[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Polish translation spelling errorsOn Thu, Mar 09, 2006 at 08:38:54PM +0100, Robert Gomu?ka wrote:
> Please pass this message to proper person (BTW - shouldn't be there a direct 
> contact method?). Page: http://www.debian.org/Bugs/Developer#requestserv

Thanks for the report.  I've copied this message to Bartosz Fenski,
the Polish translation coordinator.

> subksybcji - subskrypcji
> System ?ledzenia b??dów pozwala tak?e osobom zg?aszaj?cym b?edy, deweloperom 
> oraz innym zainteresowanym do do??czenia
> Pozwala? na co? (nie znam formy pozwala? do czego?)
> przes osoby - przez osoby
> subskrybcji - subskrypcji (wi?cej razy)
> na która - na któr?
> b?edu - b??du
> na wiadomo?? potwierdzaj?ca - potwierdzaj?c?, (przecinek przed zanim)
> adres który chce zosta? do??czony - LOL po pierwsze przecinek przed który, po 
> wtóre szyk zdania - proponuj? co? w stylu "adres, który ma zosta? do??czony 
> do listy [...], zostaje pobrany z".
> 
> Przyk?ad ten wys?a?by na adres localpart@example.com wiadomo?c subskrybcji do 
> b?edu. - Przyk?ad ten spowodowa?by wys?anie na adres [...] wiadomo?ci 
> subskrypcji do b??du.
> 
> Cz??? @ znaku musi zosta? zakodowana poprzez zamienienie do postaci = - 
> yyyy ... tego nie rozumiem, wi?c nie podejmuj? si? poprawia?
> 
> wypisanei z listy - wypisanie z listy
> 
> zg?osi?a b??d, oraz lista debian - niew?a?ciwy przecinek przed oraz
> nale?y pami?ta? ?e otrzyma - brak przecinka przed ?e
> 
> System ?ledzenia b??dów zapisuje stopie? wa?no?ci ka?dego ze zg?oszonych 
> b??dów. Jest ona domy?lnie ustawiona na zwyk?? (ang. normal), ale mo?na j? 
> zmieni? dodaj?c do zg?oszenia pseudo-nag?ówek Severity - stopie? wa?no?ci to 
> "on", nie "ona"
> 
> danych, albo - zb?dny przecinek przed albo
> 
> Aby pozna? kompletne zasady dotycz?ce tego, jakie problemy zas?uguj? na te 
> stopnie wa?no?ci - brak ko?ca zdania
> 
> Tego b??du nie da si? rozwi?za? je?li zg?aszaj?cy - brak przecinka przed je?li
>  s? zbyt ma?e by si? nimi - brak przecinka przed by
> rozwój instalatora mimo ?e dotycz? pakietów - przecinek przed mimo
> niew?a?ciwego opiekuna, jest to - zb?dny przecinek przed jest
> zmieniony automatycznie gdy na serwer - brak przecinka przed gdy
> ro?dzielenie - rozdzielenie
> wersji paczek w których - przecinek przed w
> 
> To nie wszystkie b??dy, ale tych jestem pewien. Prosz? o poprawienie.
> 
> Pozdrawiam,
> Regards,
> Robert
> 
> --------------------
> W polskim Internecie s? setki milionów stron. My przekazujemy Tobie tylko najlepsze z nich!
> http://katalog.panoramainternetu.pl/
> 
> 
> 

-- 
Matt

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: