[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: etch ��
Ekteki cevap listeye gönderilmemiş, sadece bana gelmiş
Devrim


---------


 Peki hic bir paket sisitemine dokunmadan Sun sitesinden indirip
 atiyorum /opt/java i�ine kursan�z ve JAVA_HOME degistirseniz
 boylelikle var olan paket sisteminin  de de�i�tirmemi� olursunuz.

 M.Ali VARDAROn 6/19/07, Devrim Esenturk <devrim.esenturk@gmail.com> wrote:
Merhaba,

Akl�ma gelen tek y�ntem apt-pinning ile olabilece�i. Debian Etch
varsay�lan s�r�m olmaya devam ederken testing, unstable ve experimental
depolardan paket kurman�za yard�mc� olur.

Yard�m i�in a�a��daki linki veriyorum

http://www.serdaraytekin.com/docs/os/debian/debian-apt-pinning.html

Kolay gelsin

Devrim

Ancak

Zeki �atav wrote:
> Merhaba,
> Sistemim Debian Etch, sistemde java tabanl� hastane otomasyon yaz�l�m�n� > kullan�yorum. �imdiye kadar sun-java5 ile kullan�mda sorun yoktu. Ancak yeni > eklenen d�k�man y�netimi mod�l� java1.6 istiyor. Sun-java6 ise testing'de
> mevcut.
> Ben Etch yap�s�n� hi� bozmadan yada en az bozarak sadece sun-java6 paketini
> testing non-free'den nas�l al�p �al��t�rabilirim.
> �yi �al��malar.
>


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Reply to: