[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Last stable kernel is from MayTitle: RE: Last stable kernel is from May

Well, there are not only DoSes but also "Security Bypass",
"Exposure of sensitive information" and even "System access"
from local network

What about http://secunia.com/advisories/16406/

Thanks

> -----Original Message-----
> From: Arafangion [mailto:thestar@fussycoder.id.au]
> Sent: Monday, December 12, 2005 2:13 PM
> To: debian-user@lists.debian.org
> Subject: Re: Last stable kernel is from May
>
>
> On Monday 12 December 2005 23:17, Lazo Igor wrote:
> >  Hello,
> > I saw following question on our local/national linux
> > support site without satisfying answer:
> > Why last stable kernel is so old (May) if there were
> > some serious security issues discovered later:
> > http://secunia.com/product/2719/#advisories_2005
>
> DoS attacks are much less important than other types of
> attacks (this can be a
> point of dispute, however), and they are also probably _very_
> hard to fix.
>
> I do not speak from experience.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>


-------------------------------------------------------
Navstivte nase stranky / Visit our Web Sites
  Financni portal / Financial Portal:
    http://www.patria.cz
  Online obchodovani s akciemi / Online Equity Trading:
    http://www.patria-direct.cz


Disclaimer:  This e-mail and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the addressee, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this mail. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission or changes to transmitted date not specifically approved by the sender. If this e-mail or attached files contain information which do not relate to our professional activity we do not accept liability for such information.

Právní informace: Tento e-mail a jakékoli soubory k němu připojené jsou důvěrné a utajované, může jít o komunikaci, jejíž důvěrnost je chráněna právními předpisy. Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, jste tímto upozorněn, že jakékoli zveřejnění, reprodukování, kopírování, distribuce či jiné šíření nebo použití této zprávy je přísně zakázáno. Jestliže tuto zprávu omylem obdržíte, prosíme oznamte okamžitě tuto skutečnost odesílateli a poté ji vymažte z Vašeho systému. Komunikace prostřednictvím e-mailu nezaručuje naprostou bezpečnost a bezchybnost, neboť informace zde obsažené mohou být zachyceny, poškozeny, pozměněny, ztraceny, zničeny, opožděny nebo mohou být neúplné anebo mohou obsahovat virus. Odesílatel proto neodpovídá za jakékoli chyby nebo omyly v obsahu této zprávy, vzniklé v důsledku použití e-mailové komunikace anebo v důsledku změny v datu přenosu komunikace, nebyla-li taková změna výslovně schválena odesílatelem. Obsahuje-li tento e-mail nebo soubory k němu připojené informace, které nesouvisejí s naší odbornou činností, neodpovídáme za takové informace.Reply to: