h X "
-"server�berte za��kter�ude slou�it jako \"prim��; to obvykle "
-"b�afick�arta a monitor, na kter�se zobrazuj�pr�, kdy� se "
-"po�a�av�."
+"Bylo rozpoznáno více grafických karet a je pro ně potřeba několik různých X "
+"serverů. Vyberte zařízení, které bude sloužit jako \"primární\"; to obvykle "
+"bývá grafická karta a monitor, na kterém se zobrazují zprávy, když se "
+"počítač zavádí."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:40
 msgid "Select the desired default X server."
-msgstr "Vyberte hlavn� server."
+msgstr "Vyberte hlavní X server."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -329,9 +329,9 @@
 "to communicate with video display and input devices, providing a foundation "
 "for the chosen Graphical User Interface (GUI)."
 msgstr ""
-"X server je hardwarov�ozhran� Window Syst�. Jeho �je komunikace s "
-"grafickou kartou a vstupn� za��, �� tvo�klad pro vybran�
-"grafick��ivatelsk�ozgran�GUI)."
+"X server je hardwarové rozhraní X Window Systému. Jeho úkol je komunikace s "
+"grafickou kartou a vstupními zařízeními, čímž tvoří základ pro vybrané "
+"grafické uživatelské rozgraní (GUI)."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -341,15 +341,15 @@
 "X symbolic link. Some X servers may not work with your particular graphics "
 "hardware."
 msgstr ""
-"K dispozici m��e X server�andardn�e vyb� pomoc�
-"symbolick� odkazu /etc/X11/X. N�er� servery nemus�racovat s va��
-"konkr��rafickou kartou."
+"K dispozici může být více X serverů. Standardní se vybírá pomocí "
+"symbolického odkazu /etc/X11/X. Některé X servery nemusí pracovat s vaší "
+"konkrétní grafickou kartou."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:52
 msgid "Write default Files section to configuration file?"
-msgstr "Zapsat standardn�ekci Files do konfigura�ho souboru?"
+msgstr "Zapsat standardní sekci Files do konfiguračního souboru?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -359,9 +359,9 @@
 "where to find server modules, the RGB color database, and font files. This "
 "option is for advanced users. In most cases, you should enable it."
 msgstr ""
-"Sekce Files konfigura�ho souboru �X serveru, kde nalezne jednotliv�
-"moduly, datab� barev a soubory s fonty. Tato volba je pro pokro��
-"u�ivatele. Ve v�in���budete cht�povolit."
+"Sekce Files konfiguračního souboru říká X serveru, kde nalezne jednotlivé "
+"moduly, databázi barev a soubory s fonty. Tato volba je pro pokročilé "
+"uživatele. Ve většině případů ji budete chtít povolit."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -372,15 +372,15 @@
 "remove the reference to the local font server, add a reference to a "
 "different font server, or rearrange the default set of local font paths."
 msgstr ""
-"Pokud si chcete napsat vlastn�"Files\" sekci (nap�d pokud chcete "
-"odstranit odkaz na lok��ont server, p� jin� server, nebo zm�t "
-"po�cest), tuto mo�nost zam��."
+"Pokud si chcete napsat vlastní \"Files\" sekci (například pokud chcete "
+"odstranit odkaz na lokální font server, přidat jiný font server, nebo změnit "
+"pořadí cest), tuto možnost zamítněte."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:66
 msgid "Select the XFree86 server modules that should be loaded by default."
-msgstr "Vyberte moduly X serveru, kter�e maj�tandardn�av�t."
+msgstr "Vyberte moduly X serveru, které se mají standardně zavádět."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -390,9 +390,9 @@
 "the X server loads by default. This option is for advanced users. In most "
 "cases, all of these modules should be enabled."
 msgstr ""
-"Zde m� upravit (nebo � vynechat) seznam modul�er�� server "
-"spou�t�p��startu. Tato volba je pro pokro���ivatele. Ve v�in�
-"p��te m� povolit v�echny moduly."
+"Zde můžete upravit (nebo úplně vynechat) seznam modulů, které má X server "
+"spouštět při svém startu. Tato volba je pro pokročilé uživatele. Ve většině "
+"případů byste měli povolit všechny moduly."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -405,16 +405,15 @@
 "operations using DRI to work. Otherwise, the server falls back to software "
 "rendering."
 msgstr ""
-"Moduly GLCore a glx zp�pn�oftwarov�penGL, modul dri povol�odporu "
-"DRI (Direct Rendering Infrastructure). Nezapome� �e podporu pro DRI mus�
-"obsahovat tak��o, grafick�arta a instalovan�erze Mesa knihoven (pro "
-"3D akceleraci). Pokud tomu tak nen�server nouzov�ou�ije softwarov�
-"vykreslov�."
+"Moduly GLCore a glx zpřístupní softwarové OpenGL, modul dri povolí podporu "
+"DRI (Direct Rendering Infrastructure). Nezapomeňte, že podporu pro DRI musí "
+"obsahovat také jádro, grafická karta a instalovaná verze Mesa knihoven (pro "
+"3D akceleraci). Pokud tomu tak není, server nouzově použije softwarové "
+"vykreslování."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:66
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The vbe and ddc modules enable support for VESA BIOS Extensions and Data "
 "Display Channel, respectively. These modules are used to query monitor "
@@ -423,11 +422,11 @@
 "module depends on the int10 module, so if you wish to enable vbe, enable "
 "int10 as well."
 msgstr ""
-"Moduly vbe a ddc povol�odporu pro VESA BIOS Extensions resp. Data Display "
-"Channel. Tyto moduly slou��ro zji�t� vlastnost�onitoru skrze grafickou "
-"kartu. Modul int10 je emul�r re�� m�x86, kter�ou�� pro "
-"zaveden�ekund��GA karty. Pamatujte, �e modul vbe z�s�a modulu "
-"int10."
+"Moduly vbe a ddc povolí podporu pro VESA BIOS Extensions resp. Data Display "
+"Channel. Tyto moduly slouží pro zjištění vlastností monitoru skrze grafickou "
+"kartu. Modul int10 je emulátor reálného módu x86, který se používá pro "
+"zavedení sekundární VGA karty. Pamatujte, že modul vbe závisí na modulu "
+"int10, takže při výběru modulu vbe veberte i modul int10."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -436,7 +435,7 @@
 "The dbe module enables the double-buffering extension in the server, and is "
 "useful for animation and video operations."
 msgstr ""
-"Roz��n�be v serveru povol�vojit�ufferov�, kter�e u�ite� pro "
+"Rozšíření dbe v serveru povolí dvojité bufferování, které je užitečné pro "
 "animace a operae s videem."
 
 #. Type: multiselect
@@ -448,9 +447,9 @@
 "The record module implements the RECORD extension, commonly used in server "
 "testing."
 msgstr ""
-"Modul extmod povol�noho tradi�ch a �to vyu��n�z��n�jako "
-"tvarovan�kna, sd�nou pam� p�� video re�im�A a Xv. Modul "
-"record implementuje roz��n�ECORD, �to pou��n��stov� serveru."
+"Modul extmod povolí mnoho tradičních a často využívaných rozšíření, jako "
+"tvarovaná okna, sdílenou paměť, přepínání video režimů, DGA a Xv. Modul "
+"record implementuje rozšíření RECORD, často používané při testování serveru."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -459,7 +458,7 @@
 "The bitmap, freetype, speedo, type1, and xtt modules are all font "
 "rasterizers."
 msgstr ""
-"Moduly bitmap, freetype, speedo, type1 a xtt slou��ro rastrov� font�"Moduly bitmap, freetype, speedo, type1 a xtt slouží pro rastrování fontů."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -467,7 +466,7 @@
 msgid ""
 "For further information about these modules, please consult the XFree86 "
 "documentation."
-msgstr "V� informac� t�to modulech naleznete v dokumetaci XFree86."
+msgstr "Více informací o těchto modulech naleznete v dokumetaci XFree86."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -478,15 +477,15 @@
 "written to the X server configuration file -- and add their own Modules "
 "section to the file manually."
 msgstr ""
-"Pokud si nejste jist�o d�t, nechte zapnut��echny moduly. Pokro��
-"u�ivatel�ohou zak�t v�echny moduly -- pak se do konfigura�ho souboru "
-"���ekce Modules nezap� a mohou si ji vytvo�u� podle p�av."
+"Pokud si nejste jistí co dělat, nechte zapnuté všechny moduly. Pokročilí "
+"uživatelé mohou zakázat všechny moduly -- pak se do konfiguračního souboru "
+"žádná sekce Modules nezapíše a mohou si ji vytvořit ručně podle představ."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:106
 msgid "Multiple potential default XFree86 server drivers for your hardware."
-msgstr "V� potenci�� XFree86 ovlada�"
+msgstr "Více potenciálních XFree86 ovladačů."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -498,10 +497,10 @@
 "will serve as your computer's \"primary head\"; this is generally the video "
 "card and monitor to which the computer displays when it first boots."
 msgstr ""
-"Bylo rozpozn� v� grafick�ret a je pro n�ot�n�lik r�h "
-"ovlada� Vyberte za��kter�ude slou�it jako \"prim��; to obvykle "
-"b�afick�arta a monitor, na kter�se zobrazuj�pr�, kdy� se "
-"po�a�av�."
+"Bylo rozpoznáno více grafických karet a je pro ně potřeba několik různých "
+"ovladačů. Vyberte zařízení, které bude sloužit jako \"primární\"; to obvykle "
+"bývá grafická karta a monitor, na kterém se zobrazují zprávy, když se "
+"počítač zavádí."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -511,14 +510,14 @@
 "however, the X server configuration files can be edited to support a multi-"
 "head configuration."
 msgstr ""
-"Debconf moment��odporuje pouze jeden monitor, ale podporu v� monitor�"m� pozd� p� �ou konfigura�ho souboru X serveru."
+"Debconf momentálně podporuje pouze jeden monitor, ale podporu více monitorů "
+"můžete později přidat úpravou konfiguračního souboru X serveru."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:119
 msgid "Enter an identifier for your video card."
-msgstr "Zadejte identifik�r sv�rafick�arty."
+msgstr "Zadejte identifikátor své grafické karty."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -528,15 +527,15 @@
 "you may provide. This is usually the vendor or brand name followed by the "
 "model name, e.g., \"3Dfx Voodoo3\" or \"ATI Rage Fury Maxx\"."
 msgstr ""
-"Konfigura� soubor X serveru sp�je grafickou kartu se jm�m, kter�de "
-"zad�. Obvykle se pou�� jm� v� nebo zna� n�edovan��em "
-"modelu, t�\"3Dfx Voodoo3\" nebo \"ATI Rage Fury Maxx\"."
+"Konfigurační soubor X serveru spáruje grafickou kartu se jménem, které zde "
+"zadáte. Obvykle se používá jméno výrobce nebo značky následované názvem "
+"modelu, třeba \"3Dfx Voodoo3\" nebo \"ATI Rage Fury Maxx\"."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:127
 msgid "Select the desired X server driver."
-msgstr "Vyberte ovlada� serveru."
+msgstr "Vyberte ovladač X serveru."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -545,8 +544,8 @@
 "For the X Window System graphical user interface to operate correctly, it is "
 "necessary to select a video card driver for the X server."
 msgstr ""
-"Aby grafick�ozhran� Window System pracovalo spr��je pot�vybrat "
-"ovlada�rafick�arty."
+"Aby grafické rozhraní X Window System pracovalo správně, je potřeba vybrat "
+"ovladač grafické karty."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -555,14 +554,14 @@
 "Drivers are typically named for the video card or chipset manufacturer, or "
 "for a specific model or family of chipsets."
 msgstr ""
-"Ovlada�se obvykle naz�podle v� �ov�ady, rodiny �ov�d, "
-"nebo podle konkr�� modelu."
+"Ovladače se obvykle nazývají podle výrobce čipové sady, rodiny čipových sad, "
+"nebo podle konkrétního modelu."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:136
 msgid "Use kernel framebuffer device interface?"
-msgstr "Pou��rozhran�ramebufferu v j�e?"
+msgstr "Použít rozhraní framebufferu v jádře?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -572,8 +571,8 @@
 "be configured to perform some operations, such as video mode switching, via "
 "the kernel's framebuffer driver."
 msgstr ""
-"X server m��taven, aby n�er�perace, nap�ep�n�ideo "
-"re�im�prov�l p�na za��ale skrze ovlada�ramebufferu v j�e."
+"X server může být nastaven, aby některé operace, např. přepínání video "
+"režimů, neprováděl přímo na zařízení, ale skrze ovladač framebufferu v jádře."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -583,15 +582,15 @@
 "and the other does not. Enabling this option is the safe bet, but feel free "
 "to turn it off if it appears to cause problems."
 msgstr ""
-"Teoreticky by m� fungovat oba p�py, ale v praxi ob� jeden funguje a "
-"dryh�Zkuste tuto volbu povolit a kdyby p�la probl�, zase ji "
-"vypn�."
+"Teoreticky by měly fungovat oba přístupy, ale v praxi občas jeden funguje a "
+"dryhý ne. Zkuste tuto volbu povolit a kdyby působila problémy, zase ji "
+"vypněte."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:147
 msgid "Please enter the video card's bus identifier."
-msgstr "Zadejte identifik�r karty na sb�ici."
+msgstr "Zadejte identifikátor karty na sběrnici."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -600,8 +599,8 @@
 "Users of PowerPC machines, and users of any computer with multiple video "
 "devices, should specify the BusID of the video card in the format:"
 msgstr ""
-"U�ivatel�o�a�PowerPC a u�ivatel� v� grafick�rtami by m� "
-"zadat BusID grafick�arty ve form�:"
+"Uživatelé počítačů PowerPC a uživatelé s více grafickými kartami by měli "
+"zadat BusID grafické karty ve formátu:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -616,7 +615,7 @@
 "(where each nn is a decimal number referring to the card's bus, device, and "
 "function number, respectively)."
 msgstr ""
-"(kde ka�d�n je des�ov��o p��n�b�ici, za�� funkci "
+"(kde každé nn je desítkové číslo příslušné sběrnici, zařízení a funkci "
 "karty)."
 
 #. Type: string
@@ -627,8 +626,8 @@
 "heads. Further configuration will have to be done manually in the X server "
 "configuration file, /etc/X11/XF86Config-4."
 msgstr ""
-"Pro u�ivatele s v� monitory nastav�ato volba pouze jeden z nich. Ostatn�
-"budete muset nastavit ru� v souboru /etc/X11/XFConfig-4."
+"Pro uživatele s více monitory nastaví tato volba pouze jeden z nich. Ostatní "
+"budete muset nastavit ručně v souboru /etc/X11/XFConfig-4."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -644,9 +643,9 @@
 "your PCI or AGP video card. Keep in mind that lspci reports the bus, "
 "device, and function numbers in hexadecimal, not decimal."
 msgstr ""
-"Pro ur��m�� grafick�arty PCI nebo AGP m� pou��p� \"lspci"
-"\". Pamatujete, �e lspcci vypisuje �la sb�ic, za�� funkc� "
-"�estn�kov�ne v des�ov�soustav�
+"Pro určení umístění grafické karty PCI nebo AGP můžete použít příkaz \"lspci"
+"\". Pamatujete, že lspcci vypisuje čísla sběrnic, zařízení a funkcí v "
+"šestnáctkové (ne v desítkové) soustavě."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -655,8 +654,8 @@
 "When possible, this question has been pre-answered for you and you should "
 "accept the default unless you know it doesn't work."
 msgstr ""
-"Jestli�e to �lo, byla tato ot�a p�stavena. Pokud nev� co d�te, "
-"m� byste pou��nab�utou hodnotu."
+"Jestliže to šlo, byla tato otázka přednastavena. Pokud nevíte co děláte, "
+"měli byste použít nabídnutou hodnotu."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -666,26 +665,26 @@
 "Users of machines other than PowerPCs or SGI Indigo2 XLs with only one video "
 "card should leave this entry blank."
 msgstr ""
-"U�ivatel�e-PowerPC po�a�s jednou grafickou kartou by m� toto pole "
-"nechat voln�
+"Uživatelé ne-PowerPC počítačů s jednou grafickou kartou by měli toto pole "
+"nechat volné."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:174
 msgid "Please enter a bus identifier in the proper format."
-msgstr "Zadejte identifik�r ve str��tvaru."
+msgstr "Zadejte identifikátor ve strávném tvaru."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:174
 msgid "The BusID should be a string in the following format:"
-msgstr "BusID by m�b��c v n�eduj�m tvaru:"
+msgstr "BusID by měl být řetězec v následujícím tvaru:"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:174
 msgid "bustype:bus:device:function"
-msgstr "typsb�ice:sb�ice:za��unkce"
+msgstr "typsběrnice:sběrnice:zařízení:funkce"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -695,15 +694,15 @@
 "\", \"device\", and \"function\" is a decimal (not hexadecimal) value. For "
 "example, \"PCI:0:16:0\" is valid input (without the double-quotes)."
 msgstr ""
-"Kde \"typsb�ice\" je pro grafick�arty PCI a AGP \"PCI\", a ostatn�
-"polo�ky jsou des�ov�ne �estn�ov�hodnoty. P�d spr�� vstupu: "
+"Kde \"typsběrnice\" je pro grafické karty PCI a AGP \"PCI\", a ostatní "
+"položky jsou desítkové (ne šestnáckové) hodnoty. Příklad správného vstupu: "
 "\"PCI:0:16:0\" (bez uvozovek)."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:185
 msgid "Enter the amount of memory (in kB) to be used by your video card."
-msgstr "Zadejte mno�stv�am� (v kB), pro grafickou kartu."
+msgstr "Zadejte množství paměti (v kB), pro grafickou kartu."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -714,9 +713,9 @@
 "Intel i810) have little or no video memory of their own, and instead borrow "
 "main system memory for their needs."
 msgstr ""
-"Obvykle je velikost pam� na grafick�art�ozpozn� X serverem "
-"automaticky, ale n�er�ntegrovan�rafick�ipy (jako Intel i810) maj�
-"malou, nebo dokonce ��ou pam�a p��i ji z hlavn�pera� pam�."
+"Obvykle je velikost paměti na grafické kartě rozpoznána X serverem "
+"automaticky, ale některé integrované grafické čipy (jako Intel i810) mají "
+"malou, nebo dokonce žádnou paměť a půjčují si ji z hlavní operační paměti."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -726,15 +725,15 @@
 "card lacks RAM, or if the X server has trouble autodetecting the amount, is "
 "it necessary to specify the amount of video RAM."
 msgstr ""
-"Klidn�echte tento parametr pr�n�ikost pam� je pot�zadat pouze "
-"pokud grafick�arta nem�lastn�am� nebo X server neum�ozpoznat jej�
+"Klidně nechte tento parametr prázdný. Velikost paměti je potřeba zadat pouze "
+"pokud grafická karta nemá vlastní paměť, nebo X server neumí rozpoznat její "
 "velikost."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:202
 msgid "Please select the XKB rule set to use."
-msgstr "Zadejte mno�inu XKB pravidel, kter�e m�ou��"
+msgstr "Zadejte množinu XKB pravidel, která se má použít."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -743,7 +742,7 @@
 "For the X server to handle your keyboard correctly, an XKB rule set must be "
 "chosen."
 msgstr ""
-"Aby X server pracoval spr�� va��l�snic�mus� vybrat mno�inu XKB "
+"Aby X server pracoval správně s vaší klávesnicí, musíte vybrat množinu XKB "
 "pravidel."
 
 #. Type: string
@@ -753,8 +752,8 @@
 "Users of most keyboards should enter \"xfree86\". Users of Sun Type 4 and "
 "Type 5 keyboards, however, should enter \"sun\"."
 msgstr ""
-"V�ina u�ivatel�m� zadat \"xfree86\". U�ivatel�l�snic Sun Type 4 "
-"a Type 5 by m� zadat \"sun\"."
+"Většina uživatelů by měla zadat \"xfree86\". Uživatelé klávesnic Sun Type 4 "
+"a Type 5 by měli zadat \"sun\"."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -763,21 +762,21 @@
 "Advanced users can use any defined XKB rule set. If the xlibs package has "
 "been unpacked, see the /etc/X11/xkb/rules directory for available rule sets."
 msgstr ""
-"Pokro���ivatel�ohou pou��libovolnou definovanou mno�inu XKB "
-"pravidel. Pokud ji� byl rozbalen bal�xlibs, v adres� /etc/X11/xkb/rules "
-"naleznete v�echna dostupn�ravidla."
+"Pokročilí uživatelé mohou použít libovolnou definovanou množinu XKB "
+"pravidel. Pokud již byl rozbalen balík xlibs, v adresáři /etc/X11/xkb/rules "
+"naleznete všechna dostupná pravidla."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:202
 msgid "If you don't know what rule set to use, enter \"xfree86\"."
-msgstr "Pokud nev� jakou mno�inu pravidel zadat, pou�ijte \"xfree86\"."
+msgstr "Pokud nevíte jakou množinu pravidel zadat, použijte \"xfree86\"."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:216
 msgid "Please select your keyboard model."
-msgstr "Zadejte model sv�l�snice."
+msgstr "Zadejte model své klávesnice."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -786,8 +785,8 @@
 "For the X server to handle your keyboard correctly, a keyboard model must be "
 "entered. Available models depend on which XKB rule set is in use."
 msgstr ""
-"Aby X server pracoval spr�� va��l�snic�mus� zadat model "
-"kl�snice. Dostupn�odely kl�snic z�s�a tom, jak�ste vybrali XKB "
+"Aby X server pracoval správně s vaší klávesnicí, musíte zadat model "
+"klávesnice. Dostupné modely klávesnic závisí na tom, jaká jste vybrali XKB "
 "pravidla."
 
 #. Type: string
@@ -798,8 +797,8 @@
 "keys, historically common in the United States. It does not have the \"logo"
 "\" or \"menu\" keys."
 msgstr ""
-"pc101 je tradi� kl�snice typu IBM PC/AT se 101 kl�sami, historicky "
-"velmi roz��n�Nem�l�sy \"logo\" ani \"menu\"."
+"pc101 je tradiční klávesnice typu IBM PC/AT se 101 klávesami, historicky "
+"velmi rozšířená. Nemá klávesy \"logo\" ani \"menu\"."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -809,8 +808,8 @@
 "keys are usually engraved with a \"logo\" symbol (there is typically a pair "
 "of these, between each set of control and alt keys), and a \"menu\" key."
 msgstr ""
-"Kl�snice \"pc104\" je jako model pc101, ale m�av�t��sy. Obvykle "
-"jsou to kl�sy se symboly \"logo\" a \"menu\" mezi kl�sami Control a Alt."
+"Klávesnice \"pc104\" je jako model pc101, ale má navíc tři klávesy. Obvykle "
+"jsou to klávesy se symboly \"logo\" a \"menu\" mezi klávesami Control a Alt."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -822,6 +821,10 @@
 "symbols), you likely have a \"pc102\" or \"pc105\" model; if you choose "
 "\"pc101\" or \"pc104\" instead, your \"< >\" key might not work."
 msgstr ""
+"Modely \"pc102\" a \"pc105\" jsou verze klávesnic pc101 a pc104 hojně "
+"používané v Evropě. Tyto klávesnice obvykle poznáte podle klávesy \"< >"
+"\" (na jedné klávese jsou natištěné oba symboly zároveň). Vyberete-li model "
+"\"pc101\" nebo \"pc104\", klávesa \"< >\" nemusí fungovat."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -832,16 +835,16 @@
 "\"macintosh_old\" is for Macintosh keyboard users who are not using the new "
 "input layer."
 msgstr ""
-"Model \"macintosh\" je pro Macintosh�l�snice, kde j�o a konzolov�
-"n�roje pou��j�ovou vstupn�rstvu, kter�ou�� linuxov��kl�s; "
-"\"macintosh_old\" je pro u�ivatele kl�snic Macintosh, kte�pou��j�
-"novou vstupn�rstvu."
+"Model \"macintosh\" je pro Macintoshí klávesnice, kde jádro a konzolové "
+"nástroje používají novou vstupní vrstvu, která používá linuxové kódy kláves; "
+"\"macintosh_old\" je pro uživatele klávesnic Macintosh, kteří nepoužívají "
+"novou vstupní vrstvu."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:216
 msgid "All of the above models use the \"xfree86\" rule set."
-msgstr "V�echny dosud zm�n�odely pou��j�no�inu pravidel \"xfree86\"."
+msgstr "Všechny dosud zmíněné modely používají množinu pravidel \"xfree86\"."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -851,8 +854,8 @@
 "respectively. These models can only be used if the \"sun\" XKB rule set is "
 "in use."
 msgstr ""
-"Modely \"type4\" a \"type5\" odpov�j�l�snic�Syn Type4 a Type5. "
-"M� je pou��pouze s XKB pravidly \"sun\"."
+"Modely \"type4\" a \"type5\" odpovídají klávesnicím Syn Type4 a Type5. "
+"Můžete je použít pouze s XKB pravidly \"sun\"."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -862,8 +865,8 @@
 "users should select the keyboard model most closely approximated by the "
 "above."
 msgstr ""
-"Kl�snice notebook�ykle nem�j�olik kl�s, jako stoln�odely. "
-"U�ivatel�otebooku by m� vybrat model co nejpodobn��
+"Klávesnice notebooků obvykle nemívají tolik kláves, jako stolní modely. "
+"Uživatelé notebooku by měli vybrat model co nejpodobnější."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -873,21 +876,21 @@
 "the xlibs package has been unpacked, see the /etc/X11/xkb/rules directory "
 "for available rule sets."
 msgstr ""
-"Pokro���ivatel�ohou pou��libovoln�l definovan�enou "
-"mno�inou XKB pravidel. Pokud ji� byl rozbalen bal�xlibs, v adres� /etc/"
-"X11/xkb/rules naleznete v�echna dostupn�ravidla."
+"Pokročilí uživatelé mohou použít libovolný model definovaný zvolenou "
+"množinou XKB pravidel. Pokud již byl rozbalen balík xlibs, v adresáři /etc/"
+"X11/xkb/rules naleznete všechna dostupná pravidla."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:216
 msgid "Users of U.S. English keyboards should generally enter \"pc104\"."
-msgstr "U�ivatel�nglick�S kl�snice by m� v�inou zadat \"pc104\"."
+msgstr "Uživatelé anglické US klávesnice by měli většinou zadat \"pc104\"."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:256
 msgid "Please select your keyboard layout."
-msgstr "Zadejte rozlo�en�l�snice."
+msgstr "Zadejte rozložení klávesnice."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -897,9 +900,9 @@
 "be entered. Available layouts depend on which XKB rule set and keyboard "
 "model were previously selected."
 msgstr ""
-"Aby X server pracoval spr�� va��l�snic�mus� zadat rozlo�en�
-"kl�s. Dostupn�ozlo�en��s�a tom, jak�ste vybrali XKB pravidla a "
-"model kl�snice."
+"Aby X server pracoval správně s vaší klávesnicí, musíte zadat rozložení "
+"kláves. Dostupná rozložení závisí na tom, jaká jste vybrali XKB pravidla a "
+"model klávesnice."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -910,10 +913,10 @@
 "for available rule sets, and the /etc/X11/xkb/symbols directory for "
 "available layouts."
 msgstr ""
-"Pokro���ivatel�ohou pou��libovoln�ozlo�en�odporovan�ravidly "
-"XKB. Pokud ji� byl rozbalen bal�xlibs, v adres� /etc/X11/xkb/rules "
-"naleznete v�echna dostupn�ravidla a v adres� /etc/X11/xkb/symbols "
-"dostupn�ozlo�en�
+"Pokročilí uživatelé mohou použít libovolné rozložení podporované pravidly "
+"XKB. Pokud již byl rozbalen balík xlibs, v adresáři /etc/X11/xkb/rules "
+"naleznete všechna dostupná pravidla a v adresáři /etc/X11/xkb/symbols "
+"dostupná rozložení."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -923,15 +926,15 @@
 "localized for other countries should generally enter their ISO 3166 country "
 "code. E.g., France uses \"fr\", and Germany uses \"de\"."
 msgstr ""
-"U�ivatel�nglick�S kl�snice by m� zadat \"us\". U�ivatel�statn� "
-"kl�snic by m� zadat k�v�em�odle ISO 3166. Nap�mecko pou�� "
-"\"de\", �sk�epublika \"cz\"."
+"Uživatelé anglické US klávesnice by měli zadat \"us\". Uživatelé ostatních "
+"klávesnic by měli zadat kód své země podle ISO 3166. Např. Německo používá "
+"\"de\", Česká republika \"cz\"."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:272
 msgid "Please select your keyboard variant."
-msgstr "Zadejte variantu sv�l�snice."
+msgstr "Zadejte variantu své klávesnice."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -941,9 +944,9 @@
 "may be entered. Available variants depend on which XKB rule set, model, and "
 "layout were previously selected."
 msgstr ""
-"Aby X server pracoval s kl�snic�odle o��n�m� zadat variantu "
-"kl�snice. Dostupn�arianty z�s�a tom, jak�ste vybrali XKB pravidla, "
-"model kl�snice a rozlo�en�
+"Aby X server pracoval s klávesnicí podle očekávání, můžete zadat variantu "
+"klávesnice. Dostupné varianty závisí na tom, jaká jste vybrali XKB pravidla, "
+"model klávesnice a rozložení."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -953,9 +956,9 @@
 "spacing accent marks and diaereses as normal spacing keys, and if this is "
 "the preferred behavior, enter \"nodeadkeys\"."
 msgstr ""
-"Mnoho rozlo�en�l�snic um�m�t chov� \"mrtv�kl�s (h�k a "
-"�ka), aby fungonaly jako ostatn�l�sy (posunou kurzor d�. Pokud je to "
-"po�adovan�hov�, zadejte \"nodeadkeys\"."
+"Mnoho rozložení klávesnic umí změnit chování \"mrtvých\" kláves (háček a "
+"čárka), aby fungonaly jako ostatní klávesy (posunou kurzor dál). Pokud je to "
+"požadované chování, zadejte \"nodeadkeys\"."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -965,23 +968,23 @@
 "the xlibs package has been unpacked, see the /etc/X11/xkb/symbols directory "
 "for the file corresponding to your selected layout for available variants."
 msgstr ""
-"Pokro���ivatel�ohou pou��libovolnou variantu podporovanou zvolen�-"pravidly XKB. Pokud ji� byl rozbalen bal�xlibs, naleznete dostupn�
-"varianty v adres� /etc/X11/xkb/symbols v souboru odpov�j�mu vybran� "
-"rozlo�en�
+"Pokročilí uživatelé mohou použít libovolnou variantu podporovanou zvolenými "
+"pravidly XKB. Pokud již byl rozbalen balík xlibs, naleznete dostupné "
+"varianty v adresáři /etc/X11/xkb/symbols v souboru odpovídajícímu vybranému "
+"rozložení."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:272
 msgid ""
 "Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
-msgstr "U�ivalel�nglick�S kl�snice by toto pole m� nechat pr�n�
+msgstr "Uživalelé anglické US klávesnice by toto pole měli nechat prázdné."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:289
 msgid "Please select your keyboard options."
-msgstr "Zadejte volby pro va�i kl�snici."
+msgstr "Zadejte volby pro vaši klávesnici."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -991,9 +994,9 @@
 "be entered. Available options depend on which XKB rule set was previously "
 "selected. Not all options will work with every keyboard model and layout."
 msgstr ""
-"Aby X server pracoval s kl�snic�odle o��n�m� zadat volby "
-"kl�snice. Dostupn�olby z�s�a tom, jak�ste vybrali XKB pravidla. Ne "
-"v�echny volby pracuj� ka�d�elem kl�snice a rozlo�en�"
+"Aby X server pracoval s klávesnicí podle očekávání, můžete zadat volby "
+"klávesnice. Dostupné volby závisí na tom, jaká jste vybrali XKB pravidla. Ne "
+"všechny volby pracují s každým modelem klávesnice a rozložením."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -1003,9 +1006,9 @@
 "Control key, you may enter \"ctrl:nocaps\"; if you would like to switch the "
 "Caps Lock and left Control keys, you may enter \"ctrl:swapcaps\"."
 msgstr ""
-"Nap�d pokud chcete, aby se kl�sa Caps Lock chovala jako dal��l�sa "
-"Control, m� zadat \"ctrl:nocaps\". Zad�-li \"ctrl:swapcaps\", prohod�
-"se v�kl�s Caps Lock a lev�rol."
+"Například pokud chcete, aby se klávesa Caps Lock chovala jako další klávesa "
+"Control, můžete zadat \"ctrl:nocaps\". Zadáte-li \"ctrl:swapcaps\", prohodí "
+"se význam kláves Caps Lock a levý Control."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -1017,9 +1020,9 @@
 "to use your Windows or logo keys as Meta keys, you may enter \"altwin:"
 "meta_win\"."
 msgstr ""
-"Jin�kladem m��t, �e n�e�d�referuj�l�su Meta na sv�
-"kl�se Alt (standardn�astaven� jin�i maj�ad� na kl�se Windows "
-"nebo \"logo\". Pokud pat�do druh�kupiny, pou�ijte \"altwin:meta_win\"."
+"Jiným příkladem může být fakt, že někteří lidé preferují klávesu Meta na své "
+"klávese Alt (standardní nastavení), jiní ji mají raději na klávese Windows "
+"nebo \"logo\". Pokud patříte do druhé skupiny, použijte \"altwin:meta_win\"."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -1030,9 +1033,9 @@
 "like to use your Windows or logo keys as Meta keys, you may enter \"ctrl:"
 "nocaps,altwin:meta_win\"."
 msgstr ""
-"Jednotliv�olby m� kombinovat, sta�je odd�t �kou. Nap�d "
-"nastaven�aby se kl�sa Caps Lock chovala jako dal��ontrol a aby se "
-"Windows nebo logo kl�sy chovaly jako kl�sy Meta, m� zadat \"ctrl:"
+"Jednotlivé volby můžete kombinovat, stačí je oddělit čárkou. Například "
+"nastavení, aby se klávesa Caps Lock chovala jako další Control a aby se "
+"Windows nebo logo klávesy chovaly jako klávesy Meta, můžete zadat \"ctrl:"
 "nocaps,altwin:meta_win\"."
 
 #. Type: string
@@ -1044,22 +1047,22 @@
 "X11/xkb/symbols directory available options files, which define only partial "
 "keyboard translations. (For example, /etc/X11/xkb/symbols/ctrl.)"
 msgstr ""
-"Pokro���ivatel�ohou pou��libovolnou volbu kompatibiln�e zvolen�"XKB modelem, rozlo�en�a variantou. Pokud ji� byl rozbalen bal�xlibs, "
-"pod�jte se na soubory v adres� /etc/X11/xkb/symbols, kter�efinuj�
-"�te� p�dy kl�s (nap�tc/X11/xkb/symbols/ctrl)."
+"Pokročilí uživatelé mohou použít libovolnou volbu kompatibilní se zvoleným "
+"XKB modelem, rozložením a variantou. Pokud již byl rozbalen balík xlibs, "
+"podívejte se na soubory v adresáři /etc/X11/xkb/symbols, které definují "
+"částečné překlady kláves (např. /etc/X11/xkb/symbols/ctrl)."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:289
 msgid "If you don't know what options to use, leave this entry blank."
-msgstr "Pokud nev� jak�olby pou�� nechte pole voln�
+msgstr "Pokud nevíte jaké volby použít, nechte pole volné."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:319
 msgid "Attempt mouse device autodetection?"
-msgstr "Pokusit se o rozpozn� my�i?"
+msgstr "Pokusit se o rozpoznání myši?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -1072,12 +1075,12 @@
 "the computer's power, connect the mouse, turn the computer back on, and "
 "reboot. If you wish to select a mouse type manually, decline this option."
 msgstr ""
-"Pokud m� k po�a�p�enou my�, m� nechat syst� aby ji "
-"zkusilrozpoznat. Rozpozn�n�apom�pokud s my��udete pohybovat (tak�
-"by nem�b�t program gpm). Pokud chcete k po�a�p�it s�ovou, "
-"sb�icovou, nebo PS/2 my�, m� byste vypnout syst� odpojit nap�n�"
-"p�it my�, zapnout po�a� restartovat. Pokud chcete zadat typ my�i "
-"ru�, tuto mo�nost zam��."
+"Pokud máte k počítači připojenou myš, můžete nechat systém, aby ji "
+"zkusilrozpoznat. Rozpoznávání napomůže, pokud s myší budete pohybovat (také "
+"by neměl běžet program gpm). Pokud chcete k počítači připojit sériovou, "
+"sběrnicovou, nebo PS/2 myš, měli byste vypnout systém, odpojit napájení, "
+"připojit myš, zapnout počítač a restartovat. Pokud chcete zadat typ myši "
+"ručně, tuto možnost zamítněte."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -1088,15 +1091,15 @@
 "autodetection succeeds, further debconf questions about your mouse will be "
 "pre-answered."
 msgstr ""
-"Pokud tuto mo�nost p�te a rozpozn� sel�e, bude tato ot�a zopakov�. "
-"(Rozpozn� m� zkou�et kolikr�chcete.) Jestli rozpozn� usp�, dal��
-"ot�y budou p�pov�n�
+"Pokud tuto možnost přijmete a rozpoznání selže, bude tato otázka zopakována. "
+"(Rozpoznání můžete zkoušet kolikrát chcete.) Jestli rozpoznání uspěje, další "
+"otázky budou předodpovězené."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:335
 msgid "Please choose your mouse port."
-msgstr "Zadejte port my�i."
+msgstr "Zadejte port myši."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -1106,8 +1109,8 @@
 "certain characteristics of your mouse (or other pointing device, such as a "
 "trackball) must be known."
 msgstr ""
-"Aby grafick�ozhran� Window System pracovalo spr��mus�n�n�er�
-"vlastnosti p�en�y�i (nebo jin� ukazovac� za��nap�+"Aby grafické rozhraní X Window System pracovalo správně, musí znát některé "
+"vlastnosti připojené myši (nebo jiného ukazovacího zařízení, např. "
 "trackballu)."
 
 #. Type: select
@@ -1124,23 +1127,23 @@
 "inport devices from your computer, please do so with the computer's power "
 "off."
 msgstr ""
-"Nejprve je nezbytn�r� port, kter� p�ujete k po�a� S�ov�
-"porty pou��j�onektory s 9 nebo 25 piny (DB-9 nebo DB-25) typu samec, "
-"konektor na my�i je typu samice. Porty PS/2 jsou mal�ulat�onektory (DIN) "
-"se 6 piny typu samice, konektor my�i je typu samec. D� m� pou��USB "
-"my�, sb�icovou (velmi starou) my� nebo program gpm jako opakova�
+"Nejprve je nezbytné určit port, kterým myš připojujete k počítači. Sériové "
+"porty používají konektory s 9 nebo 25 piny (DB-9 nebo DB-25) typu samec, "
+"konektor na myši je typu samice. Porty PS/2 jsou malé kulaté konektory (DIN) "
+"se 6 piny typu samice, konektor myši je typu samec. Dále můžete použít USB "
+"myš, sběrnicovou (velmi starou) myš nebo program gpm jako opakovač."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:353
 msgid "Please choose the entry that best describes your mouse."
-msgstr "Vyberte polo�ku, kter�ejl� vystihuje va�i my�."
+msgstr "Vyberte položku, která nejlépe vystihuje vaši myš."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:358
 msgid "Emulate 3 button mouse?"
-msgstr "Emulovat 3 tla�kovou my�?"
+msgstr "Emulovat 3 tlačítkovou myš?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -1151,9 +1154,9 @@
 "presence of a middle button by treating simultaneous clicks or drags of the "
 "left and right buttons as middle button events."
 msgstr ""
-"V�ina program� Window Syst� p�kl�, �e my� m��a�ka "
-"(lev�prost� a prav� My� se dv� tla�ky m�mulovat prost� "
-"tla�ko sou�n�skem obou tla�ek."
+"Většina programů v X Window Systému předpokládá, že myš má tři tlačítka "
+"(levé, prostřední a pravé). Myš se dvěmi tlačítky může emulovat prostřední "
+"tlačítko současným stiskem obou tlačítek."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -1162,14 +1165,14 @@
 "This option may also be used on mice with 3 or more buttons; the middle "
 "button will continue to work normally."
 msgstr ""
-"Tato volba bude fungovat i na t�v�tla�kov���; prost� "
-"tla�ko bude fungovat jako obvykle."
+"Tato volba bude fungovat i na tří a vícetlačítkových myších; prostřední "
+"tlačítko bude fungovat jako obvykle."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:374
 msgid "Enable scroll events from mouse wheel?"
-msgstr "Povolit rolovac�d�sti z kole� my�i?"
+msgstr "Povolit rolovací události z kolečka myši?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -1182,17 +1185,17 @@
 "exotic mice with more than 3 buttons in addition to a wheel may behave in an "
 "unexpected fashion if this option is set."
 msgstr ""
-"Ud�sti z kole� my�i se mohou br�jako kliknut�al�� tla�ek (4. a "
-"5.). N�er� aplikace ch�u tla�ka 4 a 5 jako ud�sti roluj-nahoru a "
-"roluj-dol�k�e kole� funguje podle o��n�Toto chov� nemus��dy "
-"fungovat dle o��n�Tak�xotick�y�i s v� ne� t�tla�ky se "
-"mohou p�to volb�hovat neo��n�
+"Události z kolečka myši se mohou brát jako kliknutí dalších tlačítek (4. a "
+"5.). Některé X aplikace chápou tlačítka 4 a 5 jako události roluj-nahoru a "
+"roluj-dolů, takže kolečko funguje podle očekávání. Toto chování nemusí vždy "
+"fungovat dle očekávání. Také exotické myši s více než třemi tlačítky se "
+"mohou při této volbě chovat neočekávaně."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:374
 msgid "Enabling this option is harmless if your mouse has no scroll wheel."
-msgstr "Pokud va�e my� nem�ole�, je zapnut�� volby ne�kodn�
+msgstr "Pokud vaše myš nemá kolečko, je zapnutí této volby neškodné."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -1202,15 +1205,15 @@
 "buttons, one each for \"up\" and \"down\", and a third if the wheel \"clicks"
 "\") are not yet supported with this configuration tool."
 msgstr ""
-"Tento konfigura� n�roj nepodporuje v� ne� p�tla�ek (v�n�
-"kole�, kter�e po��a dv� jedno \"nahoru\" a jedno \"dol�t�"
-"b�klik\" kole�)."
+"Tento konfigurační nástroj nepodporuje více než pět tlačítek (včetně "
+"kolečka, které se počítá za dvě - jedno \"nahoru\" a jedno \"dolů\", třetí "
+"bývá \"klik\" kolečka)."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:391
 msgid "Attempt monitor autodetection?"
-msgstr "Pokusit se o rozpozn� monitoru?"
+msgstr "Pokusit se o rozpoznání monitoru?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -1222,10 +1225,10 @@
 "same dialect of this protocol, further debconf questions about your monitor "
 "will be pre-answered."
 msgstr ""
-"Mnoho monitor�etn�CD) a grafick�ret podporuj�omunika� "
-"protokol, kter�e po�a�jistit technick�arametry monitoru. Pokud "
-"v�monitor i grafick�arta hovo�ejn�lektem tohoto protokolu, "
-"budou n�eduj� ot�y p�dpov�ny."
+"Mnoho monitorů (včetně LCD) a grafických karet podporují komunikační "
+"protokol, kterým může počítač zjistit technické parametry monitoru. Pokud "
+"váš monitor i grafická karta hovoří stejným dialektem tohoto protokolu, "
+"budou následující otázky předzodpovězeny."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -1235,9 +1238,9 @@
 "these cards' support for the DDC protocol is often so poor that attempts to "
 "use it can result in system lockups."
 msgstr ""
-"Jestli�e m� grafickou kartu NVidia, rad� tuto mo�nost zam��, proto�e "
-"zm�n�arty implementuj�DC protokol tak b���e p�kusu jej pou�� "
-"m� dokonce zablokovat syst�"
+"Jestliže máte grafickou kartu NVidia, raději tuto možnost zamítněte, protože "
+"zmíněné karty implementují DDC protokol tak bídně, že při pokusu jej použít, "
+"můžete dokonce zablokovat systém."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -1245,14 +1248,14 @@
 msgid ""
 "If autodetection fails, you will be asked for information about your monitor."
 msgstr ""
-"Pokud automatick�ozpozn� monitoru sel�e, budete po��ni o zad� "
-"informac�u�."
+"Pokud automatické rozpoznání monitoru selže, budete požádáni o zadání "
+"informací ručně."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:407
 msgid "Is your monitor an LCD device?"
-msgstr "Je v�monitor LCD za��"
+msgstr "Je váš monitor LCD zařízením?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -1261,8 +1264,8 @@
 "If your monitor is a liquid-crystal display (which is the case with almost "
 "all laptops), you should set this option."
 msgstr ""
-"Pokud je v�monitor typu LCD (co� je p� naprost��iny notebook�
-"m� byste odpov�t kladn�
+"Pokud je váš monitor typu LCD (což je případ naprosté většiny notebooků), "
+"měli byste odpovědět kladně."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -1270,13 +1273,13 @@
 msgid ""
 "Users of traditional cathode-ray tube (CRT) monitors should not set this "
 "option."
-msgstr "U�ivatel�lasick�nitor�T) by m� odpov�t z�rn�
+msgstr "Uživatelé klasických monitorů (CRT) by měli odpovědět záporně."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:417
 msgid "Please choose a method for selecting your monitor characteristics."
-msgstr "Zadejte zp�v�vlastnost�onitoru."
+msgstr "Zadejte způsob výběru vlastností monitoru."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -1285,8 +1288,8 @@
 "For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
 "certain characteristics of your monitor must be known."
 msgstr ""
-"Aby grafick�ozhran� Window System pracovalo spr��mus�n�n�er�
-"vlastnosti p�en� monitoru."
+"Aby grafické rozhraní X Window System pracovalo správně, musí znát některé "
+"vlastnosti připojeného monitoru."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -1298,11 +1301,11 @@
 "option is disabled for LCD panel users, since such displays are configured "
 "for a particular resolution.)"
 msgstr ""
-"Pro volbu \"simple\" v�sta�zn�pouze fyzickou velikost monitoru. T�se "
-"nastav�tandardn�odnoty pro typick�monitor t� velikosti, kter�le "
-"nemus�yhovovat vysoce kvalitn�monitor�Tato volba je nedostupn�ro "
-"u�ivatele s LCD, proto�e tyto obrazovky se konfiguruj�ro konkr��
-"rozli�en�"
+"Pro volbu \"simple\" vám stačí znát pouze fyzickou velikost monitoru. Tím se "
+"nastaví standardní hodnoty pro typický CRT monitor této velikosti, které ale "
+"nemusí vyhovovat vysoce kvalitním monitorům. (Tato volba je nedostupná pro "
+"uživatele s LCD, protože tyto obrazovky se konfigurují pro konkrétní "
+"rozlišení.)"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -1312,9 +1315,9 @@
 "refresh rates, such as \"800x600 @ 85Hz\"; you should choose the best mode "
 "you wish to use (and that you know your monitor is capable of)."
 msgstr ""
-"Mo�nost \"medium\" v�nab�e seznam rozli�en� obnovovac� frekvenc�"
-"nap�800x600 @ 85Hz\". M� byste si vybrat nejlep��e�im, kter�te "
-"pou��t a kter�dne v�monitor."
+"Možnost \"medium\" vám nabídne seznam rozlišení a obnovovacích frekvencí, "
+"např. \"800x600 @ 85Hz\". Měli byste si vybrat nejlepší režim, který budete "
+"používat a který zvládne váš monitor."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -1323,7 +1326,7 @@
 "The \"advanced\" option will let you specify your monitor's horizontal sync "
 "and vertical refresh tolerances directly."
 msgstr ""
-"Volba \"advanced\" v�nech��zadat rozsah vertik�� horizont��
+"Volba \"advanced\" vás nechá přímo zadat rozsah vertikální a horizontální "
 "frekvence monitoru."
 
 #. Type: select
@@ -1333,27 +1336,27 @@
 "Up to 14 inches (355 mm), 15 inches (380 mm), 17 inches (430 mm), 19-20 "
 "inches (480-510 mm), 21 inches (530 mm) or more"
 msgstr ""
-"Do 14 palc�5 mm), 15 palc�0 mm), 17 palc�0 mm), 19-20 palc�0-"
-"510 mm), 21 palc�0 mm) nebo v�"
+"Do 14 palců (355 mm), 15 palců (380 mm), 17 palců (430 mm), 19-20 palců (480-"
+"510 mm), 21 palců (530 mm) nebo více"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:438
 msgid "Please choose your approximate monitor size."
-msgstr "Zadejte p��nou velikost monitoru."
+msgstr "Zadejte přibližnou velikost monitoru."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:438
 msgid "High-quality CRT's may be able to use the next highest size category."
 msgstr ""
-"Vysoce kvalitn�onitory um�racovat i s nastaven�z vy���ategorie."
+"Vysoce kvalitní monitory umí pracovat i s nastavením z vyšší kategorie."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:445
 msgid "Please select your monitor's best video mode."
-msgstr "Zadejte nejlep��e�im monitoru."
+msgstr "Zadejte nejlepší režim monitoru."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -1367,16 +1370,16 @@
 "it; if in doubt, use the video mode recommended by the manufacturer of your "
 "LCD."
 msgstr ""
-"Vyberte \"nejlep�� rozli�en� obnovovac�rekvenci, kterou v�te, �e v�"
-"monitor zvl�e. V��ozli�en� obnovovac�rekvence jsou lep��Pokud "
-"chcete, samoz� m� vybrat i \"hor�� video re�im. U�ivatel� LCD "
-"displeji by m� vybrat re�im doporu��bcem monitoru."
+"Vyberte \"nejlepší\" rozlišení a obnovovací frekvenci, kterou věříte, že váš "
+"monitor zvládne. Větší rozlišení a obnovovací frekvence jsou lepší. Pokud "
+"chcete, samozřejmě můžete vybrat i \"horší\" video režim. Uživatelé s LCD "
+"displeji by měli vybrat režim doporučený výrobcem monitoru."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:455
 msgid "Enter an identifier for your monitor."
-msgstr "Zadejte identifik�r sv� monitoru."
+msgstr "Zadejte identifikátor svého monitoru."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -1386,15 +1389,15 @@
 "may provide. This is usually the vendor or brand name followed by the model "
 "name, e.g., \"Sony E200\" or \"Dell E770s\"."
 msgstr ""
-"Konfigura� soubor X serveru sp�je monitor se jm�m, kter�de zad�. "
-"Obvykle se pou�� jm� v� nebo zna� n�edovan��em modelu, "
-"t�\"Eizo F56\" nebo \"Benq FP767\"."
+"Konfigurační soubor X serveru spáruje monitor se jménem, které zde zadáte. "
+"Obvykle se používá jméno výrobce nebo značky následované názvem modelu, "
+"třeba \"Eizo F56\" nebo \"Benq FP767\"."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:462
 msgid "Enter your monitor's horizontal sync range."
-msgstr "Zadejte horizont��rekvenci monitoru."
+msgstr "Zadejte horizontální frekvenci monitoru."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -1405,16 +1408,16 @@
 "CRT's). This information should be available in your monitor's manual. "
 "Values lower than 30 or higher than 130 are extremely rare."
 msgstr ""
-"Zadejte bu�eznam hodnot odd�n�rkou (pro monitory s pevnou "
-"frekvenc� nebo rozsah hodnot - dv��a odd�n�oml�u (v�echny "
-"modern�RT monitory). Tyto informace naleznete v manu� k monitoru. "
-"Hodnoty men��e� 30 a vy���e� 130 jsou velmi �."
+"Zadejte buď seznam hodnot oddělených čárkou (pro monitory s pevnou "
+"frekvencí), nebo rozsah hodnot - dvě čísla oddělená pomlčkou (všechny "
+"moderní CRT monitory). Tyto informace naleznete v manuálu k monitoru. "
+"Hodnoty menší než 30 a vyšší než 130 jsou velmi řídké."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:470
 msgid "Enter your monitor's vertical refresh range."
-msgstr "Zadejte vertik��rekvenci monitoru."
+msgstr "Zadejte vertikální frekvenci monitoru."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -1425,16 +1428,16 @@
 "CRT's). This information should be available in your monitor's manual. "
 "Values lower than 50 or higher than 160 are extremely rare."
 msgstr ""
-"Zadejte bu�eznam hodnot odd�n�rkou (pro monitory s pevnou "
-"frekvenc� nebo rozsah hodnot - dv��a odd�n�oml�u (v�echny "
-"modern�RT monitory). Tyto informace naleznete v manu� k monitoru. "
-"Hodnoty men��e� 50 a vy���e� 160 jsou velmi �."
+"Zadejte buď seznam hodnot oddělených čárkou (pro monitory s pevnou "
+"frekvencí), nebo rozsah hodnot - dvě čísla oddělená pomlčkou (všechny "
+"moderní CRT monitory). Tyto informace naleznete v manuálu k monitoru. "
+"Hodnoty menší než 50 a vyšší než 160 jsou velmi řídké."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:478
 msgid "Please enter a comma-separated list of ranges or values."
-msgstr "Zadejte seznam hodnot nebo rozsah��n�ami."
+msgstr "Zadejte seznam hodnot nebo rozsahů oddělený čárkami."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -1443,14 +1446,14 @@
 "The valid syntax is a comma-separated list of discrete values, or a pair of "
 "values separated by a dash."
 msgstr ""
-"Platn�yntaxe je �kami odd�n�am diskr�� hodnot, nebo p��el "
-"odd�n��u."
+"Platná syntaxe je čárkami oddělený seznam diskrétních hodnot, nebo pár čísel "
+"oddělený pomlčkou."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:486
 msgid "Select the video modes you would like the X server to use."
-msgstr "Vyberte grafick�e�imy, kter�� server pou��t."
+msgstr "Vyberte grafické režimy, které může X server používat."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -1461,16 +1464,16 @@
 "all of them is effectively the same as removing none, since in both cases "
 "the X server will attempt to use the highest possible resolution."
 msgstr ""
-"Pokud se zde nach�j�ozli�en�kter� server nem�ou��t, i kdy� je "
-"v�hardware zvl�e, odstra�je ze seznamu. Odstran� v�ech je stejn�"
-"jako neodstran� ���, proto�e v obou p�ech se X server bude sna�it "
-"pou��nejvy���o�n�ozli�en�
+"Pokud se zde nacházejí rozlišení, které X server nemá používat, i když je "
+"váš hardware zvládne, odstraňte je ze seznamu. Odstranění všech je stejné, "
+"jako neodstranění žádného, protože v obou případech se X server bude snažit "
+"použít nejvyšší možné rozlišení."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:496
 msgid "Please select your desired default color depth in bits."
-msgstr "Zadejte po�adovanou barevnou hloubku v bitech."
+msgstr "Zadejte požadovanou barevnou hloubku v bitech."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -1482,10 +1485,10 @@
 "acceleration only for certain depths. Consult your video card manual for "
 "more information."
 msgstr ""
-"Obvykle se po�� 24 bitov�loubka, ale na grafick�rt� s omezenou "
-"pam� m� sn�n�po� barev z�at v��ozli�en�Tak��er�
-"karty podporuj�D akceleraci pouze ve vybran�oubk�. V� informac�
-"naleznete v manu� ke sv�rafick�art�
+"Obvykle se požívá 24 bitová hloubka, ale na grafických kartách s omezenou "
+"pamětí můžete snížením počtu barev získat větší rozlišení. Také některé "
+"karty podporují 3D akceleraci pouze ve vybraných hloubkách. Více informací "
+"naleznete v manuálu ke své grafické kartě."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -1494,8 +1497,8 @@
 "Note that on some old ATI hardware, such as the Mach8 (VGA Wonder), Mach32, "
 "and early Mach64 (\"GX\") chipsets, depths higher than 8 are unsupported."
 msgstr ""
-"Na n�er�ar�rt� od ATI s �ov�dami Mach8 (VGA Wonder), "
-"Mach32 a ran�ach64 (\"GX\") nejsou podporov� hloubky v��e� 8 bit�"Na některých starých kartách od ATI s čipovými sadami Mach8 (VGA Wonder), "
+"Mach32 a rané Mach64 (\"GX\") nejsou podporovány hloubky větší než 8 bitů."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -1505,15 +1508,15 @@
 "bits of alpha channel or simple zero padding; the X Window System can handle "
 "both. If you want either, select 24 bits.)"
 msgstr ""
-"(Takzvan�"32 bitov�arvy\" jsou ve skute�sti 24 bitov�lus 8 bit�a "
-"kan� nebo jednodu�e zarovnan�ulami. X Window System zvl� ob�o�nosti. "
-"V obou p�ech vyberte 24 bit�+"(Takzvané \"32 bitové barvy\" jsou ve skutečnosti 24 bitové plus 8 bitů alfa "
+"kanálu nebo jednoduše zarovnané nulami. X Window System zvládá obě možnosti. "
+"V obou případech vyberte 24 bitů.)"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:512
 msgid "Write default DRI section to configuration file?"
-msgstr "Zapsat do konfigura�ho souboru standardn�ekci DRI?"
+msgstr "Zapsat do konfiguračního souboru standardní sekci DRI?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -1523,8 +1526,8 @@
 "permissions of the DRI device. This option is for advanced users. In most "
 "cases, you should enable it."
 msgstr ""
-"Sekce DRI v konfigura�m souboru X serveru ur�e pr� DRI za��Tato "
-"volba je pro pokro���ivatele. Ve v�in���te ji m� povolit."
+"Sekce DRI v konfiguračním souboru X serveru určuje práva DRI zařízení. Tato "
+"volba je pro pokročilé uživatele. Ve většině případů byste ji měli povolit."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -1534,20 +1537,20 @@
 "XFree86 server configuration file. You may wish to do this if you want to "
 "change the access privileges to the DRI port."
 msgstr ""
-"Pokud si chcete napsat vlastn�"DRI\" sekci (nap�d pokud chcete zm�t "
-"pr� pro p�p k DRI portu), tuto mo�nost zam��."
+"Pokud si chcete napsat vlastní \"DRI\" sekci (například pokud chcete změnit "
+"práva pro přístup k DRI portu), tuto možnost zamítněte."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:523
 msgid "Please enter a value for the entry."
-msgstr "Zadejte pros�hodnotu polo�ky."
+msgstr "Zadejte prosím hodnotu položky."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:523
 msgid "A null entry is not permitted."
-msgstr "Pr�n�olo�ka nen�ovolena."
+msgstr "Prázdná položka není dovolena."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -1559,23 +1562,16 @@
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:528
 msgid "Double-quote (\") characters are not permitted in the entry value."
-msgstr "Uvozovky (\") nejsou v polo�ce povoleny."
+msgstr "Uvozovky (\") nejsou v položce povoleny."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:533
 msgid "Please enter only a numeric value."
-msgstr "Zadejte pouze �elnou hodnotu."
+msgstr "Zadejte pouze číselnou hodnotu."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:533
 msgid "Characters other than digits are not allowed in the entry."
-msgstr "Znaky odli�n�d �lic nejsou v polo�ce povoleny."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The \"pc102\" and \"pc105\" models are versions of the pc101 and pc104 "
-#~ "keyboards, respectively, often found in Europe."
-#~ msgstr ""
-#~ "Modely \"pc102\" a \"pc105\" jsou variaty kl�snic pc101 a pc104 hojn�
-#~ "roz��n� Evrop�
+msgstr "Znaky odlišné od číslic nejsou v položce povoleny."Reply to: