[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

X Strike Force XFree86 SVN commit: rev 745 - in trunk/debian: . poAuthor: branden
Date: 2003-11-03 00:41:08 -0500 (Mon, 03 Nov 2003)
New Revision: 745

Modified:
  trunk/debian/changelog
  trunk/debian/po/ca.po
Log:
Update Catalan translations (thanks, Ivan Vilata i Balaguer).
(Closes: #218788)

- debian/po/ca.po


Modified: trunk/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/debian/changelog	2003-11-01 22:10:52 UTC (rev 744)
+++ trunk/debian/changelog	2003-11-03 05:41:08 UTC (rev 745)
@@ -5,8 +5,12 @@
   this permits smooth upgrades from such systems.
   - debian/control
 
- -- Branden Robinson <branden@debian.org> Sat, 1 Nov 2003 17:07:50 -0500
+ * Update Catalan translations (thanks, Ivan Vilata i Balaguer).
+  (Closes: #218788)
+  - debian/po/ca.po
 
+ -- Branden Robinson <branden@debian.org> Mon, 3 Nov 2003 00:39:38 -0500
+
 xfree86 (4.2.1-13) unstable; urgency=low
 
  * Acknowledge bug fixed in NMU. Thanks, LaMont! (Closes: #213774)
@@ -2406,10 +2410,10 @@
    (Mark Vojkovich)
 
  * patch #001: turn off modular XFree86 server for MIPS architectures since
-  the ELF loader isn't yet working on those platforms, per Guido Guenther
+  the ELF loader isn't yet working on those platforms, per Guido Guenther
  * patch #075: new; don't ship the XIE headers if we're not building the
   library
- * patch #076: new; xterm now works around hateful lies from GNU libc's
+ * patch #076: new; xterm now works around hateful lies from GNU libc's
   getpt() function (see #121899)
  * patch #077: new; define DriverManSuffix as 4x and MiscManSuffix as 7x on
   GNU and Linux systems per suggestion from Colin Watson (see #157020)

Modified: trunk/debian/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/debian/po/ca.po	2003-11-01 22:10:52 UTC (rev 744)
+++ trunk/debian/po/ca.po	2003-11-03 05:41:08 UTC (rev 745)
@@ -6,17 +6,18 @@
 #  Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
 #     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
 #
-#, fuzzy
+# Translations into Catalan by
+# Ivan Vilata i Balaguer <net.selidor@ivan>, 2002, 2003.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: xfree86 4.2.1-6\n"
+"Project-Id-Version: xfree86 4.2.1-12.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2003-08-24 03:52-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-03-04 10:26+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-11-02 17:36+0100\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #. Description
@@ -30,8 +31,8 @@
 "A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
 "for the X Window System."
 msgstr ""
-"Un gestor de pantalla (display manager) �un programa que proporciona la "
-"capacitat d'un quadre gr�c d'entrada (login) al sistema X Window."
+"Un gestor de pantalla (display manager) és un programa que proporciona la "
+"capacitat d'un quadre gràfic d'entrada (login) al sistema X Window."
 
 #. Description
 #: ../xdm.templates:4
@@ -40,9 +41,9 @@
 "manager packages are installed. Please select which display manager should "
 "run by default."
 msgstr ""
-"Nom�un gestor de pantalla pot gestionar un servidor X determinat, per�-"teniu instal�lats diversos paquets de gestor de pantalla. Per favor, "
-"escolliu quin gestor de pantalla s'executar�er defecte."
+"Només un gestor de pantalla pot gestionar un servidor X determinat, però "
+"teniu instaŀlats diversos paquets de gestor de pantalla. Per favor, "
+"escolliu quin gestor de pantalla s'executarà per defecte."
 
 #. Description
 #: ../xdm.templates:4
@@ -52,16 +53,16 @@
 "accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
 "check for a default display manager.)"
 msgstr ""
-"(Poden haver diversos gestors de pantalla corrent simult�ament si es "
-"configuren per gestionar diferents servidors; per aconseguir a� configureu "
+"(Poden haver diversos gestors de pantalla corrent simultàniament si es "
+"configuren per gestionar diferents servidors; per aconseguir açò, configureu "
 "adequadament els gestors de pantalla, editeu cadascun dels seus guions "
-"d'inici en �/etc/init.d�, i deshabiliteu la comprovaci� gestor de "
+"d'inici en «/etc/init.d», i deshabiliteu la comprovació de gestor de "
 "pantalla per defecte.)"
 
 #. Description
 #: ../xdm.templates:26
 msgid "Do you wish to stop the xdm daemon?"
-msgstr ""
+msgstr "Voleu detenir el dimoni «xdm»?"
 
 #. Description
 #: ../xdm.templates:26
@@ -72,11 +73,16 @@
 "Otherwise you may leave xdm running, and the new version will take effect "
 "the next time the daemon is restarted."
 msgstr ""
+"El dimoni gestor de pantalla d'X, «xdm», sol ser detingut en actualitzar-ne "
+"i eliminar-ne el paquet, però sembla que ara està gestionant almenys una "
+"sessió X activa. Si es deté «xdm» ara, terminaran totes les sessions X que "
+"està gestionant. Altrament, podeu deixar corrent «xdm», i la nova versió "
+"surtirà efecte a la següent volta que el dimoni es reinicie."
 
 #. Description
 #: ../xfree86-common.templates:3
 msgid "experimental version of XFree86 packages"
-msgstr "Versi�perimental dels paquets d'XFree86."
+msgstr "Versió experimental dels paquets d'XFree86."
 
 #. Description
 #: ../xfree86-common.templates:3
@@ -86,10 +92,10 @@
 "version of the packages, since they have not been released to the Debian "
 "distribution yet."
 msgstr ""
-"Esteu usant una versi�perimental dels paquets d'XFree86 per Debian. Per "
+"Esteu usant una versió experimental dels paquets d'XFree86 per Debian. Per "
 "favor, no useu el Sistema de Seguiment d'Errors de Debian per informar "
-"d'errors d'aquesta versi�ls paquets, ja que encara no han estat "
-"incorporats a la distribuci�bian."
+"d'errors d'aquesta versió dels paquets, ja que encara no han estat "
+"incorporats a la distribució Debian."
 
 #. Description
 #: ../xfree86-common.templates:3
@@ -99,9 +105,9 @@
 "about this mailing list on the World Wide Web:\n"
 " http://lists.debian.org/debian-x/";
 msgstr ""
-"Si experimenteu problemes amb aquests paquets o voldr� enviar peda� "
+"Si experimenteu problemes amb aquests paquets o si voleu enviar pedaços "
 "(patches), per favor envieu un missatge de correu a la llista d'X de Debian. "
-"Podeu llegir m�sobre aquesta llista en la World Wide Web:\n"
+"Podeu llegir més sobre aquesta llista en la World Wide Web:\n"
 " http://lists.debian.org/debian-x/";
 
 #. Description
@@ -121,9 +127,9 @@
 msgstr ""
 "Si no voleu usar els paquets experimentals d'X, heu de fer dues coses:\n"
 " 1) Assegureu-vos de no tenir cap repositori amb els paquets experimentals\n"
-"   en el vostre fitxer �/etc/apt/sources.list�.\n"
-" 2) Indiqueu a APT que retorne XFree86 a la versi�liberada apropiada;\n"
-"   podeu fer-ho amb �apt-get� afegint el nom de la distribuci� nom del\n"
+"   en el vostre fitxer «/etc/apt/sources.list».\n"
+" 2) Indiqueu a APT que retorne XFree86 a la versió alliberada apropiada;\n"
+"   podeu fer-ho amb «apt-get» afegint el nom de la distribució al nom del\n"
 "   paquet; per exemple:\n"
 "    apt-get install xfree86-common/unstable\n"
 "   o\n"
@@ -133,16 +139,15 @@
 #. Choices
 #: ../xserver-common.templates:3
 msgid "Root Only, Console Users Only, Anybody"
-msgstr "Nom�root, Nom�usuaris de la consola, Qualsevol"
+msgstr "Només root, Només usuaris de la consola, Qualsevol"
 
 #. Description
 #: ../xserver-common.templates:5
 msgid "Select what type of user has permission to start the X server."
-msgstr "Escolliu quin tipus d'usuari podr�niciar el servidor X."
+msgstr "Escolliu quin tipus d'usuari podrà iniciar el servidor X."
 
 #. Description
 #: ../xserver-common.templates:5
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Because the X server runs with superuser privileges, it may be unwise to "
 "permit any user to start it, for security reasons. On the other hand, it is "
@@ -152,12 +157,12 @@
 "to one of the virtual consoles."
 msgstr ""
 "Com que el servidor X corre amb privilegis de superusuari, podria no ser "
-"assenyat que qualsevol usu�a/usuari l'iniciara, per motius de seguretat. "
-"D'altra banda, encara t�enys seny usar programes client X de prop� "
-"general com a root, cosa que ocorreria si nom�root puguera iniciar el "
-"servidor X. Un bon comprom��deixar iniciar el servidor X nom�a "
-"aquelles usu�es/aquells usuaris que hagen entrat en el sistema per una de "
-"les consoles virtuals."
+"assenyat que qualsevol usuària o usuari l'iniciara, per motius de seguretat. "
+"D'altra banda, encara té menys seny usar programes client X de propòsit "
+"general com a root, cosa que ocorreria si només root puguera iniciar el "
+"servidor X. Un bon compromís és deixar iniciar el servidor X només a "
+"aquelles usuàries o usuaris que hagen entrat en el sistema per una de les "
+"consoles virtuals."
 
 #. Description
 #: ../xserver-common.templates:20
@@ -166,7 +171,6 @@
 
 #. Description
 #: ../xserver-common.templates:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When using operating system kernels with a particular scheduling strategy, "
 "it has been widely noted that the X server's performance improves when it is "
@@ -177,14 +181,15 @@
 "single-user workstation; 0 is a good default for a machine that has duties "
 "other than interacting with the console user (such as a web server)."
 msgstr ""
-"Molta gent ha notat que el rendiment del servidor X millora si s'executa amb "
-"una prioritat de proc�major que l'habitual; la prioritat d'un proc�es "
-"coneix com el seu valor de �nice�. Aquest varia entre -20 (prioritat "
-"extremadament alta, �desagradable� als altres processos) i 19 (prioritat "
-"extremadament baixa). El valor de �nice� d'un proc�ordinari �0. -10 �"
-"un bon valor per defecte per a una estaci� treball; 0 �un bon valor per "
-"a una m�ina amb altres deures que interactuar amb la consola d'usuari (com "
-"un servidor web)."
+"En usar nuclis de sistema operatiu que posseeixen una estratègia particular "
+"de planificació, a sovint s'ha notat que el rendiment del servidor X millora "
+"si s'executa amb una prioritat de procés major que l'habitual; la prioritat "
+"d'un procés es coneix com el seu valor de «nice». Aquest varia entre -20 "
+"(prioritat extremadament alta, «desagradable» als altres processos) i 19 "
+"(prioritat extremadament baixa). El valor de «nice» d'un procés ordinari és "
+"0. -10 és un bon valor per defecte per a una estació de treball; 0 és un "
+"bon valor per a una màquina amb altres deures que interactuar amb la consola "
+"d'usuari (com un servidor web)."
 
 #. Description
 #: ../xserver-common.templates:20
@@ -193,18 +198,20 @@
 "after the \"O(1) scheduler\" was included); on such systems, the nice value "
 "of the X server should be set to 0."
 msgstr ""
+"Això no s'aplica a la versió 2.6 del nucli Linux (ni pels nuclis de la sèrie "
+"2.5, una volta s'inclogué el «planificador O(1)»); en aqueixos sistemes, cal "
+"establir el valor de «nice» pel servidor a 0."
 
 #. Description
 #: ../xserver-common.templates:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Values outside the range of -10 to 0 are not recommended; too negative, and "
 "the X server will interfere with important system tasks. Too positive, and "
 "the X server will be sluggish and unresponsive."
 msgstr ""
-"No es recomanen valors fora del rang entre -10 i 0; massa baixos, i el "
-"servidor X interferir�mb tasques importants del sistema. Massa alts, i el "
-"servidor X ser�eres� no respondr�
+"No es recomanen valors fora del rang entre -10 i 0; massa negatius, i el "
+"servidor X interferirà amb tasques importants del sistema. Massa positius, "
+"i el servidor X serà peresós i de resposta lenta."
 
 #. Description
 #: ../xserver-common.templates:41
@@ -214,7 +221,7 @@
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:4
 msgid "Attempt to autodetect video hardware?"
-msgstr "Voleu provar d'autodetectar el maquinari de v�o?"
+msgstr "Voleu provar d'autodetectar el maquinari de vídeo?"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:4
@@ -225,11 +232,11 @@
 "or driver module. If autodetection succeeds, further debconf questions "
 "about your video hardware will be pre-answered."
 msgstr ""
-"Accepteu aquesta opci� voleu provar d'autodetectar el servidor X i el "
-"m� controlador recomanats per a la vostra targeta de v�o. Si "
-"l'autodetecci�lla, se vos demanar�ue especifiqueu el servidor X o el "
-"m� controlador desitjats. Si l'autodetecci� �t, les preguntes "
-"seg�de �debconf� sobre el vostre maquinari de v�o ja es trobaran "
+"Accepteu aquesta opció si voleu provar d'autodetectar el servidor X i el "
+"mòdul controlador recomanats per a la vostra targeta de vídeo. Si "
+"l'autodetecció falla, se vos demanarà que especifiqueu el servidor X o el "
+"mòdul controlador desitjats. Si l'autodetecció té èxit, les preguntes "
+"següents de «debconf» sobre el vostre maquinari de vídeo ja es trobaran "
 "contestades."
 
 #. Description
@@ -239,14 +246,14 @@
 "this option. You will not be asked to select the X server if there is only "
 "one available."
 msgstr ""
-"Si preferiu escollir vosaltres mateixes o mateixos el servidor X o el m� "
-"controlador, declineu aquesta opci�No se vos preguntar�uin servidor X "
-"voleu escollir si nom�n'hi ha un de disponible."
+"Si preferiu escollir pel vostre compte el servidor X o el mòdul controlador, "
+"declineu aquesta opció. No se vos preguntarà quin servidor X voleu escollir "
+"si només n'hi ha un de disponible."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:17
 msgid "No X server known for your video hardware."
-msgstr "No es coneix el servidor X per al vostre maquinari de v�o."
+msgstr "No es coneix el servidor X per al vostre maquinari de vídeo."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:17
@@ -257,12 +264,12 @@
 "information in discover's hardware database, or it could be that your video "
 "hardware is simply not supported by any available X servers."
 msgstr ""
-"O b�o teniu cap maquinari de v�o instal�lat en aquesta m�ina (teniu "
-"nom�una consola s�e?), o b�l programa �discover� no ha pogut "
-"determinar quin servidor X �l'apropiat per al vostre maquinari de v�o. "
-"A�pot ser degut a una informaci�completa en la base de dades de "
-"maquinari de �discover�, o potser no hi haja cap servidor X disponible que "
-"suporte el vostre maquinari de v�o."
+"O bé no teniu cap maquinari de vídeo instaŀlat en aquesta màquina (teniu "
+"només una consola sèrie?), o bé el programa «discover» no ha pogut "
+"determinar quin servidor X és l'apropiat per al vostre maquinari de vídeo. "
+"Açò pot ser degut a una informació incompleta en la base de dades de "
+"maquinari de «discover», o potser no hi haja cap servidor X disponible que "
+"suporte el vostre maquinari de vídeo."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:26
@@ -278,10 +285,10 @@
 "will serve as your computer's \"primary head\"; this is generally the video "
 "card and monitor to which the computer displays when it first boots."
 msgstr ""
-"S'han detectat diverses targetes de v�o, i calen diferents servidors X per "
-"suportar els diferents dispositius. Per tant, no �possible triar un "
-"servidor X per defecte. Per favor, configureu el dispositiu que s'usar�om "
-"al �cap principal� de l'ordinador; aquest �generalment la targeta de v�o "
+"S'han detectat diverses targetes de vídeo, i calen diferents servidors X per "
+"suportar els diferents dispositius. Per tant, no és possible triar un "
+"servidor X per defecte. Per favor, configureu el dispositiu que s'usarà com "
+"al «cap principal» de l'ordinador; aquest és generalment la targeta de vídeo "
 "i monitor als quals l'ordinador escriu quan es posa en marxa."
 
 #. Description
@@ -296,9 +303,9 @@
 "to communicate with video display and input devices, providing a foundation "
 "for the chosen Graphical User Interface (GUI)."
 msgstr ""
-"El servidor X �la interf�e del sistema X Window amb el maquinari. La "
-"seua feina �comunicar-se amb els dispositius de visualitzaci�d'entrada, "
-"proporcionant aix�ls fonaments per a la Interf�e Gr�ca d'Usuari (GUI) "
+"El servidor X és la interfície del sistema X Window amb el maquinari. La "
+"seua feina és comunicar-se amb els dispositius de visualització i d'entrada, "
+"proporcionant així els fonaments per a la Interfície Gràfica d'Usuari (GUI) "
 "escollida."
 
 #. Description
@@ -309,14 +316,14 @@
 "hardware."
 msgstr ""
 "Pot haver disponibles diversos servidors X; el servidor per defecte s'escull "
-"amb l'enlla�imb� �/etc/X11/X�. Potser alguns servidors X no funcionen "
-"amb el vostre maquinari gr�c en particular."
+"amb l'enllaç simbòlic «/etc/X11/X». Potser alguns servidors X no funcionen "
+"amb el vostre maquinari gràfic particular."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:52
 msgid "Write default Files section to configuration file?"
 msgstr ""
-"Voleu escriure una secci�iles� per defecte en el fitxer de configuraci�+"Voleu escriure una secció «Files» per defecte en el fitxer de configuració?"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:52
@@ -325,9 +332,9 @@
 "where to find server modules, the RGB color database, and font files. This "
 "option is for advanced users. In most cases, you should enable it."
 msgstr ""
-"La secci�iles� del fitxer de configuraci�l servidor X li diu on pot "
-"trobar els m�s del servidor, la base de dades de colors RGB i els fitxers "
-"de fonts. Aquesta �una opci�r a usu�es i usuaris avan�s. Cal que "
+"La secció «Files» del fitxer de configuració del servidor X li diu on pot "
+"trobar els mòduls del servidor, la base de dades de colors RGB i els fitxers "
+"de fonts. Aquesta és una opció per a usuàries i usuaris avançats. Cal que "
 "l'habiliteu en la majoria dels casos."
 
 #. Description
@@ -338,16 +345,16 @@
 "remove the reference to the local font server, add a reference to a "
 "different font server, or rearrange the default set of local font paths."
 msgstr ""
-"Inhabiliteu aquesta opci� voleu escriure la vostra pr� secci�iles� "
-"en el fitxer de configuraci�l servidor d'XFree86. Potser desitgeu fer "
-"a�si voleu eliminar la refer�ia al servidor de fonts local, afegir una "
-"refer�ia a un servidor de fonts diferent, o si voleu reorganitzar el "
+"Inhabiliteu aquesta opció si voleu escriure la vostra pròpia secció «Files» "
+"en el fitxer de configuració del servidor d'XFree86. Potser desitgeu fer "
+"açò si voleu eliminar la referència al servidor de fonts local, afegir una "
+"referència a un servidor de fonts diferent, o si voleu reorganitzar el "
 "conjunt per defecte de camins locals cap a les fonts."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:66
 msgid "Select the XFree86 server modules that should be loaded by default."
-msgstr "Escolliu els m�s del servidor d'XFree86 a carregar per defecte."
+msgstr "Escolliu els mòduls del servidor d'XFree86 a carregar per defecte."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:66
@@ -356,10 +363,10 @@
 "the X server loads by default. This option is for advanced users. In most "
 "cases, all of these modules except xtt should be enabled."
 msgstr ""
-"Podeu personalitzar (o ometre completament) la llista de m�s que el "
-"servidor X carregar�er defecte. Aquesta �una opci�r a usu�es i "
-"usuaris avan�s. En la majoria dels casos, cal que habiliteu tots aquests "
-"m�s excepte �xtt�."
+"Podeu personalitzar (o ometre completament) la llista de mòduls que el "
+"servidor X carregarà per defecte. Aquesta és una opció per a usuàries i "
+"usuaris avançats. En la majoria dels casos, cal que habiliteu tots aquests "
+"mòduls excepte «xtt»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:66
@@ -371,13 +378,13 @@
 "operations using DRI to work. Otherwise, the server falls back to software "
 "rendering."
 msgstr ""
-"Els m�s �GLCore� i �glx� habiliten la representaci�OpenGL via "
-"programari. El m� �dri� habilita en el servidor X el suport de la "
-"Infraestructura de Representaci�recta (DRI). Tingueu en compte que el "
-"nucli, la targeta de v�o i la versi�stal�lada de les biblioteques Mesa "
-"tamb�an de suportar DRI per tal que funcionen les operacions 3D "
-"accelerades per maquinari amb DRI. En cas contrari el servidor recorrer� "
-"la representaci�a programari."
+"Els mòduls «GLCore» i «glx» habiliten la representació d'OpenGL via "
+"programari. El mòdul «dri» habilita en el servidor X el suport de la "
+"Infraestructura de Representació Directa (DRI). Tingueu en compte que el "
+"nucli, la targeta de vídeo i la versió instaŀlada de les biblioteques Mesa "
+"també han de suportar DRI per tal que funcionen les operacions 3D "
+"accelerades per maquinari amb DRI. En cas contrari el servidor recorrerà a "
+"la representació via programari."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:66
@@ -389,13 +396,13 @@
 "module depends on the int10 module, so if wish to enable vbe, enable int10 "
 "as well."
 msgstr ""
-"Els m�s �vbe� i �dcc� habiliten el suport de les les extensions VESA del "
-"BIOS i el Data Display Channel, respectivament. Aquests m�s s'usen per "
-"consultar les capacitats del monitor via la targeta de v�o. El m� "
-"�int10� �un emulador d'x86 en mode real que s'usa per iniciar via "
-"programari les targetes VGA secund�es. Tingueu en compte que el m� "
-"�vbe� dep�del m� �int10�, aix�ue si voleu habilitar �vbe�, habiliteu "
-"tamb�int10�."
+"Els mòduls «vbe» i «dcc» habiliten el suport de les les extensions VESA del "
+"BIOS i el Data Display Channel, respectivament. Aquests mòduls s'usen per "
+"consultar les capacitats del monitor via la targeta de vídeo. El mòdul "
+"«int10» és un emulador d'x86 en mode real que s'usa per iniciar via "
+"programari les targetes VGA secundàries. Tingueu en compte que el mòdul "
+"«vbe» depén del mòdul «int10», així que si voleu habilitar «vbe», habiliteu "
+"també «int10»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:66
@@ -403,9 +410,9 @@
 "The dbe module enables the double-buffering extension in the server, and is "
 "useful for animation and video operations."
 msgstr ""
-"El m� �dbe� habilita l'extensi� doble mem� interm�a (double-"
-"buffer) del servidor, i ��per a les animacions i les operacions de "
-"v�o."
+"El mòdul «dbe» habilita l'extensió de doble memòria intermèdia (double-"
+"buffer) del servidor, i és útil per a les animacions i les operacions de "
+"vídeo."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:66
@@ -415,10 +422,10 @@
 "The record module implements the RECORD extension, commonly used in server "
 "testing."
 msgstr ""
-"El m� �extmod� habilita moltes extensions tradicionals usades comunament, "
-"com les finestres amb forma, la mem� compartida, el canvi de mode de "
-"v�o, DGA i Xv. El m� �record� implementa l'extensi�CORD, usada "
-"comunament en la comprovaci�l servidor."
+"El mòdul «extmod» habilita moltes extensions tradicionals usades comunament, "
+"com les finestres amb forma, la memòria compartida, el canvi de mode de "
+"vídeo, DGA i Xv. El mòdul «record» implementa l'extensió RECORD, usada "
+"comunament en la comprovació del servidor."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:66
@@ -430,12 +437,12 @@
 "used for East Asian character set support (specifically, for CID-keyed "
 "fonts)."
 msgstr ""
-"Els m�s �bitmap�, �freetype�, �speedo�, �type1� i �xtt� s�
-"representadors de fonts. No heu d'habilitar simult�ament els m�s "
-"�freetype� i �xtt�, ja que s�ncompatibles. Heu d'usar el m� "
-"�freetype� per les lleng�cidentals i per obtenir suport de fonts "
-"suavitzades; cal que useu el m� �xtt� pel suport del joc de car�ers de "
-"l'�ia oriental (en particular, per fonts amb marcaci�D)."
+"Els mòduls «bitmap», «freetype», «speedo», «type1» i «xtt» són "
+"representadors de fonts. No habiliteu simultàniament els mòduls «freetype» "
+"i «xtt», ja que són incompatibles. Heu d'usar el mòdul «freetype» per les "
+"llengües occidentals i per obtenir suport de fonts suavitzades; cal que useu "
+"el mòdul «xtt» pel suport del joc de caràcters de l'Àsia oriental (en "
+"particular, per fonts amb marcació CID)."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:66
@@ -443,8 +450,8 @@
 "For further information about these modules, please consult the XFree86 "
 "documentation."
 msgstr ""
-"Per obtenir m�informaci�bre aquests m�s, per favor consulteu la "
-"documentaci�XFree86."
+"Per obtenir més informació sobre aquests mòduls, per favor consulteu la "
+"documentació d'XFree86."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:66
@@ -454,11 +461,11 @@
 "section will be written to the X server configuration file -- and add their "
 "own Modules section to the file manually."
 msgstr ""
-"Si no sabeu qu�er, deixeu habilitats tots els m�s excepte �xtt�. "
-"Potser les usu�es i usuaris avan�s desitgen inhabilitar tots els m�s "
-"(en el qual cas no s'escriur�ap secci�odules� en el fitxer de "
-"configuraci�l servidor X), i afegir manualment la seua pr� secci�-"�Modules� al fitxer."
+"Si no sabeu què fer, deixeu habilitats tots els mòduls excepte «xtt». "
+"Potser les usuàries i usuaris avançats desitgen inhabilitar tots els mòduls "
+"(en el qual cas no s'escriurà cap secció «Modules» en el fitxer de "
+"configuració del servidor X), i afegir manualment la seua pròpia secció "
+"«Modules» al fitxer."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:109
@@ -475,11 +482,11 @@
 "will serve as your computer's \"primary head\"; this is generally the video "
 "card and monitor to which the computer displays when it first boots."
 msgstr ""
-"S'han detectat diverses targetes de v�o, i calen diferents controladors "
-"per suportar els diferents dispositius. Per tant, no �possible triar un "
-"controlador per defecte del servidor XFree86. Per favor, configureu el "
-"dispositiu que s'usar�om al �cap principal� de l'ordinador; aquest �"
-"generalment la targeta de v�o i monitor als quals l'ordinador escriu quan "
+"S'han detectat diverses targetes de vídeo, i calen diferents controladors "
+"per suportar els diferents dispositius. Per tant, no és possible triar un "
+"controlador per defecte pel servidor XFree86. Per favor, configureu el "
+"dispositiu que s'usarà com al «cap principal» de l'ordinador; aquest és "
+"generalment la targeta de vídeo i monitor als quals l'ordinador escriu quan "
 "es posa en marxa."
 
 #. Description
@@ -489,14 +496,14 @@
 "however, the X server configuration files can be edited to support a multi-"
 "head configuration."
 msgstr ""
-"Actualment, �debconf� nom�suporta configuracions amb un sol cap; "
-"tanmateix, podeu editar els fitxers de configuraci�l servidor X per que "
-"suporte una configuraci�b m�les caps."
+"Actualment, «debconf» només suporta configuracions amb un sol cap; "
+"tanmateix, podeu editar els fitxers de configuració del servidor X per que "
+"suporte una configuració amb múltiples caps."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:122
 msgid "Enter an identifier for your video card."
-msgstr "Entreu un identificador de la vostra targeta de v�o."
+msgstr "Entreu un identificador per la vostra targeta de vídeo."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:122
@@ -505,9 +512,9 @@
 "you may provide. This is usually the vendor or brand name followed by the "
 "model name, e.g., \"3Dfx Voodoo3\" or \"ATI Rage Fury Maxx\"."
 msgstr ""
-"El fitxer de configuraci�l servidor X associa la vostra targeta de v�o "
-"amb un nom que podeu especificar. Normalment �el nom del venedor o de la "
-"marca, seguit del nom del model, com �3Dfx Voodoo3� o �ATI Rage Fury Maxx�."
+"El fitxer de configuració del servidor X associa la vostra targeta de vídeo "
+"amb un nom que podeu especificar. Normalment és el nom del venedor o de la "
+"marca, seguit del nom del model, com «3Dfx Voodoo3» o «ATI Rage Fury Maxx»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:130
@@ -520,9 +527,9 @@
 "For the X Window System graphical user interface to operate correctly, it is "
 "necessary to select a video card driver for the X server."
 msgstr ""
-"Per tal que la interf�e gr�ca d'usuari del sistema X Window funcione "
-"correctament, cal que escolliu un controlador del servidor X per a la "
-"targeta gr�ca."
+"Per tal que la interfície gràfica d'usuari del sistema X Window funcione "
+"correctament, cal que escolliu un controlador de la targeta gràfica pel "
+"servidor X."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:130
@@ -531,13 +538,13 @@
 "for a specific model or family of chipsets."
 msgstr ""
 "Els noms dels controladors depenen normalment del fabricant de la targeta de "
-"v�o o joc de xips (chipset), o b�el model espec�c o fam�a de jocs de "
+"vídeo o joc de xips (chipset), o bé del model específic o família de jocs de "
 "xips."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:139
 msgid "Use kernel framebuffer device interface?"
-msgstr "Voleu usar la interf�e al dispositiu de �framebuffer� del nucli?"
+msgstr "Voleu usar la interfície cap al dispositiu de «framebuffer» del nucli?"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:139
@@ -546,9 +553,9 @@
 "be configured to perform some operations, such as video mode switching, via "
 "the kernel's framebuffer driver."
 msgstr ""
-"En comptes d'haver de comunicar-se directament amb el maquinari de v�o, "
-"podeu configurar el servidor X per a que realitze algunes operacions, com el "
-"canvi de mode de v�o, fent servir el controlador de �framebuffer� del "
+"En comptes d'haver de comunicar-se directament amb el maquinari de vídeo, "
+"podeu configurar el servidor X per que realitze algunes operacions, com el "
+"canvi de mode de vídeo, fent servir el controlador de «framebuffer» del "
 "nucli."
 
 #. Description
@@ -558,15 +565,15 @@
 "and the other does not. Enabling this option is the safe bet, but feel free "
 "to turn it off if it appears to cause problems."
 msgstr ""
-"En teoria qualsevol de les aproximacions hauria de funcionar, per� la "
-"pr�ica a voltes una ho fa i l'altra no. Habilitar aquesta opci� "
-"l'elecci�s segura, per� dubteu d'inhabilitar-la si vos sembla que "
+"En teoria qualsevol de les aproximacions hauria de funcionar, però en la "
+"pràctica a voltes una ho fa i l'altra no. Habilitar aquesta opció és "
+"l'elecció més segura, però no dubteu d'inhabilitar-la si vos sembla que "
 "causa problemes."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:150
 msgid "Please enter the video card's bus identifier."
-msgstr "Per favor, entreu l'identificador de bus de la targeta de v�o."
+msgstr "Per favor, entreu l'identificador de bus de la targeta de vídeo."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:150
@@ -574,9 +581,9 @@
 "Users of PowerPC machines, and users of any computer with multiple video "
 "devices, should specify the BusID of the video card in the format:"
 msgstr ""
-"Cal que les usu�es o usuaris de m�ines PowerPC, o ordinadors amb "
-"m�les dispositius de v�o, especifiquen l'identificador de bus de la "
-"targeta de v�o, amb el format:"
+"Cal que les usuàries o usuaris de màquines PowerPC, o ordinadors amb "
+"múltiples dispositius de vídeo, especifiquen l'identificador de bus de la "
+"targeta de vídeo, amb el format:"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:150
@@ -589,8 +596,8 @@
 "(where each nn is a decimal number referring to the card's bus, device, and "
 "function number, respectively)."
 msgstr ""
-"(on cada �nn� �un n� decimal que fa refer�ia al bus, dispositiu, i "
-"n� de funci� la targeta de v�o, respectivament)."
+"(on cada «nn» és un número decimal que fa referència al bus, dispositiu, i "
+"número de funció de la targeta de vídeo, respectivament)."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:150
@@ -599,9 +606,9 @@
 "heads. Further configuration will have to be done manually in the X server "
 "configuration file, /etc/X11/XF86Config-4."
 msgstr ""
-"Si disposeu d'una configuraci�lticap, aquesta opci�m�configurar�n "
-"dels caps. Caldr�ue completeu manualment la configuraci� el fitxer de "
-"configuraci�l servidor X, �/etc/X11/XF86Config-4�."
+"Si disposeu d'una configuració multicap, aquesta opció només configurarà un "
+"dels caps. Caldrà que completeu manualment la configuració en el fitxer de "
+"configuració del servidor X, «/etc/X11/XF86Config-4»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:150
@@ -610,10 +617,9 @@
 "your PCI or AGP video card. Keep in mind that lspci reports the bus, "
 "device, and function numbers in hexadecimal, not decimal."
 msgstr ""
-"Potser desitgeu usar l'ordre �lspci� per a determinar la ubicaci� la "
-"vostra targeta PCI o AGP en el bus. Tingueu en compte que �lspci� mostra "
-"els valors de bus, dispositiu, i n� de funci� hexadecimal, no en "
-"decimal."
+"Potser desitgeu usar l'ordre «lspci» per determinar la ubicació de la vostra "
+"targeta PCI o AGP en el bus. Tingueu en compte que «lspci» mostra els "
+"valors de bus, dispositiu i número de funció en hexadecimal, no en decimal."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:150
@@ -621,7 +627,7 @@
 "When possible, this question has been pre-answered for you and you should "
 "accept the default unless you know it doesn't work."
 msgstr ""
-"Sempre que siga possible, aquesta pregunta ja es trobar�ontestada. "
+"Sempre que siga possible, aquesta pregunta ja es trobarà contestada. "
 "Accepteu el valor per defecte a no ser que sapieu que aquest no funciona."
 
 #. Description
@@ -630,7 +636,7 @@
 "Users of non-PowerPC machines with only one video card should leave this "
 "entry blank."
 msgstr ""
-"Si disposeu d'una m�ina no-PowerPC amb una sola targeta de v�o, deixeu "
+"Si disposeu d'una màquina no-PowerPC amb una sola targeta de vídeo, deixeu "
 "aquest camp en blanc."
 
 #. Description
@@ -641,12 +647,12 @@
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:175
 msgid "The BusID should be a string in the following format:"
-msgstr "Cal que l'identificador de bus siga una cadena amb el format seg�
+msgstr "Cal que l'identificador de bus siga una cadena amb el format següent:"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:175
 msgid "bustype:bus:device:function"
-msgstr "tipusbus:bus:dispositiu:funci�msgstr "tipus_bus:bus:dispositiu:funció"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:175
@@ -655,14 +661,14 @@
 "\", \"device\", and \"function\" is a decimal (not hexadecimal) value. For "
 "example, \"PCI:0:16:0\" is valid input (without the double-quotes)."
 msgstr ""
-"On �tipusbus� ��PCI� per a targetes de v�o PCI i AGP, i �bus�, "
-"�dispositiu� i �funci��res valors decimals (no hexadecimals). Per "
-"exemple, �PCI:0:16:0� �un valor correcte (sense les cometes)."
+"On «tipus_bus» és «PCI» per targetes de vídeo PCI i AGP, i «bus», "
+"«dispositiu» i «funció» són tres valors decimals (no hexadecimals). Per "
+"exemple, «PCI:0:16:0» (sense les cometes) és un valor correcte."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:186
 msgid "Enter the amount of memory (in kB) to be used by your video card."
-msgstr "Entreu la quantitat de mem� (en kB) que usar�a targeta de v�o."
+msgstr "Entreu la quantitat de memòria (en kB) que usarà la targeta de vídeo."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:186
@@ -672,10 +678,10 @@
 "Intel i810) have little or no video memory of their own, and instead borrow "
 "main system memory for their needs."
 msgstr ""
-"Normalment, el servidor X detecta autom�cament la quantitat de mem� "
-"dedicada de la vostra targeta de v�o; per�lguns xips de v�o integrats "
-"(com l'Intel i810) tenen poca o gens de mem� pr�, i en canvi la prenen "
-"de la mem� principal del sistema per a les seues necessitats."
+"Normalment, el servidor X detecta automàticament la quantitat de memòria "
+"dedicada de la vostra targeta de vídeo; però, alguns xips de vídeo integrats "
+"(com l'Intel i810) tenen poca o gens de memòria pròpia, i en canvi la prenen "
+"de la memòria principal del sistema per a les seues necessitats."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:186
@@ -684,9 +690,9 @@
 "card lacks RAM, or if the X server has trouble autodetecting the amount, is "
 "it necessary to specify the amount of video RAM."
 msgstr ""
-"Podeu deixar aquest camp en blanc sense problemes; nom�cal que "
-"especifiqueu la quantitat de mem� RAM de v�o si la vostra targeta no en "
-"t� si el servidor X t�roblemes a l'hora d'autodetectar-la."
+"Podeu deixar aquest camp en blanc sense problemes; només cal que "
+"especifiqueu la quantitat de memòria RAM de vídeo si la vostra targeta no en "
+"té o si el servidor X té problemes a l'hora d'autodetectar-la."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:203
@@ -708,8 +714,8 @@
 "Users of most keyboards should enter \"xfree86\". Users of Sun Type 4 and "
 "Type 5 keyboards, however, should enter \"sun\"."
 msgstr ""
-"Les usu�es o usuaris de la majoria de teclats han d'entrar �xfree86�. En "
-"canvi, si disposeu d'un teclat Sun de tipus 4 o 5 heu d'entrar �sun�."
+"Les usuàries o usuaris de la majoria de teclats han d'entrar «xfree86». En "
+"canvi, si disposeu d'un teclat Sun de tipus 4 o 5 heu d'entrar «sun»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:203
@@ -717,14 +723,14 @@
 "Advanced users can use any defined XKB rule set. If the xlibs package has "
 "been unpacked, see the /etc/X11/xkb/rules directory for available rule sets."
 msgstr ""
-"Les usu�es i usuaris avan�s poden usar qualsevol joc definit de regles "
-"d'XKB. Si heu instal�lat el paquet �xlibs�, vegeu el directori �/etc/X11/"
-"xkb/rules� per trobar els jocs disponibles de regles."
+"Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualsevol joc definit de regles "
+"d'XKB. Si heu instaŀlat el paquet «xlibs», vegeu el directori «/etc/X11/"
+"xkb/rules» per trobar els jocs disponibles de regles."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:203
 msgid "If you don't know what rule set to use, enter \"xfree86\"."
-msgstr "Si no sabeu quina regla usar, entreu �xfree86�."
+msgstr "Si no sabeu quina regla usar, entreu «xfree86»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:217
@@ -738,8 +744,8 @@
 "entered. Available models depend on which XKB rule set is in use."
 msgstr ""
 "Per tal que el servidor X gestione correctament el vostre teclat, cal que "
-"entreu un model de teclat. Els models disponibles depenen de quina regla "
-"d'XKB estiga en �+"n'entreu un model. Els models de teclat disponibles depenen de quina regla "
+"d'XKB estiga en ús."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:217
@@ -748,9 +754,9 @@
 "keys, historically common in the United States. It does not have the \"logo"
 "\" or \"menu\" keys."
 msgstr ""
-"El teclat �pc101� �el teclat tradicional d'estil PC/AT d'IBM amb 101 "
-"tecles, com�t�ament als Estats Units. No t�ap tecla �logo� ni "
-"�men�+"El teclat «pc101» és el teclat tradicional d'estil PC/AT d'IBM amb 101 "
+"tecles, comú històricament als Estats Units. No té cap tecla «logo» ni "
+"«menú»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:217
@@ -759,9 +765,9 @@
 "keys are usually engraved with a \"logo\" symbol (there is typically a pair "
 "of these, between each set of control and alt keys), and a \"menu\" key."
 msgstr ""
-"El teclat �pc104� �com el model �pc101�, amb tecles addicionals. Aquestes "
-"tecles porten gravat un s�ol amb un �logo� (n'hi ha un parell, entre les "
-"tecles de Control i Alt), i amb un �menu�."
+"El teclat «pc104» és com el model «pc101», amb tecles addicionals. Aquestes "
+"tecles porten gravat un símbol amb un «logo» (n'hi ha un parell, entre les "
+"tecles de Control i Alt), i amb un «menu»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:217
@@ -769,7 +775,7 @@
 "The \"pc102\" and \"pc105\" models are versions of the pc101 and pc104 "
 "keyboards, respectively, often found in Europe."
 msgstr ""
-"Els models �pc102� i �pc105� s�ersions dels teclats �pc101� i �pc105�, "
+"Els models «pc102» i «pc105» són versions dels teclats «pc101» i «pc105», "
 "respectivament, que es solen trobar a Europa."
 
 #. Description
@@ -780,15 +786,15 @@
 "\"macintosh_old\" is for Macintosh keyboard users who are not using the new "
 "input layer."
 msgstr ""
-"El model �macintosh� �pels teclats dels Macintosh on el nucli i les "
+"El model «macintosh» és pels teclats dels Macintosh on el nucli i les "
 "utilitats de consola empren la nova capa d'entrada que usa codis de tecla de "
-"Linux; �macintosh_old� �pels sistemes Macintosh on no s'empra la nova capa "
+"Linux; «macintosh_old» és pels sistemes Macintosh on no s'empra la nova capa "
 "d'entrada."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:217
 msgid "All of the above models use the \"xfree86\" rule set."
-msgstr "Tots els models anteriors usen el joc de regles �xfree86�."
+msgstr "Tots els models anteriors usen el joc de regles «xfree86»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:217
@@ -797,9 +803,9 @@
 "respectively. These models can only be used if the \"sun\" XKB rule set is "
 "in use."
 msgstr ""
-"Els models �type4� i �type5� s�els teclats Sun de tipus 4 i 5, "
-"respectivament. Nom�es poden usar aquests models si est�n � regla "
-"�sun� d'XKB."
+"Els models «type4» i «type5» són pels teclats Sun de tipus 4 i 5, "
+"respectivament. Només es poden usar aquests models si està en ús la regla "
+"«sun» d'XKB."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:217
@@ -808,8 +814,8 @@
 "users should select the keyboard model most closely approximated by the "
 "above."
 msgstr ""
-"Els teclats dels port�ls no solen tenir tantes tecles com els dels de "
-"sobretaula; si disposeu d'un port�l, escolliu el model que m�s'aproxime "
+"Els teclats dels portàtils no solen tenir tantes tecles com els dels de "
+"sobretaula; si disposeu d'un portàtil, escolliu el model que més s'aproxime "
 "als anteriors."
 
 #. Description
@@ -819,21 +825,21 @@
 "the xlibs package has been unpacked, see the /etc/X11/xkb/rules directory "
 "for available rule sets."
 msgstr ""
-"Les usu�es i usuaris avan�s poden usar qualsevol model definit pel joc "
-"de regles d'XKB escollit. Si heu instal�lat el paquet �xlibs�, vegeu el "
-"directori �/etc/X11/xkb/rules� per trobar els jocs disponibles de regles."
+"Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualsevol model definit pel joc "
+"de regles d'XKB escollit. Si heu instaŀlat el paquet «xlibs», vegeu el "
+"directori «/etc/X11/xkb/rules» per trobar els jocs disponibles de regles."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:217
 msgid "Users of U.S. English keyboards should generally enter \"pc104\"."
 msgstr ""
-"En general, les usu�es i usuaris d'Europa de teclats en espanyol han "
-"d'entrar �pc105�."
+"En general, les usuàries i usuaris d'Europa de teclats en espanyol han "
+"d'entrar «pc105»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:254
 msgid "Please select your keyboard layout."
-msgstr "Per favor, escolliu la disposici�l vostre teclat."
+msgstr "Per favor, escolliu la disposició del vostre teclat."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:254
@@ -843,8 +849,8 @@
 "model were previously selected."
 msgstr ""
 "Per tal que el servidor X gestione correctament el vostre teclat, cal que "
-"entreu una disposici� teclat. Les disposicions escollibles depenen de "
-"quina regla d'XKB i model de teclat h�u seleccionat abans."
+"n'entreu una disposició. Les disposicions de teclat escollibles depenen de "
+"quina regla d'XKB i model de teclat hàgeu seleccionat abans."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:254
@@ -854,10 +860,10 @@
 "for available rule sets, and the /etc/X11/xkb/symbols directory for "
 "available layouts."
 msgstr ""
-"Les usu�es i usuaris avan�s poden usar qualsevol disposici�portada "
-"pel joc de regles d'XKB escollit. Si heu instal�lat el paquet �xlibs�, "
-"vegeu el directori �/etc/X11/xkb/rules� per trobar els jocs disponibles de "
-"regles, i el directori �/etc/X11/xkb/symbols� per trobar les disposicions "
+"Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualsevol disposició suportada "
+"pel joc de regles d'XKB escollit. Si heu instaŀlat el paquet «xlibs», "
+"vegeu el directori «/etc/X11/xkb/rules» per trobar els jocs disponibles de "
+"regles, i el directori «/etc/X11/xkb/symbols» per trobar les disposicions "
 "escollibles."
 
 #. Description
@@ -867,9 +873,9 @@
 "localized for other countries should generally enter their ISO 3166 country "
 "code. E.g., France uses \"fr\", and Germany uses \"de\"."
 msgstr ""
-"Les usu�es i usuaris d'Europa de teclats en espanyol han d'entrar �es�. "
-"Pels teclats localitzats per altres pa�s, generalment cal entrar el codi "
-"ISO 3166 corresponent al pa� Per exemple, �fr� per Fran�i �de� per "
+"Les usuàries i usuaris d'Europa de teclats en espanyol han d'entrar «es». "
+"Pels teclats localitzats per altres països, generalment cal entrar el codi "
+"ISO 3166 corresponent al país. Per exemple, «fr» per França i «de» per "
 "Alemanya."
 
 #. Description
@@ -885,8 +891,8 @@
 "layout were previously selected."
 msgstr ""
 "Per tal que el servidor X gestione el vostre teclat com desitgeu, potser "
-"h�u d'entrar una variant de teclat. Les variants disponibles depenen de "
-"quina regla d'XKB, model i disposici� teclat h�u seleccionat abans."
+"hàgeu d'entrar una variant de teclat. Les variants disponibles depenen de "
+"quina regla d'XKB, model i disposició de teclat hàgeu seleccionat abans."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:270
@@ -895,10 +901,10 @@
 "spacing accent marks and diaereses as normal spacing keys, and if this is "
 "the preferred behavior, enter \"nodeadkeys\"."
 msgstr ""
-"Moltes disposicions de teclat suporten l'opci� tractar les tecles "
-"�mortes�, com les marques d'accentuaci�di�si (que no avancen el "
-"cursor), com a tecles normals (que s�'avancen); si preferiu aquest "
-"comportament, entreu �nodeadkeys�."
+"Moltes disposicions de teclat suporten l'opció de tractar les tecles "
+"«mortes», com les marques d'accentuació i dièresi (que no avancen el "
+"cursor), com a tecles normals (que sí l'avancen); si preferiu aquest "
+"comportament, entreu «nodeadkeys»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:270
@@ -907,17 +913,17 @@
 "the xlibs package has been unpacked, see the /etc/X11/xkb/symbols directory "
 "for the file corresponding to your selected layout for available variants."
 msgstr ""
-"Les usu�es i usuaris avan�s poden usar qualsevol variant suportada per "
-"la disposici�XKB escollida. Si heu instal�lat el paquet �xlibs�, cerqueu "
-"en el directori �/etc/X11/xkb/symbols� el fitxer corresponent a la "
-"disposici�e heu escollit, per trobar-hi les variants disponibles."
+"Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualsevol variant suportada per "
+"la disposició d'XKB escollida. Si heu instaŀlat el paquet «xlibs», cerqueu "
+"en el directori «/etc/X11/xkb/symbols» el fitxer corresponent a la "
+"disposició que heu escollit, per trobar-hi les variants disponibles."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:270
 msgid ""
 "Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
 msgstr ""
-"En general, les usu�es i usuaris d'Europa de teclats en espanyol poden "
+"En general, les usuàries i usuaris d'Europa de teclats en espanyol poden "
 "deixar aquesta entrada en blanc."
 
 #. Description
@@ -933,8 +939,8 @@
 "selected. Not all options will work with every keyboard model and layout."
 msgstr ""
 "Per tal que el servidor X gestione el vostre teclat com desitgeu, potser "
-"h�u d'entrar algunes opcions de teclat. Les opcions disponibles depenen "
-"de quina regla d'XKB h�u seleccionat abans. No totes les opcions "
+"hàgeu d'entrar algunes opcions de teclat. Les opcions disponibles depenen "
+"de quina regla d'XKB hàgeu seleccionat abans. No totes les opcions "
 "funcionaran amb tots els models i disposicions de teclat."
 
 #. Description
@@ -944,10 +950,10 @@
 "Control key, you may enter \"ctrl:nocaps\"; if you would like to switch the "
 "Caps Lock and left Control keys, you may enter \"ctrl:swapcaps\"."
 msgstr ""
-"Per exemple, si voleu que la tecla de fixaci� maj�es (Bloq Maj) "
-"funcione com a una tecla addicional de Control, entreu �ctrl:nocaps�; si "
-"voleu intercanviar les tecles Bloq Maj i l'esquerra de Control, entreu �ctrl:"
-"swapcaps�."
+"Per exemple, si voleu que la tecla de fixació de majúscules (Bloq Maj) "
+"funcione com a una tecla addicional de Control, entreu «ctrl:nocaps»; si "
+"voleu intercanviar les tecles Bloq Maj i l'esquerra de Control, entreu «ctrl:"
+"swapcaps»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:287
@@ -959,11 +965,11 @@
 "meta_win\"."
 msgstr ""
 "Com a exemple addicional, alguna gent prefereix tenir les tecles Meta "
-"disponibles en les tecles Alt del teclat (aquest �el comportament per "
+"disponibles en les tecles Alt del teclat (aquest és el comportament per "
 "defecte), mentre que altra gent prefereix tenir les tecles Meta en les "
-"tecles de Windows o en les tecles del �logo�. Si preferiu usar les tecles "
-"de Windows o les del �logo� com a tecles Meta, podeu entrar �altwin:"
-"meta_win�."
+"tecles de Windows o en les tecles del «logo». Si preferiu usar les tecles "
+"de Windows o les del «logo» com a tecles Meta, podeu entrar «altwin:"
+"meta_win»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:287
@@ -974,9 +980,9 @@
 "nocaps,altwin:meta_win\"."
 msgstr ""
 "Podeu combinar les opcions separant-les amb comes; per exemple, si voleu que "
-"la tecla de fixaci� maj�es es comporte com a una tecla de Control "
-"addicional i voldr� usar les vostres tecles de Windows o les del �logo� "
-"com a tecles Meta, podeu entrar �ctrl:nocaps,altwin:meta_win�."
+"la tecla de fixació de majúscules es comporte com a una tecla de Control "
+"addicional i voldríeu usar les vostres tecles de Windows o les del «logo» "
+"com a tecles Meta, podeu entrar «ctrl:nocaps,altwin:meta_win»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:287
@@ -986,11 +992,11 @@
 "X11/xkb/symbols directory available options files, which define only partial "
 "keyboard translations. (For example, /etc/X11/xkb/symbols/ctrl.)"
 msgstr ""
-"Les usu�es i usuaris avan�s poden usar qualssevol disposicions "
-"suportades pel model, disposici�variant d'XKB escollits. Si heu "
-"instal�lat el paquet �xlibs�, vegeu els fitxers d'opcions disponibles en el "
-"directori �/etc/X11/xkb/symbols�, que defineixen traduccions nom�parcials "
-"de teclat. (Per exemple, �/etc/X11/xkb/symbols/ctrl.)"
+"Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualssevol disposicions "
+"suportades pel model, disposició i variant d'XKB escollits. Si heu "
+"instaŀlat el paquet «xlibs», vegeu els fitxers d'opcions disponibles en el "
+"directori «/etc/X11/xkb/symbols», que defineixen traduccions només parcials "
+"de teclat. (Per exemple, «/etc/X11/xkb/symbols/ctrl».)"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:287
@@ -1000,7 +1006,7 @@
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:317
 msgid "Attempt mouse device autodetection?"
-msgstr "Voleu provar d'autodetectar el dispositiu de ratol�
+msgstr "Voleu provar d'autodetectar el dispositiu de ratolí?"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:317
@@ -1012,13 +1018,13 @@
 "the computer's power, connect the mouse, turn the computer back on, and "
 "reboot. If you wish to select a mouse type manually, decline this option."
 msgstr ""
-"Si teniu un ratol�onnectat al vostre ordinador, es pot provar "
-"d'autodetectar-lo; pot ser �que mogueu el ratol�entre es prova de "
-"detectar-lo (tamb�al que el programa �gpm� no estiga en marxa). Si voleu "
-"connectar un ratol�S/2 o bus/inport al vostre ordinador, cal que pareu el "
-"sistema, apagueu l'ordinador, hi connecteu el ratol�el torneu a encendre i "
-"reinicieu. Si voleu escollir el tipus de ratol�anualment, declineu "
-"aquesta opci�+"Si teniu un ratolí connectat al vostre ordinador, es pot provar "
+"d'autodetectar-lo; pot ser útil que mogueu el ratolí durant la detecció "
+"(també cal que el programa «gpm» no estiga en marxa). Si voleu connectar un "
+"ratolí PS/2 o bus/inport al vostre ordinador, cal que pareu el sistema, "
+"apagueu l'ordinador, hi connecteu el ratolí, el torneu a encendre i "
+"reinicieu. Si voleu escollir el tipus de ratolí manualment, declineu "
+"aquesta opció."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:317
@@ -1028,15 +1034,15 @@
 "autodetection succeeds, further debconf questions about your mouse will be "
 "pre-answered."
 msgstr ""
-"Si accepteu aquesta opci�l'autodetecci�lla, se vos tornar� fer "
-"aquesta pregunta. Podeu reintentar l'autodetecci�ntes voltes com "
-"vulgueu. Si l'autodetecci� �t, les preguntes seg�de �debconf� "
-"sobre el vostre ratol�a es trobaran contestades."
+"Si accepteu aquesta opció i l'autodetecció falla, se vos tornarà a fer "
+"aquesta pregunta. Podeu reintentar l'autodetecció tantes voltes com "
+"vulgueu. Si l'autodetecció té èxit, les preguntes següents de «debconf» "
+"sobre el vostre ratolí ja es trobaran contestades."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:333
 msgid "Please choose your mouse port."
-msgstr "Per favor, escolliu el port del vostre ratol�
+msgstr "Per favor, escolliu el port del vostre ratolí."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:333
@@ -1045,9 +1051,9 @@
 "certain characteristics of your mouse (or other pointing device, such as a "
 "trackball) must be known."
 msgstr ""
-"Per tal que la interf�e gr�ca d'usuari del sistema X Window funcione "
-"correctament, cal con�er algunes caracter�iques del vostre ratol�o "
-"altre dispositiu apuntador, per exemple un ratol�st�c o �trackball�)."
+"Per tal que la interfície gràfica d'usuari del sistema X Window funcione "
+"correctament, cal conéixer algunes característiques del vostre ratolí (o "
+"altre dispositiu apuntador, per exemple un ratolí estàtic o «trackball»)."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:333
@@ -1062,25 +1068,25 @@
 "inport devices from your computer, please do so with the computer's power "
 "off."
 msgstr ""
-"Cal determinar quin port (tipus de connexi�sa el vostre ratol� Els "
-"ports s�e usen connectors amb forma de D amb 9 o 25 pius (connectors DB-9 "
-"i DB-25); el connector del ratol�s femella (t�orats) i el de l'ordinador "
-"�mascle (t�ius). Els ports PS/2 s�onnectors rodons i menuts (DIN) "
-"amb 6 pius; el connector del ratol�s mascle i el de l'ordinador, femella. "
-"Alternativament, podeu usar un ratol�SB, un de bus/inport (molt antics), o "
-"podeu usar el programa �gpm� com a repetidor. Si necessiteu connectar o "
+"Cal determinar quin port (tipus de connexió) usa el vostre ratolí. Els "
+"ports sèrie usen connectors amb forma de D amb 9 o 25 pius (connectors DB-9 "
+"i DB-25); el connector del ratolí és femella (té forats) i el de l'ordinador "
+"és mascle (té pius). Els ports PS/2 són connectors rodons i menuts (DIN) "
+"amb 6 pius; el connector del ratolí és mascle i el de l'ordinador, femella. "
+"Alternativament, podeu usar un ratolí USB, un de bus/inport (molt antics), o "
+"podeu usar el programa «gpm» com a repetidor. Si necessiteu connectar o "
 "desconnectar dispositius PS/2 o bus/inport del vostre ordinador, per favor "
 "feu-ho amb l'ordinador desconnectat."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:351
 msgid "Please choose the entry that best describes your mouse."
-msgstr "Per favor, escolliu l'entrada que descriga millor el vostre ratol�
+msgstr "Per favor, escolliu l'entrada que descriga millor el vostre ratolí."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:356
 msgid "Emulate 3 button mouse?"
-msgstr "Voleu que s'emule un ratol�e 3 botons?"
+msgstr "Voleu que s'emule un ratolí de 3 botons?"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:356
@@ -1090,10 +1096,10 @@
 "presence of a middle button by treating simultaneous clicks or drags of the "
 "left and right buttons as middle button events."
 msgstr ""
-"La majoria dels programes del sistema X Window esperen que el vostre ratol�
-"tinga 3 botons (esquerre, central i dret). Els ratolins amb nom�2 botons "
-"poden emular la pres�ia del bot�ntral tractant els clics i "
-"arrossegaments simultanis dels botons dret i esquerre com a events del bot�+"La majoria dels programes del sistema X Window esperen que el vostre ratolí "
+"tinga 3 botons (esquerre, central i dret). Els ratolins amb només 2 botons "
+"poden emular la presència del botó central tractant els clics i "
+"arrossegaments simultanis dels botons dret i esquerre com a events del botó "
 "central."
 
 #. Description
@@ -1102,13 +1108,13 @@
 "This option may also be used on mice with 3 or more buttons; the middle "
 "button will continue to work normally."
 msgstr ""
-"Tamb�odeu usar aquesta opci�b ratolins amb 3 o m�botons; el bot�-"central continuar�uncionant amb normalitat."
+"També podeu usar aquesta opció amb ratolins amb 3 o més botons; el botó "
+"central continuarà funcionant amb normalitat."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:372
 msgid "Enable scroll events from mouse wheel?"
-msgstr "Voleu que la roda del rat�genere events de despla�ent?"
+msgstr "Voleu que la roda del ratólí genere events de desplaçament?"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:372
@@ -1120,20 +1126,20 @@
 "exotic mice with more than 3 buttons in addition to a wheel may behave in an "
 "unexpected fashion if this option is set."
 msgstr ""
-"Els events de la roda del ratol�oden ser tractats com a clics de botons "
+"Els events de la roda del ratolí poden ser tractats com a clics de botons "
 "addicionals (els botons 4 i 5). Algunes aplicacions X tracten els botons 4 "
-"i 5 com a events de despla�ent cap amunt i cap avall, de forma que la roda "
-"del ratol�uncione com cal. Per�quest comportament depen de l'aplicaci�-"i potser no funcione sempre. A m�a m� alguns ratolins ex�s amb m�"
+"i 5 com a events de desplaçament cap amunt i cap avall, de forma que la roda "
+"del ratolí funcione com cal. Però, aquest comportament depen de l'aplicació "
+"i potser no funcione sempre. A més a més, alguns ratolins exòtics amb més "
 "de 3 botons, a banda d'una roda, es poden comportar de forma estranya si "
-"activeu aquesta opci�+"activeu aquesta opció."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:372
 msgid "Enabling this option is harmless if your mouse has no scroll wheel."
 msgstr ""
-"Activar aquesta opci� �perill�i el vostre ratol�o disposa de roda "
-"de despla�ent."
+"Activar aquesta opció no és perillós si el vostre ratolí no disposa de roda "
+"de desplaçament."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:372
@@ -1142,9 +1148,9 @@
 "buttons, one each for \"up\" and \"down\", and a third if the wheel \"clicks"
 "\") are not yet supported with this configuration tool."
 msgstr ""
-"Tingueu en compte que aquesta eina de configuraci�cara no suporta aquells "
-"botons m�enll�el cinqu�comptant la roda de despla�ent com a dos "
-"botons, un per �amunt� i un altre per �avall�, i un tercer si es pot pr�r "
+"Tingueu en compte que aquesta eina de configuració encara no suporta aquells "
+"botons més enllà del cinqué (comptant la roda de desplaçament com a dos "
+"botons, un per «amunt» i un altre per «avall», i un tercer si es pot prémer "
 "la roda)."
 
 #. Description
@@ -1161,10 +1167,10 @@
 "same dialect of this protocol, further debconf questions about your monitor "
 "will be pre-answered."
 msgstr ""
-"Molts monitors (incloent els LCD) i targetes de v�o suporten un protocol "
-"de comunicacions que permet comunicar les caracter�iques t�iques del "
-"monitor a l'ordinador. Si els vostres monitor i targeta de v�o parlen el "
-"mateix dialecte d'aquest protocol, les preguntes seg�de �debconf� sobre "
+"Molts monitors (incloent els LCD) i targetes de vídeo suporten un protocol "
+"de comunicacions que permet comunicar les característiques tècniques del "
+"monitor a l'ordinador. Si els vostres monitor i targeta de vídeo parlen el "
+"mateix dialecte d'aquest protocol, les preguntes següents de «debconf» sobre "
 "el vostre monitor ja es trobaran contestades."
 
 #. Description
@@ -1174,7 +1180,7 @@
 "these cards' support for the DDC protocol is often so poor that attempts to "
 "use it can result in system lockups."
 msgstr ""
-"Si teniu una targeta NVidia, potser ser�illor que declineu aquesta opci�
+"Si teniu una targeta NVidia, potser serà millor que declineu aquesta opció, "
 "ja que el suport d'aquestes targetes del protocol DDC sol ser tan pobre que "
 "en provar d'usar-lo es pot penjar el sistema."
 
@@ -1183,12 +1189,12 @@
 msgid ""
 "If autodetection fails, you will be asked for information about your monitor."
 msgstr ""
-"Si falla l'autodetecci�e vos demanar�nformaci�bre el vostre monitor."
+"Si falla l'autodetecció, se vos demanarà informació sobre el vostre monitor."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:405
 msgid "Is your monitor an LCD device?"
-msgstr "� el vostre monitor un dispositiu LCD?"
+msgstr "És el vostre monitor un dispositiu LCD?"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:405
@@ -1196,8 +1202,8 @@
 "If your monitor is a liquid-crystal display (which is the case with almost "
 "all laptops), you should set this option."
 msgstr ""
-"Si el vostre monitor �una pantalla de cristall l�id (cosa que ocorre en "
-"la majoria dels port�ls), cal que activeu aquesta opci�+"Si el vostre monitor és una pantalla de cristall líquid (cosa que ocorre en "
+"la majoria dels portàtils), cal que activeu aquesta opció."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:405
@@ -1205,14 +1211,14 @@
 "Users of traditional cathode-ray tube (CRT) monitors should not set this "
 "option."
 msgstr ""
-"No activeu aquesta opci� disposeu d'un monitor tradicional de tub de "
-"rajos cat�s (CRT)."
+"No activeu aquesta opció si disposeu d'un monitor tradicional de tub de "
+"rajos catòdics (CRT)."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:415
 msgid "Please choose a method for selecting your monitor characteristics."
 msgstr ""
-"Quin m�de de selecci� les caracter�iques del monitor voleu usar?"
+"Quin mètode de selecció de les característiques del monitor voleu usar?"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:415
@@ -1220,8 +1226,8 @@
 "For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
 "certain characteristics of your monitor must be known."
 msgstr ""
-"Per tal que la interf�e gr�ca d'usuari del sistema X Window funcione "
-"correctament, cal con�er algunes caracter�iques del vostre monitor."
+"Per tal que la interfície gràfica d'usuari del sistema X Window funcione "
+"correctament, cal conéixer algunes característiques del vostre monitor."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:415
@@ -1232,11 +1238,11 @@
 "option is disabled for LCD panel users, since such displays are configured "
 "for a particular resolution.)"
 msgstr ""
-"Amb l'opci�imple� nom�cal que sapieu el tamany f�c del monitor; amb "
-"a�s'establiran certs valors de configuraci�ropiats per a un monitor CRT "
-"t�c del tamany corresponent, per�uests valors poden no ser �ms per "
-"monitors CRT d'alta qualitat. (Aquesta opci� troba inhabilitada si "
-"disposeu d'un monitor LCD, ja que aquests es configuren per a una resoluci�+"Amb l'opció «simple» només cal que sapieu el tamany físic del monitor; amb "
+"açò s'establiran certs valors de configuració apropiats per a un monitor CRT "
+"típic del tamany corresponent, però aquests valors poden no ser òptims per "
+"monitors CRT d'alta qualitat. (Aquesta opció es troba inhabilitada si "
+"disposeu d'un monitor LCD, ja que aquests es configuren per a una resolució "
 "determinada.)"
 
 #. Description
@@ -1246,8 +1252,8 @@
 "refresh rates, such as \"800x600 @ 85Hz\"; you should choose the best mode "
 "you wish to use (and that you know your monitor is capable of)."
 msgstr ""
-"L'opci�edium� vos presentar�na llista de resolucions i freq�s de "
-"refresc, com �800x600 @ 85Hz�; cal que escolliu el millor mode que vulgueu "
+"L'opció «medium» vos presentarà una llista de resolucions i freqüències de "
+"refresc, com «800x600 @ 85Hz»; cal que escolliu el millor mode que vulgueu "
 "usar (i que sapieu que el monitor suporta)."
 
 #. Description
@@ -1256,8 +1262,8 @@
 "The \"advanced\" option will let you specify your monitor's horizontal sync "
 "and vertical refresh tolerances directly."
 msgstr ""
-"L'opci�dvanced� vos permetr�specificar directament els valors tolerats "
-"de sincronitzaci�ritzontal i refresc vertical del vostre monitor."
+"L'opció «advanced» vos permetrà especificar directament els valors tolerats "
+"de sincronització horitzontal i refresc vertical del vostre monitor."
 
 #. Choices
 #: ../xserver-xfree86.templates:434
@@ -1266,7 +1272,7 @@
 "inches (480-510 mm), 21 inches (530 mm) or more"
 msgstr ""
 "Fins a 14 polzades (355 mm), 15 polzades (380 mm), 17 polzades (430mm), 19-"
-"20 polzades (480-510 mm), 21 polzades (530 mm) o m�
+"20 polzades (480-510 mm), 21 polzades (530 mm) o més"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:436
@@ -1277,13 +1283,13 @@
 #: ../xserver-xfree86.templates:436
 msgid "High-quality CRT's may be able to use the next highest size category."
 msgstr ""
-"Podeu escollir la categoria del tamany seg�l del vostre monitor, si "
-"aquest �d'alta qualitat."
+"Podeu escollir la categoria del tamany següent al del vostre monitor, si "
+"aquest és d'alta qualitat."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:443
 msgid "Please select your monitor's best video mode."
-msgstr "Per favor, escolliu el millor mode de v�o del vostre monitor."
+msgstr "Per favor, escolliu el millor mode de vídeo del vostre monitor."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:443
@@ -1296,18 +1302,18 @@
 "it; if in doubt, use the video mode recommended by the manufacturer of your "
 "LCD."
 msgstr ""
-"Escolliu la �millor� resoluci�freq� de refresc que penseu que pot "
-"suportar el vostre monitor. Les resolucions m�grans i les freq�s de "
-"refresc majors s�illors. Si useu un monitor CRT, podeu escollir un mode "
-"de v�o �pitjor� que el seu millor, si ho desitgeu, sense cap problema. Si "
-"disposeu d'un monitor LCD, potser pugueu fer-ho tamb�sempre que el joc de "
-"xips de v�o i el controlador ho suporten; si teniu dubtes, escolliu el "
-"mode de v�o recomanat pel fabricant del vostre monitor LCD."
+"Escolliu la «millor» resolució i freqüència de refresc que penseu que pot "
+"suportar el vostre monitor. Les resolucions més grans i les freqüències de "
+"refresc majors són millors. Si useu un monitor CRT, podeu escollir un mode "
+"de vídeo «pitjor» que el seu millor, si ho desitgeu, sense cap problema. Si "
+"disposeu d'un monitor LCD, potser pugueu fer-ho també, sempre que el joc de "
+"xips de vídeo i el controlador ho suporten; si teniu dubtes, escolliu el "
+"mode de vídeo recomanat pel fabricant del vostre monitor LCD."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:453
 msgid "Enter an identifier for your monitor."
-msgstr " Entreu un identificador del vostre monitor."
+msgstr " Entreu un identificador pel vostre monitor."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:453
@@ -1316,14 +1322,14 @@
 "may provide. This is usually the vendor or brand name followed by the model "
 "name, e.g., \"Sony E200\" or \"Dell E770s\"."
 msgstr ""
-"El fitxer de configuraci�l servidor X associa el vostre monitor amb un "
-"nom que podeu especificar. Normalment �el nom del venedor o de la marca, "
-"seguit del nom del model, com �Sony E200� o �Dell E770s�."
+"El fitxer de configuració del servidor X associa el vostre monitor amb un "
+"nom que podeu especificar. Normalment és el nom del venedor o de la marca, "
+"seguit del nom del model, com «Sony E200» o «Dell E770s»."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:460
 msgid "Enter your monitor's horizontal sync range."
-msgstr "Entreu el rang de sincronitzaci�ritzontal del vostre monitor."
+msgstr "Entreu el rang de sincronització horitzontal del vostre monitor."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:460
@@ -1333,16 +1339,16 @@
 "CRT's). This information should be available in your monitor's manual. "
 "Values lower than 30 or higher than 130 are extremely rare."
 msgstr ""
-"Per favor, entreu o b�na llista de valors discrets separats per comes (per "
-"a monitors de freq�s fixes), o b�n parell de valors separats per un "
-"gui�er a tots els monitors CRT moderns). Haur� de poder trobar aquesta "
-"informaci� el manual del vostre monitor. Els valors per sota de 30 o per "
-"sobre de 130 s�xtremadament rars."
+"Per favor, entreu o bé una llista de valors discrets separats per comes (per "
+"monitors de freqüències fixes), o bé un parell de valors separats per un "
+"guió (per tots els monitors CRT moderns). Hauríeu de poder trobar aquesta "
+"informació en el manual del vostre monitor. Els valors per sota de 30 o per "
+"sobre de 130 són extremadament rars."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:468
 msgid "Enter your monitor's vertical refresh range."
-msgstr "Entreu el rang de freq�s verticals de refresc del vostre monitor."
+msgstr "Entreu el rang de freqüències verticals de refresc del vostre monitor."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:468
@@ -1352,11 +1358,11 @@
 "CRT's). This information should be available in your monitor's manual. "
 "Values lower than 50 or higher than 160 are extremely rare."
 msgstr ""
-"Per favor, entreu o b�na llista de valors discrets separats per comes (per "
-"a monitors de freq�s fixes), o b�n parell de valors separats per un "
-"gui�er a tots els monitors CRT moderns). Haur� de poder trobar aquesta "
-"informaci� el manual del vostre monitor. Els valors per sota de 50 o per "
-"sobre de 160 s�xtremadament rars."
+"Per favor, entreu o bé una llista de valors discrets separats per comes (per "
+"monitors de freqüències fixes), o bé un parell de valors separats per un "
+"guió (per tots els monitors CRT moderns). Hauríeu de poder trobar aquesta "
+"informació en el manual del vostre monitor. Els valors per sota de 50 o per "
+"sobre de 160 són extremadament rars."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:476
@@ -1369,13 +1375,13 @@
 "The valid syntax is a comma-separated list of discrete values, or a pair of "
 "values separated by a dash."
 msgstr ""
-"La sintaxi v�da �una llista d'elements separats per comes, que poden ser "
-"valors discrets o parells de valors separats per un gui�+"La sintaxi vàlida és una llista d'elements separats per comes, que poden ser "
+"valors discrets o parells de valors separats per un guió."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:484
 msgid "Select the video modes you would like the X server to use."
-msgstr "Escolliu els modes de v�o que voleu que use el servidor X."
+msgstr "Escolliu els modes de vídeo que voleu que use el servidor X."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:484
@@ -1387,8 +1393,8 @@
 msgstr ""
 "Si voleu que el servidor X no use certes resolucions, encara que el "
 "maquinari les suporte, elimineu-les de la llista inferior. Eliminar-les "
-"totes �de fet el mateix que no eliminar-ne cap, ja que en ambd�asos el "
-"servidor X provar�'usar la major resoluci�sponible."
+"totes és de fet el mateix que no eliminar-ne cap, ja que en ambdós casos el "
+"servidor X provarà d'usar la major resolució disponible."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:494
@@ -1404,12 +1410,12 @@
 "acceleration only for certain depths. Consult your video card manual for "
 "more information."
 msgstr ""
-"Normalment �aconsellable una profunditat de 24 bits; tanmateix, amb "
-"targetes amb poca quantitat de mem� de �framebuffer�, les resolucions "
-"majors s'han d'aconseguir a expenses de la profunditat de color. A m�a "
-"m� algunes targetes nom�suporten l'acceleraci� per maquinari amb "
+"Normalment és aconsellable una profunditat de 24 bits; tanmateix, amb "
+"targetes amb poca quantitat de memòria de «framebuffer», les resolucions "
+"majors s'han d'aconseguir a expenses de la profunditat de color. A més a "
+"més, algunes targetes només suporten l'acceleració 3D per maquinari amb "
 "determinades profunditats de color. Consulteu el manual de la vostra "
-"targeta de v�o per obtenir m�informaci�+"targeta de vídeo per obtenir més informació."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:494
@@ -1428,15 +1434,15 @@
 "bits of alpha channel or simple zero padding; the X Window System can handle "
 "both. If you want either, select 24 bits.)"
 msgstr ""
-"(L'anomenat �color de 32 bits� �de fet color de 24 bits m�8 bits, b�e "
-"canal alfa, o b�implement de repl�mb zeros; el sistema X Window pot "
+"(L'anomenat «color de 32 bits» és de fet color de 24 bits més 8 bits, bé de "
+"canal alfa, o bé simplement de replé amb zeros; el sistema X Window pot "
 "treballar amb els dos. Si no en voleu cap, escolliu 24 bits.)"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:510
 msgid "Write default DRI section to configuration file?"
 msgstr ""
-"Voleu escriure una secci�RI� per defecte en el fitxer de configuraci�+"Voleu escriure una secció «DRI» per defecte en el fitxer de configuració?"
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:510
@@ -1445,9 +1451,9 @@
 "permissions of the DRI device. This option is for advanced users. In most "
 "cases, you should enable it."
 msgstr ""
-"La secci�RI� del fitxer de configuraci�l servidor X determina el "
-"permissos del dispositiu DRI. Aquesta �una opci�r usu�es i usuaris "
-"avan�s. Cal que l'habiliteu en la majoria dels casos."
+"La secció «DRI» del fitxer de configuració del servidor X determina el "
+"permissos del dispositiu DRI. Aquesta és una opció per usuàries i usuaris "
+"avançats. Cal que l'habiliteu en la majoria dels casos."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:510
@@ -1456,9 +1462,9 @@
 "XFree86 server configuration file. You may wish to do this if you want to "
 "change the access privileges to the DRI port."
 msgstr ""
-"Inhabiliteu aquesta opci� voleu escriure la vostra pr� secci�RI� en "
-"el fitxer de configuraci�l servidor d'XFree86. Potser desitgeu fer a�"
-"si voleu canviar els privilegis d'acc�al port DRI."
+"Inhabiliteu aquesta opció si voleu escriure la vostra pròpia secció «DRI» en "
+"el fitxer de configuració del servidor d'XFree86. Potser desitgeu fer açò "
+"si voleu canviar els privilegis d'accés al port DRI."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:521
@@ -1479,131 +1485,14 @@
 #: ../xserver-xfree86.templates:526
 msgid "Double-quote (\") characters are not permitted in the entry value."
 msgstr ""
-"No es permeten els car�ers de cometes dobles (\") en el valor de l'entrada."
+"No es permeten els caràcters de cometes dobles (\") en el valor de l'entrada."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:531
 msgid "Please enter only a numeric value."
-msgstr "Per favor, entreu nom�un valor num�c."
+msgstr "Per favor, entreu només un valor numèric."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:531
 msgid "Characters other than digits are not allowed in the entry."
-msgstr "No es permeten altres car�ers que no siguen d�ts en l'entrada."
-
-#~ msgid "Manage X server wrapper configuration file with debconf?"
-#~ msgstr "Gestionar�debconf� la configuraci� l'embolcall del servidor X?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The /etc/X11/Xwrapper.config file, which contains configuration "
-#~ "information controlling who is permitted to start the X server and how it "
-#~ "is invoked, can be handled automatically by debconf, or manually by you."
-#~ msgstr ""
-#~ "El fitxer �/etc/X11/Xwrapper.config�, que cont�a informaci� "
-#~ "configuraci�e controla qui permet iniciar el servidor X i com "
-#~ "s'invoca, pot ser gestionat autom�cament per �debconf�, o b�odeu fer-"
-#~ "ho manualment."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note that only specific, marked sections of the configuration file will "
-#~ "be handled by debconf if you select this option; if those markers are "
-#~ "absent, you will have to update the file manually, or move or delete the "
-#~ "file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Teniu en compte que �debconf� nom�gestionar�eccions espec�ques i "
-#~ "marcades del fitxer de configuraci� escolliu aquesta opci�i no es "
-#~ "troben aquests marcadors haureu d'actualitzar el fitxer manualment, o b�
-#~ "haureu de moure o esborrar aquest fitxer."
-
-#~ msgid "Replace existing X server wrapper configuration file?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Voleu reempla� el fitxer existent de configuraci� l'embolcall d'X?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The existing /etc/X11/Xwrapper.config file currently on the system does "
-#~ "not contain a marked section for debconf to write its data."
-#~ msgstr ""
-#~ "El fitxer �/etc/X11/Xwrapper.config� existent actualment en el sistema no "
-#~ "cont�na secci�rcada per a que �debconf� hi escriga les seues dades."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you select this option, the existing X server wrapper configuration "
-#~ "file will be backed up to /etc/X11/Xwrapper.config.debconf-backup and a "
-#~ "new file written to /etc/X11/Xwrapper.config. If you do not select this "
-#~ "option, the existing configuration file will not be managed by debconf, "
-#~ "and no further questions about X server wrapper configuration will be "
-#~ "asked."
-#~ msgstr ""
-#~ "Si escolliu aquesta opci�s far�na c� de seguretat del fitxer de "
-#~ "configuraci� l'embolcall del servidor X en �/etc/X11/Xwrapper.config."
-#~ "debconf-backup� i s'escriur�n nou fitxer en �/etc/X11/Xwrapper."
-#~ "config�. Si no l'escolliu, �debconf� no gestionar�l fitxer de "
-#~ "configuraci�istent, i no se vos faran m�preguntes sobre la "
-#~ "configuraci� l'embolcall del servidor X."
-
-#~ msgid "Replace symbolic link to default X server?"
-#~ msgstr "Voleu reempla� l'enlla�imb� al servidor X per defecte?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The symbolic link /etc/X11/X already exists; this means that a default X "
-#~ "server has already been selected. You may be prompted by debconf to "
-#~ "select your default X server, but any change will not take effect unless "
-#~ "this symbolic link is overwritten. If you do elect to replace the "
-#~ "symbolic link, the change in default X server will take effect the next "
-#~ "time the X server is started."
-#~ msgstr ""
-#~ "L'enlla�imb� �/etc/X11/X� ja existeix; a�significa que ja s'ha "
-#~ "escollit un servidor X per defecte. Potser �debconf� vos demane que "
-#~ "escolliu un servidor X per defecte, per�s canvis no tindran efecte "
-#~ "fins que es sobreescriga aquest enlla�imb�. Si escolliu "
-#~ "sobreescriure l'enlla�imb�, el canvi en el servidor X per defecte "
-#~ "tindr�fecte la seg�olta que llanceu el servidor X."
-
-#~ msgid "Manage XFree86 4.x server configuration file with debconf?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Gestionar�debconf� el fitxer de configuraci�l servidor XFree86 4.x?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The /etc/X11/XF86Config-4 file, which contains the configuration "
-#~ "information for the XFree86 version 4 X server, can be handled "
-#~ "automatically by debconf, or manually by you."
-#~ msgstr ""
-#~ "El fitxer �/etc/X11/XF86Config-4�, que cont�a informaci� "
-#~ "configuraci� la versi�del servidor X d'XFree86, pot ser gestionat "
-#~ "autom�cament per �debconf�, o b�odeu fer-ho manualment."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note that only specific, marked sections of the configuration file will "
-#~ "be handled by debconf if you select this option; if those markers are "
-#~ "absent, the configuration file will not be updated automatically, and you "
-#~ "will have to update the file manually, or move or delete the file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tingueu en compte que �debconf� nom�gestionar�eccions espec�ques i "
-#~ "marcades del fitxer de configuraci� escolliu aquesta opci�i no es "
-#~ "troben aquestes marques el fitxer no s'actualitzar�utom�cament, i "
-#~ "haureu d'actualitzar-lo manualment, o b�aureu de moure o esborrar "
-#~ "aquest fitxer."
-
-#~ msgid "Replace existing XFree86 4.x configuration file?"
-#~ msgstr "Voleu reempla� el fitxer existent de configuraci�XFree86 4.x?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The existing /etc/X11/XF86Config-4 file currently on the system does not "
-#~ "contain a marked section for debconf to write its data."
-#~ msgstr ""
-#~ "El fitxer �/etc/X11/XF86Config-4� existent actualment en el sistema no "
-#~ "cont�na secci�rcada per a que �debconf� hi escriga les seues dades."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you select this option, the existing XFree86 4.x server configuration "
-#~ "file will be backed up to /etc/X11/XF86Config-4.debconf-backup, and a new "
-#~ "file written to /etc/X11/XF86Config-4. If you do not select this option, "
-#~ "the existing configuration file will not be managed by debconf, and no "
-#~ "further questions about XFree86 4.x server configuration will be asked."
-#~ msgstr ""
-#~ "Si escolliu aquesta opci�s far�na c� de seguretat del fitxer de "
-#~ "configuraci�l servidor X d'Xfree86 4.x en �/etc/X11/XF86Config-4."
-#~ "debconf-backup� i s'escriur�n nou fitxer en �/etc/X11/XF86Config-4�. "
-#~ "Si no l'escolliu, �debconf� no gestionar�l fitxer de configuraci�-#~ "existent, i no se vos faran m�preguntes sobre la configuraci�l "
-#~ "servidor XFree86 4.x."
+msgstr "No es permeten altres caràcters que no siguen dígits en l'entrada."Reply to: