[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Gtranslator profile configChào mọi người,

Tôi đã cài đặt Gtranslator vào máy. Tuy nhiên, tôi gặp chút vấn đề với tùy chọn Language trong phần profile của Gtranslator. Tôi không chắc đó là "vi", "Vi" hay "VietNam".

Đây là profile của tôi:
    Profile name: anyoneofus
    Translator name: Chung Bui
    Translator email: chung.bui.foss@gmail.com
    Language:
    Team email: debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org

Ai đó giúp tôi chọn ra cái nào hợp lý nhất. Xin cảm ơn :)

Reply to: