[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: z/OSBunun için en uygun kaynak IBM kendisi olacaktır. Aşağıdaki adreste bazı 
kaynaklar bulabilirsiniz. 

http://www-5.ibm.com/tr/products/servers/zseries/

Gökşin Akdeniz

Attachment: pgp1vyitvO9Fn.pgp
Description: PGP signature


Reply to: